Miljödepartementet


Regeringsbeslut
63

2008-12-18
M2008/4694/A
(delvis)
Transportstyrelsen

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 1:11
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:11 för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 20, bet. 2008/09:MJU1, rskr. 2008/09:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:11

Miljöbilspremie (Ramanslag)

Disponeras av Vägverket0
ap.1Miljöbilspremie (ram)0
Disponeras av Transportstyrelsen425 000
ap.2Miljöbilspremie - del till Transportstyrelsen (ram)425 000

Villkor för anslag 1:11

ap.2 Miljöbilspremie - del till Transportstyrelsen

Anslaget används för utbetalning av bidrag för miljöbilar i enlighet med förordningen (2007:380) om miljöbilspremie. Av anslaget för 2009 får högst 330 000 kronor användas till administration av bidraget.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:11 Miljöbilspremie
ap.103 %0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Andreas Carlgren
Martin Larsson
Kopia till

Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen, SB