Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:7

2008-11-20
U2008/6466/F
U2008/4256/F
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 26:10 Särskilda utgifter för forskningsändamål
Riksdagen har beslutat om anslaget 26:10 Särskilda utgifter för forskningsändamål för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 16, bet. 2007/08:UbU1, rskr. 2007/08:70).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

26:10

Särskilda utgifter för forskningsändamål (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet113 182
ap.1Bidrag till Kungl. Vetenskapsakademien (ram)23 049
ap.2Bidrag till Svenska institutet i Rom (ram)9 831
ap.3Bidrag till Svenska institutet i Athen (ram)4 019
ap.4Bidrag till Svenska forskningsinstitutet i Istanbul (ram)3 621
ap.5Svenska Barnboksinstitutet (ram)5 857
ap.6Bidrag till Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte (ram)4 365
ap.7Bidrag till Institutet för framtidsstudier (ram)18 598
ap.8Bidrag till IMEGO (ram)20 000
ap.11Nobelmuseum (ram)5 000
ap.12Vetenskap och allmänhet (ram)1 000
ap.13Till regeringens förfogande (ram)17 442
ap.10Bidrag till Stiftelsen San Michele (ram)400
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län911
ap.9Bidrag till EISCAT (ram)911

Villkor för anslag 26:10

ap.1 Bidrag till Kungl. Vetenskapsakademien

Medlen från anslagsposten ska utbetalas som ett engångsbelopp av Kammarkollegiet, efter rekvisition från Kungl. Vetenskapsakademien. Medlen ska användas till akademiens verksamhet samt till sekretariatet för forskningsprogrammet International Geosphere Biosphere Program (IGBP).

Kungl. Vetenskapsakademien ska före den 1 maj 2009 lämna en redogörelse för användningen av medlen till Utbildningsdepartementet.

ap.2 Bidrag till Svenska institutet i Rom

Medlen från anslagsposten ska utbetalas som ett engångsbelopp av Kammarkollegiet, efter rekvisition från Svenska institutet i Rom.

Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning.

ap.3 Bidrag till Svenska institutet i Athen

Medlen från anslagsposten ska utbetalas som ett engångsbelopp av Kammarkollegiet, efter rekvisition från Svenska institutet i Athen.

Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning.

ap.4 Bidrag till Svenska forskningsinstitutet i Istanbul

Medlen från anslagsposten ska utbetalas som ett engångsbelopp av Kammarkollegiet, efter rekvisition från Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul.

Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning.

ap.5 Svenska Barnboksinstitutet

Medlen från anslagsposten ska utbetalas som ett engångsbelopp av Kammarkollegiet, efter rekvisition från Svenska Barnboksinstitutet.

Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning.

ap.6 Bidrag till Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte

Medlen från anslagsposten ska utbetalas som ett engångsbelopp av Kammarkollegiet, efter rekvisition från Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte (Fulbright-kommissionen).

Nämnden för svenskt-amerikanskt forskarutbyte ska före den 1 mars 2009 lämna en redogörelse för användningen av medlen till Utbildningsdepartementet.

ap.7 Bidrag till Institutet för framtidsstudier

Medlen från anslagsposten ska utbetalas kvartalsvis av Kammarkollegiet, efter rekvision från Institutet för framtidsstudier.

Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning.

Stiftelsen Institutet för framtidsstudiers grundläggande förmögenhet
(2 000 000 kr) - omräknad efter de förändringar av konsumentprisindex som skett efter det att medlen tillställdes stiftelsen och fram till utgången av budgetåret 2007 - ska vara nöjaktigt placerad och får inte tas i anspråk.

ap.8 Bidrag till IMEGO

Medlen från anslagsposten ska utbetalas kvartalsvis av Kammarkollegiet, efter rekvisition från Imego AB. Medlen ska användas för forskning inom mikroelektronik.

