Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
8

2008-06-26
Ku2008/1317/KV
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslagen 27:2, 28:5, 28:12, 28:26, 28:28, 28:30, 28:34 och 28:35
Riksdagen har beslutat om anslaget 28:35, anslaget 28:34, anslaget 28:30, anslaget 28:28, anslaget 28:26, anslaget 28:12, anslaget 28:5 och anslaget 27:2 för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 17, bet. 2007/08:KrU1, rskr. 2007/08:59, prop. 2007/08:99, utg.omr. 17, bet. 2007/08:FiU21, rskr. 2007/08:262).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

27:2

Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet20 289
ap.2Sveriges Television AB för överföring av programkanal m.m. (ram)10 738
ap.4Sverigefinska Riksförbundet för sändningsverksamhet (ram)9 551
Disponeras av regeringen742
ap.1Utbyte av TV-sändn - Regeringens disposition (ram)742

Villkor för anslag 27:2

ap.2 Sveriges Television AB för överföring av programkanal m.m.

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Sveriges Television AB efter rekvisition.

Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent utbetalas före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2008.

ap.4 Sverigefinska Riksförbundet för sändningsverksamhet

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget efter rekvisition från Sverigefinska Riksförbundet.

28:5

Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Svenska rikskonserter och Drottningholms slottsteater (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet930 097
ap.1Operan (ram)383 497
ap.2Dramaten (ram)201 790
ap.3Riksteatern (ram)248 246
ap.4Svenska rikskonserter (ram)68 590
ap.5Dansens hus (ram)20 523
ap.6Drottningholms slottsteater (ram)7 451

Villkor för anslag 28:5

ap.1 Operan

Kammarkollegiet ska betala ut en tolftedel av bidraget till Operan den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden på grund av den utbetalande bankens rutiner.

Kammarkollegiet ska i samband med den första utbetalningen erinra Operan om de villkor, mål, återrapporteringskrav och uppdrag som framgår av det särskilda regeringsbeslutet den 13 december 2007.

Operan ska betala pensionspremier enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

ap.2 Dramaten

Kammarkollegiet ska betala ut en tolftedel av bidraget till Dramaten den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden på grund av den utbetalande bankens rutiner.

Kammarkollegiet ska i samband med den första utbetalningen erinra Dramaten om de villkor, mål, återrapporteringskrav och uppdrag som framgår av det särskilda regeringsbeslutet den 13 december 2007.

Dramaten ska betala pensionspremier enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

ap.3 Riksteatern

Kammarkollegiet ska betala ut en tolftedel av bidraget till Riksteatern den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden på grund av den utbetalande bankens rutiner.

Kammarkollegiet ska i samband med den första utbetalningen erinra Riksteatern om de villkor, mål, återrapporteringskrav och uppdrag som framgår av det särskilda regeringsbeslutet den 13 december 2007.

Riksteatern ska betala pensionspremier enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

ap.4 Svenska rikskonserter

Kammarkollegiet ska betala ut en tolftedel av bidraget till Svenska rikskonserter den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden på grund av den utbetalande bankens rutiner.

Kammarkollegiet ska i samband med den första utbetalningen erinra Svenska rikskonserter om de villkor, mål, återrapporteringskrav och uppdrag som framgår av det särskilda regeringsbeslutet den 13 december 2007.

Svenska rikskonserter ska betala pensionspremier enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

ap.5 Dansens hus

Kammarkollegiet ska betala ut en tolftedel av bidraget till Dansens hus den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden på grund av den utbetalande bankens rutiner.

Kammarkollegiet ska i samband med den första utbetalningen erinra Dansens hus om de villkor, mål, återrapporteringskrav och uppdrag som framgår av det särskilda regeringsbeslutet den 13 december 2007.

ap.6 Drottningholms slottsteater

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget, efter rekvisition, till Stiftelsen Drottningholms teatermuseum. Kammarkollegiet får dock högst utbetala 50 procent av bidraget före den 1 februari 2008. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juni 2008.

