Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:6

2008-09-18
U2008/5935/SV
Nationellt centrum för flexibelt lärande
Myndigheten för skolutveckling


Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Nationellt centrum för flexibelt lärande
Riksdagen har beslutat om Nationellt centrum för flexibelt lärandes verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 16, bet. 2007/08:UbU1, rskr. 2007/08:70, prop. 2007/08:99, utg.omr. 16, bet. 2007/08:FiU21, rskr. 2007/08:262).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Nationellt centrum för flexibelt lärande och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Med förbehåll för riksdagens kommande beslut med anledning av regeringens förslag i propositionen Nya skolmyndigheter (prop. 2007/08:50) upphör Nationellt centrum för flexibelt lärande den 1 oktober 2008.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikVuxenutbildningUtveckling för flexibelt lärande
Gymnasial vuxenutbildning
Rådgivning, kompetensutveckling och information
Läromedel

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige ska vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

1.1.1

Verksamhetsområde Vuxenutbildning

Mål

Ge alla vuxna möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt, sysselsättning och rättvis fördelning.

Återrapportering

Redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.

Myndigheten ska särskilt uppmärksamma sysselsättnings- och jämställdhetsmålet och bedöma i vilken utsträckning detta mål uppnåtts.

All statistik som rör individer ska vara uppdelad på kön om det inte finns särskilda skäl mot detta. 

1.1.1.1

Verksamhetsgren Utveckling för flexibelt lärande

Mål för intern utveckling

Höja den pedagogiska och metodiska nivån avseende personal, material och teknik inom den interna verksamheten.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa

— omfattningen av och inriktningen på den interna kompetensutvecklingen samt utvecklingen av kurser och läromedel anpassade för distansutbildning, och

— hur de interna utvecklingsinsatserna har påverkat kursutformning och utbildningsinnehåll.

Mål för extern utveckling

Höja den pedagogiska och metodiska nivån avseende flexibelt lärande hos verksamma inom folkhögskolor, studieförbund och kommunernas vuxenutbildning i syfte att öka tillgängligheten till gymnasial vuxenutbildning.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa projekt som har fått stöd av myndigheten inom folkhögskolor, studieförbund och kommunernas vuxenutbildning, fördelade på inriktning och mottagare samt antalet kvinnor respektive män som berörs av projektverksamheten.

Myndigheten ska även lämna en ekonomisk redovisning av projektverksamheten.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Gymnasial vuxenutbildning

Mål för anslagsfinansierad utbildning

Verka för ökad tillgänglighet till gymnasial vuxenutbildning.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa antal utfärdade betyg och intyg fördelade på allmänna respektive yrkesinriktade kurser.

Mål för avgiftsfinansierad uppdragsutbildning

Stödja vuxenutbildning på gymnasial nivå med hänsyn till privata och offentliga arbetsgivares behov av kompetensutveckling av personal.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa

— antal genomförda utbildningar fördelade på statliga, kommunala och privata uppdragsgivare,

— antal deltagare fördelade på ålder, utbildningsnivå samt geografisk spridning,

— antal producerade verksamhetspoäng fördelade på allmänna och yrkesinriktade kurser,

— antal utfärdade betyg och intyg fördelade på allmänna respektive yrkesinriktade kurser, och 

— debiterad kostnad per verksamhetspoäng och deltagare.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Rådgivning, kompetensutveckling och information

Mål för kompetensutveckling

Höja kompetensen hos verksamma inom kommunernas vuxenutbildning och inom folkbildningen genom att erbjuda fortbildning om främst pedagogiska metoder och arbetssätt samt om teknik och organisation inom distansutbildning och flexibelt lärande.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa

— genomförda insatser, och 

— antal deltagare i myndighetens verksamheter fördelade på utbildningsanordnare, yrkeskategori och inriktning.

Mål för rådgivning och information

Sprida information hos verksamma inom kommunernas vuxenutbildning och inom folkbildningen om främst pedagogiska metoder och arbetssätt samt om teknik, organisation, läromedel och forskningsresultat som utgör ett stöd vid distansutbildning och övriga former för flexibelt lärande.

Tillhandahålla nätburen information för IT-stödd distansutbildning inom ansvarsområdet.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa

— omfattning och inriktning av publiceringsverksamheten,

— nyttjande av myndighetens webbplats och databaser,

— konferensverksamhet, och

— i övrigt vidtagna åtgärder för att följa och sprida resultat av forskning och utvecklingsarbete.

1.1.1.4

Verksamhetsgren Läromedel

Mål

Öka förutsättningarna för kvinnor och män med teckenspråk som första språk att delta i vuxenutbildningen och folkbildningen.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa hur samarbetet med Specialpedagogiska institutet har bedrivits och resultatet av samarbetet.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Samarbete med andra myndigheter

I syfte att främja och utveckla formerna för flexibelt lärande och distansutbildning ska myndigheten redovisa omfattningen och inriktningen av samarbetet med Statens skolverk, Myndigheten för skolutveckling, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, Folkbildningsrådet och Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning.

Regionala tillväxtprogram

Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde bistå Verket för näringslivsutveckling (Nutek) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2008 enligt närmare anvisningar från Nutek. Myndigheten ska vid förfrågan från länens programansvariga redovisa beslutade och utbetalade belopp inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2008 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

  • Den 22 januari 2008,

  • den 10 mars 2008,

  • den 9 maj 2008, och

  • den 1 augusti 2008. 

Övriga återrapporteringskrav

Myndigheten ska redovisa hur etniska och språkliga minoriteters behov beaktats i verksamheten. Jämställdhet ska även belysas i redovisningen.

3

Organisationsstyrning

Myndigheten får mot ersättning från Nordiska ministerrådet ha funktionen av koordinator för det nordiska nätverket för vuxnas lärande (NVL).

Myndigheten ska förbereda avvecklingen av myndigheten och vidta erforderliga åtgärder för detta intill dess att myndigheten avvecklas. Myndigheten ska därvid samverka med ,   Utredningen om avveckling av vissa myndigheter på utbildningsområdet m.m. (U 2008:03).

Vid beslut som får stora ekonomiska konsekvenser för Statens skolverk ska myndigheten i relevanta delar samråda med Skolverket i dess uppdrag att förbereda och genomföra inordnande av viss verksamhet (U2007/6758/G delvis och U2008/788/G).

Myndigheten ska senast den 16 juni 2008 lämna en rapport till Utbildningsdepartementet om avvecklingskostnader, hur arbetet fortskrider, det ekonomiska läget, personalsituationen, m.m.

Nationellt centrum för flexibelt lärande har ansvaret för sina tillgångar och skulder till och med den 30 september 2008. Avvecklingsmyndig-heten övertar ansvaret från och med den 1 oktober 2008.

4

Uppdrag

Tidigare uppdrag

Myndigheten ska bistå Statens folkhälsoinstitut i arbetet med att följa och utvärdera det nationella folkhälsoarbetet genom att på begäran tillhandahålla statistikuppgifter eller andra uppgifter inom myndighetens verksamhetsområde som institutet identifierar som vitala.

Nya uppdrag

1. Myndigheten ska svara för utgifter som uppkommer under året till följd av Valideringsdelegationens avveckling och för vilka delegationen haft kostnadsansvar. Fördelningen av utgifterna och deras ändamål ska redovisas i årsredovisningen.

2. Nationellt centrum för flexibelt lärande ska bistå Statens skolverk i genomförandet av uppdraget att inordna och överföra viss verksamhet från myndigheten enligt regeringens beslut U2008/788/G.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:12

Nationellt centrum för flexibelt lärande (Ramanslag)

Disponeras av Nationellt centrum för flexibelt lärande37 867
ap.1Förvaltning (ram)36 950
ap.2Utvecklingsmedel (ram)917
Disponeras av regeringen1 003
ap.3Nationellt centrum för flexibelt lärande (ram)1 003

Villkor för anslag 25:12

ap.1 Förvaltning

Anslagsposten får belastas med utgifter för verksamhet enligt förordningen (2001:1201) med instruktion för Nationellt centrum för flexibelt lärande.

ap.2 Utvecklingsmedel

Anslagsposten får belastas med utgifter för utvecklingsprojekt inom folkbildningen och kommunernas vuxenutbildning samt för utveckling av Folkbildningsnätet i enlighet med förordningen (2001:1201) med instruktion för Nationellt centrum för flexibelt lärande. Även utgifter för utveckling av läromedel för vuxna med teckenspråk som första språk får belasta anslagsposten.

Myndigheten får belasta anslagsposten först efter beslut av regeringen.

5.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Budgetår 2007

25:15

Valideringsdelegationen (Ramanslag)

Disponeras av Nationellt centrum för flexibelt lärande0
ap.1Valideringsdelegationen (ram)0
Disponeras av Myndigheten för skolutveckling0
ap.3Pilotverksamhet (ram)0

Villkor för anslag 25:15

ap.1 Valideringsdelegationen

Anslagsposten får belastas med utgifter i samband med Valideringsdelegationens avveckling.

ap.3 Pilotverksamhet

Anslagsposten får belastas med utgifter för pilotverksamheten avseende validering av utländsk yrkeskompetens.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
25:12 Nationellt centrum för flexibelt lärande
ap.12 00015 0000
ap.21 048Allt0
ap.30Inget0
25:15 (2007) Valideringsdelegationen
ap.1 (2007)01 0000
ap.3 (2007)04 0000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
25:12 Nationellt centrum för flexibelt lärande
25:11 ap.225:12 ap.1100 %
25:15 (2007) Valideringsdelegationen
25:15 ap.2 (2007)25:15 ap.1 (2007)50 %
25:15 ap.2 (2007)25:15 ap.3 (2007)50 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
25:15 (2007) Valideringsdelegationen
ap.2 (2007)ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Nationellt centrum för flexibelt lärandes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-258 467
2008-02-255 550
2008-03-255 550
2008-04-255 550
2008-05-255 550
2008-06-255 550
2008-07-25550
2008-08-25550
2008-09-25550
Summa37 867
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Nationellt centrum för flexibelt lärandes disposition enligt detta regleringsbrev är:
25:12 ap.1Förvaltning
25:12 ap.2Utvecklingsmedel

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Gymnasial vuxenutbildning
Uppdragsverksamhet enligt förordning-1 655304000-1 351
Uppdragsverksamhet enligt överenskommelse med Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)1 2042000001 404
Summa-45150400053
Uppdragsverksamhet
Utveckling av flexibelt lärande inom andra statliga myndigheter64404004000644
Koordinator för det nordiska nätverket för vuxnas lärande1207 0007 000012
Summa65607 4007 4000656
Avgiftsintäkter
Övrig avgiftsbelagd verksamhet91705005000917
Belopp angivna i tkr

Villkor

Uppdragsverksamhet enligt förordning

Myndighetens uppdragsverksamhet enligt förordningen (1986:64) om uppdragsutbildning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande ska finansieras med avgifter. Avgifter bestäms av styrelsen.

Uppdragsverksamhet enligt överenskommelse med Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

Myndighetens uppdragsverksamhet för Sida enligt förordningen (1986:64) om uppdragsutbildning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande ska finansieras med avgifter. Avgifter bestäms av styrelsen.

Koordinator för det nordiska nätverket för vuxnas lärande

Myndigheten ska mot ersättning tillhandahålla ekonomiadministration, personaladministration och kontorsservice för det nordiska nätverket för vuxnas lärande (NVL).

Övrig avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten har enligt 10—12 §§ förordningen (2001:1201) med instruktion för Nationellt centrum för flexibelt lärande rätt att ta ut ersättning och andra avgifter. Avgifter bestäms av styrelsen.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Myndigheten undantas från kravet i 9 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag att lämna budgetunderlag för perioden 2009-2011.

Myndigheten behöver inte lämna en resultatredovisning, finansieringsanalys eller sammanställning över väsentliga uppgifter enligt bestämmelserna i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag, jämförelsetal för resultaträkning, balansräkning och noter behöver inte anges. I årsredovisningen ska dock en beskrivning av verksamhetens resultat under den gångna perioden lämnas liksom en detaljerad särredovisning av kostnaderna för avvecklingen och hur de har finansierats samt hur övertalig personal respektive tillgångar och skulder omhändertagits.

Myndigheten ska för perioden den 1 januari — 30 september 2008 lämna årsredovisning senast den 1 december 2008. Den avgående styrelsen ansvarar för att fatta beslut om och skriva under årsredovisningen. 

Valideringsdelegationens alla tillgångar och skulder från 2007 ska överföras till Nationellt centrum för flexibelt lärande som del av myndighetens ingående balans. Nationellt centrum för flexibelt lärande ska från sitt räntekonto betala 4 miljoner kronor till Myndigheten för skolutveckling och 7 407 363,41 kronor till statens centralkonto. Beloppen avser anslagsmedel som tidigare överförts till Valideringsdelegationens räntekonto men inte längre disponeras av Nationellt centrum för flexibelt lärande.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Per Byström
Likalydande till

Myndigheten för skolutveckling
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Utredningen om bildandet av Specialpedagogiska skolmyndigheten
(U 2008:01)
Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m. (U 2008:03)
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens skolverk