Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
20

2008-12-18
Fö2008/356/SUND
Fö2008/357/SUND
Fö2008/358/SUND m.fl.
Se bilaga 1
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 1:11
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:11 Nämnder m.m. för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 06, bet. 2008/09:FöU1, rskr. 2008/09:119).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1. Vissa mindre nämnder

Verksamheten avser Riksvärderingsnämnden, de lokala värderingsnämnderna, fiskeskyddsnämnder inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde, Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar och Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt.

Nämndernas uppgifter, verksamhet m.m. framgår av förordningen (2007:859) med instruktion för Riksvärderingsnämnden, förordningen (2007:858) med instruktion för de lokala värderingsnämnderna, Tjänstemeddelande Rörande Landförsvaret nr 9 från 1964 med instruktion samt kungörelsen (1964:811) om ersättning för intrång i fiske till följd av militär verksamhet, förordningen (2007:855) med instruktion för Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar samt förordningen om folkrättslig granskning av vapenprojekt (2007:936).

2. Bidrag till Svenska Röda Korset

Verksamhetsbidrag utgår till Svenska Röda Korset för verksamhet enligt avtal med staten. Svenska Röda Korset ska planera för upprättande av en nationell upplysningsbyrå för efterforskning av krigsfångar och civilinternerade i enlighet med 1949 års Genève-konventioner med tilläggsprotokoll.

Återrapportering

Svenska Röda Korset ska, i enlighet med avtalet med staten, lämna en årsredovisning avseende den nationella upplysningsbyrån innefattande:

- verksamhet och sammansättning för delegationen samt delegationens deltagande,

- bedömning (med motivering) av förmåga att uppfylla konventionernas krav och kunskap i organisationen om regelverk och konventioner och

- beredskapsläget (bedömning av om bemanningen av krigsorganisationen bedöms vara tillräcklig och i vilken omfattning denna har övats).

3. Bidrag till Centralförbundet Folk och Försvar

Mål för bidraget (organisationsbidrag)

Målet för statsbidraget till Centralförbundet Folk och Försvar är att förbundet genom informationsverksamhet ska främja en debatt kring frågor som rör säkerhetspolitik, försvarspolitik och krisberedskap. Verksamheten ska särskilt inriktas mot ungdomar.

Återrapportering

Centralförbundet Folk och Försvar ska senast den 1 mars 2009 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) lämna följande redovisning från verksamheten 2008:

- bidragets andel av den totala omslutningen,

- genomförda arrangemang och aktiviteter (deltagare redovisat utifrån kön samt antal deltagare under 25 år),

- indikationer på den effekt som verksamheten har gett upphov till samt

- planerad inriktning av verksamheten för 2010.

4. Kontrollorgan

Verksamheten avser Försvarets underrättelsenämnd och Signalspaningsnämnden.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:11

Nämnder m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet12 242
ap.6Vissa mindre nämnder (ram)152
ap.7Bidrag till Svenska Röda Korset (ram)525
ap.8Bidrag till Centralförbundet Folk och Försvar (ram)4 565
ap.9Kontrollorgan (ram)7 000
Disponeras av regeringen59
ap.4Till regeringens disposition (ram)59

Villkor för anslag 1:11

ap.6 Vissa mindre nämnder

Kammarkollegiet utbetalar belopp enligt nedan för respektive nämnd. Resterande belopp under anslagsposten får användas först efter beslut av regeringen.

- Högst 38 000 kronor får användas för riksvärderingsnämndernas verksamhet.

- Högst 10 000 kronor får användas för fiskeskyddsnämndernas verksamhet.

- Högst 60 000 kronor får användas för Granskningsnämnden för försvarsuppfinningars verksamhet.

- Högst 44 000 kronor får användas för Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekts verksamhet.

ap.7 Bidrag till Svenska Röda Korset

Kammarkollegiet ska utbetala medel kvartalsvis efter rekvisition från Svenska Röda Korset.

ap.8 Bidrag till Centralförbundet Folk och Försvar

Kammarkollegiet ska månadsvis i efterskott utbetala belopp till Centralförbundet Folk och Försvar. Outnyttjat belopp ska återbetalas till Kammarkollegiet.

ap.9 Kontrollorgan

Kammarkollegiet utbetalar belopp enligt nedan till respektive organisation. Resterande belopp under anslagsposten får användas först efter beslut av regeringen.

- Högst 2 000 000 kronor får användas för Försvarets underrättelsenämnds verksamhet.

- Högst 2 000 000 kronor får användas för Signalspaningsnämndens verksamhet.

5.2 Undantag från EA-regler

De nämnder vars verksamhet finansieras från anslaget 1:11 Nämnder m.m., anslagspost 6 Vissa mindre nämnder undantas från förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Försvarets underrättelsenämnd och Signalspaningsnämnden beviljas undantag från kravet att anläggningstillgångar som används i verksamheten ska finansieras med lån i Riksgäldskontoret enligt 5 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:11 Nämnder m.m.
ap.42Allt0
ap.645Allt0
ap.715Allt0
ap.8100Allt0
ap.9207Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:11 Nämnder m.m.
6:9 ap.11:11 ap.9100 %
6:9 ap.21:11 ap.7100 %
6:9 ap.31:11 ap.8100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagstyp
1:11 Nämnder m.m.
ap.1ram
ap.2ram
ap.3ram
På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Christian Ramstedt
Kopia till

Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Förvaltningsavdelningen, FA ekonomi
Försvarsdepartementet, EPS, SSK, SUND
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Centralförbundet Folk och Försvar
Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt
Försvarets underrättelsenämnd
Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar
Riksvärderingsnämnden
Svenska Röda korset
Försvarsförbundet
Officersförbundet
SACO
SEKO
Reservofficersförbundet
Statstjänstemannen
Utredningen (Fö 2008:06) inrättande av Signalspaningsnämnden

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 20, 2008-12-18

Diarienummerförteckning

Fö2008/356/SUND
Fö2008/357/SUND
Fö2008/358/SUND
Fö2008/2946/SUND
Fö2008/3664/EPS
(delvis)