Kammarkollegiet ska i samband med den första utbetalningen erinra Drottningholms teatermuseum om de villkor, mål, återrapporteringskrav och uppdrag som framgår av det särskilda regeringsbeslutet den 13 december 2007.

28:12

Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet15 686
ap.1Utgivning av Nyhetstidningen 8 SIDOR (ram)7 210
ap.2Utgivning av lättläst litteratur (ram)8 476

Villkor för anslag 28:12

ap.1 Utgivning av Nyhetstidningen 8 SIDOR

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur (Centrum för lättläst) efter rekvisition. Av anslagsbeloppet för högst 25, 50 respektive 75 procent utbetalas före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2008.

Av anslagsposten ska minst 500 000 kronor användas för att främja och öka utbudet av lättlästa nyheter för skolbruk, i samverkan med berörda aktörer.

ap.2 Utgivning av lättläst litteratur

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur (Centrum för lättläst) efter rekvisition. Av anslagsbeloppet får högst 25, 50 respektive 75 procent utbetalas före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2008.

Av anslagsposten ska minst 1 500 000 kronor användas för att främja och öka utbudet av lättlästa böcker för skolbruk, i samverkan med berörda aktörer.

28:26

Kyrkoantikvarisk ersättning (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet395 000
ap.1Kyrkoantikvarisk ersättning (ram)395 000

Villkor för anslag 28:26

ap.1 Kyrkoantikvarisk ersättning

Kammarkollegiet ska utbetala medlen engångsvis, efter rekvisition, till Svenska kyrkan som har att fördela medlen i enlighet med 4 kap. 16 § lagen (1998:950) om kulturminnen m.m.

Kammarkollegiet ska i samband med utbetalningen erinra Svenska kyrkan om villkor och återrapporteringskrav.

Svenska kyrkan ska senast den 1 april 2008 lämna en en redovisning av medlens användning 2007 till Kulturdepartementet. För verksamheten 2008 ska Svenska kyrkan lämna en redovisning av medlens användning senast den 1 april 2009. Ytterligare krav på redovisning framgår av den överenskommelse i frågor som rör de kulturhistoriska värdena inom Svenska kyrkan som träffats mellan staten och Svenska kyrkan (dnr Ku2004/470/Ka och Ku/2002/2531/Ka).

28:28

Centrala museer: Stiftelser (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet219 928
ap.1Stiftelsen Nordiska museet (ram)104 850
ap.2Stiftelsen Skansen (ram)58 425
ap.3Stiftelsen Tekniska museet (ram)43 072
ap.4Stiftelsen Arbetets museum (ram)13 581

Villkor för anslag 28:28

ap.1 Stiftelsen Nordiska museet

Kammarkollegiet ska utbetala medlen med en tolftedel den 22 i varje månad till Stiftelsen Nordiska museet. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.2 Stiftelsen Skansen

Kammarkollegiet ska utbetala en tolftedel av medlen den 22 i varje månad till Stiftelsen Skansen. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.3 Stiftelsen Tekniska museet

Kammarkollegiet ska utbetala en tolftedel av medlen den 22 i varje månad till Stiftelsen Tekniska museet. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

I bidraget ingår medel för hyres-, drifts- och underhållskostnader för samtliga byggnader och tillhörande markområden på Norra Djurgården som utnyttjas av Tekniska museet.

ap.4 Stiftelsen Arbetets museum

Kammarkollegiet ska utbetala en tolftedel av medlen den 22 i varje månad till Stiftelsen Arbetets museum. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

28:30

Bidrag till vissa museer (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet52 521
ap.1Stiftelsen Dansmuseifonden för Dansmuseet (ram)10 019
ap.2Stiftelsen Drottningsholms teatermuseum (ram)7 244
ap.3Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem (ram)3 665
ap.4Stiftelsen Thielska galleriet (ram)2 716
ap.5Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna (ram)12 468
ap.6Nobelmuseet (ram)4 952
ap.7Föreningen Svensk Form (ram)8 325
ap.8Röhsska museet (ram)1 002
ap.10Stiftelsen Strindbergsmuseet (ram)581
ap.11Stiftelsen Judiska museet (ram)602
ap.12Bildmuseet (ram)743
ap.13Zornsamlingarna (ram)204
Disponeras av regeringen3 000
ap.14Till Regeringens disposition (ram)3 000

Villkor för anslag 28:30

ap.1 Stiftelsen Dansmuseifonden för Dansmuseet

Kammarkollegiet ska utbetala en tolftedel av bidraget den 22 i varje månad till Stiftelsen Dansmuseifonden för Dansmuseet. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.2 Stiftelsen Drottningsholms teatermuseum

Kammarkollegiet ska utbetala en tolftedel av bidraget den 22 i varje månad till Stiftelsen Drottningholms teatermuseum. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.3 Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem

Kammarkollegiet ska utbetala en tolftedel av bidraget den 22 i varje månad till Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.4 Stiftelsen Thielska galleriet

Kammarkollegiet ska utbetala en tolftedel av bidraget den 22 i varje månad till Stiftelsen Thielska galleriet. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

Thielska galleriet ska lämna en redogörelse för användningen av bidraget till regeringen samt till Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde.

ap.5 Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna

Kammarkollegiet ska utbetala en tolftedel av bidraget den 22 i varje månad till Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna ska använda 4 574 000 kronor för satsningen Kulturarvs-IT. Medlen ska användas till löner för arbetsledare.

ap.6 Nobelmuseet

Kammarkollegiet ska utbetala en tolftedel av bidraget den 22 i varje månad till Nobelmuseet. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.7 Föreningen Svensk Form

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget, efter rekvisition, till Föreningen Svensk Form. Kammarkollegiet får högst utbetala 50 procent av bidraget före den 1 februari 2008. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2008.

ap.8 Röhsska museet

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Röhsska museet efter rekvisition. Kammarkollegiet får dock högst utbetala 25, 50 respektive 75 procent före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2008.

ap.10 Stiftelsen Strindbergsmuseet

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Stiftelsen Strindbergsmuseet efter rekvisition. Kammarkollegiet får dock högst utbetala 25, 50 respektive 75 procent före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2008.

ap.11 Stiftelsen Judiska museet

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Stiftelsen Judiska museet efter rekvisition. Kammarkollegiet får dock högst utbetala 25, 50 respektive 75 procent före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2008.

ap.12 Bildmuseet

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Bildmuseet efter rekvisition. Kammarkollegiet får dock högst utbetala 25, 50 respektive 75 procent före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2008.

ap.13 Zornsamlingarna

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Zornsamlingarna efter rekvisition.

ap.14 Till Regeringens disposition

I budgetpropositionen för 2008 har totalt 3 miljoner kronor avsatts för fortsatt verksamhet i Rooseums lokaler. I avvaktan på att verksamheten kommer igång ställs medlen till regeringens disposition.

28:34

Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet80
ap.1Utställningsgarantier (ram)1
ap.2Inköp av vissa kulturföremål (ram)79

Villkor för anslag 28:34

ap.1 Utställningsgarantier

Den som anordnar en tillfällig utställning som ska visas i Sverige kan under vissa förutsättningar få en statlig utställningsgaranti enligt förordningen (1998:200) om statliga utställningsgarantier. Utställningsgaranti får även lämnas för svenska kulturmanifestationer utomlands. Statliga utställningsgarantier administreras av Statens kulturråd.

ap.2 Inköp av vissa kulturföremål

Anslagsposten får användas för inköp av kulturföremål som har sådant konstnärligt, historiskt eller vetenskapligt värde att det är av synnerlig vikt att de införlivas med offentliga samlingar. Beslut meddelas av regeringen efter förslag av vederbörande myndigheter.

