Finansdepartementet


Regeringsbeslut
28

2008-12-19
Fi2008/6711
Fi2008/6947
Fi2008/8249(delvis)
Finansinspektionen
Box 7821
103 97 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Finansinspektionen
Riksdagen har beslutat om Finansinspektionens verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 02, bet. 2008/09:FiU2, rskr. 2008/09:147).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Finansinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utöver de uppgifter som anges i Finansinspektionens instruktion gäller följande:

Mål 

Att bidra till ett stabilt och väl fungerande finansiellt system och till konsumentskyddet inom det finansiella systemet. De åtgärder som vidtas i detta syfte ska vägas mot eventuella negativa effekter på det finansiella systemets effektivitet.

Återrapportering

Redovisa hur målet har beaktats.

Mål 

Att stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden genom information och att initiera privatekonomisk utbildning.

Återrapportering

Redovisa hur målet har beaktats.

Mål 

Att förtroendeproblem motverkas och att den finansiella sektorn inte används för oegentligheter och brottsliga syften.

Återrapportering

Hur de föreslagna reglerna för tillsyn av tredje penningstvättsdirektivet har genomförts, samt hur den föreslagna organisationen inom Finansinspektionen med uppgift att samordna tillsynsinsatserna mot penningtvätt för att minska den ekonomiska brottsligheten har genomförts.

Mål 

Att med beaktande myndighetens instruktionsenliga uppgifter medverka till att goda förutsättningar finns för att bedriva finansiell verksamhet i såväl Sverige, som övriga Norden och Östersjöområdet till nytta för både konsumenter och företag.

Återrapportering

Redovisa hur målet har beaktats.

Finansinspektionen ska i övrigt:

  • I anslutning till resultatredovisningen för tillsynsverksamheten ska Finansinspektionen redovisa de strategier och metoder som används inom den finansiella tillsynen och hur olika tillsynsområden prioriteras.  
  • Redovisa antalet beslutade sanktioner. Redovisningen ska innehålla en jämförelse med motsvarande uppgifter för 2006-2008.
  • Redovisa avgiftsuttaget enligt förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen. Redovisningen ska även innehålla en analys av kostnadstäckningsgraden.
  • Redovisa uppgifter om genomsnittliga handläggningstider för olika tillstånds- och anmälningsärenden. Redovisningen ska innehålla en jämförelse med motsvarande uppgifter för 2006-2008.
  • Redovisa avgiftsuttaget enligt förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet fördelat på de olika företagsgrupperna, övriga företag och myndigheter avseende senaste treårsperioden.
  • Redovisa de insatser och initiativ som Finansinspektionen vidtagit som företrädare för staten i styrelserna för Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå.
  • Redovisa verksamhetens väsentliga resultat genom att även tidigare redovisade tidsserier kan följas och jämföras med 2009.
  • Redovisa utgiftsprognoser för 2009-2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle, statsbudgeten och till utfallet för 2008. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktioner från Ekonomistyrningsverket. Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer. Prognoserna lämnas den 19 januari, den 26 februari, den 7 maj, den 30 juli och den 29 oktober 2009.

Bestämmelserna i 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på Finansinspektionen när det gäller redovisning av de uppgifter som följer av 22 § första stycket atomansvarighetslagen (1968:45) och 10 kap. 12 § sjölagen (1994:1009).

2

Organisationsstyrning

Återrapportering om effektivitet

Finansinspektionen ska genom resultatindikatorer, kvalitativa enkäter, nyckeltal eller på annat sätt visa att myndighetens interna verksamhet bedrivits effektivt.

3

Uppdrag

1. Granska att de åtgärder som beslutats enligt lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut också kommer hushållens och företagens berättigade intressen till del.

Uppdraget omfattar också att granska att de institut som anslutit sig till det statliga garantiprogrammet enligt förordning (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl. inte utnyttjar garantierna på ett otillbörligt sätt. Utgångspunkten vid granskningen ska vara att den procentuella ökningen av kreditinstitutens balansomslutning inte överskrider den högsta av ökningen i nominell BNP i Sverige det föregående året, den genomsnittliga tillväxten i de svenska kreditinstitutens balansomslutning under åren 1987-2007 eller den genomsnittliga tillväxten i banksektorn inom EU de närmast föregående sex månaderna.

Uppdraget genomförs efter samråd med Riksgäldskontoret och redovisningar lämnas den sista arbetsdagen i varje kalendermånad under 2009.

2. Redovisa förslag till justeringar av bestämmelserna i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen och förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet med anledning av ny och planerad lagstiftning. Redovisning lämnas dels den 16 april 2009, dels den 1 oktober 2009. Innan förslagen redovisas ska samråd ske med Ekonomistyrningsverket och med berörda branschföreträdare.

