Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
31

2008-12-18
Ku2008/2172/SAM
(delvis)
Statens kulturråd
Box 27 215
102 53 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens kulturråd
Riksdagen har beslutat om Statens kulturråds verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 17, bet. 2008/09:KrU1, rskr. 2008/09:92).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Statens kulturråd och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

Statens kulturråd ska från och med 2009 redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion (2007:1186). Regleringsbrevet kompletterar instruktionen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Bidragsgivning

Målet är att genom bidragsgivning uppnå ett omfattande och varierat kulturutbud av hög kvalitet för alla i hela landet.

Återrapportering

Statens kulturråd ska bl.a. redovisa

 • geografisk spridning av bidragsfördelningen,
 • offentlig finansiering fördelat på lokal, regional och statlig nivå samt privat finansiering,
 • hur stor del av bidragsgivningen som rör barn och unga,
 • hur bidragsgivningen inom scenkonstområdet har bidragit till ökad samverkan mellan, institutioner och den fria scenkonsten.

Generella villkor för bidragshantering

Bidragen ska prövas av Statens kulturråd utifrån respektive bidragssökande institutions och organisations verksamhetsmässiga prestation och ekonomiska situation samt utifrån kulturpolitiska prioriteringar.

Säkerställd och utökad kunskap

Målet är säkerställd och utökad kunskap inom Statens kulturråds ansvarsområde.

Återrapportering

Statens kulturråd ska bl.a. redovisa

 • åtgärder som vidtagits för att förbättra statistik, uppföljning och utvärdering i syfte att öka förutsättningarna för förnyelse inom bidragsgivningen,
 • åtgärder som vidtagits för att att förbättra statistik, uppföljning och utvärdering av verksamhet inriktad mot barn och unga.

Regional och lokal samverkan

Statens kulturråd ska utifrån sin strategi för utvecklad samverkan med huvudmännen på regional och lokal nivå redovisa uppnådda resultat. Av redovisningen ska framgå hur ansvaret för den offentliga finansieringen är fördelat samt vilka verksamhetsmässiga prioriteringar som gjorts. 

Kulturivets internationalisering

Statens kulturråd ska redovisa myndighetens strategiska arbete för en internationalisering inom hela verksamhetsområdet med omvärldsbevakning, samordning, bidragsgivning och information.

Prognoser 2009-2012

Statens kulturråd skall redovisa utgiftsprognoser för 2009–2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • den 19 januari 2009
 • den 26 februari 2009
 • den 7 maj 2009
 • den 30 juli 2009
 • den 29 oktober 2009

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

3

Uppdrag

Sysselsättningsåtgärder inom kultursektorn

En redovisning av effekterna av sysselsättningsåtgärderna inom kultursektorn, den s.k. Access-satsningen, ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 juni 2009. Dessutom ska en redovisning om de totala effekterna av Access-satsningen lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2010. Denna redovisning ska omfatta hela perioden för satsningen, dvs. 2006-2009.

Besöksutveckling och tillgänglighet för museer

Statens kulturråd ska, utifrån erhållna underlag från de museer som har i uppdrag att rapportera till Statens kulturråd, senast den 1 mars 2010, lämna en sammanfattande redovisning till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Uppgifterna ska redovisas totalt och per museum. Redovisningen ska innehålla:

 • utfall av antalet besökare per månad, samt aggregerat för hela året, uppdelat på besökare under 19 år respektive 19 år och äldre,
 • förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år i antal och i procent,
 • antal besökare med fördelning på ålder, kön, geografisk hemvist samt antal skolbesök,
 • uppgifter om respektive museums entréavgift.
 

Kulturrådet ska ge anvisningar och bistå berörda myndigheter och institutioner i detta arbete.

Skapande skola

Statens kulturråd ska den 30 juni 2009 i en uppföljning av satsningen bl.a. redovisa:

 • antal sökande samt totalt ansökt belopp,  
 • geografisk fördelning av de sökande,
 • en sammanfattande bedömning av bidragssökandenas prioriteringar,
 • informationsinsatser som vidtagits för att öka kunskapen om Skapande skola.

