Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:16

2008-06-26
Ju2008/5337/PO,
Ju2008/5504/PO (delvis)
Rikspolisstyrelsen
Box 12256
102 26 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Rikspolisstyrelsen och övriga myndigheter inom polisorganisationen
Riksdagen har beslutat om verksamheten för Rikspolisstyrelsen och övriga myndigheter inom polisorganisationen för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 04, bet. JuU1, rskr. 2007/08:53, prop. 2007/08:99, utg.omr. 04, bet. 2007/08:FiU21, rskr. 2007/08:262).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Rikspolisstyrelsen och övriga myndigheter inom polisorganisationen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Utöver det som framgår under rubriken Återrapportering ska Rikspolisstyrelsen:

 • redovisa måluppfyllelsen,
 • analysera och kommentera resultatet,
 • redovisa de viktigaste åtgärderna som vidtagits för att uppnå målet,
 • redovisa uppgifterna indelade efter kön där så är möjligt.

Särskild uppmärksamhet när det gäller resultatutvecklingen ska ges:

 • större/anmärkningsvärda förändringar det senaste året,
 • större/anmärkningsvärda skillnader mellan jämförbara polismyndigheter,
 • åtgärder som vidtagits för att undanröja hinder mot måluppfyllelsen.

Svårigheter att visa mätbara resultat ska kompenseras genom en beskrivning av förhållanden som är väsentliga för en bedömning av måluppfyllelsen.

Återrapportering ska ske enligt den struktur som gäller för Polisens resultatrapporter (PRR).

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
RättsväsendetBrottsförebyggande arbeteBrottsförebyggande arbete
Utredning och lagföringUtredning och lagföring
Övrig verksamhetService

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Rättsväsendet

Mål

Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet.

1.1.1

Verksamhetsområde Brottsförebyggande arbete

Mål

Antalet brott ska minska och antalet brottsoffer ska därmed bli färre.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Brottsförebyggande arbete

Mål

Antalet brott ska minska.

Återrapportering

Vid bedömningen av måluppfyllelsen ska alla relevanta indikatorer i Polisens resultatrapporter (PRR) beaktas.

1.1.2

Verksamhetsområde Utredning och lagföring

Mål

Brottsuppklaringen ska öka och verksamheten ska bedrivas med högt ställda krav på rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Utredning och lagföring

Mål

Antalet uppklarade brott ska öka inom samtliga brottskategorier i Polisens resultatrapporter (PRR).

Återrapportering

Vid bedömningen av måluppfyllelsen ska alla relevanta indikatorer i Polisens resultatrapporter (PRR) beaktas.

1.1.3

Verksamhetsområde Övrig verksamhet

Mål

De arbetsuppgifter som inte är brottsbekämpande ska utföras med utgångspunkt i individernas behov.

1.1.3.1

Verksamhetsgren Service

Mål

Antalet nöjda servicemottagare ska öka.

Återrapportering

Vid bedömningen av måluppfyllelsen ska alla relevanta indikatorer i Polisens resultatrapporter (PRR) beaktas.

2

Mål och återrapporteringskrav

1. Rikspolisstyrelsen ska redovisa utgiftsprognoser för 2008-2011 beträffande samtliga anslag som Rikspolisstyrelsen disponerar. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Redovisning ska lämnas i Hermes senast den 22 januari, 10 mars, 9 maj, 1 augusti samt 30 oktober 2008.

2. Rikspolisstyrelsen ska enligt den struktur som gäller för Polisens resultatrapporter (PRR) redovisa polisorganisationens resultat till och med varje tertial senast den 30 maj, 30 september och i årsredovisningen. Rikspolisstyrelsen ska i samband med varje redovisningstillfälle genomföra en muntlig föredragning av resultatet för Justitiedepartementet.

3. För regeringen är det viktigt att kompetensen hos all personal tas tillvara. Rikspolisstyrelsen ska mot denna bakgrund redovisa

 • antal anställda som omfattas av omställningsarbetet uppdelat på poliser och civilanställda,
 • hur äldre personal stimuleras i arbetet,
 • hur det därtill knutna arbetet med kompetensöverföring bedrivs för att minimera effekterna av att kompetens går förlorad,
 • utvecklingen av de kostnader som följer av omställningsarbetet.

4. Rikspolisstyrelsen ska redovisa hur arbetet med att utveckla ledarskapet fortskrider. Rikspolisstyrelsen ska redovisa

 • antal chefer som gått ledarskapsutbildning,
 • andel kvinnor respektive män i ledningskompetens.

5. Rikspolisstyrelsen ska redovisa andel anställda inom polisen som enligt Statistiska Centralbyråns register över totalbefolkningen är utrikes födda samt inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. Uppgifterna ska fördelas på poliser, polisaspiranter, civilanställda och, om så är lämpligt, de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens. Rikspolisstyrelsen ska även redovisa antal och andel anställda inom polisorganisationen som har genomgått utbildning i diskriminerings- och mångfaldsfrågor.

6. Rikspolisstyrelsen ska redovisa resultatet av de åtgärder som har vidtagits för att bekämpa den organiserade brottsligheten. Redovisningen ska lämnas senast i samband med årsredovisningen för 2008.

7. Rikspolisstyrelsen ska redovisa och bedöma resultatet av de åtgärder som har vidtagits och som kommer att vidtas under perioden 2008-2011 i syfte att effektivisera verksamheten inom polisorganisationen. Där så är möjligt ska Rikspolisstyrelsen lämna en bedömning av hur stora resurser som beräknas frigöras till följd av effektiviseringarna. 

Av redovisningen ska även framgå hur effektiviseringarna påverkat polisverksamhetens resultat. Redovisningen ska lämnas senast den 1 oktober 2008.

8. Rikspolisstyrelsen ska analysera och kommentera utvecklingen av kostnader samt årsarbetskrafter för förvaltningsmyndigheten Rikspolisstyrelsen. En redovisning ska lämnas senast den 30 april 2008 och avse åren 2005-2007. Ytterligare en redovisning ska lämnas i samband med årsredovisningen för 2008 och avse åren 2006-2008.   

9. Rikspolisstyrelsen ska redovisa hur arbetet med regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen om insatser rörande mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (dnr. IJ2007/349/JÄM, IJ2007/2249/JÄM) fortskrider och resultatet av detta. Redovisningen ska lämnas senast den 1 oktober 2008.  

10. Rikspolisstyrelsen ska efter samråd med Åklagarmyndigheten redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att bekämpa brott enligt bidragsbrottslagen samt resultatet av dessa. Av redovisningen ska framgå hur Rikspolisstyrelsen har samverkat med berörda myndigheter.

11. Rikspolisstyrelsens ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att öka samverkan mellan polis, åklagare, domstolar och Kriminalvården i syfte att korta den totala tiden från brottsanmälan till dom.

12. Rikspolisstyrelsen ska redovisa hur polisens brottsförebyggande och brottsutredande arbete mot narkotika, i enlighet med de nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna (prop. 2005/06:30), fortskrider och resultatet av detta. Redovisningen ska lämnas senast den 1 oktober 2008.

13. Rikspolisstyrelsen ska redovisa hur polismyndigheternas samverkan med kommuner med lokala utvecklingsavtal fortskrider. Redovisningen ska lämnas senast den 1 oktober 2008.

14. Mot bakgrund av regeringens mål om en rättssäker, effektiv och human asylprocess och en reglerad invandring ska Rikspolisstyrelsen redovisa de åtgärder som har vidtagits för att effektivisera verkställighetsarbetet och resultatet av dessa.

15. Rikspolisstyrelsen ska redovisa resultatet av de åtgärder som har vidtagits med anledning av genomförda samverkansmöten vad avser olika bransch- och intresseorganisationers utveckling och behov.

16. Rikspolisstyrelsen ska redovisa hur det internationella samarbetet utnyttjas för att förbättra egen och andras förmåga att effektivt bekämpa brott. Redovisningen ska omfatta gränsöverskridande projektverksamhet, operativt samarbete samt åtgärder som vidtagits i form av utbildning och utvecklingssamarbete. Redovisningen ska också omfatta uppgift om antalet projekt med medfinansiering från EU:s budget som polisen genomfört eller där polisen varit en partner till andra medlemsstater. Av redovisningen ska även framgå vilket utvecklingssamarbete som polisen har bedrivit med andra länder.

17. Rikspolisstyrelsen ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att möta den förändrade situation som följer av Schengenområdets utvidgning, bl.a. vad gäller gränsöverskridande brottslighet.

18. Rikspolisstyrelsen ska redovisa de åtgärder som har vidtagits för att uppmuntra polisanställda till internationell tjänstgöring, samt hur erfarenhet av internationellt arbete tas tillvara, värderas i merithänseende, och sprids inom hela polisorganisationen. Redovisningen ska även innefatta det arbete som inom utlandssektionen bedrivits avseende utvecklandet av chefs- och ledarskapsutbildningar. 

19. Freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet

Rikspolisstyrelsen ska redovisa hur polisens deltagande i den freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamheten fortskridit och resultaten av detta inklusive samverkan med berörda parter. Av redovisningen ska bl.a. framgå bidragen till genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolutioner 1325 (2000) om kvinnor, fred och säkerhet samt 1373 (2001) för att bekämpa terrorism. Redovisningen ska ske för varje internationell insats inklusive mål, resultat och kostnader.

20. Politikområde Samhällets krisberedskap

Verksamhetsområdena Krisledningsförmåga och Operativ förmåga

Rikspolisstyrelsen ska bidra till att uppfylla målen för politikområdet Samhällets krisberedskap. Rikspolisstyrelsen ska ha en god krisledningsförmåga och operativ förmåga i enlighet med målen för dessa verksamhetsområden så som de anges i regleringsbrev för Krisberedskapsmyndigheten. 

Rikspolisstyrelsen ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att uppfylla målen för verksamhetsområdena krisledningsförmåga respektive operativ förmåga. Myndigheten ska redovisa måluppfyllelsen enligt skalan god förmåga, i huvudsak god förmåga men med vissa brister, viss men bristfällig förmåga respektive ingen/mycket bristfällig förmåga.

Bedömningar av förmågan ska göras gentemot risker som identifieras i myndighetens risk- och sårbarhetsanalys samt mot utpekade scenarion enligt regeringens särskilda anvisning. Indikatorer på förmågor och mall för bedömning av dessa utarbetas av Krisberedskapsmyndigheten och fastställs av regeringen. Åtgärder och verksamheter finansierade av anslaget 7:5 Krisberedskap och de effekter dessa haft på förmågorna ska särredovisas.

Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet med kopia till Krisberedskapsmyndigheten senast den 14 november 2008. Vid samma tidpunkt ska en redovisning av myndighetens risk- och sårbarhetsanalys lämnas. 

3

Organisationsstyrning

Mål

 • Andelen kvinnliga poliser i ledningskompetens ska öka.
 • Den totala sjukfrånvaron ska vara fortsatt låg.

Återrapportering

Vid bedömningen av måluppfyllelsen ska alla relevanta indikatorer i Polisens resultatrapporter (PRR) beaktas.  

4

Uppdrag

1. Rikspolisstyrelsen ska redovisa hur regeringens mål om 20 000 poliser till halvårsskiftet år 2010 ska uppnås. I redovisningen ska ingå en sammanställning av hur resurstillskotten till polisorganisationen fr.o.m. 2007 kommer att användas. Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2008.

2. Ökad polisär synlighet är ett viktigt verktyg för att uppnå regeringens mål att öka människors faktiska och upplevda trygghet. Rikspolisstyrelsen ska redovisa de åtgärder som vidtagits för att göra polisen mer synlig och resultatet av dessa.

3. Rikspolisstyrelsen ska tillsammans med Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten vidta åtgärder för att åstadkomma en mer effektiv bekämpning av ekonomisk brottslighet i hela landet. Samråd ska ske med övriga berörda myndigheter i den utsträckning det är befogat. Av redovisningen ska särskilt framgå de åtgärder som vidtagits för att utveckla samverkan mellan myndigheterna. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2008.

4. Rikspolisstyrelsen ska efter samråd med Åklagarmyndigheten och Rättsmedicinalverket vidta åtgärder för att säkerställa väl fungerande rutiner för inhämtning av rättsintyg. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2008.

5. Rikspolisstyrelsen ska, i samverkan med Kriminalvården, Åklagarmyndigheten och Domstolsverket och med stöd av Brottsförebyggande rådet, delta i och utveckla prognosarbetet för att förbättra möjligheterna att bedöma rättsväsendets kapacitetsbehov. I uppdraget ingår att föreslå i vilken form som samarbetet kan permanentas. Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2008.  

6. Rikspolisstyrelsen ska i samråd med Migrationsverket ta fram handläggningsrutiner som säkerställer att de specimen på utländska resehandlingar, id-kort och körkort som lämnas från Regeringskansliet till Statens kriminaltekniska laboratorium också görs tillgängliga för andra berörda myndigheter. 

Tidigare beslutade uppdrag som ännu inte slutredovisats

Avser regeringsuppdrag som beslutats i särskild ordning, dvs. inte återrapporteringar och uppdrag som lämnats i regleringsbrevet för budgetåret 2007 avseende Rikspolisstyrelsen och övriga myndigheter inom polisorganisationen (dnr Ju2006/10117/PO).

1. Uppdrag till Rikspolisstyrelsen och Brottsförebyggande rådet att planera och genomföra ett projekt om förebyggande av våld i offentliga miljöer (dnr Ju2006/5403/KRIM). Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2009.

2. Uppdrag till Rikspolisstyrelsen m.fl. myndigheter att delta i en försöksverksamhet med avidentifierade ansökningshandlingar (dnr Fi2006/227 (delvis)). Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2008. 

3. Uppdrag till Rikspolisstyrelsen om insatser rörande mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, samt våld i samkönade relationer (dnr IJ2007/349/JÄM, IJ2007/2249/JÄM). Uppdraget ska slutredovisas skriftligt till Regeringskansliet senast den 28 februari 2010. Kostnaderna för insatser gällande hedersrelaterat våld ska särredovisas.

4. Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att vara nationell ansvarig myndighet för den Europeiska fonden för de yttre gränserna (dnr Ju2007/5083/PO). 

5. Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att utvärdera lagen (2007:11) om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott (dnr Ju2007/764/PO). Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2008.

6. Fortsatt uppdrag till Försvarsmakten, Kustbevakningen och Rikspolisstyrelsen angående information om minor, oexploderad ammunition och kemiska stridsmedel (dnr Fö2007/1561/CIV). Uppdraget redovisas löpande i Försvarsmaktens årsredovisning och slutredovisas senast den 31 december 2011.

7. Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att redovisa polisens miljöledningsarbete enligt riktlinjer i regeringens beslut (dnr M2005/4563/Hm). Uppdraget ska redovisas årligen i en rapport i samband med årsredovisningen dock senast den 1 mars.

8. Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att tillsammans med Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket och Socialstyrelsen medverka till ytterligare etablering av flera försöksverksamheter med samverkan under gemensamt tak vid utredningar kring barn som misstänks vara utsatta för allvarliga brott som t.ex. sexuella övergrepp och misshandel. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2008. En delredovisning har lämnats i juni 2006 (dnr Ju2005/1181/KRIM).

9. Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att i samråd med Rikspolisstyrelsen, Domstolsverket och Åklagarmyndigheten utforma och genomföra ett utbildningsprogram riktat till personal inom polisen, Åklagarmyndigheten och domstolarna. Syftet med programmet är att öka kunskapen om sexualbrottsoffer och förbättra bemötandet av dessa brottsoffer i samband med polisanmälan, förundersökning och rättegång. När det gäller barn som har utsatts för sexualbrott skall programmet särskilt fokusera på att öka kunskapen om barns särskilda utsatthet och behov vid dessa brott. En delredovisning har lämnats till regeringen i december 2007. Uppdraget ska vara redovisat och slutfört senast den 1 oktober 2009. (dnr Ju2007/4690/KRIM)

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:1

Polisorganisationen (Ramanslag)

Disponeras av Rikspolisstyrelsen17 180 980
ap.1Polisorganisationen (ram)17 180 980
Disponeras av regeringen5 000
ap.2Till regeringens disposition (ram)5 000

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Polisorganisationen

Inom anslaget ska Rikspolisstyrelsen tilldela polismyndigheterna medelsramar.

Medel har beräknats för avgifter för Säkerhetspolisens räkning dels till företagshälsovården, dels till Arbetsgivarverket.

Medel har beräknats för avgifter och bidrag till Interpol, Europol, Europeiska polisakademin samt Schengens informationssystem (SIS).

Medel får tas i anspråk för bidrag till forensisk forskning, Svenska polisidrottsförbundet och andra föreningar som bedriver tjänstenära verksamhet.

Rikspolisstyrelsen ska betala totalt 77 670 000  kronor till Krisberedskapsmyndigheten som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel i enlighet med Krisberedskapsmyndighetens regleringsbrev för 2008. Beloppet ska betalas kvartalsvis efter fakturering från Krisberedskapsmyndigheten.

Anslagssparande över 3 % får endast förbrukas efter regeringens medgivande.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
4:1 Polisorganisationen
ap.1518 605Allt0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 699 887
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 736 543
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Rikspolisstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-251 440 152
2008-02-251 440 152
2008-03-251 440 152
2008-04-251 440 152
2008-05-251 440 152
2008-06-251 440 152
2008-07-251 423 344
2008-08-251 423 344
2008-09-251 423 344
2008-10-251 423 344
2008-11-251 423 344
2008-12-251 423 348
Summa17 180 980
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rikspolisstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:1 ap.1Polisorganisationen

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Offentligrättslig verksamhet
Stämningsmannadelgivning0035 00083 000-48 000-48 000
Passhantering00415 000411 8003 2003 200
Nationella ID-kort0020 00019 600400400
Summa00470 000514 400-44 400-44 400
Uppdragsverksamhet
Statens kriminaltekniska laboratorium004 0005 200-1 200-1 200
Tjänsteexport0025 00031 100-6 100-6 100
Utbildning av ordningsvakter006 00019 200-13 200-13 200
Kontroll av väktarhundar00700600100100
Summa0035 70056 100-20 400-20 400
Belopp angivna i tkr

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Offentligrättslig verksamhet
Bevakning av Riksbankens penningtransporter281108002 0001 0001 0001 000
Tillståndsgivning25110050 000190 200-140 200-140 200
Summa0052 000191 200-139 200-139 200
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Belopp avseende uppbörd ska redovisas mot inkomsttitel 2712 Bötesmedel.

Belopp avseende återbetalningar från FN av lån för svenska FN-styrkor ska redovisas mot inkomsttitel 4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Rikspolisstyrelsen får ta emot bidrag från Krisberedskapsmyndigheten avseende verksamhet inom politikområde Samhällets krisberedskap. Bidragets storlek beräknas uppgå till 47 miljoner kronor för 2008.

8

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras150 000
Beräknade övriga inkomster som inte disponeras820 000
Belopp angivna i tkr

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Från anslaget 4:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. får medel rekvireras hos Justitiekanslern för sådan ersättning som avses i 8 § lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.

På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Andreas Kvarnängen
Kopia till

Finansdepartementet
Utbildningsdepartementet
Riksgäldskontoret