Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I6

2008-06-18
N2008/4491/FIN
Verket för innovationssystem
Mäster Samuelsgatan 56
101 58 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Verket för innovationssystem inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om Verkets för innovationssystem verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 24, bet. 2007/08:NU1, rskr. 2007/08:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Verket för innovationssystem och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ForskningspolitikForskning och utvecklingStöd till forskning och utveckling
Kunskapsöverföring
Strategi och analys
Europaprogrammen
NäringspolitikInnovation och förnyelseExperimentell teknik

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Forskningspolitik

Mål

Sverige ska vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.

1.1.1

Verksamhetsområde Forskning och utveckling

Mål

Den statliga organisationen för forskningsfinansiering ska vara ett effektivt verktyg för att främja de forskningspolitiska målsättningarna, stärka det svenska systemet för FoU samt öka forskningens bidrag till Sveriges internationella konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling.

Återrapportering

Vinnova ska redovisa en sammanfattande bedömning av hur myndighetens verksamhet bidragit till målet och därvid särskilt bedöma insatsernas effekt avseende en hållbar tillväxt och insatsernas bidrag till att öka Sveriges internationella konkurrenskraft.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Stöd till forskning och utveckling

Mål

Vinnova ska främja utveckling av effektiva innovationssystem inom sitt ansvarsområde, främst genom att stödja forskning, utveckling och demonstration av högsta kvalitet och relevans för näringsliv och offentlig verksamhet.

Återrapportering

Vinnova ska redovisa

 • hur myndigheten har främjat förnyelse, kraftsamling, profilering och vidareutveckling från ett sektoriellt perspektiv (bl.a. teknik, transport, kommunikation och arbetsliv) och från ett aktörsperspektiv (bl.a. universitet och högskolor, industriforskningsinstitut, samt stora respektive små och medelstora företag),
 • på vilka grunder prioriteringar mellan olika insatser genomförts och vilken roll framsyn, effektlogikprövning, uppföljning, utvärdering och effektanalyser spelat,
 • hur myndigheten samverkat med andra forskningsfinansiärer (bl.a. VR, Fas, Formas, forskningsstiftelser, Energimyndigheten och Rymdstyrelsen) och näringspolitiska aktörer (bl.a. Nutek, ISA, Innovationsbron AB och SWENTEC),
 • vilka insatser som genomförts för att främja mobilitet mellan universitet och högskola, institut och näringsliv,
 • insatser, resultat och utgifter för de särskilda satsningar och verktyg som beslutats med anledning av budgetpropositionerna för 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 24) och 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 24), samt i propositionen Forskning för ett bättre liv (prop. 2004/05:80),
 • den samverkan som skett kring satsningen på starka forskningsmiljöer och satsningen på ett forskningsprogram inom miljöteknik i enlighet med propositionen Forskning för ett bättre liv (prop. 2004/05:80),
 • fördelning av industriforskningsinstitutens kompetensutvecklingsmedel enligt av myndigheten och IRECO Holding AB (IRECO) redovisade kriterier (dnr. N2006/9539/FIN).

Mål

Nydisputerade forskare ska ha goda förutsättningar att fortsätta sin karriär i högskola, institut, näringsliv eller som egna företagare.

Återrapportering

Vinnova ska redovisa vilken roll nydisputerade forskare har haft i myndighetens satsningar.

Mål

Vinnova ska i sin verksamhet generellt arbeta för jämställdhet mellan könen. Könsfördelningen inom den egna beredningsorganisationen ska vara jämn. Vinnova ska verka för att diskriminering på grund av kön inte förekommer när beslut fattas om fördelning av medel. Vinnova ska ha underlag för att i efterhand kunna analysera huruvida kön, anställning eller dylikt har haft betydelse för bedömning av ansökningar.

Återrapportering

Vinnova ska redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Av redovisningen ska framgå

 • i vilken utsträckning hänsyn tagits till könsspecifika förhållanden, i exempelvis FoU om användning av IT,
 • könsfördelningen inom myndighetens beredningsorganisation,

 • könsuppdelad statistik om ansökningar, beviljandegrad och FoU-stödets fördelning, och

 • vilken hänsyn som tagits till jämställdhetsfrågor vid val av FoU-teman.

Mål

Svenska aktörer ska utnyttja möjligheterna i europeiskt och internationellt FoU-samarbete och erfarenhetsutbyte. Vidare ska Sverige ha en hög beviljningsgrad av europeiska och internationella medel som en förstärkning av den nationella FoU-finansieringen och det svenska innovationssystemet.

Återrapportering

Vinnova ska redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Av redovisningen ska framgå

 • hur det europeiska och internationella forskningssamarbetet förhåller sig till nationella prioriteringar,
 • insatser avseende bilaterala FoU-samarbeten, samt som koordinator när det gäller Eureka och COST,
 • hur samverkan och samordning skett med andra forskningsfinansiärer, nationellt och internationellt,
 • hur myndigheten har arbetat i programkommittéer i EU:s ramprogram för forskning och utveckling,
 • hur myndigheten har arbetat med initiativ under artikel 169 och 171 (JTI) inom EU:s ramprogram för forskning och utveckling,
 • hur myndigheten har arbetat med EU:s ramprogram för konkurrenskraft och innovation.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Kunskapsöverföring

Mål

Utförare och användare av FoU samt en intresserad allmänhet ska genom Vinnova ha god tillgång till information om FoU och FoU-resultat.

Återrapportering

Vinnova ska redovisa

 • vilka insatser som genomförts för att sprida information om forskning och utveckling till olika målgrupper, kostnaderna för dessa insatser samt en bedömning av insatsernas resultat,

 • vilka särskilda insatser som genomförts för att stimulera till debatt om och popularisering av forskning, och

 • hur myndighetens insatser samordnats med och kompletterar andra aktörers insatser.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Strategi och analys

Mål

Analyser och utvärderingar av hög kvalitet ska vara ett underlag för Vinnovas strategier och bedömningar i frågor som rör FoU-verksamhet, FoU-politik samt utveckling av myndighetens egen verksamhet.

Återrapportering

Vinnova ska

 • i samarbete med internationellt ledande aktörer och efter samråd med Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) utnyttja och utveckla indikatorer och indikatorsystem för en förbättrad uppföljning av resultatet av insatser inom ovan nämnda områden,
 • redovisa hur analysarbetet används i den egna verksamheten, och
 • särskilt redovisa hur myndigheten arbetat med att utveckla indikatorer för att mäta förändringar i det svenska innovationssystemet. 

1.1.1.4

Verksamhetsgren Europaprogrammen

Mål

Det svenska deltagandet i EU:s ramprogram för forskning och utveckling ska vara högt och främjas genom information, rådgivning och analys.

Återrapportering

Vinnova ska redovisa

 • hur myndigheten har främjat deltagandet i EU:s ramprogram för forskning och utveckling, generellt samt uppdelat på olika aktörsgrupper,
 • hur samverkan och samordning skett med andra forskningsfinansiärer avseende främjande samt analys av deltagande i ramprogrammet, och  
 • verksamhet och kostnader för kontoret i Bryssel.

1.2

Politikområde Näringspolitik

Mål

Stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag, för att därigenom bryta utanförskapet.

1.2.1

Verksamhetsområde Innovation och förnyelse

Mål

Ökad kunskap och kompetens så att tillväxt, innovationer och företagsutveckling stimuleras.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Experimentell teknik

Mål

Att öka kompetensen inom området experimentell teknik, främst genom samverkan mellan forskningsaktörer och näringslivet, särskilt små och medelstora företag.

Att öka säkerhet och förbättra miljöegenskaper i material, processer och produkter främst genom utnyttjande av prenormativ forskning och standardisering, normgivning och expertfunktioner.

Återrapportering

Vinnova ska redovisa

 • insatser för kompetensökning inom experimentell teknik fördelat på forskningsaktörer, särskilt industriforskningsinstitut,

 • insatser för kompetensökning inom experimentell teknik i näringslivet, särskilt för små och medelstora företag,

 • medverkan i internationella forskningsprogram, och

 • insatser som bidragit till ökad säkerhet och förbättrade miljöegenskaper i material, processer och produkter.

2

Mål och återrapporteringskrav

Politikområde Energipolitik

Mål

Vinnova ska inom ramen för sin verksamhet bidra till att målet för politikområde Energipolitik uppfylls.

Återrapportering

Vinnova ska redovisa till Statens energimyndighet (STEM) hur arbetet inom de samverkansprogram med näringslivet som delvis finansieras med energipolitiska medel bidragit till att uppnå målet för politikområde Energipolitik. Återrapporteringen gäller innehållet i rapporteringen till STEM, som samråder med Vinnova om utformning.

 

Politikområde Transportpolitik

Mål

Vinnova ska inom ramen för sin verksamhet bidra till att målet för politikområde Transportpolitik uppfylls.

Återrapportering

Vinnova ska redovisa till Vägverket hur arbetet inom de samverkansprogram med näringslivet som delvis finansieras med transportpolitiska medel bidragit till att uppnå målet för politikområde Transportpolitik. Återrapporteringen gäller innehållet i rapporteringen till Vägverket, som samråder med Vinnova om utformning.

 

Politikområde Regional tillväxtpolitik

Mål

Vinnova ska inom ramen för sin verksamhet medverka till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 och dess prioriteringar.

Återrapportering

Vinnova ska till den 2 juli 2009, för perioden 1 januari 2008 tom 30 juni 2009, redovisa

 • myndighetens bidrag till genomförandet av den nationella strategins prioriteringar,
 • resultat av myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet i enlighet med prioriteringarna i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013.
Vinnova ska, i samråd med Verket för näringslivsutveckling (Nutek), bistå Nutek, som förvaltande myndighet av strukturfondsprogram, med expertråd inom myndighetens ansvarsområde vid handläggningen av projektansökningar av strukturfondsmedel. Vidare ska Vinnova bistå Nutek med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2007 enligt närmare anvisningar från Nutek. Vinnova ska vid förfrågan från länens programansvariga redovisa beslutade och utbetalade belopp inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen.

Övrig återrapportering

Vinnova ska i årsredovisningen för samtliga sakanslag som får användas för samverkansprogram med näringslivet redovisa utgifterna för perioden per anslag och samverkansprogram.

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2008-2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV) den 22 januari, 10 mars, 9 maj, 1 augusti och 30 oktober 2007.

3

Organisationsstyrning

En årlig omprövning av verksamheten och dess inriktning ska ske genom att minst en fjärdedel av myndighetens verksamhet blir föremål för omprövning och nya beslut. Verksamheten i sin helhet ska ha omprövats under en fyraårsperiod.

Vinnova ska i samråd med Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande identifiera områden inom vilka gemensamma initiativ kan tas. Myndigheterna ska vidare samverka kring satsningen på starka forskningsmiljöer i enlighet med propositionen Forskning för ett bättre liv (prop. 2004/05:80). Även med andra forskningsfinansiärer som t.e.x Rymdstyrelsen samt andra berörda myndigheter som Institutet för tillväxtpolitiska studier, Verket för näringslivsutveckling och Statens energimyndighet bör Vinnova identifiera områden där initiativ av gemensamt intresse kan tas.

Vinnova ska samverka med Innovationsbron AB vid likartade insatser inom verifieringsområdet.

Vinnova har ansvar för att Programrådet för fordonsforskning kan bedriva sin verksamhet i enlighet med ingångna avtal och regeringsbeslut. Verksamheten ska samordnas med angränsande satsningar vid Vägverket och Statens energimyndighet.

I frågor som berör främjande av svensk miljöteknik bör myndigheten samråda med Sveriges miljöteknikråd (SWENTEC).

Vinnova ska bistå Regeringskansliet vid Sveriges deltagande i internationellt samarbete, främst inom EU, Eureka, COST och OECD. Myndigheten ska bistå Regeringskansliet vid ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet 2008, förberedelse inför ordförandeskapet i EU 2009, samt i andra aktuella sammanhang.

Vinnova ska bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med huvudprojekt, främst projekten ”Grön näringspolitik i samspel med näringslivet” samt ”Innovationsmiljö i världsklass”. Vinnova ska därmed i dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) bistå i arbetet med att ta fram relevanta frågeställningar och delprojekt, samt underlag som behövs för projektetens genomförande.

Vinnova ska vara nationell kontaktpunkt (NCP) i samtliga 21 grupperingar under EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling. Vinnova är där primär NCP inom samtliga områden utom ”ideas”, i vilket Vinnova är sekundär NCP.

Vinnova ska bistå Regeringskansliet i programkommittéarbetet i EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling inom områden ”IT”, ”NMP”, ”Transport”, ”Security”, ”SME” samt ”Regions of Knowledge”. Arbetet ska ske i samverkan med berörda myndigheter och organisationer.

Vinnova ska företräda staten i medlemskapet i de gemensamma åtagandena Artemis och Eniac i enlighet med EG artikel 171, samt AAL i enlighet med EG artikel 169, inom EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling. Vidare ska Vinnova företräda staten i spegelgrupper vid upprättande och genomförande av andra initiativ under EG artikel 169 och 171 inom myndighetens ansvarsområden. Arbetet ska utföras i dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). 

Vinnova ska bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i programkommittéarbetet med EU:s ramprogram för konkurrenskraft och innovation. Vinnova ska delta i delprogram 1 ”entreprenörskap och innovation”, samt ha ett huvudansvar för delprogram 2 "IT". Arbetet ska ske i samverkan med berörda myndigheter och organisationer.

Myndigheten ska bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) vid framtagandet av nationella strategier inom områden som berör myndighetens verksamhet.

Myndigheten ska sträva efter att utnyttja framsynsprocesser i sin verksamhet och därvid särskilt delta i motsvarande relevanta processer inom övriga EU.

4

Uppdrag

1. Vinnova ska genomföra minst två effektutvärderingar avseende olika insatser. De insatser som analyseras ska vara av budget- och verksamhetsmässig betydelse. Effektanalyserna ska omfatta beräkningar av de effekter i form av hållbar tillväxt och förnyelse som FoU-stödet från myndigheten och eventuellt dess företrädare medfört. Myndigheten ska också analysera hur insatsformer och bedömningskriterier påverkat resultaten. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 22 februari 2009.

 

2. Vinnova ska redovisa genomförda insatser och pågående arbete inom ramen för de branschvisa strategiprogrammen. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 22 februari 2009.

3. Vinnova ska rapportera det svenska deltagandet i EU:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling. Rapporten ska redovisa och kommentera statistiska uppgifter om det svenska deltagandet fördelat på program och organisationstillhörighet samt beskriva förändringen över tid. Där så är möjligt ska finansiella uppgifter och uppgifter om Sveriges mest frekventa samarbetsländer redovisas. Rapporten ska stödja regeringens arbete med EU:s forskningssamarbete. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 22 februari 2009.

4. Vinnova ska tillsammans med Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande och Statens energimyndighet genomföra en effektutvärdering av tidigare relevanta ramprogram för forskning och teknisk utveckling inom EU. En delrapport ska lämnas till regeringen (Näringsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet, Socialdepartementet, Jordbruksdepartementet och Miljödepartementet) senast den 22 februari 2008. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Näringsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet, Socialdepartementet, Jordbruksdepartementet och Miljödepartementet) senast den 22 september 2008.

5. Vinnova ska samverka med Nutek vad gäller underlag för redovisning av vilka statliga kapitalförsörjningsinsatser som genomförs för nya små och medelstora företag, för vilken Nutek har uppdrag som ska redovisas senast 1 maj 2008. Nuteks arbete sker utifrån den tidigare föreslagna uppföljningsmodellen (N2004/9735/NL) samt i enlighet med de i rapporten "Utfall och styrning av statliga insatser för kapitalförsörjning ur ett könsperspektiv" (Nutek 012-2007-2035) framförda förslagen om bl.a. samlad uppföljning och jämförbara nyckeltal. Statistiken ska vara uppdelad på kvinnor respektive män och, där så är möjligt, på inrikes respektive utrikes födda, samt på region. Vinnova ska bidra med att ta fram jämförbara nyckeltal för de insatser till nya små och medelstora företag som myndigheten ansvarar för.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

26:1

Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Verket för innovationssystem135 322
ap.1Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader (ram)135 322

Villkor för anslag 26:1

ap.1 Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader

Anslagsposten disponeras av Vinnova för finansiering av förvaltningskostnader.

26:2

Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling (Ramanslag)

Disponeras av Verket för innovationssystem1 809 966
ap.1Verket för innovationssystem (ram)1 809 966
Disponeras av regeringen0
ap.3Till regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 26:2

ap.1 Verket för innovationssystem

Anslagsposten disponeras av Vinnova för behovsmotiverad forsknings- och utvecklingsverksamhet, utveckling av innovationssystemet, programanknutna kostnader och annan därtill relaterad verksamhet.

Under anslagsposten har beräknats totalt 210 miljoner kronor för finansiering av det program för kompetensutveckling vid industriforskningsinstituten som Vinnova genomför i samverkan med IRECO Holding AB. Myndigheten ansvarar för att medlen för finansiering av kompetensutveckling vid industriforskningsinstituten används i enlighet med villkoren för medlens tilldelande.

Vinnova ska till Innovationsbron AB överföra minst 50 miljoner kronor årligen för att Innovationsbron, i samråd med Vinnova, ska ansvara för utformning och drift av ett nationellt Inkubatorprogram. Vinnova ansvarar, efter samråd med Innovationsbron, för programmets utvärdering.

Anslagsposten får användas för resekostnader i samband med Sveriges deltagande i Internationella Frysinstitutets arbete.

Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
26:1 Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader
ap.14 0603 %0
26:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling
ap.154 2993 %0
ap.303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap200820092010 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
26:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling
ap.11 800 0001 000 000800 0002012
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)10 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)13 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Verket för innovationssystems räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-2511 277
2008-02-2511 277
2008-03-2511 277
2008-04-2511 277
2008-05-2511 277
2008-06-2511 277
2008-07-2511 277
2008-08-2511 277
2008-09-2511 277
2008-10-2511 277
2008-11-2511 277
2008-12-2511 275
Summa135 322
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Verket för innovationssystems disposition enligt detta regleringsbrev är:
26:1 ap.1Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader
På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Michael Jacob
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Jordbruksdepartementet/LB
Miljödepartementet/MK
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/E
Näringsdepartementet/ENT
Näringsdepartementet/RT
Näringsdepartementet/SAM
Näringsdepartementet/TR
Socialdepartementet/SK
Utbildningsdepartementet/F
Utbildningsdepartementet/UH
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Vetenskapsrådet
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Verket för näringslivsutveckling
Institutet för tillväxtpolitiska studier
Statens energimyndighet
Länsstyrelserna
Naturvårdsverket
Vägverket
Banverket
IRECO Holding AB
Innovationsbron AB
Skåne läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Samverkansorgan i Uppsala län
Samverkansorgan i Södermanlands län
Samverkansorgan i Östergötlands län
Samverkansorgan i Jönköpings län
Samverkansorgan i Kronobergs län
Samverkansorgan i Kalmar län
Samverkansorgan i Gotlands län
Samverkansorgan i Blekinge län
Samverkansorgan i Hallands län
Samverkansorgan i Värmlands län
Samverkansorgan i Örebro län
Samverkansorgan i Dalarnas län
Samverkansorgan i Gävleborgs län
Samverkansorgan i Västerbottens län