Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:3

2008-12-18
U2008/5483,6189, 6322/S
U2008/8481/SAM/S (delvis)
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Box 1100
871 29 HÄRNÖSAND
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Specialpedagogiska skolmyndighetens verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 16, bet. 2008/09:UbU1, rskr. 2008/09:131).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Specialpedagogiska skolmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2008:390) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten.  

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1 Råd och stöd i specialpedagogiska frågor

Myndigheten ska så långt det är möjligt särskilt redovisa antalet råds- och stödinsatser samt utredningar inom resurscenter fördelat på verksamhets- och utbildningsformer, kön samt på olika typer av funktionsnedsättningar. Myndigheten ska analysera och kommentera hur fördelningen har utvecklats under senare år.

Myndigheten ska också redovisa hur man arbetat för att göra myndighetens verksamhet känd för huvudmän, studerande, elever och vårdnadshavare.

1.2 Läromedel

I arbetet med läromedel ska myndigheten framför allt sträva efter att genom produktionsstöd stimulera den kommersiella marknaden att i större utsträckning utveckla läromedel för personer med funktionsnedsättningar.

Myndigheten ska särskilt redovisa följande.

 • Utbetalt produktionsstöd, förändring jämfört med tidigare år och en analys av förändringen.
 • Antalet egenutvecklade produkter, anpassade produkter samt produkter utvecklade genom produktionsstöd.
 • Antalet utvecklade produkter fördelat på verksamhets- och utbildningsformer.
 • Avnämarnas tillfredställelse med producerade läromedel.

Myndigheten ska dessutom i delårsredovisningen redovisa utbetalt produktionsstöd per den 30 juni.

Myndigheten ska redovisa på vilket sätt den har samverkat med Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur när det gäller stiftelsens uppdrag att utöka sitt utbud av lättlästa nyheter och böcker för skolan.

Myndigheten ska redovisa på vilket sätt den har samverkat med Talboks- och punktskriftsbiblioteket för att kontinuerligt öka tillgången till läromedel för personer med läshandikapp.

1.3 Statsbidrag

För respektive statsbidrag som administreras ska myndigheten särskilt redovisa följande.

 • Totala kostnader samt administrationskostnader.
 • Antalet mottagare (utbildningsanordnare eller individer).
 • Genomsnittlig handläggningstid.
 • Hur den verksamhet som fått statsbidrag följts upp eller utvärderats och vilka resultat som då framkommit.

Större skillnader mellan mottagare av respektive statsbidrag samt utvecklingen under senare år ska analyseras och kommenteras. All statistik som rör individer ska så långt som möjligt vara uppdelad på kön.

Myndigheten ska redovisa hur bidraget till Synskadades Riksförbund från anslaget 14:2 (ap.4) har använts samt hur många studieförbund och folkhögskolor som har fått anpassat studiematerial.

Myndigheten ska vidare per den 31 december redovisa utbetalningar till den kommunala sektorn uppdelat på kommuner, landsting och kommunala organisationer. I rapporteringen ska myndigheten ange anslag och utbetalt belopp med kommentarer om ändamål. Rapporteringen ska göras senast en månad efter avstämningsdatum.

1.4 Utbildning i specialskolan

Myndigheten ska aktivt informera skolhuvudmän och vårdnadshavare om möjligheten att fullgöra skolplikten i specialskolan. Myndigheten ska även etablera och upprätthålla kontakt med elevens hemkommun.

Myndigheten ska särskilt redovisa andelen elever som når målen med en jämförelse över tid samt en bedömning av andelen elever med dövhet, dövblindföddhet eller hörselskada som är tvåspråkiga efter genomgången specialskola. Uppgifterna ska så långt som möjligt vara uppdelade på kön.

1.5 Boende och fritid för specialskolans elever

Myndigheten ska särskilt redovisa följande.

 • Antalet elever som omfattas av boende genom inackordering respektive av fritidsverksamhet samt kostnad per elev.
 • Hur myndigheten arbetat för att utveckla kvaliteten på boendet och fritidsverksamheten samt elevers och vårdnadshavares uppfattning om verksamheten.
 • Antalet elever som omfattas av elevresor och kostnad per elev, inklusive kostnader för veckoslutsresor för elever i elevhemsboende samt dagliga resekostnader.

Alla uppgifter som rör individer ska så långt som möjligt vara uppdelade på kön.

1.6 Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

den 19 januari (prognos 2009 och 2010),

den 26 februari (prognos 2009 och 2010),

den 7 maj (prognos 2009 och 2010),

den 30 juli (prognos 2009-2012), och

den 29 oktober (prognos 2009-2012).

1.7 Övrigt

Myndigheten ska vidta åtgärder för att det inom myndigheten ska finnas möjlighet till internationella kontakter.

Myndigheten ska erbjuda teckenspråksutbildning för syskon till döva barn och barn till döva föräldrar. I årsredovisningen ska myndigheten redogöra för kostnaderna, utvecklingen och formerna för verksamheten samt redovisa antalet elever och kostnad per elev för utbildningen.

Myndigheten ska bedriva verksamhet inom European Agency for Development in Special Needs Education. Uppnådda resultat samt kostnader för verksamheten redovisas i samband med årsredovisningen.

2

Organisationsstyrning

Myndigheten ska i årsredovisningen redovisa hur den arbetat för att myndigheten ska präglas av en samlad myndighetskultur.

Myndigheten ska utveckla och upprätthålla sin kompetens i frågor som rör mänskliga rättigheter och icke-diskriminering samt sin kompetens vad gäller hur dessa frågor ska beaktas i den verksamhet som myndigheten bedriver. Myndigheten ska därvid särskilt uppmärksamma barnets rättigheter enligt Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter. Myndigheten ska redovisa vilka insatser på området som genomförts under året.

3

Uppdrag

 1. Myndigheten ska samverka med Statens skolverk vad avser verkets uppdrag kring nationella prov för elever med funktionshinder (U2005/8381/G).
 2. Myndigheten ska samråda med Statens skolverk vad avser verkets uppdrag att genomföra insatser för att stärka kunskapsbedömningen i särskolan och vuxenutbildningen för utvecklingsstörda (U2008/1230/S).


FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:3

Specialpedagogiska skolmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten659 311
ap.1Specialpedagogiska skolmyndigheten (ram)659 311

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Myndigheten får använda medel från anslagsposten för att stödja viss föräldrasamverkan vid Hällsboskolan och Ekeskolan.

Återbetalda medel vid bidrag med återbetalningsskyldighet ska tillföras anslaget.

1:6

Särskilda insatser inom utbildningsområdet (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten294 797
ap.3Särskilda insatser på skolområdet (ram)120 505
ap.4Särskilt utbildningsstöd (ram)174 292

Villkor för anslag 1:6

ap.3 Särskilda insatser på skolområdet

Anslagsposten får belastas med utgifter för statsbidrag enligt förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet.

Av medlen under anslagsposten ska myndigheten, utan rekvisition, betala ut 3 000 000 kronor till Göteborgs kommun för undervisning i kommunens grundskola av elever med dövhet, som annars skulle ha tagits emot i den statliga specialskolan Vänerskolan. Hälften av bidraget utbetalas i januari och hälften i september.

Myndigheten får vidare belasta anslagsposten med högst 2 300 000 kronor för stöd till särskilt anordnad utbildning för ungdomar med svår synskada vilka efter grundskolan behöver ett s.k. mellanår före valet av gymnasial utbildning.

Vidare får medel användas för utvecklingsprojekt och analyser som syftar till att utveckla lärandemiljön för elever med funktionsnedsättning.

ap.4 Särskilt utbildningsstöd

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen (2005:1074) om statligt bidrag till särskilt utbildningsstöd.

1:12

Bidrag till vissa studier (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten15 525
ap.1Bidrag till vissa studier (ram)15 525

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Bidrag till vissa studier

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

14:2

Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten42 423
ap.4Bidrag till vissa åtgärder för studerande med funktionshinder inom folkbildningen (ram)42 423

Villkor för anslag 14:2

ap.4 Bidrag till vissa åtgärder för studerande med funktionshinder inom folkbildningen

Statsbidrag får utbetalas för särskilt kostnadskrävande utbildningsinsatser vid folkhögskola för deltagare med funktionshinder. Bidraget avser utbildningskostnader och kostnader för åtgärder i samband med utbildningarna.

Av anslagsbeloppet får högst 4 200 000 kronor betalas ut som bidrag till Synskadades Riksförbund (SRF) för teknisk anpassning av studiematerial för synskadade och dövblinda. Minst 90 procent av beviljade bidrag ska avse produktionskostnader för sådan teknisk anpassning. Statsbidrag utbetalas av myndigheten efter ansökan från SRF med 50 procent under mars 2009, med 40 procent under augusti 2009 och med 10 procent när SRF lämnar slutredovisning av kostnaderna.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten
ap.119 7793 %0
1:6 Särskilda insatser inom utbildningsområdet
ap.33 6153 %0
ap.45 229Inget0
1:12 Bidrag till vissa studier
ap.1466Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
14:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen
ap.403 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten
ap.113 0008 4004 6002011
1:6 Särskilda insatser inom utbildningsområdet
ap.483 00083 000
2011
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
14:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen
ap.412 00012 00002011
Belopp angivna i tkr

Villkor

Myndigheten bemyndigas att under 2009 för ramanslaget 1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten besluta om produktionsstöd till läromedelsproducenter som inklusive tidigare gjorde åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 13 000 000 kronor under perioden 2010-2011.

