Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:2

2008-05-15
S2008/4475/HS
Socialstyrelsen
106 30 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Socialstyrelsen
4 bilagor
Riksdagen har beslutat om Socialstyrelsens verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 09, bet. 2007/08:SoU1, rskr. 2007/08:86).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Socialstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Tvärsektoriella frågor som ska genomsyra arbetet i hela myndigheten 
 

Socialstyrelsen ska i sin verksamhet belysa, analysera och beakta kvinnors och mäns villkor i förhållande till de jämställdhetspolitiska målen. Socialstyrelsen ska vidare verka för att jämställdhetsperspektivet och de kunskaper som genereras vid jämställdhetsanalyser integreras i det praktiska arbetet hos huvudmännen.

Socialstyrelsen ska tillse att personalen har goda kunskaper i frågor om de mänskliga rättigheterna inom de verksamheter där dessa frågor är av betydelse för personalens kompetens.

Socialstyrelsen ska vid utformningen av föreskrifter, allmänna råd och andra styrande dokument sträva efter att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler. Myndigheten ska i sin verksamhet i övrigt verka för att förenkla för företagen.

Politikområden

Socialstyrelsens verksamhet omfattar följande politikområden, vilka är
indelade i ett antal verksamhetsområden. Inom varje verksamhetsområde
finns en eller flera verksamhetsgrenar.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Hälso- och sjukvårdspolitikHälso- och sjukvårdTillsyn
Normering
Kunskap
Myndighetsuppgifter
TandvårdTillsyn
Normering
Kunskap
Myndighetsuppgifter
HandikappolitikDelaktighet och jämlikhetBidrag till utbildningsanordnare m.fl
Stöd och serviceTillsyn
Normering
Kunskap
Myndighetsuppgifter
ÄldrepolitikVård och omsorg om äldreTillsyn
Normering
Kunskap
Myndighetsuppgifter
SocialtjänstpolitikIndivid- och familjeomsorgTillsyn
Normering
Kunskap
Myndighetsuppgifter
FolkhälsaSamordnat folkhälsoarbeteKunskap
Myndighetsuppgifter
Hälsofrämjande levnadsvanorKunskap
Myndighetsuppgifter
Smittskydd och hälsoskyddTillsyn
Normering
Kunskap
Myndighetsuppgifter
Samhällets krisberedskapKrisledningsförmågaRiskreducerande åtgärder
Operativ förmågaRiskreducerande åtgärder
UtbildningspolitikStudiestödsverksamhetStatsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder
VuxenutbildningBidrag till särskilda insatser inom folkbildningen

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Hälso- och sjukvårdspolitik

Mål

Befolkningen ska erbjudas en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet.

Arbetet inom politikområdet ska särskilt inriktas på att

– säkerställa en god tillgänglighet och valfrihet bland en mångfald av vårdgivare

– säkerställa att hälso- och sjukvården är kunskapsbaserad

– säkerställa att patienterna ges möjlighet till delaktighet och självbestämmande

– skapa förutsättningar för att hälso- och sjukvårdens resultat följs upp på ett öppet och jämförbart sätt

– tillvarata kunskap och erfarenheter för att systematiskt förbättra hälso- och sjukvården.

Återrapportering

Socialstyrelsen ska inte återrapportera mot detta mål.

1.1.1

Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård

Mål 1

Verksamheten inom hälso- och sjukvården ska erbjuda befolkningen en god vård – kunskapsbaserad, ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv och jämlik vård som ges i rimlig tid.

Återrapportering

Socialstyrelsen ska redovisa ett urval av myndighetens insatser för att nå målet. Socialstyrelsen ska särskilt redovisa hur myndigheten arbetat för att påverka huvudmän och andra aktörer att

 • förbättra tillgängligheten och valfriheten bland en mångfald av vårdgivare samt att säkerställa att patienter ges möjlighet till delaktighet och självbestämmande
 • redovisa sina resultat på ett öppet och jämförbart sätt
 • förbättra patientsäkerheten och kvaliteten i hälso- och sjukvården
 • åtgärda påtalade brister inom hälso- och sjukvården
 • arbeta på ett mer hälsofrämjande sätt. 

1.1.1.1

Verksamhetsgren Tillsyn

1.1.1.2

Verksamhetsgren Normering

1.1.1.3

Verksamhetsgren Kunskap

1.1.1.4

Verksamhetsgren Myndighetsuppgifter

1.1.2

Verksamhetsområde Tandvård

Mål

Behandlingsmetoder som används inom tandvården ska i så stor utsträckning som möjligt vara evidensbaserade.

Återrapportering

Socialstyrelsen ska redovisa genomförda insatser för att uppnå målet.

Socialstyrelsen ska särskilt redovisa 

 • identifierade riskområden och brister inom tandvården samt vilka åtgärder myndigheten och vårdgivare har vidtagit eller planerar att vidta.
 • den verksamhet för kunskapsutveckling och kunskapsförmedling som har bedrivits vid det nationella kunskapscentret för dentala material. En redogörelse ska också lämnas för fördelningen av de medel som har avsatts för kompetenscentrum på tandvårdsområdet.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Tillsyn

1.1.2.2

Verksamhetsgren Normering

1.1.2.3

Verksamhetsgren Kunskap

1.1.2.4

Verksamhetsgren Myndighetsuppgifter

1.2

Politikområde Handikappolitik

Mål

- En samhällsgemenskap med mångfald som grund,

- att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet,

- jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder.

Återrapportering

Socialstyrelsen ska inte återrapportera mot detta mål.

1.2.1

Verksamhetsområde Delaktighet och jämlikhet

Mål

Möjligheterna för delaktighet och självbestämmande för kvinnor och män respektive flickor och pojkar med funktionshinder ska öka. Diskrimineringen av kvinnor och män respektive flickor och pojkar med funktionshinder ska minska.

Återrapportering

Socialstyrelsen ska redovisa hur Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd har arbetat för att nå målet.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Bidrag till utbildningsanordnare m.fl

Mål

Handläggningen av bidrag till särskilt utbildningsstöd m.m. ska ha hög kvalitet och leda till att resurserna utnyttjas effektivt.

Återrapportering

 • Totala kostnader för särskilt utbildningsstöd inom vuxenutbildningsområdet fördelat mellan folkhögskolan, universitet och högskolor.

 • Antalet deltagare med särskilt utbildningsstöd per termin vid folkhögskola även omräknat till deltagarveckor och helårsprestationer.

 • Antalet studenter med särskilt utbildningsstöd vid universitet och högskolor. Redovisningen ska vara fördelad mellan olika grupper av personer med funktionshinder.

 • Totala kostnader för omvårdnadsinsatserna vid de fyra riksgymnasieorterna de tre senaste åren.

 • Antalet avtalade habiliterings- och elevhemsplatser de tre senaste läsåren.

 • Kostnadsutvecklingen per avtalad elevhemsplats för respektive riksgymnasieort de tre senaste läsåren och kostnadsutvecklingen per avtalad habiliteringsplats för respektive riksgymnasieort de tre senaste läsåren. Stora skillnader mellan huvudmännen, när det gäller kostnad per plats, ska kommenteras.

 • All statistik som rör individer ska vara uppdelad på kön om det inte finns särskilda skäl mot att göra detta.

1.2.2

Verksamhetsområde Stöd och service

Mål

Socialtjänstens insatser för stöd och service till kvinnor och män respektive flickor och pojkar med funktionshinder ska ges med ökat brukarinflytande och baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Förutsättningarna för öppna jämförelser och ökad valfrihet ska förbättras.

Återrapportering

Socialstyrelsen ska redovisa hur myndigheten har arbetat för att nå målet samt resultaten av myndighetens insatser.

1.2.2.1

Verksamhetsgren Tillsyn

Mål

Samverkan mellan Socialstyrelsen och länsstyrelserna ska leda till ökad samordning av tillsynen över socialtjänsten och hälso- och sjukvården och till att tillsynen bedrivs på ett mer likvärdigt sätt.

Återrapportering

Socialstyrelsen ska redovisa

 • inom vilka områden som tillsynen har samordnats med tillsynen av hälso- och sjukvården, och
 • insatser som genomförts för att tillsynen ska bli mer likvärdig över landet, t.ex. inom vilka områden och i vilken utsträckning gemensamt framtagna bedömningskriterier använts.

Redovisningen kan ske samlat för politikområdena Handikappolitik, Äldrepolitik respektive Socialtjänstpolitik. Den kan även göras samlat tillsammans med länsstyrelserna.

1.2.2.2

Verksamhetsgren Normering

1.2.2.3

Verksamhetsgren Kunskap

1.2.2.4

Verksamhetsgren Myndighetsuppgifter

1.3

Politikområde Äldrepolitik

Mål

Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt, samt ha tillgång till god vård och omsorg.

Målet för regeringens insatser är att främja huvudmännens utveckling av god kvalitet i vård och omsorg om äldre kvinnor och män.

Återrapportering

Socialstyrelsen ska inte återrapportera mot detta mål.

1.3.1

Verksamhetsområde Vård och omsorg om äldre

Mål

Socialtjänstens insatser till äldre kvinnor respektive män ska ges med ökat brukarinflytande och baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Förutsättningarna för öppna jämförelser och ökad valfrihet ska förbättras.

Återrapportering

Socialstyrelsen ska redovisa hur myndigheten har arbetat för att nå målet samt resultaten av myndighetens insatser.

1.3.1.1

Verksamhetsgren Tillsyn

Mål

Samverkan mellan Socialstyrelsen och länsstyrelserna ska leda till ökad samordning av tillsynen över socialtjänsten och hälso- och sjukvården och till att tillsynen bedrivs på ett mer likvärdigt sätt.

Återrapportering

Socialstyrelsen ska redovisa

 • inom vilka områden som tillsynen har samordnats med tillsynen av hälso- och sjukvården, och
 • insatser som genomförts för att tillsynen ska bli mer likvärdig över landet, t.ex. inom vilka områden och i vilken utsträckning gemensamt framtagna bedömningskriterier använts.

Redovisningen kan ske samlat för politikområdena Handikappolitik, Äldrepolitik respektive Socialtjänstpolitik. Den kan även göras samlat tillsammans med länsstyrelserna.

1.3.1.2

Verksamhetsgren Normering

1.3.1.3

Verksamhetsgren Kunskap

1.3.1.4

Verksamhetsgren Myndighetsuppgifter

1.4

Politikområde Socialtjänstpolitik

Mål

Stärka förmågan och möjligheten till social delaktighet för ekonomiskt och socialt utsatta personer samt stärka skyddet för utsatta barn.

Återrapportering

Socialstyrelsen ska inte återrapportera mot detta mål.

1.4.1

Verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg

Mål 1

Socialtjänstens insatser till kvinnor och män respektive flickor och pojkar inom individ- och familjeomsorgen ska ges med ökat brukarinflytande och baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Förutsättningarna för öppna jämförelser ska förbättras.

Återrapportering

Socialstyrelsen ska redovisa hur myndigheten har arbetat för att nå målet samt resultaten av myndighetens insatser.

Mål 2

Kvinnor respektive män som är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd för sin försörjning ska stärkas i sin förmåga till självförsörjning i syfte att förebygga och bryta utanförskap.

Återrapportering

Socialstyrelsen ska redovisa hur myndigheten bidragit till att stödja socialtjänsten att uppnå målet.

Socialstyrelsen ska redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtagit för att utveckla den officiella statistiken inom ekonomiskt bistånd så att den möjliggör en bättre och mer detaljerad orsaks- och ändamålsanalys samt insats- och resultatanalys inom socialtjänstens område, och för att den även ska kunna ligga till grund för analyser av geografiska skillnader.

1.4.1.1

Verksamhetsgren Tillsyn

Mål

Samverkan mellan Socialstyrelsen och länsstyrelserna ska leda till ökad samordning av tillsynen över socialtjänsten och hälso- och sjukvården och till att tillsynen bedrivs på ett mer likvärdigt sätt.

Återrapportering

Socialstyrelsen ska redovisa

 • inom vilka områden som tillsynen har samordnats med tillsynen av hälso- och sjukvården, och
 • insatser som genomförts för att tillsynen ska bli mer likvärdig över landet, t.ex. inom vilka områden och i vilken utsträckning gemensamt framtagna bedömningskriterier använts.

Redovisningen kan ske samlat för politikområdena Handikappolitik, Äldrepolitik respektive Socialtjänstpolitik. Den kan även göras samlat tillsammans med länsstyrelserna.

1.4.1.2

Verksamhetsgren Normering

1.4.1.3

Verksamhetsgren Kunskap

1.4.1.4

Verksamhetsgren Myndighetsuppgifter

Mål

Vid fördelningen av statsbidrag ska Socialstyrelsen beakta

 • att organisationerna bedriver förebyggande och socialt stödjande arbete (till sådant arbete kan räknas att stärka förmågan till social delaktighet i samhället för ekonomiskt och socialt utsatta grupper),
 • att riksorganisationernas nationella opinions- och utbildningsinsatser stärker det lokala arbetet samt att den lokala nivåns arbete och erfarenheter tas tillvara i den nationella opinionsbildningen,
 • att samverkan stärks, dels mellan organisationerna, dels mellan organisationerna och kommunerna och andra intressenter.

Återrapportering

Socialstyrelsen ska redovisa hur bidragsgivningen har bidragit till att uppnå uppsatta mål. Socialstyrelsen ska redovisa fördelningen av medel uppdelad på alkohol och narkotika, utsatta barn och deras familjer samt våld mot kvinnor. En samlad redovisning om statsbidragets användning ska ske i särskild ordning (senast den 31 maj 2008) enligt förordning (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området. (Ovanstående mål och återrapporteringskrav gäller även politikområde Folkhälsa, verksamhetsområde Hälsofrämjande levnadsvanor).

1.5

Politikområde Folkhälsa

Mål

Målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Återrapportering

Socialstyrelsen ska inte återrapportera mot detta mål.

1.5.1

Verksamhetsområde Samordnat folkhälsoarbete

1.5.1.1

Verksamhetsgren Kunskap

1.5.1.2

Verksamhetsgren Myndighetsuppgifter

1.5.2

Verksamhetsområde Hälsofrämjande levnadsvanor

1.5.2.1

Verksamhetsgren Kunskap

1.5.2.2

Verksamhetsgren Myndighetsuppgifter

Mål

Vid fördelningen av statsbidrag ska Socialstyrelsen beakta

 • att organisationerna bedriver förebyggande och socialt stödjande arbete (till sådant arbete kan räknas att stärka förmågan till social delaktighet i samhället för ekonomiskt och socialt utsatta grupper),
 • att riksorganisationernas nationella opinions- och utbildningsinsatser stärker det lokala arbetet samt att den lokala nivåns arbete och erfarenheter tas tillvara i den nationella opinionsbildningen,
 • att samverkan stärks, dels mellan organisationerna, dels mellan organisationerna och kommunerna och andra intressenter.

Återrapportering

Socialstyrelsen ska redovisa hur bidragsgivningen har bidragit till att uppnå uppsatta mål. Socialstyrelsen ska redovisa fördelningen av medel uppdelad på alkohol och narkotika, utsatta barn och deras familjer samt våld mot kvinnor. En samlad redovisning om statsbidragets användning ska ske i särskild ordning (senast den 31 maj 2008) enligt förordning (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området. (Ovanstående mål och återrapporteringskrav gäller även politikområde Socialtjänstpolitik, verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg).

1.5.3

Verksamhetsområde Smittskydd och hälsoskydd

Mål 1

Samhällets smittskydd ska tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar.

Återrapportering

Socialstyrelsen ska redovisa hur myndigheten har arbetat för att målet ska uppnås samt resultaten av myndighetens insatser.

Socialstyrelsen ska särskilt redovisa

 • åtgärder för att utveckla samordning och planering på nationell nivå,
 • hur myndigheten verkar inom EU och andra internationella organ när det gäller beredskap mot globala allvarliga smittutbrott och vilka effekter detta arbete har för den nationella beredskapen,
 • åtgärder som vidtagits i enlighet med villkoren för de särskilda medlen för beredskap för utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar (anslag 14:6 ap. 10).

Mål 2

Målet för samhällets insatser mot hiv/aids och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar är att begränsa spridningen och konsekvenserna av dessa infektioner för samhället och för den enskilde. 

Delmål:

 • antalet nyupptäckta fall av hivinfektion där smittöverföringen skett i Sverige ska halveras under perioden 2006 till 2016
 • hivinfektion hos asylsökande och nyanlända anhöriginvandrare ska identifieras inom två månader och för övriga grupper som vistats i högendemiska områden inom sex månader
 • kunskapen om hiv/aids och om hur det är att leva med sjukdomen ska förbättras i offentlig verksamhet, i arbetslivet och i samhället i stort.

Återrapportering

Socialstyrelsen ska redovisa myndighetens väsentligaste insatser under året för att uppnå delmålen och det övergripande målet.

Mål 3

Den miljörelaterade ohälsan hos befolkningen ska minska och en hög hälsoskyddsnivå ska upprätthållas.

Återrapportering

Socialstyrelsen ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att öka kunskapen om effektiva förebyggande åtgärder för att minska ohälsa som är orsakad av faktorer i såväl den yttre som den inre miljön.

Socialstyrelsen ska redovisa vilka resultat som uppnåtts inom hälsoskyddsområdet under året som en följd av tidigare års åtgärder.

Socialstyrelsen ska till den 31 december 2008 ta fram en plan för Socialstyrelsens tillsynsvägledning för år 2009–2012 för att förbättra miljöbalkens tillämpning hos kommuner och länsstyrelser. Socialstyrelsen ska redovisa sitt arbete i årsredovisningen för 2008.

1.5.3.1

Verksamhetsgren Tillsyn

1.5.3.2

Verksamhetsgren Normering

1.5.3.3

Verksamhetsgren Kunskap

1.5.3.4

Verksamhetsgren Myndighetsuppgifter

1.6

Politikområde Samhällets krisberedskap

1.6.1

Verksamhetsområde Krisledningsförmåga

Mål

Målet är att myndigheter och aktörer ska ha en god förmåga att vid allvarliga störningar och kriser leda och fatta beslut inom eget ansvars- och verksamhetsområde samt sprida snabb, korrekt och tillförlitlig information. Vid behov ska berörda aktörer också kunna medverka i samordning och koordinering av åtgärder samt samverka med andra.

Återrapportering

Socialstyrelsen ska inte återrapportera mot detta mål.

1.6.1.1

Verksamhetsgren Riskreducerande åtgärder

1.6.2

Verksamhetsområde Operativ förmåga

Mål

Målet är att aktörer med operativt ansvar vid en kris eller olycka ska ha en god förmåga att snarast påbörja åtgärder för att hantera, eller medverka i hanteringen av, allvarliga störningar och kriser och att genomföra de åtgärder som krävs för att avhjälpa och lindra effekterna av det inträffade. Förmåga ska också finnas att kunna samarbeta med och ge stöd till operativa aktörer och andra länder.

Återrapportering

Socialstyrelsen ska inte återrapportera mot detta mål.

1.6.2.1

Verksamhetsgren Riskreducerande åtgärder

1.7

Politikområde Utbildningspolitik

1.7.1

Verksamhetsområde Studiestödsverksamhet

Mål

Verksamheten ska bidra till att kvinnor och män kan studera utan att begränsas av sina ekonomiska resurser eller av funktionshinder.

Studerande ska få de stöd som de har rätt till.

Tilltron till myndighetens administration ska vara hög. 

Myndigheter vars verksamhet ska bidra till att målet uppfylls är Centrala studiestödsnämnden, Överklagandenämnden för studiestöd, Specialpedagogiska institutet, Talboks- och punktskriftsbiblioteket och Socialstyrelsen.

Återrapportering

Socialstyrelsen ska redovisa hur Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd har arbetat för att nå målet.

1.7.1.1

Verksamhetsgren Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder

Mål

Den genomsnittliga tiden för handläggning av ärenden ska inte överstiga tre veckor.

Återrapportering

Socialstyrelsen ska redovisa 

 • antal ansökningar totalt samt antal ansökningar som avslagits,

 • den genomsnittliga handläggningstiden, och

 • antalet studerande fördelat på åldersgrupperna
  -24
  25-34
  35-44
  45-54
  55-64
  65-  

All statistik som rör individer ska vara uppdelad på kön om det inte finns särskilda skäl mot att göra detta. All statistik ska redovisas totalt samt uppdelat på studier vid särvux respektive studier om funktionshinder.

1.7.2

Verksamhetsområde Vuxenutbildning

Mål

Ge alla vuxna möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt, sysselsättning och rättvis fördelning.

Myndigheter vars verksamhet ska bidra till målet är Statens skolverk, Myndigheten för skolutveckling, Specialpedagogiska institutet, Nationellt centrum för flexibelt lärande, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, Internationella programkontoret för utbildningsområdet, Stockholms universitet och Socialstyrelsen.

Återrapportering

Socialstyrelsen ska redovisa hur Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd har arbetat för att nå målet.

1.7.2.1

Verksamhetsgren Bidrag till särskilda insatser inom folkbildningen

Mål

Handläggningen av bidrag till särskilda insatser inom folkbildningen ska ha hög kvalitet och leda till att resurserna utnyttjas effektivt.

Återrapportering

Socialstyrelsen ska redovisa 

 • totala kostnader för bidrag till särskilda insatser för handikappåtgärder vid folkhögskolan,

 • antalet folkhögskolor med bidrag för särskilt kostnadskrävande utbildningsinsatser för deltagare med funktionshinder samt beräknat antal studerande som erhållit stöd genom dessa insatser,

 • totala kostnader för bidrag till SRF uppdelat på kostnader för anpassning av studiematerial samt på administration kring anpassningen, och

 • hur många studieförbund och folkhögskolor som fått anpassat studiematerial.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Socialstyrelsen har ett särskilt ansvar för att de nationella målen för handikappolitiken uppfylls inom de politikområden där Socialstyrelsen verkar.

Mål
– Senast vid utgången av 2009 ska det finnas ett system som kan ligga till grund för att löpande beskriva levnadsförhållanden för personer med funktionshinder. 
– Socialstyrelsen ska utifrån ett god vård-perspektiv belysa, värdera och jämföra de rehabiliterings- och habiliteringsinsatser för personer med funktionshinder som vidtas inom hälso- och sjukvården. Redovisning ska ske senast vid utgången av 2010.

Återrapportering
Socialstyrelsen ska redogöra för de insatser som vidtagits under 2008 för att nå målen.

2. Socialstyrelsen ansvarar för sektorsanknuten statistik inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Mot denna bakgrund ska Socialstyrelsen redovisa hur kravet på tillgänglighet, könsuppdelning m.m. enligt 13-14 §§ förordningen (2001:100) om den officiella statistiken har uppfyllts.

3. Socialstyrelsen ska redovisa utgiftsprognoser för 2008-2011. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV den 22 januari, 10 mars, 9 maj, 1 augusti samt den 30 oktober.

4. Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus) ska halvårsvis per den 30 juni och 31 december redovisa utbetalningar till den kommunala sektorn uppdelade på kommuner, landsting och kommunala organisationer. Rapporteringen ska ske inom en månad efter avstämningsdatum och ange anslag och utbetalt belopp med kommentarer om ändamål.

5. Socialstyrelsen ska ange konstaterade och tänkbara orsaker till skillnader i hälsa mellan de med utländsk bakgrund och de inrikes födda i Sverige samt orsaker till utvecklingen över tid. Myndigheten ska redovisa vilka insatser som vidtagits av myndigheten för att minska skillnaderna. Redovisning ska göras till Regeringskansliet i samband med årsredovisningen för år 2008.

6. Inom politikområde Samhällets krisberedskap ska Socialstyrelsen verksamhetsområdesvis redovisa genomförd verksamhet och lämna en bedömning av vilka effekter dessa har haft för att bidra till att uppfylla de förmågemål som anges inom verksamhets- och ansvarsområdet. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet senast den 14 november 2008, med kopia till Krisberedskapsmyndigheten.

Myndigheten ska redovisa ovanstående förmågor enligt skalan:

 • god förmåga,
 • i huvudsak god förmåga men med vissa brister,
 • viss, men bristfällig förmåga respektive
 • ingen/mycket bristfällig förmåga.

Bedömningar av förmågan ska göras gentemot risker som identifieras i myndighetens risk- och sårbarhetsanalys samt mot utpekade scenarion enligt regeringens särskilda anvisning. Indikatorer på förmåga och mall för förmågebedömningarna utarbetas av Krisberedskapsmyndigheten och fastställs av regeringen. 

Åtgärder och verksamheter finansierade av anslaget 7:5 Krisberedskap och de effekter dessa haft på förmågorna ska särredovisas.

7.Mål
Kunskapsspridningen till hälso- och sjukvården ska planeras och utföras på ett sådant sätt att staten så långt som möjligt uppfattas som en samordnad aktör av huvudmännen.

Återrapportering
Socialstyrelsen ska i samverkan med Statens beredning för medicinsk utvärdering, Läkemedelsverket och Läkemedelsförmånsnämnden redovisa genomförda insatser för att nå målet.

3

Organisationsstyrning

1. Socialstyrelsen ska redovisa åtgärder som säkerställer och bibehåller personalens kompetens om barns utveckling, behov och rättigheter.

2. Med förbehåll för riksdagens kommande beslut med anledning av regeringens förslag i propositionen Nya skolmyndigheter (prop. 2007/08:50) ska verksamheten vid Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd överföras till Specialpedagogiska skolmyndigheten den 1 juli 2008.

Socialstyrelsen ska senast den 21 februari respektive den 16 juni 2008 lämna en rapport till regeringen (Socialdepartementet) om överföring av verksamheten vid Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd till Specialpedagogiska skolmyndigheten. Rapporten ska bl.a. innehålla uppgifter om avvecklingskostnader, hur arbetet fortskrider, det ekonomiska läget och personalsituationen.

4

Uppdrag

Politikområde Hälso- och sjukvårdspolitik

Nya uppdrag

1. Socialstyrelsen ska utarbeta nationella riktlinjer och kvalitetsindikatorer utifrån den inriktning som uttrycks i Dagmaröverenskommelsen 2008, samt följa upp och öppet redovisa resultat med utgångspunkt i god vård. Återrapporteringen ska ske enligt vad som anges i överenskommelsen. 

2. Socialstyrelsen ska utarbeta nationella riktlinjer och kvalitetsindikatorer för tandvården i enlighet med den modell som Socialstyrelsen redovisade till regeringen den 1 september 2007. Socialstyrelsen ska årligen senast den 28 februari redogöra för sitt fortsatta arbete med att ta fram riktlinjer inom tandvårdsområdet. 

3. Socialstyrelsen ska se över och om nödvändigt revidera föreskrifterna för läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatberoende (SOSF 2004:8) i syfte att föreskrifterna inte ska kunna uppfattas som att kommunens socialtjänst kan hindra sådan behandling. Socialstyrelsen ska också se över hur föreskrifterna om uteslutning har tolkats, och om nödvändigt revidera dem för att inte personer med opiatberoende ska uteslutas från behandling i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

Uppdrag

BeslutsinformationAvrapportering
Uppföljning av tillgänglighetssatsningregleringsbrev 2006, uppdrag nr 9den 31 januari 2008
Uppföljning av fortsättningen på den nationella handlingsplanen för hälso- och sjukvårdregleringsbrev 2006, uppdrag nr 10den 15 februari 2008
Stödja utvecklingen av en högskoleutbildning inom området psykisk hälsaregeringsbeslut nr I:2, den 11 oktober 2007 årligen i årsredovisningen
Inrätta ett nationellt centrum för utveckling av tidiga insatser till barn och unga som löper risk att utveckla svårare psykisk ohälsaregeringsbeslut nr 3, den 15 mars 2007årligen i årsredovisningen
Utbetala medel till Föreningen Nationella Hjälplinjen för att driva en telefonjour för personer i psykisk krisregeringsbeslut nr 3, den 18 januari 2007årligen i årsredovisningen
Nationellt register inom området biverkningar och hälsoeffekter av dentala materialregeringsbeslut nr 7, den 9 mars 2006årligen i samband med årsredovisningen
Utarbeta nationella riktlinjer och kvalitetsindikatorer, samt öppna jämförelser enligt Dagmaröverenskommelsen 2007regleringsbrev 2007, uppdrag nr 7den 28 februari 2008
Insamling av statistik avseende tandhälsa hos barn och ungdomarregleringsbrev 2007, uppdrag nr 2den 29 februari 2008 (ändrat datum)
Kunskaps- och metodutveckling avseende hälsoproblem som relateras till dentala materialregeringsbeslut nr 6, den 9 mars 2006 årlig redovisning fr.o.m. den 31 mars 2007
Kartläggning av arbete med att förebygga oönskade graviditeterregeringsbeslut nr 4, den 14 juni 2007den 15 maj 2008
Förberedelser för inrättandet av ett tandhälsoregisterregeringsbeslut nr 2, den 16 augusti 2007den 1 juni 2008
Förbättra verksamheter för barn och unga med psykisk ohälsaregeringsbeslut nr 6 d, den 14 juni 2007den 1 juni 2008
Kartläggning av hemsjukvård

regleringsbrev 2007, uppdrag nr 8
redovisningsdatum ändrat genom beslut om ändring av regleringsbrev den 15 maj 2008

den 31 oktober 2008
Följa upp tillämpning av bestämmelser om genetisk information i försäkringssammanhangregleringsbrev 2007, uppdrag nr 5den 30 juni 2008
Följa upp användningen och konsekvenserna av den nya lagstiftningen om elektroniska kommunikationstjänster m.m. inom psykiatrisk tvångsvårdregleringsbrev 2007, uppdrag nr 4den 1 juli 2008
Förstärka tillsynen över den psykiatriska hälso- och sjukvårdenregeringsbeslut nr 1, den 3 maj 2007, ändrat genom regeringsbeslut nr I:3 den 10 april 2008årligen i årsredovisningen
Följa upp satsning på SK-kurser i psykiatriregeringsbeslut nr 6 b, 14 juni 2007den 31 mars 2008 respektive 2009
Utbetala medel till Riksförbundet Attention för vidare fördelning till patient-, brukar- och anhörignätverket Nationell samverkan för psykisk hälsaregeringsbeslut nr 2, den 15 mars 2007 lägesrapporter senast den 31 mars 2008 och den 31 mars 2009, slutredovisning i årsredovisningen för 2009
Uppdrag att fördela medel till kommunerna inför ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvårdenregeringsbeslut nr 6 e, den 14 juni 2007 den 1 juli 2009
Finansiering av kvalitetsprojekt, samt utvärdering av projektetregeringsbeslut nr 12, den 10 maj 2007den 31 maj 2010
Inrätta ett femårigt projekt med en utbildningssatsning för Case Managersregeringsbeslut nr 9, den 14 september 2006den 31 januari 2009 samt den 31 januari 2011
Nationellt kunskapsprojekt avseende psykosociala insatser för personer med psykiska funktionshinderregeringsbeslut nr 8, den 14 september 2006 den 31 januari 2009 samt den 31 januari 2011
Nationell informationsstruktur samt terminologi- och klassifikationsresurs för hälso- och sjukvårdenregeringsbeslut 3, den 16 maj 2007den 21 december 2009 samt den 31 mars 2011

Politikområde Handikappolitik

Nya uppdrag

1. Socialstyrelsen ska kartlägga hur bestämmelsen 3 b § Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) tillämpas samt tydliggöra vad som ingår i den vardagstolkning som landstinget, enligt ovan nämnda lag, ska erbjuda barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2008.

2. Från och med 2008 införs en ny fördelningsmodell av statsbidrag till landstingens tolktjänst. Socialstyrelsen ska utvärdera effekterna av den nya fördelningsmodellen och redovisa resultaten senast den 1 juli 2011.

3. Socialstyrelsen och IMS ska i samarbete med Försäkringskassan utarbeta ett vetenskapligt instrument som kan användas när behovet av personlig assistans ska bedömas. Uppdraget ska redovisas i en delrapport senast den 31 mars 2009 och i en slutrapport senast den 31 mars 2011.

4. Socialstyrelsen ska fortsätta utveckla, följa och stödja verksamhet med personliga ombud för kvinnor respektive män med psykiska funktionshinder. Socialstyrelsen ska lämna en utförlig redovisning av verksamhetens utveckling 2007 senast den 15 april 2008. Rapporten ska även omfatta den ekonomiska redovisningen för 2007.  

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

UppdragBeslutsinformationAvrapportering
Formulera en gemensam strategi för försörjning genom eget arbeteregleringsbrev 2007, uppdrag nr 1den 19 februari 2008
Uppdrag rörande avveckling av vårdhem för utvecklingsstördaregeringsbeslut nr 17, den 5 oktober 2000
 

Politikområde Äldrepolitik

Nya uppdrag

Socialstyrelsen har haft i uppdrag att följa upp, analysera och utvärdera kommunernas stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående (regeringsbeslut nr 4 den 27 januari 2005 och nr 25 den 20 december 2005). Socialstyrelsen ska även för 2008 utbetala medel till länsstyrelserna i respektive län enligt särskild fördelningsnyckel baserad på folkmängden 65 år och äldre den 1 november 2007 efter region (bilaga 4). De direktiv som finns som en bilaga 2 till regeringsbeslut nr 25 den 20 december 2005 ska i tillämpliga delar fortsatt gälla. Socialstyrelsen ska liksom tidigare år informera om satsningen på nationell nivå, följa upp, analysera och utvärdera hur stödet har utvecklats. Vidare ska Socialstyrelsen utveckla metoder för att följa utvecklingen av anhörigstöd i kommunerna. Socialstyrelsen får använda högst 500 000 kronor för sina uppdrag. Uppdragen ska slutredovisas senast den 20 juni 2009.

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut 

Uppdrag

BeslutsinformationAvrapportering
Utveckla ett nationellt kompetenscentrum regeringsbeslut nr 4 c, den 4 september 2006årligen den 1 april
Utveckla ett nationellt system för öppna jämförelser regeringsbeslut nr 9, den 18 januari 2007den 30 juni 2008, den 31 december 2009 samt årligen den 31 augusti
Uppdrag att göra en separat redovisning av kostnader för hemsjukvårdenregleringsbrev 2006, uppdrag nr 3från och med 2008
Förstärka stödet till anhöriga samt utveckla metoder för att följa utvecklingen av anhörigstöd regeringsbeslut nr 4 den 27 januari 2005 och nr 25 den 20 december 2005den 20 juni 2009
Svara för uppbyggnaden och utvecklingen av regionala FoU-centra regleringsbrev 2006, uppdrag nr 4årligen samt en samlad rapport den 30 juni 2009
Fördela stimulansbidrag till kommuner och landsting regeringsbeslut nr 6, den 18 januari 2007årligen den 30 juni
Uppdrag till IMS att utvärdera Kompetensstegenregeringsbeslut nr 10, den 18 januari 2007den 31 december 2007 samt den 30 juni 2009
Genomföra årliga nationella brukarundersökningar regeringsbeslut nr 9, den 21 juni 2006årligen

Politikområde Socialtjänstpolitik

Nya uppdrag

1. I enlighet med prop. 2006/07:129 ska Socialstyrelsen ta fram ett system för en utvidgad statistikinsamling avseende insatser till barn och unga inom socialtjänsten. En testinsamling av de nya uppgifterna ska göras 2009. Socialstyrelsen ska lämna en rapport till regeringen om resultatet av testinsamlingen senast den 30 juni 2009. En första insamling av de nya uppgifterna ska ske 2010. Vidare ska Socialstyrelsen utveckla kvalitetsindikatorer för den sociala barn- och ungdomsvården. Rapport om arbetet ska lämnas årligen i årsredovisningen, med början i årsredovisningen för 2009.

2. I enlighet med prop. 2006/07:129 ska Socialstyrelsen utifrån ändringarna i 5 kap. 1 § socialtjänstlagen utarbeta stöd till socialtjänsten i deras arbete med att ge stöd till barn och unga efter avslutad placering. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2009.

3. Socialstyrelsen (IMS) ska, i enlighet med prop. 2006/07:129, ta fram en systematisk kunskapsöversikt av om det finns internationellt vetenskapligt stöd för utrednings- och bedömningsinstrument för familjehem. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2008.
Med utgångspunkt i det arbetet ska IMS anpassa och pröva eventuella lämpliga metoder till svenska förhållanden alternativt påbörja ett arbete med att från grunden utveckla ett utrednings- och bedömningsinstrument för svenska förhållanden. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2010.

4. I enlighet med prop. 2006/07:129 ska Socialstyrelsen i samråd med länsstyrelserna och Statens institutionsstyrelse upprätta och årligen revidera en förteckning över hem för vård eller boende.

5. Socialstyrelsen ska i samråd med Boverket återkommande (vart tredje år med början 2008) genomföra uppföljande intervjuer med ett urval av kommuner som ett kvalitativt komplement till Boverkets kartläggning av omfattningen av och inriktningen på den sekundära bostadsmarknaden, dvs. kommunernas boendelösningar för personer som av olika skäl inte blir godkända som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2008.

6. I enlighet med skr. 2007/08:39 ska Socialstyrelsen (IMS) utvärdera metoder och arbetssätt inom socialtjänstanknutna verksamheter för våldsutsatta kvinnor respektive barn som bevittnat våld. Uppdraget omfattar även att sprida kunskap till de verksamheter som riktar sig till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2010.

7. I enlighet med prop. 2006/07:38 ska Socialstyrelsen utreda och analysera förutsättningarna för att införa ett system för utredningar avseende kvinnor som har avlidit med anledning av brott i nära relationer. Om förutsättningar finns att införa ett system enligt ovan ska nödvändiga författningsförslag lämnas. Socialstyrelsen ska då överväga lämpligheten av att införliva en sådan verksamhet i den verksamhet som regleras av lagen (2007:606) om utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m. Socialstyrelsen ska även göra en kostnadsberäkning av de ekonomiska konsekvenserna av systemet. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2008.

8. Socialstyrelsen ska fördela 1 100 000 kronor till frivilligorganisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till homo-, bi- och transpersoner (HBT) som utsatts för våld i nära relation. Medlen ska även kunna användas till bl.a. kompetensutveckling och anpassning av befintlig verksamhet för att kunna möta de särskilda behov som HBT-personer som utsatts för våld i nära relation kan ha. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2009.

9. I enlighet med skr. 2007/08:39 ska Socialstyrelsen under 2008 utbetala högst 2 miljoner kronor till handikapporganisationer som bedriver projekt för att förebygga våld mot personer med funktionshinder och/eller projekt som ger stöd till dem som utsatts för våld. Socialstyrelsen ska även senast den 31 december 2008 redovisa vilka organisationer som beviljats bidrag och senast den 31 december 2009 redovisa en sammanställning över vilka projekt som bedrivits eller alltjämt bedrivs med dessa medel.

10. I enlighet med skr. 2007/08:39 ska Socialstyrelsen ta fram ett utbildningsmaterial som belyser problemet med våld som riktas mot funktionshindrade kvinnor. Utbildningsmaterialet ska användas inom ramen för introduktions- och fortbildningsutbildning för personliga assistenter och annan vårdpersonal som ger stöd och service till personer med funktionshinder. Socialstyrelsen ska även på lämpligt sätt verka för att utbildningsmaterialet blir känt och kan användas av utbildningsanordnare. Uppdraget ska delredovisas senast den 1 maj 2010 och slutredovisas senast den 1 september 2011.

11. I enlighet med skr. 2007/08:39 ska Socialstyrelsen sammanställa och sprida befintlig kunskap hos verksamma inom missbruks- och beroendevården om våldsutsatthet bland kvinnor med missbruk. Syftet är att öka kunskapen om kvinnors specifika behov liksom om behandlingsformer som motsvarar dessa. Uppdraget ska delredovisas senast den 1 oktober 2009 och slutredovisas senast den 1 oktober 2011.

12. Socialstyrelsen ska vidareutveckla sitt arbete för att uppnå målen i de nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna (prop. 2005/06:30). Socialstyrelsen ska ta tillvara den kunskap och erfarenhet som erhållits genom det arbete som bedrivits av Mobilisering mot narkotika och Alkoholkommittén vad gäller kompetens-, metodutveckling och former för samverkan för att främja utvecklingen mot en kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård med samordnade insatser utifrån individens behov. I detta arbete ska Socialstyrelsen samverka med de myndigheter och organisationer som är berörda för att uppnå såväl effektivare resursanvändning som ökad kvalitet i arbetet. Socialstyrelsen ska årligen, senast den 1 oktober, inkomma till regeringen med förslag på inriktning och prioriteringar för myndighetens arbete under nästkommande år, liksom en beräkning av resursbehovet.

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

Uppdrag

BeslutsinformationAvrapportering
Redovisa fördelning av medel till ungdomsvård och missbrukarvård mm.regeringsbeslut nr 51, den 12 april 2007den 15 februari 2008
Påtala vikten att tillsynsmyndigheter uppmärksammar och följer upp anmälningsskyldigheten regleringsbrev 2006, uppdrag nr 6årsredovisningen för 2007
Medverka till etablering av verksamheter med samverkan vid utredningar kring barn som misstänks vara utsatta för allvarliga brottregeringsbeslut nr 10, den 3 februari den 2005den 15 juni 2006 samt den 1 mars 2008
Uppdrag att kartlägga kunskap om familjecentralerregeringsbeslut nr 25, den 1 februari 2007den 1 april 2008
Inventera metoder som används i arbetet med personer med erfarenhet av prostitution och med offer för människohandel för sexuella ändamålregleringsbrev 2007, uppdrag nr 4den 15 juni 2008
Ta fram och sprida en metodhandbok eller annat vägledande material för verksamhet för barn och unga som lever i familjer där det finns missbruks- eller beroendeproblemregeringsbeslut nr III:4, den 6 december 2007den 31 mars 2008 samt senast tre månader efter att arbetet slutförts
Leda och samordna ett fortsatt arbete mot hemlöshet samt motverka vräkning och hemlöshet bland barnregeringsbeslut nr 5, den 1 februari 2007den 1 maj 2008, den 31 december 2008 samt den 1 juli 2010
Utbetala utvecklingsmedel till kommunerna i syfte att förstärka kvinnojoursverksamheten m.m.regeringsbeslut nr 3 den 15 februari 2007 och nr 13 den 24 maj 2007den 1 juli 2008 samt den 1 juni 2009
Uppdrag om fortsatt utvecklingsarbete mot hemlöshetregeringsbeslut nr 6 den 27 januari 2005 och nr 5 den 1 februari 2007 den 1 juli 2008
Ta fram bedömningskriterier för tillsynen av socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor m.m.regeringsbeslut nr 53, den 3 maj 2007den 1 oktober 2008 samt den 1 december 2009
Sammanställa kunskap om verkningsfulla metoder när det gäller socialtjänstens arbete med ungaregleringsbrev 2007, uppdrag nr 5den 31 oktober 2008
Kvalitetssäkra bedömningsinstrument för socialtjänstens insatser för våldsutsatta kvinnor regeringsbeslut nr 21, den 20 juni 2007den 1 december 2008 samt den 1 december 2009
Förbättra kunskapsstödet när det gäller socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnorregeringsbeslut nr 24, den 7 juni 2007den 1 december 2009
Stödja utvecklingen av vården av personer med tungt missbrukregeringsbeslut nr 8, den 12 januari 2006den 31 december 2009
Utvärdera metoder och arbetssätt i socialtjänstens arbete med våldsutövande mänregeringsbeslut nr 4, den 5 juli 2007den 1 juli 2009 samt den 1 juli 2010

Politikområde Folkhälsa

Nya uppdrag

1. Socialstyrelsen ska ta fram ett underlag beträffande anslaget 14:1 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar under utgiftsområde 9 för budgetåret 2009. Uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2008. I detta uppdrag ingår även att, inför förhandlingarna om 2009 års överenskommelse om vissa ersättningar inom folkhälsoområdet mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, redovisa följande deluppdrag till Socialdepartementet:   

 • Socialstyrelsen ska ge förslag på hur, inom ramen för tidsbegränsade satsningar, huvudmän kan stimuleras till ytterligare insatser på lokal nivå riktade till personer från högendemiska områden.  
 • Socialstyrelsen ska rapportera eventuella konsekvenser för de lokala ideella organisationerna inom området rörande de nya formerna för organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och projektbidrag.  
 • Socialstyrelsen ska beskriva hur långt arbetet med regionala kunskapscentrum har kommit.  
 • Socialstyrelsen ska följa upp och analysera hur de verksamheter av riksintresse som hittills erhållit statligt bidrag bidrar till att uppfylla det mål och de delmål som satts upp för den nationella hivpolitiken. 

2. Socialstyrelsen ska, i samverkan med berörda myndigheter, vidareutveckla handlingsplanen för beredskap för en pandemisk influensa. Socialstyrelsen ska i samråd med Krisberedskapsmyndigheten och länsstyrelserna vidareutveckla arbetet med att ge stöd till de aktörer som har ett direkt ansvar för att möta de effekter som en pandemi kan ha på samhället i stort. En utvecklad pandemiplan ska på lång sikt utgöra grunden för en nationell generisk beredskap mot allvarlig smittspridning. Socialstyrelsen ska, med berörda sektorsmyndigheter, analysera vilka åtgärder som kan behöva genomföras för att i ett tidigt skede begränsa spridningen av en pandemi. Socialstyrelsen ska också analysera vilka system som behövs för att följa en pandemis utbredning, effekter och konsekvenser på samhället i stort för att det ska finnas underlag för att fatta de beslut som anges i handlingsplanen.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2010. Lägesrapporter ska lämnas senast den 15 oktober 2008 och den 15 oktober 2009. Den 15 oktober 2008 ska även en redovisning av vilka system som behövs för att följa en pandemis utbredning, effekter och konsekvenser göras.

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

Uppdrag

BeslutsinformationAvrapportering
Till FHI rapportera utvecklingen av bestämningsfaktorer för hälsan inom egna verksamhetsområdet m.m.regleringsbrev 2007, uppdrag nr 1redovisning till FHI den 1 april 2008 och ev. komplettering den 1 oktober 2008
Fördela medel till frivilligorganisationers alkohol- och narkotikaförebyggande arbete regeringsbeslut nr 4, den 12 april 2007den 31 maj 2008
Principer och förslag beträffande fördelningsnyckel för statsbidraget till landsting och kommuner ändringsbeslut den 28 februari 2007, uppdrag nr 9 den 1 juni 2008
Inventering av antibiotikaanvändningen inom hälso- och sjukvården

regleringsbrev 2007, uppdrag nr 2
redovisningsdatum ändrat genom beslut om ändring av regleringsbrev den 29 april 2008

den 18 november 2008
Uppföljning av strategin för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar regleringsbrev 2007, uppdrag nr 3 löpande i årsredovisningen samt större översyn hösten 2010
Kunskapsunderlag och vägledning för insatser till ungdomar och unga vuxna inom området sexuellt överförbara sjukdomar regleringsbrev 2007, uppdrag nr 5 den 30 juni 2009
Strategiskt viktiga frågor inom EU-samarbetet för smittskyddet regleringsbrev 2007, uppdrag nr 7den 1 juli 2008
Utvärdera satsningar för att stärka det alkoholförebyggande arbetet inom hälso- och sjukvården regleringsbrev 2007, inte slutredovisade uppdrag, uppdrag nr 2 den 31 mars 2008

Politikområde Samhällets krisberedskap

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

Uppdrag

BeslutsinformationAvrapportering
Upprätthålla en beredskap i form av en central fältepidemiologisk grupp (CFG) regleringsbrev 2004, uppdrag nr 3

Övriga uppdrag

Nya uppdrag 

1. Socialstyrelsen ska inom myndighetens ansvarområde bidra till att aktörer med uppgifter inom samhällets krisberedskap ansluter sig till det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Arbete ska ske i samverkan med Krisberedskapsmyndigheten. Uppdraget ska inte redovisas.

2. Socialstyrelsen ska arbeta för att verksamhetsstatistik kan publiceras tidigare. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2008.

3. Socialstyrelsen ska löpande till SCB leverera registerdata ur registren för insatser till äldre personer, personer med funktionshinder, personer med ekonomiskt bistånd och register för läkemedel samt data från den brukarenkät som genomförs årligen inom äldreomsorgen. SCB samkör uppgifterna med andra registerdata samt avidentifierar dem. Periodicitet och andra tekniska villkor bestäms i samråd mellan Socialstyrelsen och Socialdepartementet.

4. Socialstyrelsen ska i samråd med Socialdepartementet utreda förutsättningarna för en händelsebaserad analysdatabas för myndighetens samlade ansvarsområde. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2008.

5. Socialstyrelsen ska utvärdera de nya bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453; SoL) om rapporteringsskyldighet och särskild avgift för beslut som inte har verkställts. Uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2009.

6. Socialstyrelsen ska, tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Sveriges kommuner och landsting, stödja utvecklingen av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i syfte att människor med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Försäkringskassan har det samordnande ansvaret.

7. Försäkringskassan, Arbetsmarknadsstyrelsen och Socialstyrelsen fick 2003 i uppdrag att utveckla och förvalta ett sektorsövergripande system för löpande uppföljning av resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SUS). Systemet ska kunna utgöra en riksomfattande struktur för lokal uppföljning. Försäkringskassan ska i egenskap av systemägare förvalta och utveckla SUS. Socialstyrelsen ska bistå Försäkringskassan i detta arbete.

8. Socialstyrelsen ska inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet i arbetet med att ta fram underlag till regeringens handlingsplan för regelförenkling för företagen. En närmare precisering av uppdraget med redovisningsdatum sker i ett särskilt regeringsbeslut i början av 2008. Socialstyrelsen ska också bistå Verket för näringslivsutveckling (Nutek) i arbetet med att mäta förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

9. Socialstyrelsen ska bistå länsstyrelsen i Jämtland i genomförandet av en förstudie av hur en uppföljning av introduktionen för nyanlända invandrare på lokal, regional och nationell nivå kan utformas. Förstudien ska belysa om System för Utvärdering av Nyanländas etablering (SUNE) kan justeras och aktualiseras för att tillgodose behoven av en kontinuerlig uppföljning av nyanländas etablering på arbetsmarknaden samt en särredovisning av personer som omfattas av förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. En utgångspunkt för förstudien är att Arbetsförmedlingen – i enlighet med AMS återrapportering till regeringen den 15 november 2007 – är nationellt ansvarig för den del av uppföljningen som rör etablering på arbetsmarknaden. Möjligheten att komplettera uppföljningen med fler aspekter av nyanländas etablering som hälsa och försörjningsstöd ska också studeras. Förstudien ska särskilt beakta behovet av ett uppföljningssystem som är flexibelt och användbart över tiden. En rapport om arbetet och den studie som genomförts ska redovisas av länsstyrelsen i Jämtlands län till Integrations- och jämställdhetsdepartementet, senast den 15 april 2008. Förslaget ska utvecklas i samråd med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

10. Socialstyrelsen ska följa upp utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor avseende relevanta politikområdesmål för politikområde Ungdomspolitik. Uppföljningen ska innehålla en redovisning utifrån ett urval av de indikatorer som Socialstyrelsen har identifierat inom ramen för tidigare uppdrag med anledning av den ungdomspolitiska propositionen (prop. 2004/05:2). Uppdraget ska redovisas i anslutning till årsredovisningen avseende budgetåret 2008, som utöver regeringen även ska tillställas Ungdomsstyrelsen. Socialstyrelsen ska också redovisa hur myndigheten inom ramen för sin verksamhet har bidragit till att förbättra ungdomars levnadsvillkor.

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

Uppdrag

BeslutsinformationAvrapportering
Uppföljning av utvecklingen av ungdomars levnadsvillkorregleringsbrev 2007, uppdrag 1i samband med årsredovisningen för 2007
Utbetala medel för utvecklandet av en virtuell ungdomsmottagningregeringsbeslut nr 2 den 5 juli 2007redovisas till Integrations- och Jämställdhetsdepartementet senast den 31 mars 2009

Regelbunden rapportering

 • Lägesrapporter

Socialstyrelsen ska årligen lämna en redovisning av tillståndet och utvecklingen
– inom hälso- och sjukvården senast den 30 april. (Hälso- och sjukvårdspolitik)
– vad gäller stöd och service till flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder, med särskild inriktning på väsentliga förändringar senast den 31 mars. (Handikappolitik)
– inom äldreomsorg och äldrevård, med särskild inriktning på väsentliga förändringar senast den 31 mars. (Äldrepolitik)
– inom individ- och familjeomsorgen, med inriktning på väsentliga förändringar senast den 31 mars. (Socialtjänstpolitik)
– beträffande skyddet mot spridning av allvarlig smitta senast den 31 mars 2009 och därefter årligen senast den 31 mars. (Folkhälsa)

 • Större rapporter

Socialstyrelsen ska
– vart fjärde år lämna en fördjupad hälso- och sjukvårdsrapport, med början 2009. (Hälso- och sjukvårdspolitik)
– redovisa utvecklingen av folkhälsa och sociala förhållanden. Särskilt ska de grupper uppmärksammas som är mest eftersatta ur hälsosynpunkt eller i ekonomisk och social bemärkelse. Avrapportering ska ske i särskild ordning med en folkhälsorapport senast den 1 oktober 2008 och en social rapport senast den 31 mars 2010. Lägesrapporter om folkhälsa ska lämnas senast den 31 mars 2008 och 2010. (Folkhälsa)
– redovisa utvecklingen avseende hälsorisker i miljön och miljörelaterad ohälsa. Avrapportering ska ske i särskild ordning med en miljöhälsorapport senast den 31 mars 2009. (Miljöpolitik)
– utifrån data i befintliga register redovisa statistik över olycksfall bland barn, övergrepp mot barn och skador bland barn till följd av avsiktligt självdestruktiv handling i en särskild rapport vart fjärde år från 2007. Nästa rapport lämnas senast den 28 februari 2011. En översiktlig statistik inkluderas årligen i Socialstyrelsens databaser på webbplatsen. (Folkhälsa)

 • Övriga årliga rapporter

Socialstyrelsen ska årligen
– senast den 31 januari, med anledning av sin uppgift att fortlöpande ta fram underlag för att bedöma tillgången och efterfrågan på barnmorskor, läkare och sjuksköterskor i hälso- och sjukvården samt tandläkare och tandhygienister i tandvården, rapportera de bedömningar myndigheten gör av den aktuella situationen. I rapporten ska även redovisas de bedömningar Socialstyrelsen gör av den framtida utvecklingen.(Hälso- och sjukvårdspolitik)
– senast den 28 februari redovisa sina pågående och planerade projekt som finansieras genom den s.k. Dagmaröverenskommelsen.(Hälso- och sjukvårdspolitik)
– senast den 1 mars redovisa sitt miljöledningsarbete enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 10 november 2005 med ändring den 25 oktober 2006 (dnr M2006/4485/Hm). (Miljöpolitik)
– senast den 28 februari redovisa effekterna av det nordiska beredskapssamarbetet. Socialstyrelsen ska vara sammanhållande myndighet i fråga om 2002 års nordiska hälsoberedskapsavtal och verka för att intentionerna i avtalet genomförs. (Samhällets krisberedskap)
 • Övrigt
Socialstyrelsen ska i samarbete med länsstyrelserna vartannat år redovisa en sammanställning av de viktigaste iakttagelserna som gjorts inom ramen för länsstyrelsernas sociala tillsyn. För 2006 och 2007 ska en rapport lämnas senast den 30 juni 2008 och för åren 2008 och 2009 senast den 30 juni 2010. (Handikappolitik, Äldrepolitik och Socialtjänstpolitik)
Socialstyrelsen ska analysera orsakerna bakom utvecklingen av läkemedelsförsäljningen samt redovisa en bedömning av kostnadsutvecklingen för läkemedelsförmånerna under kommande år och vilka faktorer som påverkar denna. Analysen ska omfatta den totala läkemedelsförsäljningen. Socialstyrelsen ska särskilt belysa och analysera orsakerna bakom skillnaderna i läkemedelsanvändningen mellan olika landsting/regioner. Socialstyrelsen ska också följa upp i vilken utsträckning landstingens förskrivning av läkemedel avviker från riksgenomsnittet för olika läkemedelsgrupper. Omfattningen och orsaken till att förskrivningen av läkemedel, där det finns billigare alternativ att tillgå, avviker från riksgenomsnittet ska redovisas och analyseras. Även stora volymavvikelser i jämförelse med riksgenomsnittet ska redovisas och analyseras. Analysen kan även göras för enskilda läkemedel, läkemedelsgrupper eller terapiområden i den mån detta behövs för att påvisa orsakerna bakom skillnaderna i läkemedelsanvändningen. Analysen ska rapporteras årligen senast den 30 september. Socialstyrelsen ska i arbetet samråda med bl.a. Läkemedelsförmånsnämnden och Läkemedelsverket. (Hälso- och sjukvårdspolitik)

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

13:2

Bidrag för läkemedelsförmånerna (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen21 000 000
ap.1Bidrag för läkemedelsförmånerna (ram)21 000 000

Villkor för anslag 13:2

ap.1 Bidrag för läkemedelsförmånerna

I enlighet med den mellan staten och Landstingsförbundet träffade överenskommelsen avseende läkemedelsförmånernas kostnader åren 2005-2007 ska staten utge bidrag till landstingen. Statens bidrag till landstingen för läkemedelskostnaderna avseende november 2007 utbetalas i januari 2008 och bidraget avseende kostnaderna för december 2007 utbetalas i februari 2008. Bidragen fördelas enligt den mellan staten och Landstingsförbundet gällande överenskommelsen om fördelning mellan landstingen av statens ersättning för läkemedelsförmånernas kostnader som godkändes av regeringen den 13 september 2004. Bidragen utbetalas med en tolftedel per månad enligt bilaga 2.

I enlighet med den mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting träffade överenskommelsen avseende läkemedelsförmånernas kostnader år 2008 ska staten fortsatt utge bidrag till landstingen. Bidragen fördelas enligt den mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting gällande överenskommelsen om  fördelning mellan landstingen av statens ersättning för läkemedelsförmånernas kostnader som godkändes av regeringen den 24 januari 2008. Bidragen utbetalas med en tolftedel per månad från och med mars till och med december enligt bilaga 5.

13:3

Bidrag till hälso- och sjukvård (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen345 571
ap.2Tillgänglighet (ram)47 600
ap.2.4Nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning (ram)41 600
ap.2.6Insatser mot vårdrelaterade infektioner (ram)0
ap.2.7Väntetider i vården (ram)6 000
ap.3Stöd för att utveckla effektiva system för kunskapsstyrning (ram)10 000
ap.4Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård (ram)9 000
ap.4.1Kunskapsspridning (ram)5 000
ap.4.2Utbildningsinsatser (ram)2 000
ap.4.3Upplysningstjänst för vården (ram)2 000
ap.5IT-samordning (ram)3 500
ap.5.2Uppföljning av IT-strategin (ram)3 500
ap.5.3Kvalitativ utvärdering av informationshantering (ram)0
ap.7Nationellt uppföljningsarbete (ram)39 500
ap.7.1Nationella kvalitetsregister (ram)28 500
ap.7.2Nationella kvalitetsindikatorer (ram)3 000
ap.7.3Utvecklad uppföljning och öppna jämförelser (ram)8 000
ap.9Rett Center (ram)7 000
ap.11Vaccinationsförsörjning (ram)1 400
ap.12Ersättning till smittbärare (ram)8 752
ap.12.1Ersättning till smittbärare (ram)8 752
ap.13Kostnader för patientförsäkring och vissa skadeersättningar (ram)474
ap.20Särskilda medel för utvecklingsarbete (ram)5 500
ap.24Läkemedelsförteckning (ram)3 000
ap.30Nationellt råd för specialiseringstjänstgöring (ram)4 000
ap.31Högspecialiserad vård (ram)10 000
ap.32Bidrag för medicinteknik (ram)8 645
ap.34Specialistkompetenskurser (ram)8 000
ap.36Producentobunden läkemedelsinformation (ram)5 000
ap.37Prioriteringar (ram)2 000
ap.39Whiplashuppdrag (ram)0
ap.44Informationsstruktur och terminologi (ram)5 000
ap.44.1SNOMED (ram)5 000
ap.45Teknisk infrastruktur (ram)30 000
ap.45.1Säker informationsförsörjning (ram)15 000
ap.45.2Adressregister för hälso- och sjukvården (ram)5 000
ap.45.4Samordnad vårdplanering (ram)10 000
ap.46Nationellt riktlinjearbete (ram)11 500
ap.46.1Prioriteringscentrum (ram)3 500
ap.46.2Nationella riktlinjer för flera sjukdomsgrupper (ram)8 000
ap.47Systematiska kunskapsöversikter (ram)2 000
ap.49Medicinska indikationer (ram)5 000
ap.50Strategi för god vård (ram)117 000
ap.51Tillsyn detaljhandel med nikotinläkemedel (ram)1 700
Disponeras av Försäkringskassan1 243
ap.27Statlig ålderspensionsavgift (ram)1 243
Disponeras av regeringen9 691
ap.35Bidrag för utveckling inom hälso- och sjukvårdssektorn (ram)9 691
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet4 000
ap.21European Observatory on Health Care Systems (ram)2 500
ap.48Swecare (ram)1 500

Villkor för anslag 13:3

ap.2.4 Nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas efter rekvisition till Sveriges Kommuner och Landsting.

Följande anslagsposter omfattas av Dagmaröverenskommelsen för 2008: 

2.42.735.27.17.27.311
44.145.145.245.446.146.24749

ap.2.6 Insatser mot vårdrelaterade infektioner

Anslagssparandet disponeras av Socialstyrelsen för att avsluta projektet.

ap.2.7 Väntetider i vården

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas efter rekvisition till Sveriges Kommuner och Landsting.

ap.3 Stöd för att utveckla effektiva system för kunskapsstyrning

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Sveriges Kommuner och Landsting.

ap.4.1 Kunskapsspridning

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Statens beredning för medicinsk utvärdering.

ap.4.2 Utbildningsinsatser

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Statens beredning för medicinsk utvärdering.

ap.4.3 Upplysningstjänst för vården

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Statens beredning för medicinsk utvärdering.

ap.5.2 Uppföljning av IT-strategin

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas efter rekvisition till Socialdepartementets Nationella ledningsgrupp för IT i vård och omsorg.

ap.5.3 Kvalitativ utvärdering av informationshantering

Anslagssparandet får under 2008 användas i enlighet med beslutet i Dagmaröverenskommelsen 2007 för att utveckla en metodik samt ta fram relevanta och mätbara indikatorer för att kvalitativt och över tid kunna följa upp och mäta effekterna av satsningar på IT-baserad informationshantering inom hälso- och sjukvård.

ap.7.1 Nationella kvalitetsregister

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas efter rekvisition till Sveriges Kommuner och Landsting.

ap.7.2 Nationella kvalitetsindikatorer

Medlen disponeras av Socialstyrelsen.

ap.7.3 Utvecklad uppföljning och öppna jämförelser

Medlen disponeras av Socialstyrelsen. Av medlen ska 4 miljoner kronor utbetalas till Sveriges Kommuner och Landsting utan särskild rekvisition.

ap.9 Rett Center

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas efter rekvisition till Jämtlands läns landsting.

ap.11 Vaccinationsförsörjning

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Apoteket AB.

ap.12.1 Ersättning till smittbärare

Medlen disponeras av Socialstyrelsen för finansiering av vissa kostnader för läkemedel m.m. enligt smittskyddsförordningen (1989:301) som uppkommit före ikraftträdandet av smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen (2004:255).

Myndigheter kan erhålla medel under anslagsposten för att finansiera viss verksamhet. Medel utbetalas av Socialstyrelsen efter särskild rekvisition till följande myndigheter och för nedanstående verksamhet:

 • Kammarkollegiet för utbetalning av ersättning enligt förordningen (1956:296) om ersättning från staten i vissa fall vid ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.
 • Försäkringskassan för utbetalning av ersättning enligt lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare.

Socialstyrelsen ska kvartalsvis redovisa utfallet för anslagsposten till regeringen.

ap.13 Kostnader för patientförsäkring och vissa skadeersättningar

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och ska användas för utbetalning och ersättningar avseende kostnader för patientförsäkring för hälso- och sjukvård som bedrivs i statlig regi. Upphandling och administration av patientförsäkring hanteras av Socialstyrelsen. Medlen under anslagsposten ska också användas för skada till följd av BCG-vaccin m.m. enligt beslut av Justitiekanslern.

ap.20 Särskilda medel för utvecklingsarbete

Medlen disponeras av Socialstyrelsen. Av medlen ska 4 575 000 kronor användas för verksamhet inom Centrum för patientklassificering och fördelas mellan Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting, varav för år 2008 utbetalas 1 920 000 kronor till Sveriges Kommuner och Landsting efter rekvisition. Utöver detta ska 925 000 kronor användas för utveckling av statistikpresentation på Internet.

ap.21 European Observatory on Health Care Systems

Medlen disponeras av Regeringskansliet och ska användas för Sveriges deltagande som samarbetspartner i The European Observatory on Health Care Systems and Policies och för stöd till observatoriets forskningsverksamhet.

ap.24 Läkemedelsförteckning

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas till Apoteket AB utan rekvisition för upprättande och drift av läkemedelsförteckning.

ap.27 Statlig ålderspensionsavgift

Medlen disponeras av Försäkringskassan och ska i enlighet med förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. betalas för statlig ålderspensionsavgift avseende ersättning till smittbärare.

ap.30 Nationellt råd för specialiseringstjänstgöring

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och ska användas för ett nationellt råd för specialiseringstjänstgöring.

ap.31 Högspecialiserad vård

Medlen disponeras av Socialstyrelsen i enlighet med prop. 2005/06:73 avsnitt 5.6 och 8.

ap.32 Bidrag för medicinteknik

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Läkemedelsverket.

ap.34 Specialistkompetenskurser

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas efter rekvisition till Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige (IPULS). Medlen ska användas för specialistkompetenskurser (SK-kurser).

ap.35 Bidrag för utveckling inom hälso- och sjukvårdssektorn

Medlen disponeras av regeringen.

Av medlen ska 3 miljoner kronor utbetalas till Vidarkliniken efter rekvisition.

ap.36 Producentobunden läkemedelsinformation

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Läkemedelsverket.

ap.37 Prioriteringar

Medlen disponeras av Socialstyrelsen.

ap.39 Whiplashuppdrag

Medlen disponeras av Socialstyrelsen i enlighet med beslut av regeringen.

ap.44.1 SNOMED

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas efter rekvisition till Sveriges Kommuner och Landsting.

ap.45.1 Säker informationsförsörjning

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas efter rekvisition till Sveriges Kommuner och Landsting.

ap.45.2 Adressregister för hälso- och sjukvården

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas efter rekvisition till Sveriges Kommuner och Landsting.

ap.45.4 Samordnad vårdplanering

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas efter rekvisition till Sveriges Kommuner och Landsting.

ap.46.1 Prioriteringscentrum

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas efter rekvisition till Prioriteringscentrum.

ap.46.2 Nationella riktlinjer för flera sjukdomsgrupper

Medlen disponeras av Socialstyrelsen.

ap.47 Systematiska kunskapsöversikter

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) för spridning och användning av utländska kunskapsöversikter.

ap.48 Swecare

Medlen disponeras av Regeringskansliet och utbetalas efter rekvisition till Swecare.

ap.49 Medicinska indikationer

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas efter rekvisition till Sveriges Kommuner och Landsting.

ap.50 Strategi för god vård

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och ska användas i enlighet med beslut av regeringen.

Av medlen ska 15 miljoner kronor, utöver anslagssparande från 2007, användas för genomförandet av projektet Nationell informationsstruktur i enlighet med de ändamål som beskrivs i regeringsbeslut nummer 3 den 16 maj 2007.

Av medlen ska 10 miljoner kronor, utöver anslagssparande från 2007, användas för genomförandet av projektet Nationell terminologi- och klassifikationsresurs med Snomed CT i enlighet med de ändamål som beskrivs i regeringsbeslut nummer 3 den 16 maj 2007.

ap.51 Tillsyn detaljhandel med nikotinläkemedel

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Läkemedelsverket.

13:6

Socialstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen549 288
ap.1Förvaltningsmedel (ram)491 732
ap.2Utvecklingsmedel inom socialtjänsten (ram)43 192
ap.4Miljömålsfrågor (ram)1 235
ap.5Särskilda tillsynsinsatser inom äldrevården (ram)4 115
ap.7Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd (ram)9 014

Villkor för anslag 13:6

ap.1 Förvaltningsmedel

Ansvaret för marknadsbevakning av medicintekniska produkter har genom ändring av förordningen (1993:876) om medicintekniska produkter överförts från Socialstyrelsen till Läkemedelsverket från den 1 september 2001. För denna verksamhet ska Socialstyrelsen under år 2007 utbetala 13 234 100 kronor till Läkemedelsverket, utan särskild rekvisition.

Den 1 september 2002 övergick ansvaret för administrationen av SK-kurser till Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige (IPULS). För 2007 ska totalt 17 361 500 kronor utbetalas till IPULS kvartalsvis i förskott efter rekvisition.

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket har fått utökade ansvarsområden till följd av lagen (2006:496) om blodsäkerhet. För detta ändamål anslås 3 600 000 kronor till Socialstyrelsen, av vilka Läkemedelsverket ska rekvirera 1 800 000 kronor.

Den 1 januari 2007 övergick ansvaret för administrationen av medel till nationella kvalitetsregister från Socialstyrelsen till Sveriges Kommuner och Landsting. För 2008 ska totalt 13 200 000 kronor (12 000 000 kronor till nationella kvalitetsregister och 1 200 000 kronor till administration) utbetalas efter rekvisition till Sveriges Kommuner och Landsting.

Socialstyrelsen ska inom sitt ansvarsområde utveckla och samordna Sveriges katastrofmedicinska insatser i utlandet vid situationer då flera människor med hemvist i Sverige drabbas till följd av en stor olycka eller katastrof. Socialstyrelsen ska samverka med andra berörda parter. Av anslagsposten beräknas cirka 6 000 000 kronor för detta ändamål.

Socialstyrelsen ska utbetala totalt 200 000 kronor till Krisberedskapsmyndigheten som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel i enlighet med Krisberedskapsmyndighetens regleringsbrev för 2008. Beloppet ska betalas kvartalsvis efter rekvisition från Krisberedskapsmyndigheten.

ap.2 Utvecklingsmedel inom socialtjänsten

Medlen ska användas till utvecklingsinsatser inom det sociala området.

ap.4 Miljömålsfrågor

Medlen ska användas för Socialstyrelsens övergripande ansvar för miljöfrågor relaterade till hälsa i enlighet med propositionen Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier.

ap.5 Särskilda tillsynsinsatser inom äldrevården

Medlen ska användas för att, i samarbete med länsstyrelserna, förstärka tillsynsinsatserna inom vården och omsorgen om äldre. Ytterligare riktlinjer och villkor för medlens användning specificeras i regeringsuppdraget Uppdrag om förstärkt tillsyn vid länsstyrelserna och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet (regeringsbeslut nr 3 den 13 februari 2003).

ap.7 Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och ska finansiera verksamheten vid Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus).

13:9

Bidrag till psykiatri (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen500 000
ap.1Bidrag till psykiatri - Bidrag till psykiatri (ram)500 000

Villkor för anslag 13:9

ap.1 Bidrag till psykiatri - Bidrag till psykiatri

Av medlen ska Socialstyrelsen utbetala 5 miljoner kronor till Föreningen Nationella Hjälplinjen utan rekvisition, i enlighet med regeringens beslut nummer 3 den 18 januari 2007.

Av medlen ska Socialstyrelsen utan rekvisition utbetala 3 miljoner kronor till Riksförbundet Attention, för vidare fördelning av medlen till patient-, brukar- och anhörignätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa.

Av medlen ska Socialstyrelsen använda 25 miljoner kronor för ett nationellt utvecklingscentrum för tidiga insatser till barn och unga som löper risk att drabbas av svårare psykisk ohälsa.

Av medlen ska Socialstyrelsen använda 13,5 miljoner kronor för att förstärka tillsynen över den psykiatriska hälso- och sjukvården.

Av medlen ska Socialstyrelsen utbetala 5,7 miljoner kronor till Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige (IPULS) för att utveckla och förstärka specialistkompetenskurserna i psykiatri.

Resterande medel ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

14:1

Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen145 607
ap.4Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar - del till SoS (ram)145 607

Villkor för anslag 14:1

ap.4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar - del till SoS

I enlighet med förordningen (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar ska 20 907 000 kronor av de totala medlen betalas ut till frivilligorganisationer som bedriver hivpreventivt arbete. Syftet med bidraget är att förebygga spridning eller minska konsekvenserna av hiv/aids och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar.

Av de totala medlen ska 95 000 000 kronor betalas ut i enlighet med överenskommelsen mellan staten, Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet om vissa ersättningar inom folkhälsoområdet för år 2008.

Av de totala medlen ska 29 400 000 kronor användas till finansiering av insatser på nationell nivå och till övergripande samordning och uppföljning m.m.

Av de totala medlen ska 300 000 kronor betalas ut till Stockholms läns landsting som bidrag till kostnader för personal vid det Europeiska centrumet för byggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) och personalens familjemedlemmar avseende hälso- och sjukvård inom vårdområdena husläkare med basal hemsjukvård och primärvårdsrehabilitering, barn- och mödrahälsovård, logopedi samt fotsjukvård inom Stockholms läns landsting. 

14:6

Folkhälsopolitiska åtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Statens folkhälsoinstitut48 022
ap.2Bidrag till Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN) (ram)12 479
ap.3Insatser för att förebygga spelberoende (ram)27 893
ap.9Särskilda åtgärder FHI (ram)7 650
Disponeras av Socialstyrelsen52 181
ap.1Bidrag till sammanslutningar av f d alkoholmissbrukare, vissa nykterhetsorg m.fl. (ram)39 781
ap.6Bidrag till SPES (ram)500
ap.7Skaderegistreringssystemet IDB (ram)1 500
ap.10Samordning av beredskap för utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar (ram)5 000
ap.12Särskilda åtgärder SoS (ram)5 400
Disponeras av Smittskyddsinstitutet15 000
ap.8STRAMA (ram)10 000
ap.11Beredskap för utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar (ram)5 000
Disponeras av regeringen101 950
ap.5Folkhälsopol.åtg - Regeringens disposition (ram)101 950

Villkor för anslag 14:6

ap.1 Bidrag till sammanslutningar av f d alkoholmissbrukare, vissa nykterhetsorg m.fl.

Medlen ska utbetalas till sammanslutningar som avses i 1 § förordningen (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området. Medlen ska fördelas med hänsyn till målen för bidrag till organisationer på det sociala området och användas tillsammans med medlen under anslag 18:1 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagspost 3. Beslut om fördelning ska ske i ett sammanhang och de båda anslagsposterna ska således ses som en helhet.

Fördelningen ska ske med utgångspunkt från riksdagens skrivelse (rskr. 2001/02:94). Utbetalning ska ske i förskott med högst en fjärdedel per kvartal.

ap.2 Bidrag till Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN)

Medlen ska utbetalas till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Utbetalningen ska ske i förskott med högst en fjärdedel per kvartal.

ap.3 Insatser för att förebygga spelberoende

Medlen ska användas för insatser mot spelberoende och dess sociala konsekvenser. En del av medlen ska användas i enlighet med bilagan till regeringsbeslut nr 10 den 18 september 2003. Medlen kan också användas för riktade utbildningsinsatser till yrkesverksamma och för stöd till självhjälpsgrupper, anhöriga samt föreningar för spelberoende.

ap.6 Bidrag till SPES

Medlen ska efter rekvisition utbetalas i form av organisationsstöd till Riksorganisationen Suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES).

ap.7 Skaderegistreringssystemet IDB

Medlen ska användas för drift av det nationella skaderegistreringssystemet Injury Data Base. Socialstyrelsen ska vid prognostillfället i augusti utförligt kommentera förväntad medelsanvändning på anslagsposten.

ap.8 STRAMA

Medlen disponeras av Smittskyddsinstitutet för verksamhet inom ramen för Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens (STRAMA).

ap.9 Särskilda åtgärder FHI

Anslagsposten ska användas till följande åtgärder:

Högst 5 000 000 kronor ska användas för genomförande av tre delstudier inom föräldrastödsområdet (i enlighet med uppdrag nr 8 i regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Statens folkhälsoinstitut.)

Högst 500 000 kronor ska användas för att ta fram ett utbildnings- /fortbildningspaket avseende metoden motiverande samtal och fysisk aktivitet på recept samt iscensätta en samtidig utbildningsinsats inom området i enlighet med regeringsbeslut den 29 april 2008.

Högst 700 000 kronor ska användas för att i samverkan med Livsmedelsverket initiera ett samverkansprojekt inom området matvanor och fysisk aktivitet i enlighet med regeringsbeslut den 29 april 2008. Av dessa medel får högst 350 000 kronor utbetalas till Livsmedelsverket.

Högst 500 000 kronor ska användas för spridning av FYSS 2008 i enlighet med regeringsbeslut den 29 april 2008.

Högst 500 000 kronor ska användas för utveckling av manualer för att främja fysisk aktivitet i samhällsplaneringen och underlätta planering av bebyggda miljöer (i enlighet med uppdrag nr 10 i regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Statens folkhälsoinstitut).

Av medlen ska FHI efter rekvisition utbetala 450 000 kronor till Nationella Healthy Cities-nätverket för att finansiera en halvtidstjänst som koordinator i enlighet med regeringsbeslut den 15 maj 2008.

ap.10 Samordning av beredskap för utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar

Medlen disponeras av Socialstyrelsen för att stärka myndighetens förmåga att planera för och hantera nationell samordning av insatser under en pandemi eller andra allvarliga smittutbrott samt stärka myndighetens arbete med att utveckla den nationella beredskapsplaneringen inom smittskyddsområdet, både i generisk riktning och för specifika hot. I detta ingår att:

· stärka myndighetens förutsättningar att ge stöd till den regionala och lokala nivån (sjukvårdshuvudmännen, länsstyrelser och andra aktörer) i utvecklandet av en förbättrad beredskap för en pandemi eller andra allvarliga smittutbrott,

· inom ramen för sin roll enligt smittskyddslagen (2004:168) och i samverkan med andra berörda myndigheter utveckla en beredskap för att möta de behov av information som uppkommer under en pandemi eller vid andra allvarliga smittutbrott inom eller utanför Sveriges gränser; i synnerhet framtagande av material samt genomförande av utbildningsinsatser

· ta fram ett underlag för sektorsmyndigheternas planering för att möjliggöra en analys av vilka åtgärder som kan behövas för att i ett tidigt skede begränsa spridningen av en pandemi

· ta fram ett underlag om vilken information som behövs för att det ska kunna vara möjligt att följa en pandemis utbredning, effekter och konsekvenser på samhället i stort

Medlen ska även användas för att stärka myndighetens förutsättningar att fungera som nationell kontaktpunkt gentemot WHO i enlighet med det nya internationella hälsoreglementet IHR (2005).

ap.11 Beredskap för utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar

Medlen disponeras av Smittskyddsinstitutet för att stärka myndighetens generella förmåga att, i enlighet med rollen som expertmyndighet, lämna underlag till Socialstyrelsen, smittskyddsläkare och andra berörda myndigheter under en pandemi eller andra allvarliga smittutbrott. I detta ingår att tillsammans med Socialstyrelsen avgöra vilka övervakningssystem som behövs för att kunna vidta åtgärder under en pandemi eller andra allvarliga smittutbrott inom eller utanför Sveriges gränser. Smittskyddsinstitutet ska, efter samråd med Socialstyrelsen, utveckla dessa system.

ap.12 Särskilda åtgärder SoS

Anslagsposten ska användas till följande åtgärder: 

Av medlen ska Socialstyrelsen efter rekvisition utbetala 2 000 000 kronor till Forum för frivilligt socialt arbete för att stödja Volontärbyråns verksamhet i enlighet med regeringsbeslut den 15 maj 2008.

Av medlen ska Socialstyrelsen efter rekvisition utbetala 2 400 000 kronor till Forum för frivilligt socialt arbete för att finansiera uppbyggnaden av en stödstruktur för frivilligcentralerna i Sverige i enlighet med regeringsbeslut den 15 maj 2008.

Av medlen ska Socialstyrelsen efter rekvisition utbetala 1 000 000 kronor till Samarbete för människor i sorg (SAMS) för att stöjda upprättandet av ett nationellt kansli i enlighet med regeringsbeslut den 15 maj 2008.

16:1

Personligt ombud (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen109 460
ap.1Personligt ombud (ram)89 460
ap.2Personligt ombud (ram)20 000

Villkor för anslag 16:1

ap.1 Personligt ombud

Medlen disponeras av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen fördelar medlen till samtliga länsstyrelser utifrån en anpassad fördelningsmodell där hela anslaget går till verksamhet med personliga ombud.

ap.2 Personligt ombud

Medlen disponeras av Socialstyrelsen. Medlen ska oavkortat gå till att utöka antalet personliga ombud förutom högst 1 000 000 kronor som Socialstyrelsen får använda för kostnader som myndigheten har för att stödja, följa och utveckla verksamheten.

16:2

Vissa statsbidrag inom handikappområdet (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen250 350
ap.1Rådgivning och annat stöd (ram)176 000
ap.2Tolktjänst (ram)74 350

Villkor för anslag 16:2

ap.1 Rådgivning och annat stöd

Socialstyrelsen fördelar bidraget till landstingen (motsvarande) på grundval av antalet invånare i respektive landsting (motsvarande) den 31 december året före bidragsåret. Bidrag utges enligt riktlinjer som anges i prop. 1992/93:159 (bet. 1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321). Medlen utbetalas per kvartal i efterskott utan särskild rekvisition. Totalt 75 procent av medlen ska utbetalas under första och andra kvartalen, och totalt 25 procent under tredje och fjärde kvartalen.

Av medlen ska 7 000 000 kronor användas i enlighet med regeringsbeslut nr 3 den 16 augusti 2007 Uppdrag till Hjälpmedelsinstitutet att samordna genomförandet av en försöksverksamhet för fritt val av hjälpmedel. Medlen utbetalas utan särskild rekvisition.

ap.2 Tolktjänst

Socialstyrelsen fördelar bidraget till landstingen (motsvarande) enligt riktlinjer som anges i prop. 1992/1993:159 (bet. 1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321). Medlen utbetalas per kvartal i efterskott utan särskild rekvisition. Av medlen ska 67 procent av bidraget fördelas på grundval av antalet invånare i respektive landsting (motsvarande) den 31 december året före bidragsåret. Bidraget till Örebro läns landsting ska dock utgå med ett bidrag per invånare som är 80 procent högre än för riket i övrigt. Av medlen ska 33 procent av bidraget fördelas enligt bilaga 3.

16:3

Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen178 783
ap.4Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd (ram)172 328
ap.5Bidrag till nationellt kunskapscenter (ram)6 455

Villkor för anslag 16:3

ap.4 Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd

Medlen disponeras av Socialstyrelsen. Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus) administrerar det statliga bidraget till särskilt utbildningsstöd.

ap.5 Bidrag till nationellt kunskapscenter

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och avser dövblindverksamhet vid Mo Gård som bedrivs i enlighet med avtal mellan staten och Resurscenter Mo Gård AB. Bidraget utbetalas efter rekvisition i förskott med en fjärdedel per kvartal.

16:4

Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen130 205
ap.1Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder (ram)80 450
ap.2Hjälpmedelsinstitutet (ram)49 755

Villkor för anslag 16:4

ap.1 Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder

Bidrag för 2008 utbetalas kvartalsvis med högst en fjärdedel av beloppet per kvartal. Bidraget utbetalas i förskott utan särskild rekvisition till nedan angivna verksamheter. Om redovisningen av bidraget visar att det inte förbrukats under budgetåret regleras överskottet vid följande års utbetalning. En organisation som har fått statsbidrag är skyldig att på Socialstyrelsens begäran lämna det underlag som behövs för myndighetens granskning. Om oriktiga uppgifter från sökanden är orsak till att bidraget felaktigt beviljats ska detta betalas tillbaka till Socialstyrelsen. Ansökan av medlen görs till Socialstyrelsen.

1. Synskadades riksförbund (SRF) med högst 8 030 000 kronor för Iris Hantverk Aktiebolags sysselsättningsfrämjande verksamhet för synskadade hantverkare. För verksamheten gäller i tillämpliga delar brev av den 22 maj 1953 angående depåverksamheten till stöd för blinda hantverkare.

2. SRF med högst 23 903 000 kronor för anskaffning och placering av ledarhundar för synskadade och därmed sammanhängande åtgärder. Av dessa medel ska minst 12 500 000 kronor användas för inköp av ledarhundar. Härvid får skillnad inte göras mellan SRF:s medlemmar och andra synskadade.

3. SRF med högst 10 071 000 kronor för sysselsättningsfrämjande verksamhet för synskadade, delaktighetsfrämjande verksamhet för personer med synskada och ytterligare funktionshinder, utgivning av tidningar på tal och i punktskrift, lästjänst via fax samt produktion av material i punktskrift, i enlighet med den inriktning som anges i prop. 1986/87:100 bil. 7, prop. 1988/89:100 bil. 7 samt prop. 1996/97:1 utg.omr. 9.

4. Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB) och föreningen Fruktträdet med högst 6 160 000 kronor för produktion av informationskällor för dövblinda personer. Medlen får inte användas för medlemstidningar eller funktionärsinformation. Därutöver utbetalas högst 697 000 kronor till FSDB för kunskapsutveckling, nätverksbyggande och informationsspridning. Kunskap om livsvillkoren för äldre personer med dövblindhet ska särskilt uppmärksammas i samråd med Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor.

5. Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) med högst 2 802 000 kronor för verksamhet för att stärka teckenspråkets ställning enligt riktlinjer i prop. 1984/85:100 bil. 7.

6. Stiftelsen Rikstolktjänst med högst 8 890 000kronor för att tillhandahålla tolkservice för förtroendevalda i vissa organisationer enligt de grunder som framgår av prop. 1986/87:100 bil. 7. Medlen avser kostnader för rikstolktjänst som ges under budgetåret 2007.

7. Naturhistoriska riksmuseet, Palynologiska laboratoriet med högst
670 000 kronor för prognostisering och rapportering av pollen- och sporallergener samt för därmed sammanhängande uppgifter.

8. Föreningen rekryteringsgruppen Aktiv Rehabilitering med högst
2 390 000 kronor för lägerverksamhet och uppsökande verksamhet främst för personer med ryggmärgsskada.

9. Neurologiskt handikappades riksförbund (NHR) med högst
1 121 000 kronor för verksamheten med kunskapsspridning om förflyttningslösningar för personer med funktionshinder vid Hjälpmedelscenter Väst i Göteborg.

10. Ågrenska stiftelsen med högst 2 795 000 kronor för riksverksamhet för familjer med barn som har sällsynta diagnoser.

11. Handikapporganisationernas rekreationsanläggningar med högst
12 921 000 kronor enligt bestämmelser i förordningen (1994:950) om statsbidrag till handikapporganisationernas rekreationsanläggningar.

ap.2 Hjälpmedelsinstitutet

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition månadsvis i efterskott till Hjälpmedelsinstitutet.

Av medlen ska högst 450 000 kronor användas för administration för upphandling av ledarhundar.

16:5

Bidrag till handikapporganisationer (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen183 660
ap.1Bidrag till handikapporganisationer (ram)183 660

Villkor för anslag 16:5

ap.1 Bidrag till handikapporganisationer

Anslaget fördelas av Socialstyrelsen enligt bestämmelserna i förordningen (2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer.

Utbetalningen ska ske kvartalsvis i förskott.

Av medlen ska 5 152 000 kronor användas för att begränsa de negativa effekterna som uppkommit för ett fåtal handikapporganisationer på grund av de nya reglerna för bidrag till handikapporganisationer. Utbetalningen ska ske som ett engångsbelopp.

16:6

Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen17 159
ap.1Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation (ram)17 159
Disponeras av regeringen6 500
ap.2Till regeringens disposition (ram)6 500

Villkor för anslag 16:6

ap.1 Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation

Bidraget utbetalas enligt förordningen (2001:638) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation. Socialstyrelsen fördelar bidraget i början av varje kvartal med en fjärdedel av det beräknade statsbidraget för det löpande kalenderåret till landstingen eller kommunalförbund som förskriver sådan utrustning.

17:1

Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen31 347
ap.1Stimulansbidrag till FoU center inom äldreområdet (ram)9 940
ap.3Bidrag till pensionärsorganisationer (ram)7 916
ap.6Stöd till anhörigorganisationer (ram)3 491
ap.9Nationellt kompetenscentrum (ram)10 000
Disponeras av Boverket500 000
ap.10Investeringsstöd (ram)500 000
Disponeras av regeringen1 854 790
ap.4Stöd till anhörigvården (ram)89 850
ap.5Stöd till longitudinella områdesdatabaser (ram)11 940
ap.8Till regeringens disposition (ram)1 753 000
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet2 000
ap.7Till Regeringskansliets disposition (ram)2 000

Villkor för anslag 17:1

ap.1 Stimulansbidrag till FoU center inom äldreområdet

Bidraget utges enligt de riktlinjer som anges i prop. 1999/2000:149 (bet. 2000/01:SoU5, rskr. 2000/01:53).

Medlen ska användas och fördelas i enlighet med regeringens beslut nr 11 den 22 november 2001 Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2001 avseende Socialstyrelsens verksamhet och medelsdisposition m.m. avseende anslag 17:1 Stimulansbidrag och andra åtgärder inom äldrepolitiken.

Ersättning till Socialstyrelsen för kostnader i samband med uppdraget får utgå under 2008 med högst 550 000 kronor.

ap.3 Bidrag till pensionärsorganisationer

Bidraget utbetalas enligt bestämmelserna i förordningen (2003:752) om statsbidrag till pensionärsorganisationer. Högst 500 000 kronor avser pensionärsorganisationer som bedöms omfattas av § 3 i förordningen och de närmare föreskrifter som Socialstyrelsen meddelar enligt § 13.

ap.4 Stöd till anhörigvården

Medlen disponeras av regeringen för vidareutveckling av stödet till dem som hjälper och vårdar närstående i enlighet med regeringsbeslut nr 4 den 27 januari 2005 samt regeringsbeslut nr 25 den 20 december 2005. Den huvudsakliga målgruppen för stödet är anhöriga eller närstående till personer som är 65 år och äldre. Medlen utbetalas till Socialstyrelsen utan särskild rekvisition.

ap.5 Stöd till longitudinella områdesdatabaser

Medlen disponeras av regeringen för fortsatt stöd till longitudinella områdesdatabaser inom äldreområdet i enlighet med regeringsbeslut nr 6, 7, 8 och 9 den 9 juni 2005.

ap.6 Stöd till anhörigorganisationer

Medlen ska användas för stöd till verksamhet som bedrivs av en ideell organisation med syfte att stödja dem som vårdar och hjälper någon närstående. Den huvudsakliga målgruppen för stödet är anhöriga eller närstående till personer som är 65 år och äldre. Organisationen ska ha en riksomfattande organisation med ett lokalt eller regionalt förankrat föreningsliv i minst tio län för att få del av medlen, om inte särskilda skäl finns. Med särskilda skäl avses i detta fall att organisationens medlemmar är en geografiskt avgränsad grupp som inte har förutsättningar att bli rikstäckande, eller att det är en innovativ verksamhet för anhöriga eller närstående som en ideell organisation vill starta. Medel kan inte beviljas för samma ändamål som organisationen får annat statsbidrag för. Bidrag beviljas med hänsyn till verksamheternas innehåll och omfattning. Utbetalning ska ske kvartalsvis i efterskott. Ansökan om medel görs till Socialstyrelsen.

ap.7 Till Regeringskansliets disposition

Medlen disponeras av Regeringskansliet för det fortsatta arbetet med Kompetensstegens (S2004:10) administration efter kommitténs upphörande.

ap.8 Till regeringens disposition

Medlen disponeras av regeringen för satsningar på vården och omsorgen om äldre.

1. Av medlen ska 1 356 900 000 kronor användas i enlighet med regeringsbeslut nr 6 den 18 januari 2007 Uppdrag till Socialstyrelsen att fördela stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre personer.

2. Av medlen ska 5 000 000 kronor användas i enlighet med regeringsbeslut nr 9 den 21 juni 2006 Uppdrag till Socialstyrelsen om årliga nationella brukarundersökningar inom vården och omsorgen om äldre.

3. Av medlen ska 7 700 000 kronor användas i enlighet med regeringsbeslut nr 9 den 18 januari 2007 Uppdrag till Socialstyrelsen att utveckla ett nationellt system för öppna jämförelser inom vården och omsorgen om äldre.

4. Av medlen ska 22 000 000 kronor användas i enlighet med regeringsbeslut nr 2 den 22 januari 2007 Uppdrag till Hjälpmedelsinstitutet att samordna satsningen Teknik för äldre.

5. Av medlen ska 35 000 000 kronor användas för forskning om äldre.

6. Av medlen ska 6 000 000 kronor användas för att finansiera Delegationen för utveckling av bostäder och boende för äldre personer (dir. 2006:63).

7. Av medlen ska 18 000 000 kronor användas för att finansiera krav på kommunerna att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (Prop. 2005/06:115 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre).

8. Av medlen ska 2 000 000 kronor användas för uppdrag till Statistiska centralbyrån att utöka antalet äldre personer i undersökningen av levnadsförhållanden (ULF) (Prop. 2005/06:115 Nationell utvecklingsplan för vård o omsorg om äldre).

9. Av medlen ska 300 000 000 kronor användas för åtgärder för en ökad mångfald av utförare inom äldreomsorgen (dir. 2007:38).

ap.9 Nationellt kompetenscentrum

Medlen disponeras av Socialstyrelsens och ska användas i enlighet med regeringsbeslut nr 4 c den 4 september 2006 Uppdrag att utveckla ett nationellt kompetenscentrum för vård och omsorg om äldre.

Kostnaderna för uppdraget ska därmed, med ändring av regeringsbeslut nr 4 c den 4 september 2006, belasta anslagspost 9 Nationellt kompetenscentrum.

ap.10 Investeringsstöd

Medlen disponeras av Boverket och ska användas i enlighet med regeringsbeslut nr 4 den 16 maj 2007 Uppdrag om investeringsstöd för nybyggnad av och ombyggnad till särskilt boende för äldre.

18:1

Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen147 116
ap.3Bidrag till org. på det sociala området (ram)28 580
ap.4Motverka våld mot kvinnor (ram)111 536
ap.8Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (ram)7 000
Disponeras av Statistiska centralbyrån6 235
ap.9Statistiska undersökningar (ram)6 235
Disponeras av regeringen103 150
ap.1Utvecklingsmedel (ram)13 150
ap.5Till regeringens disposition (ram)90 000
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet1 980
ap.7Utv sociala välfärdsstatistiken - RKs disposition (ram)1 980

Villkor för anslag 18:1

ap.1 Utvecklingsmedel

Medlen disponeras av regeringen för en fortsatt satsning på kunskapsutveckling inom socialtjänsten.

ap.3 Bidrag till org. på det sociala området

Medlen disponeras av Socialstyrelsen för bidrag till organisationer på det sociala området.

1. Av medlen ska 27 180 000 kronor utbetalas till sammanslutningar som avses i 1 § förordningen (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området.

Medlen ska fördelas med hänsyn till målen för bidrag till organisationer på det sociala området och användas tillsammans med medlen under anslag 14:6 Folkhälsopolitiska åtgärder, anslagspost 1. Beslut om fördelning ska ske i ett sammanhang och de båda anslagsposterna ska således ses som en helhet. Medel ska fördelas till kvinnojourernas riksorganisationer samt för kvinnojourernas verksamhet.

Medel ska även utgå till invandrarorganisationer, kvinno- och mansorganisationer m.fl. som arbetar för att motverka våld mot kvinnor. Stöd till lokala kvinnojourer ska prioriteras liksom stöd till lokala mansmottagningar med verksamhet inriktad på att motverka mäns våld mot kvinnor och barn. Stödet bör huvudsakligen fördelas av riksorganisationerna i enlighet med riktlinjer som Socialstyrelsen meddelar. Riksorganisationerna ska redovisa skälen för bifall och avslag till lokala organisationer till Socialstyrelsen. De som inte tillhör någon riksorganisation kan söka medel direkt från Socialstyrelsen.

Stöd kan också ges till organisationer som ansvarar för opinionsbildning, egna insatser och metodutveckling när det gäller utsatta barn och deras familjer. Fördelningen ska ske med utgångspunkt från riksdagens skrivelse (rskr. 2001/02:94). Utbetalning ska ske i förskott med högst en fjärdedel per kvartal.

2. Av medlen ska 1 400 000 kronor utbetalas till Riksförbundet för sexuellt likaberättigade (RFSL) i syfte att förstärka och utveckla förbundets brottsofferverksamhet/jour för homosexuella, bisexuella eller transpersoner (HBT-personer) efter det att förbundet lämnat en verksamhetsplan för hur medlen ska användas. RFSL ska sedan till Socialstyrelsen lämna en redovisning för hur medlen används och vilket resultat som uppnåtts.

ap.4 Motverka våld mot kvinnor

Medlen inklusive anslagssparande disponeras av Socialstyrelsen för regeringens insatser för våldsutsatta kvinnor.

1. Av medlen ska 3 000 000 kronor användas i enlighet med regeringsbeslut nr 4 den 5 juli 2007 Uppdrag till Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) att utvärdera metoder och arbetssätt i socialtjänstens arbete med våldsutövande män.

2. Av medlen ska 1 000 000 kronor användas i enlighet med regeringsbeslut nr 21 den 20 juni 2007 Uppdrag till IMS att kvalitetssäkra bedömningsinstrument för socialtjänstens insatser för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld.

3. Av medlen ska 1 500 000 kronor användas i enlighet med regeringsbeslut nr 24 den 7 juni 2007 Uppdrag till Socialstyrelsen att förbättra kunskapsstödet när det gäller socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld.

4. Av medlen ska 5 000 000 kronor användas i enlighet med regeringsbeslut nr 53 den 3 maj 2007 Uppdrag till Socialstyrelsen och länsstyrelserna om förstärkt tillsyn av socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.

5. Av medlen ska 109 000 000 kronor användas i enlighet med regeringsbeslut nr 3 den 15 februari 2007 och regeringsbeslut Uppdrag till Socialstyrelsen att utbetala utvecklingsmedel till kommunerna i syfte att förstärka kvinnojoursverksamheten och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld.

6. Av medlen ska högst 2 000 000 kronor utbetalas till handikapporganisationer som bedriver projekt för att förebygga våld mot personer med funktionshinder och/eller projekt som ger stöd till dem som utsatts för våld (skr. 2007/08:39).

ap.5 Till regeringens disposition

Medlen disponeras av regeringen för en satsning på en förstärkt vårdkedja inom ungdomsvården. Medlen ska användas i enlighet med riktlinjerna i regeringsbeslut nr 2 den 29 juni 2006.

ap.7 Utv sociala välfärdsstatistiken - RKs disposition

Medlen disponeras av Regeringskansliet för utveckling av den sociala välfärdsstatistiken.

ap.8 Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete

Medlen disponeras av Socialstyrelsen för verksamheten vid Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS). Socialstyrelsen ska med hjälp av IMS främja utvecklingen av metoder och arbetsformer i socialt arbete genom systematisk prövning och värdering av utfall och effekter av socialtjänstens insatser samt förmedla kunskap om verkningsfulla metoder och arbetsformer.

ap.9 Statistiska undersökningar

Medlen disponeras av Statistiska centralbyrån för statistiska undersökningar av levnadsförhållanden (ULF och Barn-ULF).

18:3

Utvecklingsmedel till åtgärder för hemlösa (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen33 000
ap.1Utvecklingsmedel till åtgärder för hemlösa (ram)33 000

Villkor för anslag 18:3

ap.1 Utvecklingsmedel till åtgärder för hemlösa

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och ska användas i enlighet med regeringsbeslut nr 5 den 1 februari 2007 Uppdrag att samordna och koordinera genomförandet av regeringens strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.

5.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Budgetår 2006

13:9

Bidrag till psykiatri och social psykiatri (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen0
ap.2Verksamhetsutveckling (ram)0

Villkor för anslag 13:9

ap.2 Verksamhetsutveckling

Socialstyrelsen får av anslagssparandet disponera högst 10 miljoner kronor för administration, uppföljning, utvärdering samt vissa nationella projekt med kvalitets- och kunskapsinriktning, varav högst 4 miljoner kronor för administration, uppföljning och utvärdering.

Socialstyrelsen får vidare av anslagssparandet disponera totalt 25 miljoner kronor för stöd dels till ett nationellt kunskapsprojekt avseende psykosociala insatser för personer med psykiska funktionshinder, dels till ett projekt med en utbildningssatsning för Case Managers, i enlighet med regeringsbeslut nr 8 och 9 den 14 september 2006. Av beloppet får totalt högst 4 miljoner kronor disponeras av Socialstyrelsen för administration, uppföljning och utvärdering. Anslagssparandet får i denna del disponeras över budgetåren dock längst till den 31 december 2011.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
13:2 Bidrag för läkemedelsförmånerna
ap.1630 0003 %0
13:3 Bidrag till hälso- och sjukvård
ap.2.403 %0
ap.2.60Allt0
ap.2.703 %0
ap.303 %0
ap.4.103 %0
ap.4.203 %0
ap.4.30Inget0
ap.5.203 %0
ap.5.30Allt0
ap.7.103 %0
ap.7.203 %0
ap.7.303 %0
ap.903 %0
ap.1103 %0
ap.12.103 %0
ap.1303 %0
ap.2003 %0
ap.2103 %0
ap.2403 %0
ap.27373 %0
ap.300Allt0
ap.3103 %0
ap.3203 %0
ap.3403 %0
ap.3503 %0
ap.3603 %0
ap.3703 %0
ap.390Allt0
ap.44.10Allt0
ap.45.103 %0
ap.45.203 %0
ap.45.403 %0
ap.46.103 %0
ap.46.203 %0
ap.4703 %0
ap.480Inget0
ap.490Inget0
ap.500Allt0
ap.510Inget0
13:6 Socialstyrelsen
ap.114 75210 %0
ap.21 2963 %0
ap.4373 %0
ap.51233 %0
ap.72703 %0
13:9 Bidrag till psykiatri
ap.10Allt0
13:9 (2006) Bidrag till psykiatri och social psykiatri
ap.2 (2006)035 0000
14:1 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar
ap.44 3683 %0
14:6 Folkhälsopolitiska åtgärder
ap.11 1933 %0
ap.23743 %0
ap.38373 %0
ap.53 058Inget0
ap.60Inget0
ap.7453 %0
ap.83003 %0
ap.90Inget0
ap.101353 %0
ap.111653 %0
ap.120Inget0
16:1 Personligt ombud
ap.103 %0
ap.20Allt0
16:2 Vissa statsbidrag inom handikappområdet
ap.103 %0
ap.203 %0
16:3 Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd
ap.45 3633 %0
ap.503 %0
16:4 Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder
ap.10Inget0
ap.20Inget0
16:5 Bidrag till handikapporganisationer
ap.10Inget0
16:6 Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation
ap.17103 %0
ap.203 %0
17:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken
ap.103 %0
ap.30Inget0
ap.403 %0
ap.50Allt0
ap.60Inget0
ap.703 %0
ap.803 %0
ap.903 %0
ap.100350 0000
18:1 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.
ap.10Inget0
ap.30Inget0
ap.40Allt0
ap.503 0000
ap.703 %0
ap.803 %0
ap.903 %0
18:3 Utvecklingsmedel till åtgärder för hemlösa
ap.10Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
13:3 Bidrag till hälso- och sjukvård
13:3 ap.1413:3 ap.35100 %
13:3 ap.4013:3 ap.50100 %
13:3 ap.4113:3 ap.5038 %
13:3 ap.4113:3 ap.3562 %
13:3 ap.4213:3 ap.50100 %
13:3 ap.4313:3 ap.50100 %
18:3 Utvecklingsmedel till åtgärder för hemlösa
18:3 ap.218:3 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
13:3 Bidrag till hälso- och sjukvård
ap.6.1ram
ap.6.2ram
ap.14ram
ap.18ram
ap.23ram
ap.38ram
ap.40ram
ap.41ram
ap.42ram
ap.43ram
ap.45.3ram
ap.46.3ram
13:6 Socialstyrelsen
ap.8ram
14:6 Folkhälsopolitiska åtgärder
ap.4ram
18:1 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.
ap.2ram
ap.6ram
18:3 Utvecklingsmedel till åtgärder för hemlösa
ap.2ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap200820092010 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
16:3 Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd
ap.483 00083 000
2010
17:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken
ap.110 00010 000
ap.910 00010 000
ap.10500 000300 000200 0002010
ap.510 00010 000
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)25 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)40 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)500 000
- varav SPECIAL500 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav SPECIAL

Låneram i Riksgäldkontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten, inklusive beredskapsinvesteringar enligt rskr. 2006/07:31 från Försvarsutskottet. Förnödenheter som kommer att avvecklas t.o.m. år 2008 ska undantas från lånefinansiering av beredskapsfinansieringar.

6.2

Utbetalningsplan

Till Socialstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-2545 774
2008-02-2545 774
2008-03-2545 774
2008-04-2545 774
2008-05-2545 774
2008-06-2545 774
2008-07-2545 774
2008-08-2545 774
2008-09-2545 774
2008-10-2545 774
2008-11-2545 774
2008-12-2545 774
Summa549 288
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Socialstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
13:6 ap.1Förvaltningsmedel
13:6 ap.2Utvecklingsmedel inom socialtjänsten
13:6 ap.4Miljömålsfrågor
13:6 ap.5Särskilda tillsynsinsatser inom äldrevården
13:6 ap.7Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Uppdragsverksamhet
EpC data och statistik, produktion001 5001 50000
Offentligrättslig verksamhet
Försäljning17 0573 7007 0005 0002 00022 757
Belopp angivna i tkr

Villkor

Försäljning

För publikationer ingår endast tryck- och formgivningskostnader, ej personalkostnader.

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Offentligrättslig verksamhet
Utfärdande av legitimationer, intyg m.m.25520011 90011 90000
Blodverksamhet2552001 8001 80000
Summa0013 70013 70000
Belopp angivna i tkr

8

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras144 400
Belopp angivna i tkr

Villkor

Av de beräknade inkomsterna avser 142 900 000 kronor bidrag från Krisberedskapsmyndigheten för Socialstyrelsens arbete inom beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred och det civila försvaret.

1 500 000 kronor avser bidrag från Konsumentverket för det nationella skaderegistreringssystemet IDB.

På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Jennie Hulth
Likalydande till

Statens folkhälsoinstitut
Kopia till

Samtliga departement
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet - Enheten för kommunal ekonomi
Finansdepartementets rättssekretariat
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets internrevision
Finansutskottet
Försvarsutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Riksrevisionen
Krisberedskapsmyndigheten
Statens räddningsverk
Läkemedelsverket
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Handikappombudsmannen
Hjälpmedelsinstitutet
Barnombudsmannen
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden
Läkemedelsförmånsnämnden
Apoteket AB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Samtliga länsstyrelser
Sveriges Kommuner och Landsting
Statistiska centralbyrån
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Boverket
Arbetsförmedlingen
Arbetsmiljöverket
Statens institutionsstyrelse
Smittskyddsinstitutet
Statens skolverk
Försäkringskassan

Senast uppdaterad: