Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
29

2008-12-11
Ku2008/2172/SAM
(delvis)
Institutet för språk och folkminnen
Box 135
751 04 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 1:5
Riksdagen har beslutat om och anslaget 1:5 för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 17, bet. 2008/09:KrU1, rskr. 2008/09:92).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för nedan angivna anslag.

Regeringen uppdrar åt berörda myndigheter att i årsredovisningen inkomma med en redovisning av anslagets användning, uppdelat på olika kategorier av användare, externt och internt. Resultatet ska bedömas och analyseras utifrån kvantitativa och kvalitativa resultatmått. Redovisningen ska ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:5

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)

Disponeras av Riksarkivet9 591
ap.9Riksarkivet (ram)9 591
Disponeras av Riksantikvarieämbetet14 243
ap.10Riksantikvarieämbetet (ram)14 243
Disponeras av Statens kulturråd5 835
ap.7Statens kulturråd (ram)2 282
ap.13Ansvarsmuseerna (ram)3 553
Disponeras av Institutet för språk och folkminnen1 118
ap.11Institutet för språk och folkminnen (ram)1 118
Disponeras av Naturhistoriska riksmuseet6 294
ap.12Naturhistoriska riksmuseet (ram)6 294

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:5 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ap.7683 %0
ap.92883 %0
ap.104273 %0
ap.11343 %0
ap.121893 %0
ap.131073 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Institutet för språk och folkminnens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2593
2009-02-2593
2009-03-2593
2009-04-2593
2009-05-2593
2009-06-2593
2009-07-2593
2009-08-2593
2009-09-2593
2009-10-2593
2009-11-2593
2009-12-2595
Summa1 118
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Institutet för språk och folkminnens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.11Institutet för språk och folkminnen
Till Naturhistoriska riksmuseets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-25525
2009-02-25525
2009-03-25525
2009-04-25525
2009-05-25525
2009-06-25525
2009-07-25525
2009-08-25525
2009-09-25525
2009-10-25525
2009-11-25525
2009-12-25519
Summa6 294
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Naturhistoriska riksmuseets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.12Naturhistoriska riksmuseet
Till Riksantikvarieämbetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-251 187
2009-02-251 187
2009-03-251 187
2009-04-251 187
2009-05-251 187
2009-06-251 187
2009-07-251 187
2009-08-251 187
2009-09-251 187
2009-10-251 187
2009-11-251 187
2009-12-251 186
Summa14 243
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksantikvarieämbetets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.10Riksantikvarieämbetet
Till Riksarkivets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-25799
2009-02-25799
2009-03-25799
2009-04-25799
2009-05-25799
2009-06-25799
2009-07-25799
2009-08-25799
2009-09-25799
2009-10-25799
2009-11-25799
2009-12-25802
Summa9 591
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksarkivets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.9Riksarkivet
Till Statens kulturråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-25190
2009-02-25190
2009-03-25190
2009-04-25190
2009-05-25190
2009-06-25190
2009-07-25190
2009-08-25190
2009-09-25190
2009-10-25190
2009-11-25190
2009-12-25192
Summa2 282
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens kulturråds disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.7Statens kulturråd
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Mari Granath Lagercrantz
Likalydande till

Riksantikvarieämbetet
Naturhistoriska riksmuseet
Riksarkivet
Institutet för språk och folkminnen
Statens kulturråd
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksförbundet Sveriges museer