Miljödepartementet


Regeringsbeslut
3

2008-05-29
M2007/2352/H
Lantmäteriverket
801 82 GÄVLE
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Lantmäteriverket
Riksdagen har beslutat om Lantmäteriverkets verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 18, bet. 2007/08:CU1, rskr. 2007/08:105).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Lantmäteriverket och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
BostadspolitikLantmäteriverksamhetFastighetsindelning
Geografisk information och fastighetsinformation
Uppdragsverksamhet
Inskrivningsverksamhet

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Bostadspolitik

Mål

Målet för bostadsfrågor är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

Målet för samhällsbyggande är en ändamålsenlig samhällsplanering och ett hållbart samhällsbyggande som ger alla människor en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, naturresurser och energi samt ekonomisk tillväxt och utveckling främjas.

1.1.1

Verksamhetsområde Lantmäteriverksamhet

Mål

 • En effektiv rättssäker förrättningsverksamhet och en ändamålsenlig fastighetsindelning.
 • En god försörjning av grundläggande geografisk information och fastighetsinformation som utvecklas utifrån samhällets behov och bidrar till ökad samhällsnytta.
 • En effektiv och rättssäker inskrivningsverksamhet som bidrar till en väl fungerande fastighetsmarknad. 

Återrapportering

Lantmäteriverket ska övergripande redogöra för hur det statliga lantmäteriets verksamhet bidragit till målet för verksamhetsområdet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Fastighetsindelning

Mål Fastighetsbildning

Förrättningsverksamheten ska kännetecknas av enhetlig rättstillämpning, god service och information samt snabb, korrekt och kostnadseffektiv handläggning. Informationen som förs över till fastighetsregistret ska vara aktuell och tillförlitlig.

Målet innebär bl.a. att Lantmäteriverket ska

 • vidmakthålla ett fortsatt förtroende för och en hög rättssäkerhet inom förrättningsverksamheten,
 • förkorta vänte- och handläggningstiderna för fastighetsbildningsåtgärder, bl.a. genom prioritering av fastighetsbildningsverksamheten, 
 • minska kostnaderna för sakägarna, samt
 • värna om och utveckla tillförlitligheten i den information som förs över till fastighetsregistret.

Återrapportering Fastighetsbildning

Lantmäteriverket ska för den senaste treårsperioden redovisa och analysera

 • genomsnittliga kostnader och handläggningstider för den totala mängden fastighetsbildningsärenden samt för de vanligast förekommande ärendetyperna, inklusive enlottsavstyckningar och fastighetsreglering som berör två fastigheter (samt deras andel av det totala antalet ärenden). I de fall ackumulerade överskott används för att täcka kostnader inom fastighetsbildningen ska detta särskilt kommenteras. Verket ska även göra en analys av hur handläggningstidernas (leveranstidernas) faktiska utfall förhåller sig till överenskommen leveranstid,
 • .

Lantmäteriverket ska även redovisa vilka åtgärder som vidtagits i syfte att förkorta vänte- och handläggningstiderna och minska kostnaderna för sakägarna.

Lantmäteriverket ska redovisa total ärendebalans, äldsta ärende samt antal inkomna och avslutade ärenden för den statliga respektive kommunala verksamheten. Lantmäteriverket ska också redovisa antalet överklagade ochåterförvisade ärenden samt deras andel av den totala ärendemängden för den statliga respektive den kommunala verksamheten. I redovisningen ska slutsatser och bedömningar av verksamheten ingå.

Lantmäteriverket ska också redovisa och analysera

 • utfallet av de mätningar avseende kundnöjdhet som gjorts samt vilka åtgärder som vidtagits med anledning av resultaten. En jämförelse av utfallet vid de tre senaste mätningarna ska göras,
 • ,
 • aktiviteter och resultat med anledning av verkets tillsyn över statliga och kommunala lantmäterimyndigheter samt andra iakttagelser som gjorts, t.ex. avseende handläggningstider och förrättningskostnader,
 • antal ärenden som avser fastighetsbildning i flera plan samt för vilket ändamål. Redovisningen ska avse såväl det statliga som det kommunala verksamhetsområdet samt eventuella erfarenheter från arbetet, samt
 • läget för verkets pågående större utvecklingsarbeten inom området. Av redovisningen ska bl.a. framgå beräknad kostnad, tidsmässigt utförande samt i vilken omfattning projekten utförs och genomförs med stöd av egen personal respektive upphandlas i konkurrens.

Mål Uppdragsverksamhet i anslutning till fastighetsbildning

Verksamheten ska bidra till en effektivisering och förenkling av viss fastighetsanknuten verksamhet för enskilda fastighetsägare, kommuner och statliga myndigheter.

Återrapportering Uppdragsverksamhet i anslutning till fastighetsbildning

Lantmäteriverket ska redovisa och analysera

 • hur verksamheten bidragit till en effektivisering och förenkling för kunderna,
 • uppdragsverksamhetens totala omfattning samt fördelning på de i verkets instruktion angivna verksamheterna samt på berörda kundgrupper. Omfattningen i respektive län ska också redovisas.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Geografisk information och fastighetsinformation

Mål Geografisk information och fastighetsinformation

Målet för verksamheten är att

 • användningen av den grundläggande informationen ska öka och komma till nytta hos fler användare och inom fler användningsområden,
 • upprätthålla långsiktighet, stabilitet och säkerhet i informationsförsörjningen,
 • erbjuda rikstäckande och lätt tillgängliga data och tjänster,
 • erbjuda databaser och distributionstjänster som över tiden har ett aktuellt och väl specificerat och beskrivet informationsinnehåll som kvalitetsmässigt och tekniskt motsvarar användarkrav och förändringar i omvärlden samt möjliggör integrering med andra databaser i samhället,
 • regelverket kring tillhandahållande och prissättningen på grundläggande information och tjänster ska utformas så att det på ett bättre sätt tillgodoser nuvarande och potentiella användares behov och önskemål samt anpassas till de krav som ställs i EG-direktiv som berör verksamhetsområdet, samt
 • verka för en nationell samordning och utveckling inom geodataområdet.

Återrapportering Geografisk information och fastighetsinformation

Lantmäteriverekt ska redovisa och analysera

 • övergripande hur det statliga lantmäteriets verksamhet bidragit till målen för verksamhetsgrenen,
 • totalkostnaden för årets uppbyggnad, förvaltning och tillhandahållande av den grundläggande informationen,
 • hur användningen av den grundläggande informationen har utvecklats för olika användargrupper (slutkunder),
 • intäkter fördelade på olika kundkategorier (kommuner, statliga myndigheter samt den övriga indelning verket anser är relevant) och försäljningsvolymer fördelade på olika produktgrupper under en treårsperiod,
 • vilka åtgärder som vidtagits för att öka spridning och användning av den grundläggande informationen,
 • erfarenheter av återförsäljarmodellen,
 • intäkter som influtit via olika försäljningskanaler,
 • tillgängligheten till informationen i fastighetsregistret via direktåtkomst,
 • kundernas uppfattning om informationstjänsternas tillgänglighet,
 • utfallet av de kundundersökningar som gjorts samt vilka åtgärder som vidtagits med anledning av resultaten jämte en jämförelse av utfallet de tre senaste mätningarna,
 • hur periodisk och kontinuerlig ajourhållning för olika informationsslag framskrider samt aktualitet och täckningsgrad för ett urval av geografisk information och fastighetsinformation,
 • de ekonomiska ersättningar som betalas ut inom ramen för de olika samverkansavtalen och vilken typ av verksamhet som omfattas,
 • vilken typ av samt kostnaden för den produktion som upphandlas i konkurrens,
 • läget för verkets pågående större utvecklingsarbeten inom området. Av redovisningen ska bl.a. framgå beräknad kostnad, tidsmässigt utförande samt i vilken omfattning projekten utförs och genomföras med stöd av egen personal respektive upphandlas i konkurrens,
 • vilka åtgärder som vidtagits i regelverket i syfte att förenkla tillhandahållandet och prissättningen, samt
 • de resultat som uppnåtts med avseende på verkets insatser som samordningsansvarig myndighet inom geodataområdet. Verket ska även redovisa en reviderad geodatastrategi senast den 31 mars 2009.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Uppdragsverksamhet

Mål Uppdragsverksamhet

Uppdragsverksamheten ska

 • bidra till att bredda och effektivisera användningen av Lantmäteriverkets och annan offentlig lägesrelaterad information,

 • rymmas inom verkets kärnverksamhet avseende geografisk informationsteknik,

 • i huvudsak inriktas mot områden där Lantmäteriverket kan bidra till en utveckling av marknaden för geografisk informationsteknik,

 • bedrivas med hög kvalitet, på ett konkurrensneutralt sätt samt med full kostnadstäckning.

Återrapportering Uppdragsverksamhet

Lantmäteriverket ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå de angivna målen genom att särskilt redovisa

 • verkets inriktning på tjänster kring geografisk informationsteknik, särskilt med avseende på nya eller utökade användningsområden för offentliga geodata samt geografiska informationsinfrastrukturer (SDI),  

 • typer av uppdrag och volymer fördelat på kundgrupper,

 • en översiktlig bedömning av de andelar av uppdragsintäkterna som härrör från konkurrensupphandlade uppdrag, som utförts inom ramen för myndighetssamverkan och övriga uppdrag,

 • kundernas tillfredsställelse med uppdragsverksamheten, samt

 • vilka åtgärder som vidtagits för att minska det balanserade underskottet i verksamheten och hur det balanserade underskottet ska elimineras.

Verket ska i dialog med Marknads- och konkurrensrådet ta fram en reviderad marknads- och konkurrenspolicy. Denna ska redovisas separat i samband med årsredovisningen.

1.1.1.4

Verksamhetsgren Inskrivningsverksamhet

Mål Inskrivningsverksamhet

Inskrivningsverksamheten ska kännetecknas av enhetlig rättstillämpning, god service och information samt snabb, korrekt och kostnadseffektiv handläggning. Informationen som förs över till fastighetsregistret ska vara aktuell och tillförlitlig.

Målet innebär bl.a. att Lantmäteriverket ska

 • utveckla och effektivisera verksamheten,
 • sträva efter enhetlig tillämpning, samt 
 • hålla ärendebalanserna på en låg nivå.

Återrapportering Inskrivningsverksamhet

Lantmäteriverket ska redovisa och analysera

 • hur arbetet med att skapa och införa en enhetlig arbetsprocess och rättstillämpning framskrider,
 • det genomsnittliga antalet dagar mellan inskrivningsdagen och den dag inskrivningsdagen avslutas vid var och en av de sju enheterna mätt vid ett tillfälle under varje kvartal, samt
 • läget för verkets pågående större utvecklingsarbeten inom området. Av redovisningen ska bl.a. framgå beräknad kostnad, tidsmässigt utförande samt i vilken omfattning projekten utförs och genomförs med stöd av egen personal respektive upphandlas i konkurrens.  

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Lantmäteriverket ska redovisa utgiftsprognoser för 2008-2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

22 januari
10 mars
9 maj
1 augusti
30 oktober

Mål Global utveckling

Lantmäteriverket ska inom ramen för sin egen verksamhet medverka till att uppfylla målet för politiken för global utveckling: att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling (prop. 2002/03:122, bet. 2003/04:UU3, rskr. 2003/04:112).

Återrapportering Global utveckling

Lantmäteriverket ska rapportera till regeringen senast den 31 oktober 2008 om hur man inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med andra aktörer har arbetat för att bidra till genomförandet av den svenska politiken för global utveckling.

Mål Samhällets krisberedskap

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av allvarliga störningar, kriser samt olyckor. Skulle en sådan händelse inträffa ska kvinnors, mäns och barns liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljön hindras eller begränsas. Målet är dessutom att medverka till att minska lidande och skadeverkningar av allvarliga olyckor och katastrofer i andra länder.

Krisledningsförmåga

Målet är att myndigheter och aktörer ska ha en god förmåga att vid allvarliga störningar och kriser leda och fatta beslut inom eget ansvars- och verksamhetsområde samt sprida snabb, korrekt och tillförlitlig information. Vid behov ska berörda aktörer också kunna medverka i samordning och koordinering av åtgärder samt samverka med andra.

Operativ förmåga

Målet är att aktörer med operativt ansvar vid en kris eller olycka ska ha en god förmåga att snarast påbörja åtgärder för att hantera, eller medverka i hanteringen av, allvarliga störningar och kriser och att genomföra de åtgärder som krävs för att avhjälpa och lindra effekterna av det inträffade. Förmåga ska också finnas att kunna samarbeta med och ge stöd till operativa aktörer och andra länder.

Förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar

Målet är att säkerställa en robusthet i samhällsviktig verksamhet för att kunna motstå och hantera så väl olyckor som allvarliga händelser och störningar i samhället.

Återrapportering Samhällets krisberedskap

Lantmäteriverket ska redovisa genomförd verksamhet och lämna en bedömning av vilka effekter dessa har haft för att bidra till att uppfylla de förmågemål som anges inom respektive verksamhets- och ansvarsområde. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 14 november 2008, med kopia till Krisberedskapsmyndigheten.

Redovisningen enligt 9 § tredje stycket förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap ska lämnas vid samma tidpunkt och inte i samband med årsredovisningen.

Myndigheten ska redovisa ovanstående förmågor enligt skalan: god förmåga; i huvudsak god förmåga men med vissa brister; viss, men bristfällig förmåga respektive ingen/mycket bristfällig förmåga.

Bedömningar av förmågan ska göras gentemot risker som identifieras i myndighetens risk- och sårbarhetsanalys samt mot utpekade scenarier enligt regeringens särskilda anvisning. Indikatorer på förmåga och mall för förmågebedömningarna utarbetas av Krisberedskapsmyndigheten och fastställs av regeringen.

Åtgärder och verksamheter finansierade av anslaget 7:5 Krisberedskap och de effekter dessa haft på förmågorna ska särredovisas.

4

Uppdrag

Expeditionsavgifter

Lantmäteriverket ska, med utgångspunkt från kostnadsutvecklingen för inskrivningsverksamheten, fastighetsdataverksamheten och fastighetsregistreringen - efter samråd med Domstolsverket - senast den 30 maj 2008 redovisa vilka avgiftsändringar som krävs för att full kostnadstäckning ska uppnås. Redovisningen ska avse 2007.

Indikatorer

Lantmäteriverket ska utveckla förslag till uppföljningsbara och så långt möjligt heltäckande indikatorer som på ett bra sätt kan beskriva måluppfyllelsen inom verksamhetsområde och verksamhetsgrenar. Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2008.

Planinformation

Lantmäteriverket ska redogöra för hur ajourhållningen av planregistret i fastighetsregistrets allmänna del kan förbättras och hur uppgifterna i planregistret i övrigt kan förändras så att de kommer till ökad användning. Arbetet bör bedrivas i samverkan med bl.a. Boverket, ett antal länsstyrelser samt Sveriges Kommuner och Landsting. Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2008.

Intäktsredovisning

Lantmäteriverket ska redovisa hur och i vilken omfattning anslag, avgifter respektive övrig finansiering används och fördelas på olika verksamheter inom respektive verksamhetsgren. Inom verksamhetsgren Geografisk information och fastighetsinformation ska redovisningen bl.a. delas upp på uppbyggnad och förvaltning respektive tillhandahållande. Redovisningen avseende 2007 ska redovisas senast den 31 maj 2008. Denna redovisning ska även beskriva motiven för att verksamheten inom verksamhetsgren Fastighetsindelning finansieras med anslag och eventuella hinder för alternativ finansiering. Redovisningen avseende 2008 ska ske i samband med årsredovisningen.

Handläggningstider inom fastighetsbildningsverksamheten

Lantmäteriverket ska beskriva och analysera hur den genomsnittliga leverans-/handläggningstiden förhåller sig till en optimalt möjlig kortaste leverans-/handläggningstid för ett urval fastighetsbildningsåtgärder (däribland enlottsavstyckningar och fastighetsregleringar med två berörda fastigheter). I redovisningen ska ingå de olika delmomenten i processen och eventuella problem avseende handläggningstider som uppkommer under ärendets gång samt förslag till åtgärder. Redovisning ska ske senast den 31 december 2008.

Regelförenkling

Lantmäteriverket ska vid utformningen av föreskrifter, allmänna råd och andra styrande dokument sträva efter att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler. I sin verksamhet i övrigt ska Lantmäteriverket verka för att förenkla för företagen. Lantmäteriverket ska inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Miljödepartementet) i arbetet med att ta fram underlag till regeringens handlingsplan för regelförenkling för företagen. I uppdraget ingår bl.a. en redovisning av arten och inriktningen av det förenklingsarbete som bedrivs på myndigheten samt av förenklingsåtgärder. Uppdraget ska inrapporteras vid ett tillfälle under 2008. En närmare precisering av innehållet i uppdraget kommer att ske i ett regeringsbeslut i början av 2008. Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska Lantmäteriverket bistå Verket för näringslivsutveckling (Nutek) i arbetet med att mäta förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

Regional tillväxt

Lantmäteriverket ska bistå Regeringskansliet vid framtagandet av ett strategiskt handlingsprogram för att stärka utvecklingskraften på landsbygden.

Tillämpningen av de s.k. exploatörsparagraferna i plan- och bygglagen

Boverket ska i samverkan med Lantmäteriverket och efter samråd med Sveriges Kommuner och Landsting göra en kartläggning av erfarenheterna av tillämpningen av de s.k. exploatörsparagraferna i plan- och bygglagen, PBL, med koppling till detaljplanering och plangenomförande. Syftet med uppdraget är att få underlag för vägledning om hur exploateringsavtal bör behandlas i detaljplaneläggningen och skapa bättre förutsättningar för en harmoniserad tillämpning av bestämmelserna. I uppdraget kan även behovet av förtydliganden i lagstiftningen övervägas. Uppdraget ska redovisas av Boverket till regeringen (Miljödepartementet) senast den 31 december 2008.

Huvudmannaskap i detaljplaner

Lantmäteriverket ska i samverkan med Boverket utreda huvudmannaskapsfrågor för allmänna platser i detaljplan. En utgångspunkt i arbetet ska vara de slutsatser som framkom i PBL-kommitténs betänkande SOU 2005:77, Får jag lov? Om planering och byggande samt betänkandets remissutfall. I redovisningen ska lämnas förslag på hur plan- och bygglagen kan revideras. Förslagen ska redovisas på ett sådant sätt att det kan utgöra en komplettering till PBL-kommitténs betänkande och remitteras utan bearbetningar. Uppdraget ska redovisas av Lantmäteriverket senast den 31 december 2008.

Kostnad-/nyttoanalys för Inspire-direktivet

Lantmäteriverket ska i samråd med Naturvårdsverket analysera och bedöma ekonomiska och andra konsekvenser av Inspiredirektivets genomförande. Under arbetet ska samråd ske med övriga berörda myndigheter och Geodatarådet. Uppdraget ska redovisas senast den 17 oktober 2008.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

31:6

Lantmäteriverket (Ramanslag)

Disponeras av Lantmäteriverket419 453
ap.1Lantmäteriverket (ram)419 453

Villkor för anslag 31:6

ap.1 Lantmäteriverket

Anslaget disponeras av Lantmäteriverket för verksamhetsgrenarna Fastighetsindelning, Geografisk information och fastighetsinformation och Inskrivningsverksamhet.

Anslaget får av Lantmäteriverket disponeras för utgifter för de s.k. nedsättningsbeloppen enligt förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar motsvarande högst 6 000 000 kronor för 2008.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
31:6 Lantmäteriverket
ap.112 5843 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)270 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)235 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Lantmäteriverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-2529 496
2008-02-2529 496
2008-03-2529 496
2008-04-2529 496
2008-05-2329 496
2008-06-2538 853
2008-07-2538 853
2008-08-2538 853
2008-09-2538 853
2008-10-2438 853
2008-11-2538 853
2008-12-2438 855
Summa419 453
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lantmäteriverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
31:6 ap.1Lantmäteriverket

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Offentligrättslig verksamhet
Förrättningsverksamhet24 9725 000555 000560 000-5 00024 972
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet-92 21418 000410 000398 00012 000-62 214
Uppdragsverksamhet i anslutning till fastighetsbildning19 4800100 000106 000-6 00013 480
Summa-72 73418 000510 000504 0006 000-48 734
Övrig avgiftsfinansierad verksamhet
Pantbrevsregistrering och Kreditmarknadssystem68 242030 00030 000068 242
Grundläggande geografisk information och fastighetsinformation79 210-11 000270 000300 000-30 00038 210
Summa147 452-11 000300 000330 000-30 000106 452
Belopp angivna i tkr

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Offentligrättslig verksamhet
Expeditionsavgifter251100315 000315 00000
Samfällighetsföreningsregister2531002 0002 00000
Summa00317 000317 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Expeditionsavgifter

Lantmäteriverket är uppbördsmyndighet för stämpelskatt och expeditionsavgifter som beslutats av inskrivningsmyndighet. Uppbördsintäkter ska redovisas mot inkomsttitel 9341 Stämpelskatt respektive 2511 Expeditionsavgifter.

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Mål Ekonomisk balans

Lantmäteriverket ska med hög prioritet verka för att uppnå ekonomisk balans inom respektive verksamhet och avgiftssystem. Därvid ska finansieringsbehovet för kommande utvecklingsinsatser beaktas.

Återrapportering Ekonomisk balans

Lantmäteriverket ska redovisa separata resultaträkningar, inkluderande en analys över resultatet, för

 • förrättningsverksamhet,
 • uppdragsverksamhet i anslutning till fastighetsbildning,
 • pantbrevsregistrering och kreditmarknadssystem,
 • grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, samt 
 • uppdragsverksamhet

Lantmäteriverket ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa ekonomisk balans inom respektive verksamhet och avgiftssystem.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Avgifternas storlek bestäms av Lantmäteriverket, dock inte i de fall som avses i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna och i förordningen (1994:598) om pantbrevsregister, i de fall ersättning utgår enligt förordningen om avgifter vid lantmäteriförrättningar och i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191) med de undantag som anges i följande punkt.

2. Avgifter för handlingar i större format än A4 och utskrifter från automatiskt databehandlad registerkarta, som utlämnas av Lantmäteriverket och statlig lantmäterimyndighet med stöd av 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen, beslutas av Lantmäteriverket. Avgifterna ska motsvara självkostnaden för kopieringen eller utritningen och får inte avse ersättning för att ta fram eller återställa handlingen. Avgifterna ska framgå av en särskild av Lantmäteriverket beslutad taxa. Bestämmelserna i 23-24 §§ avgiftsförordningen är tillämpliga på avgifter enligt nämnda taxor.

3. Avgifterna för att tillhandahålla och upplåta rätt att utnyttja geografisk information och fastighetsinformation, samt information från den allmänna kartläggningen, ska bestå av en del som ska täcka kostnaderna för uttag och expediering samt en del som ska bidra till kostnaderna för uppbyggnad, drift och utveckling av informationssystemen, dvs. en användarfinansiering. Användarfinansieringen får för 2008 uppgå till högst 250 000 000 kr.

4. Lantmäteriverket ska tillhandahålla tjänster inom sitt verksamhetsområde på den internationella marknaden. Denna tjänsteexport ska i huvudsak ske i samarbete med Swedesurvey AB. Lantmäteriverket deltar också i det svenska utvecklingssamarbetet genom en ramöverenskommelse med Sida. Verkets tillhandahållande av resurser till Swedesurvey AB samt för samarbetet med Sida ska ske enligt bestämmelserna i 5 § första stycket avgiftsförordningen.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Den gamla styrelsen ansvarar för att fatta beslut om och underteckna årsredovisningen för 2007.

På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Monica Lagerqvist Nilsson
Likalydande till

Naturvårdsverket
Kopia till

Justitiedepartementet
Försvarsdepartementet
Finansdepartementets budgetavdelning
Internrevisionen SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagens Civilutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Försvarsmakten
Domstolsverket
Boverket
Sveriges geologiska undersökning
Sjöfartsverket
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Swedesurvey AB
Sveriges kommuner och landsting
Verket för förvaltningsutveckling (Verva)
Krisberedskapsmyndigheten
Verket för näringslivsutveckling (Nutek)

Senast uppdaterad: