Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
15

2008-12-11
Ku2008/2172/SAM
(delvis)
Konstnärsnämnden
Maria Skolgata 83
118 53 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Konstnärsnämnden
Riksdagen har beslutat om Konstnärsnämndens verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 17, bet. 2008/09:KrU1, rskr. 2008/09:92).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Konstnärsnämnden och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

Konstnärsnämnden ska från och med 2009 redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion (2007:1199). Regleringsbrevet kompletterar instruktionen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Bidragsfördelning

Målet är att genom olika typer av stipendier och bidrag öka möjligheten för kvalificerade konstnärer som lever eller verkar i Sverige att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och att vidareutveckla sitt konstnärsskap.

Återrapportering

Konstnärsnämnden ska redovisa måluppfyllelse fördelat på de olika bidragsformerna.

Bidragsgivningen inom ramen för Bildkonsnärsfondens internationella programverksamhet Iaspis samt bidragsgivningen för internationellt utbyte inom övriga områden ska redovisas särskilt.

Bevakning av konstnärernas ekonomiska och sociala situation

Målet är att genom bevakning och analys fördjupa och sprida kunskapen om konstnärers sociala och ekonomiska situation.

Återrapportering

Konstnärsnämnden ska bl.a. redovisa utfallet och resultatet av arbetet med kunskapsspridning och rådgivningsfunktion avseende frågor som rör de generella trygghetssystemen.

Regionalt utfall

Konstnärsnämnden ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2008 respektive 2009 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

Prognoser 2009–2012

Konstnärsnämnden ska redovisa utgiftsprognoser för 2009–2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Från och med 2007 lämnar Konstnärsnämnden även prognoser i Hermes för den statliga ålderspensionsavgiften (STÅP).

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

  • den 19 januari 2009
  • den 26 februari 2009
  • den 7 maj 2009
  • den 30 juli 2009
  • den 29 oktober 2009

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

Vid det sista tillfället ska utestående åtaganden som gjorts för längre tid än ett år för stipendier och inkomstgarantier samt förväntade utbetalningsnivåer för kommande treårsperiod redovisas.

Resultatredovisning och budgetunderlag

Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS), Sveriges författarfond, Sveriges författarföbund, Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM), Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAMI) ska till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) lämna budgetunderlag för 2010 senast den 1 mars 2009. Budgetunderlaget ska innehålla förslag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande räkenskapsåren. För verksamheten 2009 ska redogörelse lämnas senast den 1 mars 2010.

3

Uppdrag

Förvaltningskostnader

Möjligheten att belasta bidragsanslag med förvaltningsutgifter ska nyttjas med försiktighet. Konstnärsnämnden ska redovisa hur stor del av bidragsanslagen som belastas med förvaltningsutgifter. Redovisningen ska specificera vad förvaltningsutgifterna innnefattar. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 april 2009.

Kulturella och kreativa näringar

Statens kulturråd m.fl. har fått ett särskilt uppdrag att som en fortsättning på den fördjupade samverkan mellan kulturpolitiken, näringspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken under 2009 utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och kreativa näringar. Konstnärsnämnden ska hålla sig informerad om de insatser som genomförs.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

5:1

Konstnärsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Konstnärsnämnden14 760
ap.1Konstnärsnämnden (ram)14 760

5:2

Ersättningar och bidrag till konstnärer (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet187 822
ap.2Individuell visningsersättning (ram)32 713
ap.3Inkomstgarantier för konstnärer (ram)16 757
ap.8Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek (ram)121 562
ap.10Ersättning åt författare och översättare för utnyttjande av deras verk i form av talböcker (ram)9 010
ap.13Dramatikerstöd (ram)2 780
ap.14Fonogramersättning (ram)5 000
Disponeras av Konstnärsnämnden121 210
ap.1Visningsersättning samt bidrag åt bild- och formkonstnärer (ram)70 914
ap.4Långtidsstipendier (ram)12 719
ap.6Bidrag till konstnärer inom områdena musik, teater, dans och film (ram)32 361
ap.9Bidrag till författare, översättare, kulturjournalister och dramatiker (ram)5 216
ap.16Statliga ålderspensionsavgifter (ram)0
Disponeras av regeringen4 005
ap.18Till regeringens disposition (ram)4 005

Villkor för anslag 5:2

ap.1 Visningsersättning samt bidrag åt bild- och formkonstnärer

Anslaget omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m. Av anslagsposten avser
8 550 tkr bidrag till konstnärer inom bild- och formområdet. 

I anslagsposten ingår medel för täckande av kostnader förenade med stipendie- och bidragsgivning, samt för program- och informationsverksamheten inom den internationella utbytesverksamheten Iaspis.

ap.2 Individuell visningsersättning

Anslagsposten får användas för utbetalningar enligt förordningen (1996:1605) om individuell visningersättning.

Kammarkollegiet ska betala ut medlen efter rekvisition till Bildkonst upphovsrätt i Sverige (BUS). BUS får använda högst 1 575 000 kronor av anslaget till administrationskostnader.  

ap.3 Inkomstgarantier för konstnärer

Anslagsposten får användas för utbetalningar enligt förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer.

Antalet garantirum uppgår år 2009 till 157. Konstnärsnämnden och styrelsen för Sveriges författarfond ska komma överens om hur stor andel av nya garantirum som skall tillfalla författare, översättare, dramatiker, och kulturjournalister.

Kammarkollegiet ska till Regeringskansliet senast den 1 mars 2009 redovisa hur garantirummen har utnyttjats under år 2008.

ap.4 Långtidsstipendier

Anslagsposten får användas för utbetalningar i enlighet med förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer.

Anslaget omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

År 2009 ska antalet tioåriga långtidsstipendier vara 102, därutöver kan stipendier med kortare löptid beviljas. Konstnärsnämnden och styrelsen för Sveriges författarfond ska komma överens om hur många långtidsstipendier som skall tillfalla författare, översättare, dramatiker och kulturjournalister. Medlen betalas ut av Konstnärsnämnden till Sveriges författarfond efter rekvisition.

ap.6 Bidrag till konstnärer inom områdena musik, teater, dans och film

Anslaget omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

I anslagsposten ingår medel för täckande av kostnader vid uruppförande av verk som tillkommit i samarbetsprojekt mellan komponister och musiker/sångare som beviljats av Konstnärsnämnden.

I anslagsposten ingår medel för täckande av kostnader förenade med stipendie- och bidragsgivning, samt för program- och informationsverksamhet inom den internationella utbytesverksamheten

Av anslaget avser 4 128 tkr särskilda insatser för konstnärer på musikområdet. 

ap.8 Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek

Kammarkollegiet ska betala ut medlen efter rekvisition till styrelsen för Sveriges författarfond.

Anslaget omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

ap.9 Bidrag till författare, översättare, kulturjournalister och dramatiker

Konstnärsnämnden ska betala ut medlen efter rekvisition till styrelsen för Sveriges författarfond.

Anslaget omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

Av anslaget får styrelsen för Sveriges författarfond använda högst 500 000 kronor till administrationskostnader.

I anslagsposten ingår medel för deltagande i internationellt kulturutbyte.

I samband med den första utbetalningen ska Konstnärsnämnden erinra styrelsen för Sveriges författarfond om villkoren.

ap.10 Ersättning åt författare och översättare för utnyttjande av deras verk i form av talböcker

Kammarkollegiet ska betala ut medlen efter rekvisition till Sveriges författarförbund. Av anslaget får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, 1 juli respektive 1 oktober 2009.

Medlen fördelas av Sveriges författarförbund mellan svenska författare och svenska översättare av sådana verk, som enligt 17 § andra stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk framställts som talböcker eller ingår i taltidningar budgetåret 2008.

Av anslaget får Sveriges författarförbund använda högst 410 000 kronor till administrationskostnader vid fastställande och utbetalning av ersättningsbeloppen.  

ap.13 Dramatikerstöd

Anslagsposten får användas för utbetalningar i enlighet med förordningen (1998:1369) om statsbidrag för beställning av nyskriven svensk dramatik. Kammarkollegiet ska betala ut medlen efter rekvisition till styrelsen för Sveriges författarfond.