3. Särskilt övervaka tillämpningen av artikel 5 i direktiv 2004/113/EG om genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster. Övervakningen avser den del av artikeln som anger att uppgifter som är relevanta för användningen av kön som en avgörande försäkringsteknisk faktor sammanställs, offentliggörs och regelbundet uppdateras. Vid avvikelser från detta krav ska Finansinspektionen underrätta regeringen.

4. Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska Finansinspektionen bistå Verket för näringslivsutveckling (Nutek), från den 1 april 2009 Tillväxtverket, i arbetet med att mäta hur förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd påverkar företagens administrativa kostnader.

5. Lämna redogörelse över hur övervakningen av regelbunden finansiell information enligt 16 kap. 13 § och 23 kap. 1 § fjärde stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden bedrivs. I uppdraget ingår även att lämna en lägesbeskrivning och analys av hur börserna anpassat sin verksamhet för att uppfylla kraven i 16 kap. 13-15 §§ lagen om värdepappersmarknaden samt redogöra för eventuella åtgärder med anledning därav. Redovisningen ska lämnas senast den 1 oktober 2009.

6. Bistå regeringen (Finansdepartementet) i olika lagstiftningsarbeten inom det finansiella området.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:11

Finansinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Finansinspektionen227 774
ap.1Finansinspektionen (ram)223 274
ap.2Samordningsorgan för tillsyn av penningtvätt (ram)4 500

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Finansinspektionen

Av anslagspost 1 beräknas 5 000 000 kronor avsättas för satsningar inom konsumentområdet för genomförande av bl.a. privatekonomisk utbildning.

Anslagspost 1 får användas för att biträda Regeringskansliet inför och under ordförandeskapet i EU andra halvåret 2009.

ap.2 Samordningsorgan för tillsyn av penningtvätt

Anslagspost 2 får användas för den samordnande funktionen av penningtvättstillsynen inom myndigheten som beräknas inrättas under mars 2009.

Av anslagspost 2 får maximalt 1 000 000 kronor användas för att ersätta Bolagsverket för uppbyggnad och drift av register över tillsynsobjekt som tillkommer i samband med genomförande av det tredje penningtvättsdirektivet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:11 Finansinspektionen
ap.16 8333 %0
ap.2100Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)45 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)25 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Finansinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2518 981
2009-02-2518 981
2009-03-2518 981
2009-04-2518 981
2009-05-2518 981
2009-06-2518 981
2009-07-2518 981
2009-08-2518 981
2009-09-2518 981
2009-10-2518 981
2009-11-2518 981
2009-12-2518 983
Summa227 774
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Finansinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.1Finansinspektionen
1:11 ap.2Samordningsorgan för tillsyn av penningtvätt

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Ansökningsavgifter
Avgifter (SFS 2001:911)4 477-6 00031 50033 000-1 500-3 023
Administrativ service
Avgiftsförordningen (SFS 1992:191)0070070000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter (SFS 2001:911)

Avgifter som disponeras redovisas skilt från statsbudgeten.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Offentligrättsliga avgifter
Särskilda avgifter enligt lagen (2000:1087)2711008 00008 0008 000
Avgifter (SFS 2004:297)27120030 000030 00030 000
Avgifter (SFS 2007:1135)254800223 500228 000-4 500-4 500
Summa00261 500228 00033 50033 500
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter (SFS 2007:1135)

Kostnader som hör samman med verksamheten med samordningsorganet för penningtvättstillsyn (anslagspost 2) ska inte belastas med avgifter enligt bestämmelserna i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet. Detsamma gäller medel som utbetalas till Bolagsverket för uppbyggnad och drift av register över tillsynsobjekt (anslagspost 2).

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamhet som rör ärenden som anges i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen ska över tiden finansieras fullt ut med de avgifter som tas ut för ändamålet.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras5 250
Belopp angivna i tkr

Villkor

  • Medlen ska användas för verksamhet som bedrivs inom krisberedskapsområdet och rekvireras efter överenskommelse med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap från anslaget 2:4 Krisberedskap ap. 5, inom utgiftsområde 6.
  • Finansinspektionen får för Transaktionsrapporteringssystemet ta emot ersättning, utanför statsbudgeten, av tillsynsmyndigheter i andra länder för att finansiera kapitalkostnaderna för utbyggnaden av systemet och för drift, support och underhåll. Villkoret gäller inbetalade ersättningar som mottagits sedan utvecklingsarbetet påbörjades den 1 juli 2006 och så länge systemet är i drift.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Krigsförsäkringsnämnden undantas från förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Krigsförsäkringsnämnden undantas från kravet enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

På regeringens vägnar
Mats Odell
Liso Norrman
Kopia till

Riksdagen, finansutskottet
Riksrevisionen
Riksbanken
Internrevisionen SB
Försvarsdepartementet, SSK
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, SMS
Näringsdepartementet, NL
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/KO
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statistiska centralbyrån
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Verket för näringslivsutveckling
Konsumentverket
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Konsumenternas Försäkringsbyrå