Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 6

2008-12-11
N2008/7801/SÄ
N2008/8271/SAM
(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 1:19 Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av kanalen inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:19 Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av kanalen för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 24, bet. 2008/09:NU1, rskr. 2008/09:99).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:19

Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av kanalen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet19 910
ap.1AB Göta kanalbolag - del till KAMK (ram)19 910

Villkor för anslag 1:19

ap.1 AB Göta kanalbolag - del till KAMK

Anslaget disponeras av Kammarkollegiet för utbetalning till AB Göta kanalbolag för de ändamål som anges i prop. 2008/09:1, utgiftsområde 24, enligt nedan angivna föreskrifter.

Utbetalning av medlen ska ske med 10 000 000 kronor den 2 januari 2009, 5 000 000 kronor den 2 mars 2009 och 4 910 000 kronor den 1 juli 2009.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:19 Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av kanalen
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Katarina Karinsdotter
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Rikrevisionen
AB Göta kanalbolag
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Näringsdepartementet, SAM
Näringsdepartementet, ADM
Näringsdepartementet, RS