Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:6

2008-06-26
U2008/4429/S
U2008/4522/SAM (delvis)
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Magasingatan 11
871 29 HÄRNÖSAND
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Specialpedagogiska skolmyndighetens verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 09, bet. 2007/08:SoU1, rskr. 2007/08:86, prop. 2007/08:1, utg.omr. 15, bet. 2007/08:UbU2, rskr. 2007/08:71, prop. 2007/08:1, utg.omr. 16, bet. 2007/08:UbU1, rskr. 2007/08:70, prop. 2007/08:99, utg.omr. 16, bet. 2007/08:FiU21, rskr. 2007/08:262).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Specialpedagogiska skolmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikFörskoleverksamhet och skolbarnsomsorgRåd och stöd i specialpedagogiska frågor
Läromedel
Barn- och ungdomsutbildningRåd och stöd i specialpedagogiska frågor
Läromedel
Undervisning
Boende och fritid
VuxenutbildningRåd och stöd i specialpedagogiska frågor
Läromedel
Bidrag till särskilda insatser inom folkbildningen
StudiestödsverksamhetStatsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar
Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder
HandikappolitikDelaktighet och jämlikhetBidrag till utbildningsanordnare m.fl

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige ska vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

1.1.1

Verksamhetsområde Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Mål

Erbjuda alla barn stöd och stimulans för utveckling och lärande samt underlätta för föräldrar att förena förvärvsarbete och studier med vård av och ansvar för barn.

Återrapportering

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Råd och stöd i specialpedagogiska frågor

Mål 1

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska kontinuerligt utveckla råd och stöd i specialpedagogiska frågor. Därigenom ska myndigheten underlätta för huvudmannen att skapa en likvärdig verksamhet samt öka möjligheterna till lärande, delaktighet, tillgänglighet och gemenskap för barn med funktionshinder.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa en samlad bedömning av vidtagna åtgärder, uppnådda resultat i förhållande till målet och en analys av hur måluppfyllelsen har utvecklats i jämförelse med tidigare år.

Myndigheten ska redovisa antalet råd- och stödinsatser fördelat på kön samt på olika typer av funktionshinder. Fördelningen och eventuella förändringar jämfört med föregående år ska analyseras och kommenteras.

Mål 2

Medvetenheten och kunskaperna hos huvudmän, personal och vårdnadshavare om pedagogiskt material för barn med funktionshinder ska kontinuerligt öka.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa en samlad bedömning av vidtagna åtgärder, uppnådda resultat i förhållande till målet och en analys av hur måluppfyllelsen har utvecklats i jämförelse med tidigare år.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Läromedel

Mål

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska utifrån ett konstaterat behov öka tillgången på pedagogiskt material för barn med funktionshinder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Därigenom ska myndigheten öka delaktigheten för barn med funktionshinder.

Myndigheten ska aktivt sträva efter att genom produktionsstöd stimulera den kommersiella marknaden att i större utsträckning utveckla läromedel för barn med funktionshinder.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa

- vidtagna åtgärder och uppnådda resultat i förhållande till målet,

- kostnaderna för verksamheten,

- utbetalt produktionsstöd, förändring jämfört med föregående år och en analys av förändringen,

- antalet utvecklade produkter fördelat på egenutvecklade produkter, anpassade produkter samt produkter utvecklade genom produktionsstöd,

- en samlad bedömning av det utvecklingsarbete som har bedrivits under året med särskilt beaktande av teknikutvecklingens betydelse för utvecklingen av läromedel för elever med funktionshinder samt kommentarer om forskning och utvecklingsarbete inom området, och

- avnämarnas tillfredställelse med producerade läromedel.

1.1.2

Verksamhetsområde Barn- och ungdomsutbildning

Mål

Öka andelen elever, såväl pojkar som flickor, som når målen för utbildningen.

Återrapportering

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Råd och stöd i specialpedagogiska frågor

Mål 1

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska kontinuerligt utveckla råd och stöd i specialpedagogiska frågor. Därigenom ska myndigheten underlätta för huvudmannen att skapa en likvärdig verksamhet samt öka möjligheterna till lärande, delaktighet, tillgänglighet och gemenskap för elever med funktionshinder.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa en samlad bedömning av vidtagna åtgärder, uppnådda resultat i förhållande till målet och en analys av hur måluppfyllelsen har utvecklats i jämförelse med tidigare år.