Kulturrådet ska i arbetet med Skapande skola samverka med Riksteaterns Kunskapscentrum och Skolverket.

Förvaltningskostnader

Möjligheten att belasta bidragsanslag med förvaltningsutgifter ska nyttjas med försiktighet. Statens kulturråd ska redovisa hur stor del av respektive bidragsanslag som belastas med förvaltningsutgifter. Redovisningen ska specificera vad förvaltningsutgifterna innnefattar. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 april 2009.

Regionalt utfall

Statens kulturråd ska kartlägga, sammanställa och analysera det regionala utfallet av myndighetens verksamhet för 2009 respektive 2010. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på län. Förändringar över tiden ska analyseras och kommenteras.

Statens kulturråd ska vidare sammanställa och analysera regionala analyser från myndigheter och institutioner inom kulturområdet. Kulturrådet ska ge metodanvisningar och bistå berörda myndigheter och institutioner i deras arbete. Kulturrådet ska också analysera det regionala utfallet av relevanta bidrag från andra statliga sektorer och från EU. Den samlade redovisningen och analysen ska tillsammans med Kulturrådets slutsatser lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 juni 2011.

Regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013

Statens kulturråd ska medverka till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 och dess prioriteringar. 

Statens kulturråd ska senast den 2 juli 2009 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet), för perioden 1 januari 2008 - 30 juni 2009, redovisa:

 • myndighetens bidrag till genomförandet av den nationella strategins prioriteringar,
 • resultatet av myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet i enlighet med prioriteringarna i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007 - 2013.

Statens kulturråd ska även i årsredovisningen för 2009 redovisa och kommentera sin medverkan i det regionala tillväxtarbetet med utgångspunkt i förordning (2007:713) om regionalt tillväxtarbete.

Statens kulturråd ska - som en fortsättning på den fördjupade samverkan mellan kulturpolitiken, näringspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken - under 2009 utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och kreativa näringar.

EU:s strukturfondsprogram

Statens kulturråd ska i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Stiftelsen Svenska Filminstitutet och Riksarkivet redovisa antalet svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via EU:s strukturfondsprogram och gemenskapsinitiativ samt hur mycket EU-medel som utbetalats. Statens kulturråd ska samordna redovisningen, som lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 augusti 2009. Av redovisningen ska framgå omfattningen av den nationella medfinansieringen samt de myndigheter, institutioner m.fl. som huvudsakligen bidragit till denna. Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet, Filminstitutet och Riksarkivet ska gemensamt komma överens om hur redovisningen ska disponeras.

EU:s ramprogram Kultur 2007

Statens kulturråd ska i samarbete med Riksantikvarieämbetet årligen redovisa antalet svenska ansökningar till EU:s ramprogram för kultur(Kultur 2007), antalet svenska ansökningar som beviljats stöd samt hur mycket EU-medel som utbetalats. Kulturrådet ska samordna redovisningen, som ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 augusti 2009. Kulturrådet och Riksantikvarieämbetet ska gemensamt komma överens om hur redovisningen ska disponeras.

Folkhälsoarbete

Som underlag för Statens Folkhälsoinstituts (FHI) arbete med nästa Folkhälsopolitiska rapport ska Statens kulturråd till FHI rapportera utvecklingen av bestämningsfaktorer för hälsan inom det egna verksamhetsområdet, bistå institutet med dataunderlag som visar utvecklingen samt rapportera de insatser som genomförts för att påverka utvecklingen. Aktuella bestämningsfaktorer och period för vilken data ska lämnas bestäms i samråd med FHI. Redovisningen till FHI ska ske senast den 31 december 2009.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:1

Statens kulturråd (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd48 781
ap.1Statens kulturråd (ram)48 781

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete (Ramanslag)

Disponeras av Sametinget14 383
ap.5Bidrag till samisk kultur (ram)14 383
ap.5.1Bidrag till samisk kultur och samiska organisationer (ram)8 929
ap.5.2Sámi Teáhter (ram)5 454
Disponeras av Statens kulturråd179 221
ap.1Insatser för allmän kulturverksamhet och utvecklingsverksamhet (ram)80 852
ap.2Bidrag till alliansverksamheter (ram)58 036
ap.3Bidrag och andra insatser för nationella minoriteter (ram)8 000
ap.4Bidrag till internationell och interkulturell kulturverksamhet (ram)32 333
Disponeras av Kammarkollegiet3 000
ap.6Bidrag till allmän kulturverksamhet - del till Kammarkollegiet (ram)3 000
Disponeras av regeringen3 000
ap.8Allmän kulturverksamhet-Regeringens disposition (ram)3 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Insatser för allmän kulturverksamhet och utvecklingsverksamhet

Anslagsposten ska användas för att främja utveckling och förnyelse inom kulturområdet, bl.a. för

 • insatser för att främja barn- och ungdomskultur samt insatser för att främja dansen i hela landet,
 • bidrag till länskonsulenter enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet,
 • bidrag till centrala amatörkulturorganisationer som medverkar till att tillgängliggöra kulturupplevelser för en bred allmänhet och som stimulerar det egna skapandet. Bidrag ska även lämnas till Sverigefinska Riksförbundet för verksamhet med svenskfinsk amatörteater,
 • insatser för att främja en bred kulturverksamhet med arbetsplatsen och arbetsgemenskapen som utgångspunkt, bl. a. genom stöd till långsiktigt läsfrämjande och Skådebaneverksamhet,
 • bidragsgivning och andra insatser för att öka tillgängligheten till kulturlivet för personer med funktionsnedsättning. Bidrag får lämnas till Moomsteatern under förutsättning att verksamheten även finansieras av andra aktörer. 1 000 000 kronor ska fördelas till Resursbiblioteket för döva i Örebro för att öka tillgängligheten till teckenspråkig litteratur i samarbete med Talboks- och punktsskriftsbiblioteket,
 • bidrag till lokalhållande organisationer,
 • bidrag till länsbildningsförbund enligt förordningen (1991:975) om statsbidrag till ideella föreningars kulturprogram,
 • bidrag till centrumbildningarna för bl.a. arbetsförmedlande tjänster.

Anslagsposten får även belastas med vissa kostnader för administration och genomförande av verksamheten.

ap.2 Bidrag till alliansverksamheter

För bidrag till Teater-, Dans- och Musikallianserna gäller att dessa ska verka för frilansande skådespelares, dansares och musikers trygghet och minskade beroende av arbetslöshetsförsäkringen samt stimulera till utveckling och rörlighet inom respektive konstområde. Vidare bör allianserna verka för att skådespelares, dansares och musikers särskilda kunskaper bättre tas tillvara inom andra områden som t.ex. lärarutbildning och näringsliv. En utgångspunkt för verksamheterna är att arbetsmarknadens parter har träffat erforderliga avtal om anställningsformer och anställningsskydd inom området. 

Av anslagsposten ska 24 036 000 kronor användas till Teateralliansen, 12 000 000 kronor till Dansalliansen och 22 000 000 kronor till Musikalliansen.

ap.3 Bidrag och andra insatser för nationella minoriteter

Anslagsposten skall användas för bidrag och andra insatser som syftar till att främja nationella minoriteters språk och kultur. 

Av posten ska medel fördelas till finskspråkig teater, Tornedalsteatern, Sverigefinska biblioteket i Stockholm och Judiska biblioteket.

ap.4 Bidrag till internationell och interkulturell kulturverksamhet

Anslagsposten ska bl.a. användas för

 • bidrag enligt förordningen (2008:556) om statsbidrag till internationell och interkulturell kulturverksamhet,
 • bidrag om 1 118 000 kronor till Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland,
 • bidrag för svensk-grekiskt kultursamarbete efter förslag av Nämnden för kulturellt utbyte mellan Sverige och Grekland. Från anslagsposten får även betalas bidrag till kostnader för nämndens verksamhet,
 • bidrag till Sprong, Intercult, Riksutställningar, Mångkulturellt centrum, Riksteatern och Konstnärsnämnden enligt beslut Ku2007/2351/KV (delvis). Det betyder att bidragen för 2009 ska uppgå till samma belopp som för 2008.

ap.5.1 Bidrag till samisk kultur och samiska organisationer

Anslagsposten ska bl.a. användas för verksamheten med en samisk bibliotekskonsulent.

ap.5.2 Sámi Teáhter

För anslagsposten gäller att statsbidrag till Sámi Teáhter får lämnas under förutsättning att medfinansiering sker från berörda kommuner och landsting. Ett villkor för Sametingets medelsfördelning ska vara att den lokala och regionala motprestationen skall ligga kvar på minst 2008 års nivå för att hela statsbidraget skall erhållas.

ap.6 Bidrag till allmän kulturverksamhet - del till Kammarkollegiet

Medlen utbetalas i enlighet med regeringens beslut.

ap.8 Allmän kulturverksamhet-Regeringens disposition

Anslagsposten ska användas för insatser för att främja kulturella och kreativa näringar, som en del av den fördjupade samverkan mellan kulturpolitiken, näringspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken.

1:3

Skapande skola (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd55 905
ap.1Skapande skola (ram)55 905

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Skapande skola

Anslagsposten ska användas för bidragsgivning enligt förordning (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan.

Statens kulturråd får använda högst 1 500 000 kronor till administration och genomförande av verksamheten. 

Statens kulturråd ska vid prövningen av ansökningarna samverka med relevanta skolmyndigheter.

1:4

Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd151 955
ap.1Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel (ram)151 955

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel

Anslagsposten ska användas för

 • bidragsgivning enligt förordningen (1998:305) om försöksverksamhet med ändrad fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet,
 • bidrag till följande regionala kulturinstitutioner: Regionmuseet i Skåne, Kulturen i Lund, Malmö museer, AB Helsingborgs Stadsteater, Malmö Opera och Musikteater AB, Malmö Dramatiska teater AB, Skånes Dansteater AB, Helsingborgs Nya Konserthus AB, Malmö Symfoniorkester AB, Stiftelsen Musik i Skåne, Länsbiblioteket Skåne.

Inom ramen för den förstärkning som gjorts av anslaget 2009 bör en del av satsningen gå till att främja musikområdet. I detta sammanhang ingår att utveckla spetskompetensen inom körområdet.

Berörda bidragsmottagare ansvarar för att försäkringspremier betalas till Statens pensionsverk. I samband med den första utbetalningen av bidrag ska Region Skåne föreskriva detta.

Av anslagsposten får högst 300 000 kronor användas för Region Skånes administration och genomförande av verksamheten.

1:7

Sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd25 000
ap.1Till Statens kulturråd (ram)25 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Till Statens kulturråd

Statens kulturråd ska enligt uppdrag (U2005/7946/Kr) och förordningen (2005:1093) om bidrag till sysselsättningsåtgärder inom kultursektorn genomföra regeringens satsning på sysselsättningsåtgärderinom kultursektorn. 

Bidraget till Filmarkivet i Grängesberg ska uppgå till minst 2 500 000 kronor. 

Statens kulturråd får använda högst 500 000 kronor för administration och genomförande av verksamheten.

2:2

Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd779 486
ap.3Bidrag till länsmusikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner m.m. (ram)779 486

Villkor för anslag 2:2

ap.3 Bidrag till länsmusikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner m.m.

Anslagsposten ska användas för

 • bidragsgivning enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet,
 • bidrag för teater- och dansverksamhet till AB Uppsala Stadsteater, Borås Stadsteater, Byteatern (Kalmar läns teater), Folkoperan AB, Folkteatern i Göteborg ek. för., Stiftelsen Norrbottensteatern, Länsteatern på Gotland, Göteborgs Stadsteater AB, Göteborgsoperan AB, Scenkonst Västernorrland för Teater Västernorrland, AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg, Stiftelsen Östergötlands länsteater, Norrlandsoperan AB, Stockholms Stadsteater AB, Cirkus Cirkör, Sörmlands Musik & Teater, Kommunalförbundet Teater Västmanland, Norrlands nätverk för musikteater och dans, Teater Halland AB, Estrad Norr för Länsteatern Jämtland-Härjedalen, Stiftelsen länsteatern i Dalarna, Värmlands Teater & Musikstiftelse, Regionteater Väst AB, Västerbottensteatern AB, Smålands Musik och Teater, Stiftelsen Folkteatern i Gävleborg, Länsteatern i Örebro AB, Scenkonst Västernorrland för Norrdans, Oktoberteatern samt Västanå teater,

