Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
24

2008-12-11
Ku2008/2172/SAM (delvis)
Statens musiksamlingar
Box 16326
103 26 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens musiksamlingar
Riksdagen har beslutat om Statens musiksamlingars verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 17, bet. 2008/09KrU1, rskr. 2008/09:92).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2009 för Statens musiksamlingar och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

Statens musiksamlingar ska från och med 2009 redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion (2007:1196). Regleringsbrevet kompletterar instruktionen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Publik och tillgänglighet

Statens musiksamlingar ska redovisa:

 • den verksamhet som avser eller svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka andelen ung publik,
 • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Statens musiksamlingar ska till Statens kulturråd lämna uppgifter om besökarna på myndighetens museer. Uppgifterna lämnas per museum och ska innehålla:

 • utfall av antalet besökare per månad, samt aggregerat för hela året, uppdelat på besökare under 19 år respektive 19 år och äldre,
 • förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år i antal och i procent,
 • antal besökare med fördelning på ålder, kön, geografisk hemvist samt antal skolbesök,
 • uppgifter om respektive museums entréavgift.

Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

Prognoser 2009–2012

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2009–2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • den 19 januari 2009
 • den 26 februari 2009
 • den 7 maj 2009
 • den 30 juli 2009
 • den 29 oktober 2009

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

Lokalkostnader

Statens musiksamlingar ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2009 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Regionalt utfall

Statens musiksamlingar ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2008 respektive 2009 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar Kulturrådet lämnar.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Statens musiksamlingar49 132
ap.8Statens musiksamlingar (ram)49 132

Villkor för anslag 8:1

ap.8 Statens musiksamlingar

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.81 4443 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)3 600
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)4 850
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens musiksamlingars räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-254 094
2009-02-254 094
2009-03-254 094
2009-04-254 094
2009-05-254 094
2009-06-254 094
2009-07-254 094
2009-08-254 094
2009-09-254 094
2009-10-254 094
2009-11-254 094
2009-12-254 098
Summa49 132
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens musiksamlingars disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.8Statens musiksamlingar

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor003000300300
Undersökningar, utredningar och andra tjänster000000
Summa003000300300
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar001 20001 2001 200
Övrigt002000200200
Summa001 40001 4001 400
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens musiksamlingar redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Statens musiksamlingar ska i årsredovisningen för 2009 redovisa:

 • för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,
 • andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Katja Stenport Wahlsten
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Riksförbundet Sveriges museer