Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
4

2008-05-08
Ku2008/315/KT
Statens maritima museer
Stumholmen
371 32 KARLSKRONA
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Statens maritima museer
Riksdagen har beslutat om Statens maritima museers verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 17, bet. 2007/08:KrU1, rskr. 2007/08:59).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Statens maritima museer och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikMuseer och utställningarMuseiverksamhet

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

Målet för Statens maritima museer är att bevara vårt kulturarv. Myndigheten ska utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.

Övergripande verksamhetsmål

Mål
Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska integreras i Statens maritima museers verksamhet.

Ett barnperspektiv ska integreras i Statens maritima museers verksamhet, bl.a. genom att barns och ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet ökar.

Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete ska öka och integreras i Statens maritima museers verksamhet.  

Återrapportering
Statens maritima museer ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten. 

Resultaten ska redovisas för myndigheten samt i tillämpliga delar per museum.

1.1.1

Verksamhetsområde Museer och utställningar

1.1.1.1

Verksamhetsgren Museiverksamhet

Mål 1

Förbättrade förutsättningar för samlingarnas bevarande.

Återrapportering

Statens maritima museer ska redovisa måluppfyllelse samt och en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

Mål 2

Ökad tillgänglighet till samlingarna.

Återrapportering

Statens maritima museer ska redovisa

 • måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten,
 • den verksamhet som avser eller svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka andelen ung publik,
 • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för funktionshindrade,
 • antal besökare med fördelning på bl.a. ålder, kön, utbildningsbakgrund, geografisk hemvist samt antal skolbesök.

Mål 3

Ökad kunskap inom det område museet verkar, bl.a. genom forskning och utveckling samt samverkan med universitet och högskolor.

Återrapportering

Statens maritima museer ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Regionalt utfall

Statens maritima museer ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för år 2007 respektive år 2008 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

Lokalkostnader

Statens maritima museer ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2008 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Prognoser 2008-2011

Statens maritima museer ska redovisa utgiftsprognoser för 2008—2011 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- den 22 januari 2008

- den 10 mars 2008

- den 9 maj 2008

- den 1 augusti 2008

- den 30 oktober 2008

4

Uppdrag

Besöksutveckling

Statens maritima museer ska till Statens kulturråd senast den 5 juli 2008 och 5 januari 2009 lämna uppgifter om den månadsvisa besöksutvecklingen på myndighetens museer. Uppgifterna ska redovisas per museum och ska innehålla

 • utfall av antal besökare per månad, samt aggregerat för hela året uppdelat på besökare under 19 år respektive 19 år och äldre,

 • förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år i antal och i procent.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:27

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Statens maritima museer107 600
ap.6Statens maritima museer (ram)107 600

Villkor för anslag 28:27

ap.6 Statens maritima museer

Anslagsposten får användas för lokalkostnader för Vasamuseet.

Av anslagsposten ska minst 7 miljoner kronor användas för bidragsgivning enligt den förordning som reglerar statsbidraget till försvarshistoriska museiverksamheter samt till kostnader vid Statens maritima museer som är förenade med etablerande och upprätthållande av dessa verksamheter. De museiverksamheter som är berättigade till bidrag enligt denna förordning är Hemsö fästning, Göteborgs Maritima Centrum, Rörliga kustartillerimuseet på Aspö och Vaxholms fästnings museum. Statens maritima museer ska i samband med årsredovisningen för 2008 redovisa hur medlen har använts samt analysera hur bidragens användning ytterligare kan effektiviseras.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
28:27 Centrala museer: Myndigheter
ap.63 0113 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)29 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)16 842
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Statens maritima museers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-258 967
2008-02-258 967
2008-03-258 967
2008-04-258 967
2008-05-258 967
2008-06-258 967
2008-07-258 967
2008-08-258 967
2008-09-258 967
2008-10-258 967
2008-11-258 967
2008-12-258 963
Summa107 600
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens maritima museers disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:27 ap.6Statens maritima museer

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor000000
Undersökningar, utredningar och andra tjänster000000
Vasamuseet12 596-2 00086 00090 000-4 0006 596
Summa12 596-2 00086 00090 000-4 0006 596
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar000000
Övrigt000000
Summa000000
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens maritima museer ska från och med 2008 redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

De budgeterade intäkterna för 2008 för avgiftsbelagd verksamhet uppgår till totalt 8 000 tkr.

Statens maritima museer ska redovisa besöksstatistik samt entré- och försäljningsintäkter i förhållande till kostnader för verksamheten vid Vasamuseet.

Statens maritima museer får i mån av tillgängliga medel lämna bidrag till bevarande och brukande av historiskt värdefulla fartyg.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Statens maritima museer skall i årsredovisningen för 2008 redovisa

 • för vilka ändamål och på vilka villkor myndigheten tar emot bidrag eller sponsormedel,
 • andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Jakob Kihlberg
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Riksförbundet Sveriges museer