Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:3

2008-10-16
U2008/4522/SAM (delvis)
Försvarshögskolan
Box 27805
115 93 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Försvarshögskolan
Riksdagen har beslutat om anslaget till Försvarshögskolan för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 16, bet. 2007/08:UbU1, rskr. 2007/08:70, prop. 2007/08:99, utg.omr. 16, bet. 2007/08:FiU21, rskr. 2007/08:262).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Försvarshögskolan och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning
Forskning och forskarutbildning eller konstnärligt utvecklingsarbete
FörsvarUppbyggnad av beredskapUtbildning för försvarets behov
Forskning och teknikutveckling mmForskning för försvarets behov

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige ska vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

1.1.1

Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

Mål

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften ska öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen ska svara mot studenternas efterfrågan och även mot arbetsmarknadens behov.

Gemensamt för båda verksamhetsgrenarna under politikområde Utbildningspolitik

Mål Kvalitet i verksamheten

Verksamheten vid Försvarshögskolan ska hålla en internationellt sett hög kvalitet.

Mål Kvalitetsarbetet

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften i utbildning och forskning ska förbättras.

Kvalitetsarbetet ska i största möjliga utsträckning bygga på av lärosätet uppsatta och uppföljningsbara mål. Utvecklingen av den pedagogiska kompetensen vid lärosätet ska stödjas av lärosätets ledning.

Återrapportering av målen Kvalitet i verksamheten respektive Kvalitetsarbetet

Försvarshögskolan ska redovisa vilka insatser som prioriterats högst i kvalitetsarbetet och hur dessa insatser bidragit till att höja kvaliteten. Vidare ska av årsredovisningen särskilt framgå vilka insatser som har prioriterats av lärosätets ledning för att förbättra den pedagogiska kompetensen vid lärosätet.

Mål Internationalisering

Försvarshögskolan ska bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete i syfte att främja utbildningens och forskningens kvalitet samt förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden. Lärosätet ska utveckla sin uppföljning av internationaliseringsarbetet. 

Återrapportering

Försvarshögskolan ska i årsredovisningen för 2009 redovisa vilka mål för internationaliseringsarbetet som tidigare har beslutats av lärosätet samt resultatet i förhållande till dessa mål.

Av redovisningen ska framgå hur den internationella dimensionen i lärosätets utbildningar och forskning har beaktats samt hur lärosätet i sin verksamhet använder sig av mångfalden i det svenska samhället. Redovisningen ska även beskriva den internationella rörligheten avseende antalet kvinnor och män bland studenter, forskarstuderande, lärare och annan personal, i synnerhet i förhållande till utbildningsprogram inom den Europeiska unionen.

Mål Jämställdhet

Försvarshögskolans jämställdhetsarbete ska få ökat genomslag i verksamheten. Könsfördelningen inom olika områden och på olika nivåer beträffande såväl studenter som personal ska vara jämn. Jämställdhetsaspekter ska beaktas i utbildning där så är relevant.

Återrapportering

Av årsredovisningen för 2008 ska framgå vilka åtgärder som vidtagits för att få en jämnare könsfördelning och utfallet kommenteras beträffande

– rekrytering och befordran av lärare, och

– rekrytering av dekaner, prefekter, studierektorer eller motsvarande.

Försvarshögskolan ska i årsredovisningen redovisa vilka kort- och långsiktiga resultat som jämställdhetsarbetet har lett till.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning

Mål Breddad rekrytering

Försvarshögskolan ska aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. Information och vägledning om utbildningsvägar vid lärosätet och arbetsmarknaden för olika utbildningar ska förbättras.

Återrapportering

Försvarshögskolan ska i samband med årsredovisningen för 2008 särskilt redovisa vilka insatser som gjorts för att bredda rekryteringen till de utbildningar där snedrekryteringen är störst. Av redovisningen ska också framgå hur lärosätet i syfte att bredda rekryteringen till högskolan samverkat med gymnasieskolor. Vidare ska redovisas vilka insatser som gjorts för att förbättra informationen och vägledningen om utbildningsvägar vid lärosätet och arbetsmarknaden för olika utbildningar.

Officersutbildning

Försvarshögskolan ska anordna utbildning som leder till officersexamen.

Återrapportering

Försvarshögskolan ska redovisa antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningen.  

1.1.1.2

Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning eller konstnärligt utvecklingsarbete

Återrapportering

Försvarshögskolan ska till Utbildningsdepartementet i samband med årsredovisningen för 2011 redovisa lärosätets publiceringar och citeringar i internationellt erkända tidskrifter eller andra publiceringsformer med s.k. referee-system. Redovisningen ska innehålla jämförelsedata för tidigare år.

1.2

Politikområde Försvar

Mål

Målet för politikområdet är att
- bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld,
- hävda vår territoriella integritet,
- försvara Sverige mot väpnat angrepp och
- värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

1.2.1

Verksamhetsområde Uppbyggnad av beredskap

Mål

Målet för verksamhetsområdet är att utveckla insatsorganisationen i enlighet med de krav på operativ förmåga som riksdagen har beslutat (prop. 2004/05:5, bet. 2004/05:FöU5, rskr. 2004/05:143) och de operativa delförmågorna som anges i budgetpropositionen för 2008, utgiftsområde 6 (prop.2007/08:1, bet. 2007/08:FöU1, rskr. 2007/08:47).

Genom i huvudsak planering ska även en god försvarsförmåga säkerställas i sådan samhällsviktig verksamhet som är väsentlig för samhällets grundläggande behov vid ett eventuellt framtida väpnat angrepp.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Utbildning för försvarets behov

Mål Officersutbildning

Försvarshögskolan ska anordna utbildning som leder till officersexamen. Under 2008 ska minst 150 helårsstudenter ha påbörjat grundutbildning på Officersprogrammet.

Återrapportering

Försvarshögskolan ska redovisa antalet officersaspiranter som påbörjat Officersprogrammet under 2008 samt vilka profiler dessa har. Redovisningen ska vara såväl samlad som könsuppdelad.        

Mål Uppdragsutbildning

Försvarshögskolan ska på uppdrag av Försvarsmakten utbilda personal för att därigenom bidra till att det militära försvarets kompetensbehov inom ramen för högskolans kompetensområden tillgodoses.

Återrapportering

Försvarshögskolan ska redovisa hur utbildningsuppdragen genomförts. Vidare ska en övergripande analys av måluppfyllelsen och väsentliga avvikelser mellan planerad och genomförd verksamhet anges och kommenteras.

1.2.2

Verksamhetsområde Forskning och teknikutveckling mm

Mål

Målet för verksamhetsområdet är att forskning och utveckling ska inriktas så att den stödjer utvecklingen inom berörda delar av utgiftsområdet, dvs. inom politikområdena Försvar och Samhällets krisberedskap.

1.2.2.1

Verksamhetsgren Forskning för försvarets behov

Mål

Forskningen ska kvalitetssäkras och knytas till utbildningen i syfte att säkra forskningsanknytningen av den utbildning som Försvarshögskolan genomför samt att tillgodose försvarets behov av forskning och utveckling m. m. inom högskolans kompetensområde.  

Återrapportering

Försvarshögskolan ska översiktligt redovisa de huvudsakliga forskningsområdena samt hur Försvarshögskolan inom relevanta områden har integrerat ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv samt inom vilka områden arbetet avses fortsätta under 2009.

Mål

Försvarshögskolan ska verka för att forskarutbildning genomförs inom för officersutbildningen utpekade kärnämnen för att därigenom uppnå att det finns grundforskningskompetens inom dessa ämnen. 

Återrapportering 

Försvarshögskolan ska redovisa

 • antal individer som är inskrivna och har påbörjat utbildning på forskarnivå under verksamhetsåret vid ett lärosäte med examensrätt på denna nivå,
 • antal individer som är inskrivna på utbildning på forskarnivå,
 • antal som avlagt examen efter genomgången utbildning på forskarnivå,
 • inom vilka forskningsområden studierna genomförs respektive genomförts, samt
 • fördelningen mellan män och kvinnor i respektive kategori.  

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Samhällets krisberedskap

Mål

Försvarshögskolan ska sträva efter att forskningens resultat kommer till nytta för kunskapsuppbyggnaden inom politikområdet Samhällets krisberedskap. Försvarshögskolan ska på uppdrag av myndigheter, organisationer och företag utbilda personal för att därigenom bidra till att politikområdets kompetensbehov, inom ramen för högskolans kompetensområden, tillgodoses. 

Återrapportering

Försvarshögskolan ska översiktligt redovisa de huvudsakliga forskningsområdena, hur utbildningsuppdragen genomförts. Vidare ska en övergripande analys av måluppfyllelsen och väsentliga avvikelser mellan planerad och genomförd verksamhet anges och kommenteras.

2. Säkerhetssektorreformer samt avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter.

Försvarshögskolan ska bidra till kunskaps- och metodutveckling samt utvecklande av relevanta utbildningar och utbildningsinslag rörande säkerhetssektorreformer (SSR) samt avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter (Disarmament, Demobilisation and Reintegration, DDR). Försvarshögskolan ska samverka med Folke Bernadotte-akademin och andra berörda svenska myndigheter vad avser bidrag till ett samlat svenskt förhållningssätt till SSR och DDR.

Återrapportering

I redovisningen av verksamheten ska framgå till vilka länder, inom vilka områden eller aktiviteter och med vilka samarbetspartners verksamheten skett samt hur verksamheten fungerat och vem som varit uppdragsgivare. I redovisningen ska också ingå kostnader per varje enskild insats samt myndighetens totala utgift för respektive projekt. Vidare ska redovisas viktigare erfarenheter från arbetet med SSR och DDR samt hur dessa avses tillvaratas och vidareutvecklas.

3. Uppdragsutbildningar

Av årsredovisningen för 2008 ska framgå antal under året genomförda uppdragsutbildningar, uppdragsgivare, antal helårsstudenter samt totala intäkter och kostnader för dessa utbildningar.

4. Förändringar i utbildningsutbudet

Försvarshögskolan ska vart fjärde år redovisa och kommentera förändringar i utbildningsutbudet i förhållande till tidigare forsknings- och utbildningsstrategi, särskilt med avseende på

 • studenternas och arbetsmarknadens efterfrågan på lärosätets utbildningar, och
 • avvägningen mellan kurser och program.

Den närmast förestående redovisningen ska lämnas i årsredovisningen för 2010.

5. Prognoser

Försvarshögskolan ska redovisa utgiftsprognoser för 2008-2011 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen i systemet Hermes. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser. Utgiftsprognoser lämnas senast:

 • 22 januari
 • 10 mars
 • 9 maj
 • 1 augusti
 • 30 oktober

6. Volymuppgifter i budgetunderlag

Försvarshögskolan ska i budgetunderlaget för 2009 redovisa en prognos av framtida volymuppgifter avseende antal helårsstudenter fördelat på olika uppdragsgivare.

3

Organisationsstyrning

Nyckeltal

Försvarshögskolan ska genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen ska om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

4

Uppdrag

Strategier mot ogynnsamma attityder

Försvarshögskolan ska, i samverkan med Försvarsmakten och Totalförsvarets pliktverk, redovisa resultatet av sitt arbete med att genomföra den gemensamma strategi mot ogynnsamma attityder som myndigheterna tidigare redovisat (Fö2006/1152/MIL) samt redovisa en plan för det fortsatta arbetet från och med 2008.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:68

Försvarshögskolan: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Försvarshögskolan13 893
ap.1Försvarshögskolan: Grundutbildning (ram)13 893

Villkor för anslag 25:68

ap.1 Försvarshögskolan: Grundutbildning

Anslagsmedlen får disponeras för att finansiera kostnader för bibliotek och styrelsen under 2008.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
25:68 Försvarshögskolan: Grundutbildning
ap.10Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)28 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)46 400
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Försvarshögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-25983
2008-02-25983
2008-03-25983
2008-04-25983
2008-05-25983
2008-06-25983
2008-07-25983
2008-08-25983
2008-09-25983
2008-10-25983
2008-11-201 047
2008-11-25983
2008-12-201 046
2008-12-25987
Summa13 893
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarshögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
25:68 ap.1Försvarshögskolan: Grundutbildning

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Forskning
Forskning14 329-2 34079 90082 850-2 9509 039
Utbildning
1. Stabsutbildning95-40015 90017 100-1 200-1 505
2. Chefsprogrammet4 620-74085 20088 100-2 900980
3. Fristående kurser5 213-20024 00024 900-9004 113
4. Högre totalförsvarsutbildning m.m.2 821-40012 00012 450-4501 971
5. Utbildningsstöd4 727-60041 90043 200-1 3002 827
6. Övrigt stöd till Försvarsmakten1 999-4007 5007 800-3001 299
Summa19 475-2 740186 500193 550-7 0509 685
Tjänsteexport
Tjänsteexport33 804-5 080266 400276 400-10 00018 724
Belopp angivna i tkr

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Som ekonomiskt mål gäller att för avgiftsbelagd verksamhet ska avgifterna sättas så att kravet på full kostnadstäckning uppnås. Avgifterna ska dock inte täcka kostnader vid myndigheten för bibliotek samt för styrelsen.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Verksamheterna utbildning för försvarets behov och för samhällets krisberedskap får finansieras med avgifter med undantag av utbildningsverksamhet inom ramen för Partnerskap för fred.

2. Verksamheterna forskning för försvarets behov och för samhällets krisberedskap får finansieras med avgifter.

3. Avgifternas storlek bestäms av Försvarshögskolan, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Försvarshögskolan.

4. När myndigheten bedriver förvaltningsexport och lagen (1992:1528) om offentlig upphandling inte gäller, skall avgifterna för verksamheten beräknas så att full kostnadstäckning uppnås. För konkurrensutsatt tjänsteexport gäller krav på lönsamhet.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Försvarshögskolan medges undantag från kravet enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap att till Regeringskansliet, med kopia till Krisberedskapsmyndigheten, redovisa en värdering och analys baserad på resultatet av arbetet med risk- och sårbarhetsanalys.

På regeringens vägnar
Lars Leijonborg
Eva Svensson
Kopia till

Statsrådsberedningen, Sam
Utrikesdepartementet, EP, GU, GS
Försvarsdepartementet, EPS,GS, SSK
Finansdepartementet, BA, ESA, F
Utbildningsdepartementet, UH, F
Näringsdepartementet, JÄM
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, JÄM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, Utbildningsutskottet
Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Försvarsmakten
Totalförsvarets forskningsinstitut
Krisberedskapsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Högskoleverket
Universitet och högskolor
Civilingenjörsförbundet
Försvarsförbundet
Officersförbundet
SACO
SEKO
Statstjänstemannaförbundet
Sveriges Reservofficerförbund

Senast uppdaterad: