Finansdepartementet


Regeringsbeslut
7

2008-12-19
Fi2008/833
Fi2008/8249 (delvis)
Statistiska centralbyrån
Box 24300
104 51 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statistiska centralbyrån
Riksdagen har beslutat om Statistiska centralbyråns verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 02, bet. 2008/09:FiU2, rskr. 2008/09:147).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Statistiska centralbyrån och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Målet för verksamheten är statistik av god kvalitet som är lättillgänglig för användarna.

Arbetskraftsundersökningen och förbättringen av kvaliteten i den ekonomiska statistiken, särskilt nationalräkenskaperna, är prioriterade uppgifter.

1

Mål och återrapporteringskrav

Statistikproduktion

Målet för den anslagsfinansierade verksamheten är att producera officiell statistik av god kvalitet.

Målet för den avgiftsfinansierade verksamheten är att öka möjligheterna att utnyttja det statistiska materialet och den statistiska kompetensen för användarnas behov. Uppdrag rörande officiell statistik ska prioriteras före annan avgiftsfinansierad verksamhet.

Produktiviteten ska öka med i genomsnitt minst 3 procent per år.

Det påbörjade arbetet med att förändra och standardisera arbetssätt, metoder och verktyg i statistikproduktionen ska fullföljas. Arbetet med att införa ett kvalitetsledningssystem ska prioriteras för att garantera kvaliteten och säkerheten i statistikproduktionen. 

Myndigheten ska redovisa

  1. produktivitetsutvecklingen,
  2. bidrag från EU,
  3. företagens uppgiftslämnarkostnader,
  4. allmänhetens förtroende för myndigheten,
  5. intäkter, kostnader och prestationer i den avgiftsfinansierade verksamheten återrapporterat enligt den indelning som återges under avsnitt 6 Avgifter och bidrag,
  6. större insatser för extern marknadsföring och produktutveckling i den avgiftsfinansierade verksamheten,
  7. kundnöjdheten i den avgiftsfinansierade verksamheten,
  8. väsentliga förändringar i förhållande till arbetsplanen och åtgärdsplanen för förbättring av den ekonomiska statistiken,
  9. arbetet med att förändra och standardisera arbetssätt, metoder och verktyg i statistikproduktionen samt arbetet med ett kvalitetsledningssystem, och
  10. hur analysverksamheten inom den ekonomiska statistiken har bidragit till utvecklingen av den ekonomiska statistikens kvalitet och till spridningen av kunskap om metodfrågor av betydelse för användare och forskare.

Samråd med statistikanvändare

Myndigheten ska samråda med viktiga användare innan väsentliga förändringar av statistikens innehåll och omfattning genomförs.

Samordning av den officiella statistiken

Samordning av den officiella statistiken ska stärka det svenska statistiska systemet och öka användbarheten av den officiella statistiken.

Regelförenkling

Myndigheten ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företagare. Kostnaderna för uppgiftslämnandet ska minska. Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska myndigheten bistå Verket för näringslivsutveckling — Nutek (från den 1 april 2009 Tillväxtverket), i arbetet med att mäta förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

Nationalräkenskaperna

Myndigheten ska leverera nationalräkenskapsdata på den överenskomna detaljnivå som är anpassad till Finansdepartementets behov.

Mikromaterial

Myndigheten ska inom ramen för förvaltningsanslaget leverera mikromaterial till Regeringskansliet enligt särskild överenskommelse.

Rådet för den officiella statistiken

Myndigheten ska lämna en rapport utarbetad av Rådet för den officiella statistiken inkluderande samordning av den officiella statistiken samt uppgifter om tillgänglighet, könsuppdelning m.m. enligt 13 och 14 §§ förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2009—2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 19 januari, den 26 februari, den 7 maj, den 30 juli och den 29 oktober 2009. Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer.

Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

3

Uppdrag

Arbetsplan

1. Myndigheten ska senast den 31 januari 2009 redovisa en arbetsplan för den anslagsfinansierade verksamheten under 2009. Arbetsplanen ska innehålla planerad produktion och planerade större förändringar i statistiken under året. Arbetsplanen ska också redovisa förändrade krav från EU och hur de hanteras. Aktuella delar av åtgärdsplanen för förbättring av den ekonomiska statistiken ska ingå i arbetsplanen. Myndigheten ska redovisa vilka av förslagen från slutbetänkandet av Utredningen om översyn av den ekonomiska statistiken (SOU 2002:118) som har genomförts, delvis har genomförts respektive inte har påbörjats. Myndigheten ska även redovisa hur resursförstärkningarna för den ekonomiska statistiken ska disponeras. Vidare ska myndigheten fortlöpande informera regeringen (Finansdepartementet) hur arbetet med åtgärdsplanen fortskrider.

Förmögenhetsstatistik

2. Myndigheten ska utveckla en ny förmögenhetsstatistik till 2011 som är baserad på uppgifter från olika registerdata samt modelluppskattningar av olika förmögenhetskomponenter. I mån av resursutrymme enligt arbetsplanen kan dock utvecklingen av den nya statistiken påbörjas så snart som möjligt och statistiken produceras redan 2010.

Folkhälsa

3. Myndigheten ska till Statens folkhälsoinstitut rapportera utvecklingen av bestämningsfaktorer för hälsan inom det egna verksamhetsområdet och bistå institutet med dataunderlag som visar utvecklingen samt rapportera de insatser som genomförts för att påverka utvecklingen. Aktuella bestämningsfaktorer och period för vilken data ska lämnas bestäms i samråd med Statens folkhälsoinstitut. Redovisningen ska ske till Statens folkhälsoinstitut senast den 31 december 2009.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:9

Statistiska centralbyrån (Ramanslag)

Disponeras av Statistiska centralbyrån482 985
ap.1Statistiska centralbyrån (ram)482 985

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Statistiska centralbyrån

Kostnaderna för EU-anpassningen ska finansieras inom anslagsramen.

För statistiskt ändamål och löpande uppföljning inom tandvårdsområdet har anslaget tillförts 250 000 kronor. Vidare har anslaget tillförts 384 000 kronor för utökning av Företags Register och Individ Databas (FRIDA).

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Budgetår 2003

1:6

Folk- och bostadsstatistik (Ramanslag)

Disponeras av Statistiska centralbyrån0
ap.3Hushålls- och bostadsstatistik (ram)0
Disponeras av Lantmäteriet0
ap.1Lägenhetsregister (ram)0
Disponeras av Skatteverket0
ap.2Folkbokföring på lägenhet (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet0
ap.4Till Regeringskansliets disposition (ram)0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:9 Statistiska centralbyrån
ap.114 4903 %0
1:6 (2003) Folk- och bostadsstatistik
ap.1 (2003)0Allt0
ap.2 (2003)0Allt0
ap.3 (2003)0Allt0
ap.4 (2003)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:6 (2003) Folk- och bostadsstatistik
1:6 ap.4 (2003)1:6 ap.1 (2003)46 000
1:6 ap.4 (2003)1:6 ap.2 (2003)18 500
1:6 ap.4 (2003)1:6 ap.3 (2003)1 500
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)55 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)51 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statistiska centralbyråns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2540 249
2009-02-2540 249
2009-03-2540 249
2009-04-2540 249
2009-05-2540 249
2009-06-2540 249
2009-07-2540 249
2009-08-2540 249
2009-09-2540 249
2009-10-2540 249
2009-11-2540 249
2009-12-2540 246
Summa482 985
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statistiska centralbyråns disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Statistiska centralbyrån

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Uppdragsverksamhet
Officiell statistik-14 7000125 000125 0000-14 700
Övriga uppdrag31 8000280 000280 000031 800
Tjänsteexport4 700090 00090 00004 700
Summa21 8000495 000495 000021 800
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av myndigheten. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin uppdragsverksamhet. Bidragsinkomsterna disponeras av myndigheten.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Krisberedskap
Myndigheten undantas från kravet enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap att till regeringen, och med kopia till Krisberedskapsmyndigheten, redovisa en värdering och analys baserad på resultatet av arbetet med risk- och sårbarhetsanalys.

På regeringens vägnar
Mats Odell
Lotta Ganeteg
Kopia till

Riksdagen, finansutskottet
Riksrevisionen
Samtliga departement
Skatteverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Lantmäteriet
Sveriges Kommuner och Landsting
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SMS
Förvaltningsavdelningen