Myndigheten ska redovisa antalet råd- och stödinsatser fördelat på kön samt på olika typer av funktionshinder. Fördelningen och eventuella förändringar jämfört med föregående år ska analyseras och kommenteras.

Mål 2

Medvetenheten och kunskaperna hos skolhuvudmän, personal och vårdnadshavare om pedagogiskt material för elever med funktionshinder ska kontinuerligt öka.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa en samlad bedömning av vidtagna åtgärder, uppnådda resultat i förhållande till målet och en analys av hur måluppfyllelsen har utvecklats i jämförelse med tidigare år.

1.1.2.2

Verksamhetsgren Läromedel

Mål

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska utifrån ett konstaterat behov öka tillgången på pedagogiskt material för elever med funktionshinder inom det offentliga skolväsendet och motsvarande utbildning med fristående huvudman. Därigenom ska myndigheten öka delaktigheten för elever med funktionshinder.

Myndigheten ska aktivt sträva efter att genom produktionsstöd stimulera den kommersiella marknaden att i större utsträckning utveckla läromedel för elever med funktionshinder.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa

- vidtagna åtgärder och uppnådda resultat i förhållande till målet,

- kostnaderna för verksamheten,

- utbetalt produktionsstöd, förändring jämfört med föregående år och en analys av förändringen,

- antalet utvecklade produkter fördelat på egenutvecklade produkter, anpassade produkter samt produkter utvecklade genom produktionsstöd,

- en samlad bedömning av det utvecklingsarbete som har bedrivits under året med särskilt beaktande av teknikutvecklingens betydelse för utvecklingen av läromedel för elever med funktionshinder samt kommentarer om forskning och utvecklingsarbete inom området, och

- avnämarnas tillfredställelse med producerade läromedel.

1.1.2.3

Verksamhetsgren Undervisning

Mål

Elever i specialskolan ska erbjudas undervisning av hög kvalitet och med den anpassning och det stöd som krävs utifrån varje elevs förutsättningar och behov. Myndigheten ska även etablera och upprätthålla kontakt med elevens hemkommun.

Varje elev med dövhet, dövblindföddhet eller hörselskada ska efter genomgången specialskola vara tvåspråkig.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa följande.

 • En analys och kvalitetsbedömning av specialskolornas arbete, särskilt avseende den tvåspråkiga miljöns betydelse för verksamheten samt elevernas måluppfyllelse och resultat. I analysen ska förutsättningarna för verksamheten särskilt redovisas samt vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat som uppnåtts. Redovisningen ska beakta elevernas olika förutsättningar att nå målen.
 • En bedömning av andelen elever som är tvåspråkiga efter genomgången specialskola.
 • Verksamhetens totala kostnadsutveckling och styckkostnaden för en elevplats. Kostnadsredovisningen ska analyseras och kommenteras.
 • Andelen elever som når målen med en jämförelse över tid.
 • Hur myndigheten informerat kommuner och andra berörda om möjligheten till utbildning i specialskolan.

Redovisningen ska så långt som möjligt vara könsuppdelad. 

1.1.2.4

Verksamhetsgren Boende och fritid

Mål

Specialpedagogiska skolmyndighetens insatser ska inriktas mot att eleverna i specialskolan har ett tryggt och säkert elevhemsboende med hög kvalitet och goda förutsättningar till en aktiv fritid.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa följande.

 • Antalet elever som omfattas av boende genom inackordering och kostnad per elev.
 • Antalet elever som omfattas av elevresor och kostnad per elev. Av redovisningen ska framgå dels kostnader för veckoslutsresor för elever i elevhemsboende, dels dagliga resekostnader.
 • Antalet elever som omfattas av fritidsverksamhet och kostnad per elev.
 • Hur myndigheten säkerhetsställer kvaliteten på boendet. I redovisningen ska elevers och vårdnadshavares uppfattning om verksamheten särskilt belysas samt elevernas uppfattningar om utformningen av fritidsverksamheter.

Redovisningarna ska analyseras och kommenteras och så långt som möjligt vara könsuppdelade.

1.1.3

Verksamhetsområde Vuxenutbildning

Mål

Ge alla vuxna möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt, sysselsättning och rättvis fördelning.

Återrapportering

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.

1.1.3.1

Verksamhetsgren Råd och stöd i specialpedagogiska frågor

Mål 1

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska kontinuerligt utveckla råd och stöd i specialpedagogiska frågor. Därigenom ska myndigheten underlätta för huvudmannen att skapa en likvärdig verksamhet samt öka möjligheterna till lärande, delaktighet, tillgänglighet och gemenskap för elever med funktionshinder.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa en samlad bedömning av vidtagna åtgärder, uppnådda resultat i förhållande till målet och en analys av hur måluppfyllelsen har utvecklats i jämförelse med tidigare år.

Myndigheten ska redovisa antalet råd- och stödinsatser fördelat på kön samt på olika typer av funktionshinder. Fördelningen och eventuella förändringar jämfört med föregående år ska analyseras och kommenteras.

Mål 2

Medvetenheten och kunskaperna hos huvudmän, personal och elever om pedagogiskt material för personer med funktionshinder ska kontinuerligt öka.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa en samlad bedömning av vidtagna åtgärder, uppnådda resultat i förhållande till målet och en analys av hur måluppfyllelsen har utvecklats i jämförelse med tidigare år.

1.1.3.2

Verksamhetsgren Läromedel

Mål

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska utifrån ett konstaterat behov öka tillgången på pedagogiskt material för personer med funktionshinder inom det offentliga skolväsendet för vuxna. Därigenom ska myndigheten öka delaktigheten för elever med funktionshinder.

Myndigheten ska aktivt sträva efter att genom produktionsstöd stimulera den kommersiella marknaden att i större utsträckning utveckla läromedel för elever med funktionshinder.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa

- vidtagna åtgärder och uppnådda resultat i förhållande till målet,

- kostnaderna för verksamheten,

- utbetalt produktionsstöd, förändring jämfört med föregående år och en analys av förändringen,

- antalet utvecklade produkter fördelat på egenutvecklade produkter, anpassade produkter samt produkter utvecklade genom produktionsstöd,

- en samlad bedömning av det utvecklingsarbete som har bedrivits under året med särskilt beaktande av teknikutvecklingens betydelse för utvecklingen av läromedel för elever med funktionshinder samt kommentarer om forskning och utvecklingsarbete inom området, och

- avnämarnas tillfredställelse med producerade läromedel.

1.1.3.3

Verksamhetsgren Bidrag till särskilda insatser inom folkbildningen

Mål

Handläggningen av bidrag till särskilda insatser inom folkbildningen ska ha hög kvalitet och leda till att resurserna utnyttjas effektivt.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa

- totala kostnader för bidrag till särskilda insatser för handikappåtgärder vid folkhögskolan,

- antalet folkhögskolor med bidrag för särskilt kostnadskrävande utbildningsinsatser för deltagare med funktionshinder och beräknat antal studerande som erhållit stöd genom dessa insatser,

- totala kostnader för bidrag till Synskadades Riksförbund uppdelat på kostnader för anpassning av studiematerial och på administration för anpassningen, och

- antalet folkhögskolor och studieförbund som fått anpassat studiematerial.

1.1.4

Verksamhetsområde Studiestödsverksamhet

Mål

Verksamheten ska bidra till att kvinnor och män kan studera utan att begränsas av sina ekonomiska resurser eller av funktionshinder.

Studerande ska få de stöd som de har rätt till.

Tilltron till myndighetens administration ska vara hög. 

Återrapportering

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.

1.1.4.1

Verksamhetsgren Statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar

Mål

Föräldrar till elever som för sin kommunikation är beroende av teckenspråk ska kunna få en teckenspråksutbildning. Specialpedagogiska skolmyndigheten ska utveckla innehållet i och formerna för denna verksamhet.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa

- vidtagna åtgärder och resultat i förhållande till målet,

- antal utbildningar per utbildningsanordnare samt utbetalt statsbidrag totalt och per utbildning,

- antal kursdeltagare som fått ersättning totalt och per kalenderhalvår samt genomsnittskostnad per kursdeltagare totalt och per kalenderhalvår,

- antal ansökningar uppdelade på bifall och avslag samt den genomsnittliga ärendehanteringstiden, och

- administrationskostnaden för stödet.

1.1.4.2

Verksamhetsgren Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder

Mål

Verksamheten ska bidra till att kvinnor och män kan studera utan att begränsas av sina funktionshinder. Den genomsnittliga tiden för handläggning av ärenden ska inte överstiga tre veckor.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa

- antal ansökningar totalt och antal ansökningar som avslagits,

- den genomsnittliga handläggningstiden, och

- antalet studerande fördelat på åldersgrupperna

- 24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-

All statistik som rör individer ska vara uppdelad på kön om det inte finns särskilda skäl mot att göra detta. Statistiken ska redovisas totalt samt uppdelat på studier inom vuxenutbildning för utvecklingsstörda respektive studier om funktionshinder.

1.2

Politikområde Handikappolitik

Mål

- En samhällsgemenskap med mångfald som grund,

- att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet,

- jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder.

1.2.1

Verksamhetsområde Delaktighet och jämlikhet

Mål

Möjligheterna för delaktighet och självbestämmande för kvinnor och män respektive flickor och pojkar med funktionshinder ska öka. Diskrimineringen av kvinnor och män respektive flickor och pojkar med funktionshinder ska minska.

Återrapportering

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Bidrag till utbildningsanordnare m.fl

Mål

Handläggningen av bidrag till särskilt utbildningsstöd m.m. ska ha hög kvalitet och leda till att resurserna utnyttjas effektivt.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa följande.

 • Totala kostnader för särskilt utbildningsstöd inom vuxenutbildningsområdet fördelat på folkhögskolor, universitet och högskolor.
 • Antalet deltagare med särskilt utbildningsstöd per termin vid folkhögskola, även omräknat till deltagarveckor och helårsprestationer.
 • Antalet studenter med särskilt utbildningsstöd vid universitet och högskolor. Redovisningen ska vara fördelad på olika grupper av personer med funktionshinder.
 • Totala kostnader för omvårdnadsinsatserna vid de fyra riksgymnasieorterna de tre senaste åren.
 • Antalet avtalade habiliterings- och elevhemsplatser de tre senaste läsåren.
 • Kostnadsutvecklingen per avtalad elevhemsplats för respektive riksgymnasieort de tre senaste läsåren och kostnadsutvecklingen per avtalad habiliteringsplats för respektive riksgymnasieort de tre senaste läsåren. Stora skillnader mellan huvudmännen, när det gäller kostnad per plats, ska kommenteras.

All statistik som rör individer ska vara uppdelad på kön om det inte finns särskilda skäl mot att göra detta.

2

Mål och återrapporteringskrav

Barnkonventionen

Myndigheten ska i all sin verksamhet utgå från och beakta Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter samt i årsredovisningen redogöra för hur barnrättsperspektivet integreras i myndighetens verksamhet.

Teckenspråk

Myndigheten ska erbjuda teckenspråksutbildning för syskon till döva barn och barn till döva föräldrar. I årsredovisningen ska myndigheten redogöra för kostnaderna, utvecklingen och formerna för verksamheten samt redovisa antalet elever och kostnad per elev för utbildningen.

Samverkan

Myndigheten ska samverka med Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur när det gäller stiftelsens uppdrag att utöka sitt utbud av lättlästa nyheter och böcker för skolan.

Myndigheten ska redovisa på vilket sätt den har samverkat med Talboks- och punktskriftsbiblioteket för att kontinuerligt öka tillgången till läromedel för personer med läshandikapp.

Hantering av statsbidrag

Myndigheten ska per den 31 december redovisa utbetalningar till den kommunala sektorn uppdelat på kommuner, landsting och kommunala organisationer. I rapporteringen ska myndigheten ange anslag och utbetalt belopp med kommentarer om ändamål. Rapporteringen ska göras senast en månad efter avstämningsdatum.

Myndigheten ska i årsredovisningen redovisa arbetet med att betala ut statsbidrag enligt förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet.

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska vid nedanstående prognostillfällen redovisa utgiftsprognoser för 2008, 2009, 2010 och 2011.

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV).

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- den 1 augusti 2008 (2008-2011), och

- den 30 oktober 2008 (2008-2011).

Övrigt

Myndigheten ska bedriva verksamhet inom European Agency for Special Needs Education. Uppnådda resultat samt kostnader för verksamheten redovisas i samband med årsredovisningen.

Myndigheten ska vidta åtgärder för att det inom myndigheten ska finnas möjlighet till internationella kontakter och internationalisering.

Myndigheten ska i årsredovisningen redovisa hur den arbetat för att myndigheten ska präglas av en samlad myndighetskultur. 

3

Organisationsstyrning

Myndigheten ska särskilt bistå Statens skolverk vad avser verkets uppdrag att nå de handikappolitiska etappmålen.

Specialpedagogiska institutet respektive Specialskolemyndigheten har ansvaret för sina tillgångar och skulder till och med den 30 juni 2008. Specialpedagogiska skolmyndigheten övertar ansvaret från och med den 1 juli 2008.

4

Uppdrag

 1. Myndigheten ska senast den 31 oktober 2008 redogöra för kostnaderna och utvecklingen av utvecklingsprojektet i Västsverige kring dövblindfödda barns skolgång (U2006/9882/S). 
 2. Myndigheten ska samverka med Statens skolverk vad avser verkets uppdrag kring nationella prov för elever med funktionshinder (U2005/8381/G).
 3. Regeringsbeslut den 17 april 2008 (U2008/2957/S) med uppdrag att inrätta Ekeskolan och Hällsboskolan så att elever kan tas emot till utbildning till höstterminen 2008. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 september 2008.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:6

Särskilda insatser på skolområdet (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten59 155
ap.3Särsk.insat.skolomr. - del till Specialpedagogiska skolmyndigheten (ram)59 155

Villkor för anslag 25:6

ap.3 Särsk.insat.skolomr. - del till Specialpedagogiska skolmyndigheten

Bidrag lämnas enligt förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet.

Av medlen under anslagsposten ska Specialpedagogiska skolmyndigheten, utan rekvisition, betala ut 1 500 000 kronor till Göteborg kommun för undervisning i kommunens grundskola av elever med dövhet vilka i annat fall tillhör Vänerskolans upptagningsområde. Bidraget utbetalas i september.

Myndigheten får vidare belasta anslagsposten med högst 1 150 000 kronor för stöd till särskilt anordnad utbildning för ungdomar med svår synskada vilka efter grundskolan behöver ett s.k. mellanår före valet av gymnasial utbildning.

Vidare får medel användas för utvecklingsprojekt och analyser som syftar till att utveckla lärandemiljön för elever med funktionshinder.

25:82

Specialpedagogiska skolmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten325 393
ap.1Specialpedagogiska skolmyndigheten - del till Specialpedagogiska skolmyndigheten (ram)325 393

Villkor för anslag 25:82

ap.1 Specialpedagogiska skolmyndigheten - del till Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten får använda medel från anslagsposten för att stödja viss föräldrasamverkan vid Hällsboskolan och Ekeskolan.

Återbetalda medel vid bidrag med återbetalningsskyldighet ska tillföras anslaget.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

25:2

Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten21 192
ap.4Bidrag till vissa åtgärder för studerande med funktionshinder inom folkbildningen (ram)21 192

Villkor för anslag 25:2

ap.4 Bidrag till vissa åtgärder för studerande med funktionshinder inom folkbildningen

Statsbidrag får utbetalas för särskilt kostnadskrävande utbildningsinsatser vid folkhögskola för deltagare med funktionshinder. Bidraget avser utbildningskostnader och kostnader för åtgärder i samband med utbildningarna.

Av anslagsbeloppet får högst 2 100 000 kronor betalas ut som bidrag till Synskadades Riksförbund (SRF) för teknisk anpassning av studiematerial för synskadade och dövblinda. Minst 90 procent av beviljade bidrag ska avse produktionskostnader för sådan teknisk anpassning. Statsbidrag utbetalas av Specialpedagogiska skolmyndigheten efter ansökan från SRF med 80 procent under augusti 2008 och med 20 procent när SRF lämnar slutredovisning av kostnaderna.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
25:6 Särskilda insatser på skolområdet
ap.30Allt0
25:82 Specialpedagogiska skolmyndigheten
ap.19 760Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
25:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen
ap.40Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap200820092010 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
25:82 Specialpedagogiska skolmyndigheten
ap.111 5005 1006 400
Belopp angivna i tkr

Villkor

Specialpedagogiska skolmyndigheten bemyndigas att under 2008 för ramanslaget 25:82 Specialpedagoiska skolmyndigheten besluta om produktionsstöd till läromedelsproducenter som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 11 500 000 kronor under perioden 2009-2010. Belopp avseende infriade förpliktelser i tabellen är indikativa.

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)31 100
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)32 539
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Specialpedagogiska skolmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-07-2554 232
2008-08-2554 232
2008-09-2554 232
2008-10-2554 232
2008-11-2554 232
2008-12-2554 233
Summa325 393
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Specialpedagogiska skolmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
25:82 ap.1Specialpedagogiska skolmyndigheten - del till Specialpedagogiska skolmyndigheten

7

Avgifter och bidrag

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för administrationen av förstärkningsbidrag till folkhögskolor är full kostnadstäckning. För övrig avgiftsbelagd verksamhet är det ekonomiska målet att intäkterna delvis ska täcka kostnaderna.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Specialpedagogiska skolmyndigheten får ta emot avgift från Folkbildningsrådet för verksamhet avseende administration av förstärkningsbidrag till folkhögskolor. Intäkterna, som beräknas till 41 000 kronor, disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Specialpedagogiska skolmyndigheten får utöver vad som följer av 28 § förordningen (2008:390) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten mot avgift tillhandahålla läromedel och förteckningar. Avgifternas storlek bestäms och disponeras av myndigheten. 

Ersättning från hemkommunen för elevs undervisning i specialskolan och för elevs undervisning vid Resurscenter syn Örebro och Resurscenter tal och språk lämnas enligt förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan samt förordningen (SKOLFS 2000:156) om ersättning för elever som fullgör sin skolplikt i särskilda resurscenter. Avgiftsintäkterna disponeras av myndigheten och tillförs anslaget 25:82 Specialpedagogiska skolmyndigheten, ap. 1. Intäkterna ska särredovisas i årsredovisningen. Av redovisningen ska dessutom framgå hur många elever som kommer från värdkommunen respektive annan kommun.

Specialpedagogiska skolmyndigheten får enligt 1 kap. 4 § specialskoleförordningen (1995:401) och ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2000:448) om ändring i specialskoleförordningen efter avtal med en kommun fullgöra kommunens uppgifter inom förskoleklassen och fritidshemsverksamheten. Myndigheten ska ta ut avgift från kommunen för denna verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten och särredovisas i årsredovisningen.

Specialpedagogiska skolmyndigheten får efter avtal med en kommun ta ut avgift för assistans till elever i behov av särskilt stöd. Inkomsterna disponeras av myndigheten och särredovisas i årsredovisningen.

Specialpedagogiska skolmyndigheten får ta ut ersättning för kost, inkvartering och kursavgifter i samband med kurser och besök. Inkomster från sådan verksamhet får ej överstiga kostnader och får disponeras av myndigheten.

Specialpedagogiska skolmyndigheten får ta ut avgift för lokaler som upplåts för undervisningsändamål till Härnösands kommun avseende hörselklasser vid Kristinaskolan. Inkomsterna disponeras av myndigheten och ska särredovisas i årsredovisningen.

På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Anders Widholm
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets enhet för kommunal ekonomi
Finansdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementets enhet för statlig förvaltning
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ekonomienheten
Riksdagen, socialutskottet
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Barnombudsmannen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Arbetsgivarverket
Kammarkollegiet
Statskontoret
Statistiska centralbyrån
Statens skolverk
Myndigheten för skolutveckling
Sameskolstyrelsen
Nationellt centrum för flexibelt lärande
Högskoleverket
Stockholms universitet, Tolk- och översättarinstitutet
Centrala studiestödsnämnden
Överklagandenämnden för studiestöd
Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m. (U 2008:03)
Handikappombudsmannen
Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Folkbildningsrådet
Lärarförbundet
Lärarnas Riksförbund
Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Skolledarförbund