Användningen av medlen ska framgå av Imegos årsredovisning.

ap.9 Bidrag till EISCAT

Medlen från anslagsposten ska användas för bidrag till EISCAT Scientific Association för av stiftelsen erlagd tull och mervärdesskatt. Om ett beslut eller ett avtal med EISCAT om utbetalningstidpunkt föreligger, ska medlen utbetalas tidigast då avgiften förfaller till betalning enligt beslut eller avtal. Om ett sådant beslut eller avtal inte föreligger, utbetalas medlen med högst en tolftedel före utgången av varje månad.

ap.10 Bidrag till Stiftelsen San Michele

Medlen från anslagsposten ska utbetalas som ett engångsbelopp av Kammarkollegiet, efter rekvisition från Stiftelsen San Michele.

Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning.

ap.11 Nobelmuseum

Medlen från anslagsposten ska utbetalas som ett engångsbelopp av Kammarkollegiet, efter rekvisition från Nobelmuseum.

Användningen av medlen ska framgå av museets årsredovisning.

ap.12 Vetenskap och allmänhet

Medlen från anslagsposten ska utbetalas som ett engångsbelopp av Kammarkollegiet, efter rekvisition från den ideella föreningen Vetenskap och Allmänhet. Medlen ska användas för insatser som främjar dialog, öppenhet och förtroende mellan allmänhet och forskare.

Föreningen ska senast den 1 mars 2009 lämna en redogörelse för medlens användning till Utbildningsdepartementet.

ap.13 Till regeringens förfogande

a) Medlen från anslagsposten får finansiera utgifter för vissa särskilda insatser inom FoU-området och utbetalas av Kammarkollegiet efter särskilda beslut av regeringen.

b) Från anslagsposten ska kostnader om högst 112 500 kronor för anställning som forskarassistent med inriktning mot genusforskning finansieras i enlighet med regeringsbeslut den 19 juni 1997, nr 29, U96/790/F. Medel ska utbetalas med en tolftedel per månad för varje anställning fr.o.m. den månad då anställningen tillträds. Medel ska endast utbetalas för anställningar som totalt finansierats via Kammarkollegiet under en kortare period än 48 månader. Medel för anställning som tillträds under budgetåret 2008 ska efter rekvisition utbetalas av Kammarkollegiet. Kammarkollegiet ska sedan samtliga rekvisitioner för budgetåret 2008 ingivits, rapportera om utfallet till regeringen.

c) Kammarkollegiet ska utbetala 1 350 000 kronor till Norges Kunnskapsdepartement för Sveriges del av finansieringen av Nordisk Samisk Institutt.

d) Kammarkollegiet ska efter rekvisition från Vetenskapsrådet utbetala  1 000 000 kronor till Vetenskapsrådet för driften av sekretariatet för The International Neuroinformatics Coordinating Facility (INCF).

e) Kammarkollegiet ska utbetala 8 300 000 kronor till Kungl. biblioteket. Medlen ska användas för digitaliseringsinsatser för bevarande av material som annars riskerar att förstöras.

f) Kammarkollegiet ska utbetala 5 000 000 kronor till Vetenskapsrådet. Medlen ska användas av rådet för ett fortsatt arbete med oredlighet i forskning samt för en konferens på forskningsområdet och en konferens om infrastruktur.

g) Kammarkollegiet ska utbetala 500 000 kronor till Svenska institutet i Athen för institutets verksamhet. Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning.

h) Kammarkollegiet ska utbetala 1 700 000 kronor till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Medlen ska finansiera en utredning om en revision av lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument och berörda författningar.

i) Kammarkollegiet ska utbetala 75 000 kronor till Svenska barnboksinstiutet för institutets verksamhet. Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
26:10 Särskilda utgifter för forskningsändamål
ap.103 %0
ap.203 %0
ap.303 %0
ap.403 %0
ap.503 %0
ap.603 %0
ap.703 %0
ap.803 %0
ap.9213 %0
ap.100120
ap.1103 %0
ap.1203 %0
ap.133 401Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Lars Leijonborg
Anna-Karin Dahlén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Utbildningsdepartementet/SAM
Kungl. biblioteket
Vetenskapsrådet
Svenska barnboksinstitutet
Svenska institutet i Athen