Av anslaget får styrelsen för Sveriges författarfond använda högst 280 000 kronor till administrationskostnader.

ap.14 Fonogramersättning

Anslagsposten får användas för utbetalningar i enlighet med förordningen (1998:1387) om fonogramersättning. Kammarkollegiet skall betala ut medlen efter rekvisition till Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM) och Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAMI). Anslagsposten får användas för att betala förvaltningskostnader hos STIM och SAMI. En redogörelsen av administrationskostnader ska lämnas i redovisningen.

ap.18 Till regeringens disposition

Medel avseende statliga ålderspensionsavgifter har ställts till regeringens disposition. De statliga ålderspensionsavgifter som belöper på 2009 års utbetalningar av bidrag avräknas mot överskott av inbetalningar som gjorts till Försäkringskassan tidigare år.

10:1

Filmstöd (Ramanslag)

Disponeras av Konstnärsnämnden4 270
ap.3Bidrag till Konstnärsnämndens filmstöd (ram)4 270

Villkor för anslag 10:1

ap.3 Bidrag till Konstnärsnämndens filmstöd

Anslagsposten ska användas för stöd till produktion av kortfilm dokumentär och animation. 

Från anslagsposten ska 800 000 kronor utbetalas till Stiftelsen Filmform för bl.a. rådgivning och distribution i fråga om film- och videokonst. 

I samband med utbetalningen ska Konstnärsnämnden erinra Stiftelsen Filmform om att Stiftelsen ska lämna redogörelse för verksamheten 2009 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2010.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
5:1 Konstnärsnämnden
ap.14433 %0
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer
ap.12 1263 %0
ap.29813 %0
ap.35033 %0
ap.43823 %0
ap.69713 %0
ap.83 6493 %0
ap.91563 %0
ap.102703 %0
ap.13833 %0
ap.141503 %0
ap.1603 %0
ap.1803 %0
10:1 Filmstöd
ap.31283 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer
28:20 ap.125:2 ap.9100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer
ap.12ram

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer
ap.147 0006 40040 6002019
ap.491 00011 40079 6002019
ap.615 0002 70012 3002019
ap.92 0004001 6002019
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Konstnärsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-251 230
2009-02-251 230
2009-03-251 230
2009-04-251 230
2009-05-251 230
2009-06-251 230
2009-07-251 230
2009-08-251 230
2009-09-251 230
2009-10-251 230
2009-11-251 230
2009-12-251 230
Summa14 760
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konstnärsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.1Konstnärsnämnden

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter003 0003 00000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

  • Konstnärsnämnden får i av nämnden förhyrd fastighet, genom anlitande av särskild förvaltare, förutom att upplåta lägenheter till konstnärer i samband med nämndens internationella och nationella konstnärsutbytesverksamhet även bedriva kompletterande korttidsuthyrning av lediga rum och lägenheter. Inkomsterna disponeras av Konstnärsnämnden.
  • Målgruppen för kompletterande korttidsuthyrning skall främst utgöras av företrädare för olika delar av internationellt och nationellt kulturliv.
  • Resultatet av verksamheten skall särredovisas i Konstnärsnämndens årsredovisning.

Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i de fall som avses i 15§ avgiftsförordningen (1992:191).  

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Konstnärsnämnden skall i årsredovisningen redovisa

  • för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,
  • andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Robert Nilsson
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Svenska Förläggarföreningen
Sveriges författarförbund
Bildkonst upphovsrätt i Sverige
Föreningen Svenska kompositörer av populärmusik (SKAP)
Föreningen Svenska tecknare
Föreningen Svenska tonsättare
Föreningen Sveriges konsthantverkare och industriformgivare (KIF)
Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd (KLYS)
Konstnärernas riksorganistation (KRO)
Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAMI)
Svenska fotografers förbund
Svenska konstkritikersamfundet
Svenska konstnärsförbundet
Svenska musikerförbundet
Svenska musikförläggarföreningen
Svenska oberoende musikproducenter
Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM)
Sveriges dramatikerförbund
Sveriges yrkesmusikerförbund
Sveriges författarfond
Teaterförbundet
Filmform