Myndigheten bemyndigas att under 2009 för ramanslaget 1:6 Särskilda insatser inom utbildningsområdet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorde åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 83 000 000 kronor under perioden 2010-2011.

Myndigheten bemyndigas att under 2009 för ramanslaget 14:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen besluta om stöd för studerande med funktionshinder vid folkhögskolor som inklusive tidigare gjorde åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 12 000 000 kronor under perioden 2010-2011. 

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)31 100
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)65 931
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Specialpedagogiska skolmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2554 943
2009-02-2554 943
2009-03-2554 943
2009-04-2554 943
2009-05-2554 943
2009-06-2554 943
2009-07-2554 943
2009-08-2554 943
2009-09-2554 943
2009-10-2554 943
2009-11-2554 943
2009-12-2554 938
Summa659 311
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Specialpedagogiska skolmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Specialpedagogiska skolmyndigheten

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Förskoleklass och fritidsverksamhet
Förskoleklass och fritidsverksamhet77220012 02012 220-200772
Specialskola, visstidsutbildning m.m
Specialskola, visstidsutbildning m.m00103 000103 00000
Läromedelsframställning
Läromedelsframställning007 9007 90000
Avgift för administration
Avigft för administration00808000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Förskoleklass och fritidsverksamhet

Myndigheten får enligt 1 kap. 4 § specialskoleförordningen (1995:401) och ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2000:448) om ändring i specialskoleförordningen efter avtal med en kommun fullgöra kommunens uppgifter inom förskoleklassen och fritidshemsverksamheten. Myndigheten ska ta ut avgift från kommunen för denna verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten och särredovisas i årsredovisningen.

Specialskola, visstidsutbildning m.m

Ersättning från hemkommunen för elevs undervisning i specialskolan och för elevs undervisning vid Resurscenter syn Örebro och Resurscenter tal och språk lämnas enligt förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan samt förordningen (SKOLFS 2000:156) om ersättning för elever som fullgör sin skolplikt i särskilda resurscenter. Avgiftsintäkterna disponeras av myndigheten och tillförs anslaget 1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten, ap. 1. Intäkterna ska särredovisas i årsredovisningen. Av redovisningen ska dessutom framgå hur många elever som kommer från värdkommunen respektive annan kommun.  

Myndigheten får efter avtal med en kommun ta ut avgift för assistans till elever i behov av särskilt stöd. Inkomsterna disponeras av myndigheten och särredovisas i årsredovisningen.

Myndigheten får ta ut ersättning för kost och inkvartering i samband med kurser och besök. Inkomster från sådan verksamhet får ej överstiga kostnaderna och får disponeras av myndigheten.

Läromedelsframställning

Myndigheten får utöver vad som följer av 28 § förordningen (2008:390) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten mot avgift tillhandahålla läromedel och förteckningar. Avgifternas storlek bestäms och disponeras av myndigheten.

Avigft för administration

Myndigheten får ta emot avgift från Folkbildningsrådet för verksamhet avseende administration av förstärkningsbidrag till folkhögskolor. Intäkterna disponeras av myndigheten.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för administrationen av förstärkningsbidrag till folkhögskolor är full kostnadstäckning. För övrig avgiftsbelagd verksamhet är det ekonomiska målet att intäkterna delvis ska täcka kostnaderna.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Anders Widholm
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementets enhet för sociala tjänster
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ekonomienheten
Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m. (U 2008:03)
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Socialstyrelsen
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Barnombudsmannen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens skolverk
Statens skolinspektion
Sameskolstyrelsen
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Högskoleverket
Stockholms universitet, Tolk- och översättarinstitutet
Centrala studiestödsnämnden
Överklagandenämnden för studiestöd
Utredningen för bildandet av Diskrimineringsombudsmannen (IJ 2008:03)
Ungdomsstyrelsen
Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur
Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Folkbildningsrådet
Göteborgs kommun
Härnösands kommun
Sveriges Kommuner och Landsting
Synskadades Riksförbund