 • bidrag för regional musikverksamhet till landstingen eller regionförbunden i samtliga län förutom Skåne,

 • institutionernas internationella kultursamarbete,

 • bidrag för orkesterverksamhet till Gävle Symfoniorkester, Göteborgs symfoniker AB, Norrköpings Symfoniorkester, Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken för Västerås Sinfonietta, Landstinget i Dalarna för Dalasinfoniettan, Stiftelsen Göteborgsmusiken för Göteborg Wind orchestra, Landstinget i Örebro län för Svenska Kammarorkestern, Landstinget i Kronoberg för kammarorkestern MusicaVitae, Regionförbundet i Kalmar län för kammarorkestern Camerata Nordica, Landstinget i Uppsala län för Uppsala kammarorkester, Kommunalförbundet Nordiska kammarokestern Sundsvall, Landstinget i Jönköpings län för Jönköpings Sinfonietta och Landstinget i Norrbottens län för Norrbottens Kammarorkester,

 • särskilda utvecklingsbidrag. Berättigade att ansöka om utvecklingsbidrag är samtliga landsting/regionförbund för regional musikverksamhet och de institutioner och orkestrar som namnges under detta anslag samt Helsingborgs Nya Konserthus AB, Malmö Symfoniorkester AB, AB Helsingborgs stadsteater, Malmö Opera och Musikteater AB, Malmö Dramatiska Teater AB och Skånes Dansteater AB,
 • bidrag till samarbete med tonsättare. Bidrag får lämnas till regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner, organisationer med regionalt musikuppdrag samt bidragssökande under anslaget 2:3 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål ap. 1. 

Inom ramen för den förstärkning som gjorts av anslaget 2009 bör en del av satsningen gå till att främja musikområdet. I detta sammanhang ingår att utveckla spetskompetensen inom körområdet.

Statens kulturråd ska i sin bidragsgivning beakta att Stockholms konserthusstiftelse omfattas av förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning.

Berörda bidragsmottagare ansvarar för att försäkringspremier betalas till Statens pensionsverk. I samband med den första utbetalningen av bidrag ska Statens kulturråd föreskriva detta. 

Statens kulturråd får använda högst 500 000 kronor för administration och genomförande av verksamheten.

2:3

Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd155 503
ap.1Bidrag till fria teater-, dans- och musik grupper, arrangörer samt vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse (ram)145 381
ap.2Fonogram och musikalier m.m. (ram)10 122

Villkor för anslag 2:3

ap.1 Bidrag till fria teater-, dans- och musik grupper, arrangörer samt vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse

Anslagsposten ska bl.a. användas för

 • bidragsgivning enligt förordningen (1974:452) om statsbidrag till teater-, dans- och musikverksamhet i mindre ensembler och fria grupper,
 • bidrag till arrangörer inom Dansnät Sverige och till daglig träning för frilansdansare,
 • bidrag till gästspel av nationella och internationella ensembler,
 • bidrag till Eric Ericsons Kammarkör, Eric Sahlström-institutet, Ulriksdals slottsteater (Confidencen), Dalhalla, Internationella Vadstena akademin, Musikaliska Akademien, Orionteatern samt Strindbergsteatern. Bidraget ska uppgå till minst 1 000 000 kronor till varje organisation. 

Inom ramen för den förstärkning som gjorts av anslaget 2009 bör en del av satsningen gå till att främja musikområdet. I detta sammanhang ingår att utveckla spetskompetensen inom körområdet.

Statens kulturråd får använda högst 750 000 kronor för administration och genomförande av verksamheten.

ap.2 Fonogram och musikalier m.m.

Anslagsposten ska användas för

 • bidragsgivning enligt förordningen (1982:505) om statsbidrag för framställning och utgivning av fonogram,

 • bidrag till notutgivning, information och internationell kontaktförmedling.

Statens kulturråd får använda högst 600 000 kronor för administration och genomförande av verksamheten.

3:1

Bidrag till biblioteksverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd47 740
ap.1Bidrag till biblioteksverksamhet (ram)47 740

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Bidrag till biblioteksverksamhet

Anslagsposten ska användas för

 • bidragsgivning enligt förordningen (1996:1608) om statsbidrag till folkbibliotek och förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet,
 • särskilda utvecklingsbidrag för lånecentraler och läns-, region- och depåbibliotek,
 • insatser som syftar till att främja tillgången till biblioteksservice

3:2

Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd124 182
ap.1Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter (ram)124 182

Villkor för anslag 3:2

ap.1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter

Anslagsposten ska användas

 • enligt förordningen (1998:1469) om statligt litteraturstöd, förordningen (1993:567) om statligt stöd till kulturtidskrifter, förordningen (1996:1608) om statsbidrag till folkbibliotek, förordningen (1998:1386) om statsbidrag till läsfrämjande insatser, förordningen (1985:525) om statligt stöd till bokhandeln, förordningen (2002:1091) om litteraturpris till Astrid Lindgrens minne, förordning (2007:1435) om statsbidrag till internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet, 
 • insatser för att främja utgivning och distribution av nationella minoriteters litteratur och kulturtidskrifter,
 • distributionskostnader av litteraturstödda böcker.

Dessutom ska anslagsposten bl.a. användas för bidrag till utgivning av August Strindbergs Samlade Verk, bidrag till Expertkommittén för översättning av finskspråkig facklitteratur till svenska, bidrag till författar- och tidskriftsverkstäder, produktion och distribution av en barnbokskatalog, bidragsgivning till elektroniskt publicerade och distribuerade tidskrifter, s.k.nättidskrifter, samt bidrag till utgivning och administration av Alla Tiders Klassiker.

Av anslagsposten ska minst 7 000 000 kronor användas för bidragsgivning enligt förordningen (2007:1435) om statsbidrag till internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet samt för kostnader för administration och genomförande av verksamheten. Minst 1 000 000 kronor ska utbetalas till styrelsen för Sveriges Författarfond efter rekvisition.

Av anslagsposten ska minst 10 000 000 kronor användas till läsfrämjande insatser.

Ett exemplar av tidskrift som erhåller bidrag enligt förordningen(1993:567) om statligt stöd till kulturtidskrifter ska överlämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) respektive Statens kulturråd.

4:2

Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd3 526
ap.2Bidrag till konstinköp till folkparker, folkets hus, bygdegårdar och nykterhetsorganisationer (ram)3 526

Villkor för anslag 4:2

ap.2 Bidrag till konstinköp till folkparker, folkets hus, bygdegårdar och nykterhetsorganisationer

Anslagsposten ska användas för bidrag till organisationen Folkets Hus och Parker samt till Samlingslokalorganisationernas samarbetskommitté för fördelning mellan organisationen Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar.

4:5

Bidrag till bild- och formområdet (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd27 673
ap.1Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och verksamhetsstöd till vissa utställare (ram)26 015
ap.2Bidrag till Akademien för de fria konsterna (ram)1 658

Villkor för anslag 4:5

ap.1 Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och verksamhetsstöd till vissa utställare

Anslagsposten ska bl.a. användas för

 • bidrag till kollektivverkstäder enligt förordningen (1998:1370) om statligt utrustningsbidrag till kollektivverkstäder,
 • bidragsgivning enligt förordningen (1998:1368) om statsbidrag till vissa utställare inom bild- och formområdet,
 • bidrag till Folkrörelsernas konstfrämjande som ett allmänt verksamhetsbidrag.

Statens kulturråd kan erbjuda mottagare av bidrag möjligheten att använda utställningsersättning i verksamheten på det sätt som myndigheten finner lämpligt.

ap.2 Bidrag till Akademien för de fria konsterna

Akademien för de fria konsterna ska till Statens kulturråd lämna en redogörelse för bidragets användning i verksamheten samt årsredovisning med revisionsberättelse.

8:3

Bidrag till regionala museer (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd147 520
ap.1Bidrag till regionala museer (ram)147 520

Villkor för anslag 8:3

ap.1 Bidrag till regionala museer

Anslagsposten ska användas för

 • bidragsgivning enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet till följande museer: Stockholms länsmuseum, Stockholms stadsmuseum, Upplandsmuseet, Sörmlandsmuseum, Östergötlands länsmuseum, Jönköpings läns museum, Smålands museum, Kalmar läns museum, Kalmar konstmuseum, Länsmuseet på Gotland, Blekinge museum, Hallands länsmuseer, Halmstad och Varberg, Nordiska Akvarellmuseet, Göteborgs museer, Västarvet, Värmlands museum, Örebro läns museum, Västmanlands länsmuseum, Dalarnas museum, Länsmuseet Gävleborg, Murberget - Länsmuseet Västernorrland, Jämtlands läns museum, Västerbottens museum och Norrbottens museum,
 • för särskilda utvecklingsbidrag. Berättigade att ansöka om utvecklingsbidrag är samtliga museer som namnges under detta anslag samt Regionmuseet i Skåne, Kulturen i Lund och Malmö museer,
 • museipedagogiska insatser, inklusive Region Skåne,
 • museernas internationella kultursamarbete. 

Anslagsposten får användas för lönekostnader för anställda med lönebidrag som anvisats av arbetsförmedlingen.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Budgetår 2008

28:3

Nationella uppdrag (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd0
ap.1Nationella uppdrag (ram)0

Villkor för anslag 28:3

ap.1 Nationella uppdrag

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statens kulturråd
ap.11 4633 %0
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.14 0003 %0
ap.203 %0
ap.303 %0
ap.41 0703 %0
ap.5.12683 %0
ap.5.21643 %0
ap.60Allt0
ap.84873 %0
1:3 Skapande skola
ap.11 677Allt0
1:4 Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel
ap.103 %0
1:7 Sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet
ap.103 %0
2:2 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner
ap.303 %0
2:3 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
ap.14 3613 %0
ap.2304Allt0
3:1 Bidrag till biblioteksverksamhet
ap.103 %0
3:2 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter
ap.10Allt0
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön
ap.21063 %0
4:5 Bidrag till bild- och formområdet
ap.17803 %0
ap.2503 %0
8:3 Bidrag till regionala museer
ap.103 %0
28:3 (2008) Nationella uppdrag
ap.1 (2008)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
28:2 ap.71:2 ap.8100 %
1:4 Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel
28:4 ap.21:4 ap.1100 %
2:3 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
28:7 ap.42:3 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.7ram
1:4 Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel
ap.2ram
2:3 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
ap.4ram

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
2:3 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
ap.180 00080 000
2011
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)11 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)7 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens kulturråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-257 805
2009-02-252 927
2009-03-257 805
2009-04-253 415
2009-05-252 927
2009-06-257 317
2009-07-252 927
2009-08-252 927
2009-09-253 414
2009-10-252 439
2009-11-252 439
2009-12-252 439
Summa48 781
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens kulturråds disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Statens kulturråd

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Offentligrättslig verksamhet
Statliga utställningsgarantier001 0001 00000
Belopp angivna i tkr

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Statens kulturråd skall i årsredovisningen redovisa:

 • för vilka ändamål och på vilka villkor myndigheten tar emot bidrag eller sponsormedel,
 • andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Matilda Berggren
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/KE
Näringsdepartementet/ENT
Näringsdepartementet/FIN
Näringsdepartementet/RT
Socialdepartementet/ST
Socialdepartementet/SK Barn
Utbildningsdepartementet/S
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/UNG
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Svenska Institutet
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Statens folkhälsoinstitut
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Statens skolverk
Sametinget
Styrelsen för samefonden
Institutet för tillväxtpolitiska studier
Verket för näringslivsutveckling
Konstnärsnämnden
Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Riksutställningar
Exportrådet
Bygdegårdarnas riksförbund
Folkets Hus och Parker
Nämnden för kulturellt utbyte mellan Sverige och Grekland
Riksföreningen Våra gårdar
Sámi Teáhter
Tornedalsteatern
Judiska biblioteket
Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige
Sverigefinska riksförbundet
Resursbiblioteket för döva
Teateralliansen AB
Dansalliansen
Musikalliansen
Hanaholmen, kulturcentrum för Sverige och Finland
Sprong
Intercult
Mångkulturellt centrum
Riksteatern
Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Regionförbundet i Kalmar län
Region Skåne
Folkoperan AB
Stockholms Stadsteater AB
Cirkus Cirkör
AB Uppsala Stadsteater
Sörmlands Musik och Teater
Stiftelsen Östergötlands länsteater
Norrköpings symfoniorkester
Smålands musik och Teater
AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg
Byteatern-Kalmar läns teater
Kalmar läns musikstiftelse
Länsteatern på Gotland
Stiftelsen Gotlandsmusiken
AB Helsingborgs stadsteater
Helsingborgs Nya Konserthus AB
Malmö Opera och Musikteater AB
Malmö Dramatiska Teater AB
Skånes Dansteater AB
Stiftelsen Musik i Syd Skåne-Kronoberg
Malmö Symfoniorkester AB
Teater Halland
Folkteatern i Göteborg
GöteborgsOperan AB
Göteborgs stadsteater AB
Stiftelsen Göteborgsmusiken
Borås Stadsteater
Göteborgsoperan Skövdescenen
Värmlands Teater- och Musikstiftelse
Göteborgs Symfoniker AB
Kommunalförbundet Teater Västmanland
Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken
Stiftelsen länsteatern i Dalarna
Stiftelsen Folkteatern i Gävleborg
Gävle symfoniorkester
Norrlandsoperan AB
Kommunalförbundet Nordiska kammarorkestern Sundsvall
Västerbottensteatern AB
Stiftelsen Norrbottensteatern
Länsteatern i Örebro AB
Oktoberteatern
Västanå teater
Scenkonst Västernorrland AB
Estrad Norr
Regionteater Väst AB
Norrlands nätverk för musikteater och dans
Stockholms konserthus stiftelse
Moomsteatern
RiksSkådebanan
Musikaliska akademien
Eric Sahlström-institutet
Orionteatern
Ulriksdals slottsteater (Confidencen)
Eric Ericssons Kammarkör
Dalhalla
Stiftelsen Internationella Vadstena-akademien
Teaterförbundet
Svensk Scenkonst
Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM)
samtliga länsbibliotek
Expertkommittén för översättning av finskspråkig facklitteratur till svenska
Föreningen för Sveriges kulturtidsskrifter
Sveriges Författarfond
Akademien för de fria konsterna
Folkrörelsernas konstfrämjande
Konsthantverkscentrum
Sveriges konstföreningar
Stiftelsen Stockholms läns museum
Stockholms stadsmuseum
Stiftelsen Upplandsmuseet
Stiftelsen Sörmlands museum
Stiftelsen Östergötlands museum
Stiftelsen Jönköpings läns museum
Stiftelsen Smålands museum
Stiftelsen Kalmar läns museum
Kalmar konstmuseum-konstmuseum för Kalmar län
Länsmuseet Gotlands fornsal
Stiftelsen Blekinge museum
Malmö museer
Regionmuseet Kristianstad
Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige
Stiftelsen Hallands länsmuseer, Halmstad och Varberg
Nordiska akvarellmuseet
Göteborgs museer
Västarvet
Stiftelsen Värmlands museum
Stiftelsen Örebro läns museum
Stiftelsen Västmanlands läns museum
Murberget - länsmuseet Västernorrland
Stiftelsen Dalarnas museum
Stiftelsen Länsmuseet Gävleborg
Stiftelsen Jämtlands läns museum
Västerbottens museum AB
Stiftelsen Norrbottens museum
Länsmuseernas samarbetsråd
Riksförbundet Sveriges museer
samtliga landstingskommuner