28:35

Filmstöd (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet305 054
ap.1Stöd till svensk filmproduktion m.m. - filmavtalet (ram)185 000
ap.2Stöd till filmkulturella åtgärder (ram)120 054

Villkor för anslag 28:35

ap.1 Stöd till svensk filmproduktion m.m. - filmavtalet

För anslagsposten ska följande villkor gälla:

Kammarkollegiet ska betala ut medlen engångsvis, efter rekvisition, till Stiftelsen Svenska Filminstitutet. I samband med utbetalningen ska Kammarkollegiet erinra Svenska Filminstitutet om de villkor samt om de mål och återrapporteringskrav som framgår av det särskilda regeringsbeslutet den 13 december 2007.

Anslagsposten ska användas i enlighet med 2006 års filmavtal.

ap.2 Stöd till filmkulturella åtgärder

För anslagsposten ska följande villkor gälla:

Kammarkollegiet ska betala ut medlen engångsvis, efter rekvisition, till Stiftelsen Svenska Filminstitutet. I samband med utbetalningen ska Kammarkollegiet erinra Filminstitutet om de villkor samt om de mål och återrapporteringskrav som framgår av det särskilda regeringsbeslutet den 13 december 2007.

Stöd till regionala resurscentrum

Stödet ska fördelas av Filminstitutet enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet. Filminstitutet ska besluta om fördelningen av stöd till följande regionala resurscentrum för film och video: Film i Dalarna, Film i Skåne, Film i Värmland, Film i Väst, Film i Västerbotten, Film i Västernorrland, Filmpool Jämtland, Filmpool Nord, Reaktor Sydost, Film i Halland, Film på Gotland, Film i Västmanland, Film i Sörmland, Film i Uppland, Film i Örebro län, Film Stockholm, Film i Gävleborg, Film i Jönköpings län samt Film i Öst.

Bidrag lämnas i form av stödenheter. En stödenhet är 100 000 kronor. Delar av stödenheter kan lämnas.

Regionala tillväxtprogram

Filminstitutet får medverka till finansieringen av de regionala tillväxtprogrammen.

Stöd till film i skolan

För att stöd ska ges krävs att bidrag lämnas från landsting, kommun eller annan huvudman med ett belopp som minst motsvarar det statliga stödbeloppet.

Stöd till Filmarkivet Grängesberg

Av anslagsposten ska minst 5 miljoner kronor användas för verksamhet vid Filmarkivet i Grängesberg.

Stöd till Filmpool Nord

Utöver de medel som Filminstitutet fördelar till Filmpool Nord i egenskap av regionalt resurscentrum ska 1 miljon kronor tilldelas som stöd för 2008 års verksamhet vid Filmpool Nord. Medlen ska användas för investeringar i teknisk utrustning och för utbildningsinsatser. Filmpool Nord ska lämna en redovisning av medlens användning 2007 respektive 2008 till Kulturdepartementet senast den 1 mars 2008 respektive den 1 mars 2009. En kopia av redovisningen ska lämnas till Filminstitutet.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
27:2 Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.40Inget0
28:5 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Svenska rikskonserter och Drottningholms slottsteater
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
28:12 Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur
ap.10Inget0
ap.20Inget0
28:26 Kyrkoantikvarisk ersättning
ap.10Inget0
28:28 Centrala museer: Stiftelser
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
28:30 Bidrag till vissa museer
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
ap.130Inget0
ap.140Inget0
28:34 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål
ap.10Inget0
ap.20Inget0
28:35 Filmstöd
ap.10Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
28:30 Bidrag till vissa museer
ap.9ram
På regeringens vägnar
Sven Otto Littorin
Matilda Berggren
Kopia till

Riksdagens kulturutskott
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Riksteatern
Svenska rikskonserter
Stiftelsen Dansens hus
Kungliga Operan AB
Kungliga Dramatiska Teatern AB