Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:4

2008-12-18
S2008/10663/SK(delvis)
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Arenavägen 63
121 77 JOHANNESHOV
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Myndigheten för handikappolitisk samordning
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för handikappolitisk samordnings verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 09, bet. 2008/09:SoU1, rskr. 2008/09:127).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Myndigheten för handikappolitisk samordning och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Handisams ansvarsområde.

1

Mål och återrapporteringskrav

Årerrapportering

1. Handisam ska redovisa i vilka sammanhang myndigheten under 2009 representerat Sverige internationellt. I redovisningen ska framgå vem eller vilka som har tagit initiativet till det internationella engagemmanget samt bakgrunden till initiativet. Redovisningen ska även innehålla en lägesbeskrivning hur den aktuella frågan utvecklats under perioden. Redovisningen ska även tillställas övriga berörda departement. 

2. Handisam ska redovisa hur myndigheten i samverkan med Diskrimineringsombudsmannen har bistått de myndigheter som upprättat antidiskrimineringsstrategier.

3. Handisam ska redovisa utgiftsprognoser för åren 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Utgiftsprognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV senast den 19 januari, 26 februari, 7 maj, 30 juli, 29 oktober. Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

3

Uppdrag

Uppdrag

Nya uppdrag

1. Handisam ska som underlag för Statens Folkhälsoinstituts (FHI)arbete med nästa Folkhälsopolitiska rapport till FHI rapporterautvecklingen av bestämningsfaktorer för hälsan inom det egnaverksamhetsområdet, bistå institutet med dataunderlag som visar utvecklingen samt rapportera de insatser som genomförts för att påverka utvecklingen. Aktuella bestämningsfaktorer och period för vilken data ska lämnas bestäms i samråd med FHI. Redovisningen ska ske senast den 31 december 2009.

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

Uppdrag

BeslutsinformationAvrapportering
Arbete med tillgänglighetsdatabaserRegeringsbeslut nr III:10 den 5 maj 200831 mars 2009
Öppna jämförelser av tillgänglighetsarbetet i statenRegeringsbeslut nr III:11 den 5 maj 200831 mars 2009
Indikatorer för att göra öppna jämförelser av tillgängligheten i kommunernaRegeringsbeslut nr III:12 den 5 maj 200831 mars 2009
Samordnad rapportering av sektorsmyndigheternas arbeteRegeringsbeslut III:1 den 23 oktober 20081 juli 2009
Kartläggning och analys av relevanta initiativ som syftar till att minska de digitala klyftorna för personer med funktionsnedsättningarRegeringsbeslut II:4 den 2 oktober 2008delrapport den 28februari 2009 och en slutrapport den 30 augusti 2009 (Näringsdepartementet)
Informationsinsatser för att sprida resultaten från rapporten onödig ohälsaRegeringsbeslut III:6 den 11 december 20081 november 2009 och den 1 november 2010

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:1

Myndigheten för handikappolitisk samordning (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för handikappolitisk samordning19 596
ap.1Handisam (ram)19 596

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
4:1 Myndigheten för handikappolitisk samordning
ap.15883 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 800
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för handikappolitisk samordnings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-251 633
2009-02-251 633
2009-03-251 633
2009-04-251 633
2009-05-251 633
2009-06-251 633
2009-07-251 633
2009-08-251 633
2009-09-251 633
2009-10-251 633
2009-11-251 633
2009-12-251 633
Summa19 596
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för handikappolitisk samordnings disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:1 ap.1Handisam
På regeringens vägnar
Maria Larsson
Malin Ekman Aldén
Kopia till

Regeringskansliets internrevision
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Arbetsförmedlingen
Arbetsmiljöverket
Banverket
Boverket
Försäkringskassan
Konsumentverket
Luftfartsstyrelsen
Myndigheten för skolutveckling
Post- och telestyrelsen
Sjöfartsverket
Socialstyrelsen
Statens kulturråd
Statens skolverk
Riksantikvarieämbetet
Vägverket