Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:9

2008-06-18
U2008/4400/SV
Centrala studiestödsnämnden
851 82 SUNDSVALL
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Centrala studiestödsnämnden
Riksdagen har beslutat om Centrala studiestödsnämndens verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 15, bet. 2007/08:UbU2, rskr. 2007/08:71, prop. 2007/08:1, utg.omr. 16, bet. 2007:08:UbU1, rskr. 2007/08:70).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Centrala studiestödsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikStudiestödsverksamhetAdministration av studiehjälp
Administration av studiemedel
Administration av bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning (Rg-bidrag)
Återbetalningsverksamhet
Expertfunktion
IntegrationspolitikHemutrustningslånTilldelnings- och återbetalningsverksamhet för hemutrustningslån

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige ska vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

1.1.1

Verksamhetsområde Studiestödsverksamhet

Mål

Verksamheten ska bidra till att kvinnor och män kan studera utan att begränsas av sina ekonomiska resurser eller av funktionshinder.

Studerande ska få de stöd som de har rätt till.

Tilltron till myndighetens administration ska vara hög. 

Myndigheter vars verksamhet ska bidra till att målet uppfylls är Centrala studiestödsnämnden, Överklagandenämnden för studiestöd, Specialpedagogiska institutet, Talboks- och punktskriftsbiblioteket och Socialstyrelsen.

Återrapportering

Centrala studiestödsnämnden ska redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.  

1.1.1.1

Verksamhetsgren Administration av studiehjälp

Mål

Handläggningstiden för extra tillägg och inackorderingstillägg ska förkortas.

Styckkostnaden per ärende ska minska.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa:

 • Handläggningstider för inackorderingstillägg och extra tillägg.
 • Styckkostnad per ärende.
 • Antal bifalls- respektive avslagsbeslut för inackorderingstillägg och extra tillägg samt även antal överklagade beslut och hur många beslut som helt eller delvis har ändrats av myndigheten vid omprövning.

Vidare ska följande uppgifter hållas tillgängliga i tabellform för allmänheten senast den 1 april 2009.

 • Antal studerande med studiehjälp (studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg) samt utbetalda belopp fördelade på ålder, studiestödsomfattning och skolform. Redovisningen ska omfatta kalenderhalvår och kalenderår. Studiehjälp för studier utomlands ska särredovisas. Antal studerande för vilka skolan har rapporterat minskad studieomfattning ska redovisas samt antal studerande för vilka myndigheten har beslutat dra in utbetalning av studiehjälp. Utbetalda belopp fördelade på studier i Sverige och utomlands ska särredovisas.
 • Totala antalet studerande som har studiehjälp för skolformen gymnasieskola. Därutöver ska redovisningen fördelas på kommunala och fristående skolor. Av redovisningen som avser studerande med studiebidrag vid kommunala och fristående skolor ska det framgå hur många studerande som är bosatta i en annan kommun än studieorten.
 • Antal mottagare av inackorderingstillägg samt utbetalda belopp och ersättningsbelopp per månad fördelade på nu gällande avståndsklasser i kilometer.
 • Antal mottagare av extra tillägg samt utbetalda belopp och ersättningsbelopp per månad fördelade på nu gällande inkomstklasser.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Administration av studiemedel

Mål

Andelen ärenden som handläggs inom tre veckor ska öka.

Alla kompletta ansökningar ska handläggas inom tre veckor.

Handläggningstiden för ärenden som avser studier utomlands ska förkortas.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa:

 • Handläggningstider och andelen ärenden som handläggs inom tre veckor fördelat efter komplett eller inte komplett ansökan samt typ av ärende.  
 • Styckkostnad per ärende.
 • Antal överklagade beslut och hur många beslut som har omprövats av myndigheten.
 • Beslut i olika studiemedelsärenden fördelade på manuell respektive maskinell hantering.
 • Antal kvinnor respektive män i åldersgruppen 40 till 45 år samt 45 år eller äldre som på grund av särskilda skäl fått studiemedel under längre tid än vad veckogränserna medger eller fått beslut om avslag.  

Vidare ska följande uppgifter hållas tillgängliga i tabellform för allmänheten senast den 1 april 2009.  

 • Antal studerande med studiemedel samt utbetalda belopp fördelade på ålder, studiestödsomfattning och skolform. Redovisningen ska omfatta kalenderhalvår samt kalenderår. Studiemedel för studier utomlands ska särredovisas. I förekommande fall ska redovisningar av utbetalda studiemedel göras med fördelning på bidrag och bidragsnivå, tilläggsbidrag, lån, merkostnadslån och tilläggslån samt studier på grundskolenivå, gymnasienivå och eftergymnasial nivå.
 • Antal studerande som har ansökt om studiemedel fördelade efter bifalls- respektive avfallsbeslut avseende anslaget 25:2 anslagsposterna 1 och 2.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Administration av bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning (Rg-bidrag)

Mål

Styckkostnaden per ärende ska minska.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa:

 • Handläggningstid per ärende.
 • Styckkostnad per ärende.
 • Antal ansökningar om stöd, antal bifalls- respektive avslagsbeslut.

Vidare ska följande uppgifter hållas tillgängliga i tabellform för allmänheten senast den 1 april 2009.   

 • Antal studerande med bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning samt utbetalda belopp fördelade på ålder, kön och studiestödsomfattning. Redovisningen ska omfatta kalenderhalvår och kalenderår.

1.1.1.4

Verksamhetsgren Återbetalningsverksamhet

Mål

Verksamheten ska bidra till att lån återbetalas och att återkrav betalas.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa:

 • Handläggningstid fördelat på typ av ärende.
 • Styckkostnad per ärende.
 • Antal beslut i ärenden om återbetalning av lån fördelade på manuell respektive maskinell hantering.
 • Antal låntagare per återbetalningssystem. Utomlands bosatta låntagare ska särredovisas. Av redovisningen ska framgå antal låntagare som har lån i mer än ett återbetalningssystem. Dessutom ska antal återbetalningsskyldiga redovisas.
 • Antal låntagare med kronofogdekrav samt uppgift om storleken på den obetalda fordran.
 • Antal ärenden där myndigheten har bevakat statens fordran vid en låntagares konkurs efter det att ärendet har lämnats för indrivning samt handläggningstid och styckkostnad per ärende.
 • Myndigheten ska också redovisa antal personer med återkrav fördelade per stödform samt beslutsgrund, vilket belopp som myndigheten krävt tillbaka, hur ofta återkravsskyldigheten efterges och de vanligaste skälen för detta samt antal återkravsskyldiga med kronofogdekrav samt storleken på den obetalda fordran per stödform.

Vidare ska följande uppgifter hållas tillgängliga i tabellform för allmänheten senast den 1 april 2009:

 • Antal ärenden om återbetalning av lån och antal bifalls-respektive avslagsbeslut fördelade på de olika återbetalningssystemen avseende sammanläggning av lån, överföring eller konvertering av lån samt samordnad betalning.
 • Antal ärenden om återbetalning av lån och antal bifalls-respektive avslagsbeslut fördelade i förekommande fall på de olika återbetalningssystemen samt i de fall det är möjligt även beslutsgrunden avseende: nedsättning av lån, avskrivning av lån samt ny återbetalningstid.
 • Antal överklagade beslut om återbetalning av lån och återkrav samt hur många beslut som omprövats av myndigheten.  

1.1.1.5

Verksamhetsgren Expertfunktion

Mål

Myndigheten ska genom bevakning och analys av studerande kvinnors och mäns sociala och ekonomiska situation öka myndighetens kunskap inom området.

Återrapportering

Centrala studiestödsnämnden ska redovisa resultatet av myndighetens kunskapsinhämtande.  

1.2

Politikområde Integrationspolitik

Mål

 • Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund

 • en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund

 • en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser som följer av samhällets grundläggande demokratiska värderingar och som alla oavsett bakgrund ska vara delaktiga i och medansvariga för

 • ett samhälle fritt från diskriminering.

1.2.1

Verksamhetsområde Hemutrustningslån

1.2.1.1

Verksamhetsgren Tilldelnings- och återbetalningsverksamhet för hemutrustningslån

Mål

Handläggningstiden för lån till hemutrustning ska inte överstiga tre veckor.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa:

 • Handläggningstid per ärende. 
 • Styckkostnad per ärende.
 • Antalet inkomna och beviljade låneansökningar samt antal beslut om eftergift av lån och totalt efterskänkt belopp samt genomsnittligt belopp per lån. För beviljade lån ska också redovisas antal beslut för möblerad respektive omöblerad bostad.

2

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Felaktiga utbetalningar och brott som riktar sig mot studiestödssystemet ska inte förekomma.

Samverkan och informationsutbyte med andra myndigheter och utbildningsanordnarna ska fungera effektivt och rättsäkert.

Återrapportering

 • Centrala studiestödsnämnden ska redovisa och analysera omfattningen av, orsakerna till och utvecklingen av felaktiga utbetalningar. Vidare ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har genomförts och som planeras mot bakgrund av de resultat som Delegationen mot felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen redovisat i rapporterna Varför blir det fel (Rapport 2007:5) respektive Vad kostar felen (Rapport 2007:7). CSN ska även redogöra för dels hur arbetet mot felaktiga utbetalningar har integrerats i de ordinarie handläggnings-, kvalitets- och IT-systemen, dels myndighetens informationsinsatser gentemot allmänheten. Därtill ska CSN värdera sina insatser gentemot uppnådda effekter. CSN ska även redovisa hur myndighetens interna styrning och kontroll har utvecklats. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) dels senast den 18 augusti 2008, dels i anslutning till årsredovisningen för 2008.
 • Centrala studiestödsnämnden ska redovisa de insatser som myndigheten har vidtagit med anledning av bidragsbrottslagen (2007:612). Myndigheten ska särskilt redovisa vilka insatser som vidtagits för att kvalitetssäkra myndighetens brottsanmälningar samt vilka utbildningsinsatser som har genomförts.
 • Centrala studiestödsnämnden ska redovisa utvecklingen av sitt samarbete med andra myndigheter och de åtgärder som har vidtagits för att öka rättsäkerheten i informationsutbytet mellan myndigheten och utbildningsanordnarna. 

Övriga återrapporteringskrav

1. Prognoser

Centrala studiestödsnämnden ska vid nedanstående prognostillfällen redovisa utgiftsprognoser för 2008–2011 för samtliga anslag, anslagsposter och delposter som myndigheten disponerar inklusive myndighetsanslaget. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognos samt i förhållande till statsbudgeten. Prognoserna  ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Utgiftsprognoser för alla anslag inklusive myndighetsanslaget, dock inte anslaget 10:4 Hemutrustningslån, ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 22 januari, den 10 mars, den 9 maj, den 1 augusti samt den 30 oktober 2008.

Utgiftsprognoser för anslaget 10:4 Hemutrustningslån lämnas till Regeringskansliet  (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) senast ovan nämnda datum.

Redovisningen ska i förekommande fall omfatta antalet studiestödstagare, utnyttjandegrader, genomsnittliga belopp och andra variabler, däribland makroekonomiska antaganden och regeländringar, som har betydelse för prognosen. Tilläggsbidrag ska särredovisas.

För anslag 25:1 Studiehjälp m.m. ska redovisningen vid prognostillfällena innehålla en särredovisning av stöden studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg. För studiebidraget ska redovisningen kompletteras med en fördelning på åldersklasserna 16, 17, 18, 19 respektive 20 år. För inackorderingstillägg ska antalet prognostiserade mottagare av stödet, genomsnittsbelopp samt prognostiserad utgift redovisas fördelade på nu gällande avståndsklasser i kilometer. För extra tillägg ska prognos avseende antalet mottagare av stödet, genomsnittsbelopp samt prognostiserad utgift fördelade på nu gällande inkomstklasser särredovisas.

Myndigheten ska vid prognostillfällena även redovisa antal studiestödstagare som har fått studiestöd under den föregående perioden fördelade på månad, kalenderhalvår och kalenderår. För 2008 ska även det ackumulerade utfallet anges.

Centrala studiestödsnämnden ska i mars och augusti 2008 redovisa avvikelser mellan prognos och utfall för det senaste kalenderhalvåret samt kommentera och analysera de faktorer för respektive anslag som har bidragit till avvikelserna.

2. Utländska medborgare m.m.

Centrala studiestödsnämnden ska följa utvecklingen av och analysera orsaker till eventuella förändringar avseende utländska medborgares efterfrågan på svenskt studiestöd mot bakgrund av EG-rätten.

Vidare ska följande uppgifter hållas tillgängligt i tabellform för allmänheten senast den 1 april 2009.

Antal utländska medborgare som fått bifalls- respektive avslagsbeslut i ärenden avseende svenskt studiestöd. Av redovisningen ska framgå uppgifter om medborgarskap, om ansökan avser studiehjälp eller studiemedel (för studiemedel ska det redovisas på vilken nivå ansökan avser), vilken grund som åberopas för rätt till stöd samt om studierna avser utbildning i Sverige eller utomlands.

3. Analysrapport

Centrala studiestödsnämnden ska senast den 1 maj 2009 lämna en rapport där myndigheten redogör för utvecklingen inom verksamhetsgrenarna Administration av studiehjälp, Administration av studiemedel, Administration av bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning (Rg-bidrag) och Återbetalningsverksamhet. Långsiktiga och kortsiktiga förändringar som myndigheten bedömer vara intressanta ska kommenteras och analyseras i rapporten.

3

Organisationsstyrning

Mål

Myndighetens servicenivå ska vara hög.

Rättssäkerheten och kvaliteten i handläggningen ska öka.

Verksamheten ska effektiviseras genom en ökad grad av automatiserad ärendehantering.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa:

 • Antal inkomna och besvarade anrop, antal besvarade skriftliga förfrågningar, utnyttjandefrekvensen för Talsvar och antal besök på webbplatsen samt genomsnittlig väntetid i telefonkö och svarstid för skriftliga förfrågningar. Dessutom ska en uppskattning av omfattningen av den tid då anrop inte registreras i telefonsystemet redovisas.
 • Resultatet av en kund- eller medborgarundersökning, inklusive en analys av resultatet.
 • Vilka åtgärder som har vidtagits och planeras för att förbättra kvaliteten och rättsäkerheten i ärendehanteringen samt resultatet av åtgärderna.
 • Vilka åtgärder som har vidtagits för att öka graden av en automatisk ärendehantering samt resultatet av dessa åtgärder.     

Centrala studiestödsnämnden undantas från kravet enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap att till Regeringskansliet, med kopia till Krisberedskapmyndigheten, redovisa en värdering och analys baserad på resultatet av arbetet med risk- och sårbarhetsanalys.

4

Uppdrag

Årliga uppdrag

Centrala studiestödsnämnden ska följa upp utvecklingen av de studiesociala villkoren för studerande i åldern 19 till och med 25 år. Redovisningen ska dels beskriva studiefinansiella villkor i kvantitativa mått, dels innehålla andra studiesociala faktorer som CSN har information om. I förekommande fall kan redovisningen även innehålla åldersgrupper upp till och med 30 år. Redovisningen ska göras utifrån kön och andra tillgängliga variabler och innehålla tidsserier där så är möjligt. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) och till Ungdomsstyrelsen senast den 2 mars 2009.

Nya uppdrag

1. Åtgärder för förbättrat informationsutbyte samt effektmätning

Centrala studiestödsnämnden, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska tillsammans med berörda myndigheter och organisationer säkerställa att det elektroniska informationsutbytet fungerar och används effektivt. Av redovisningen ska framgå vilka åtgärder som vidtagits på området för att vidareutveckla samarbetet och informationsutbytet, vilket utvecklingsarbete som planeras och en tidsplan för arbetet. Det ska särskilt framgå hur och när de av myndigheterna tidigare redovisade problemen ska åtgärdas (redovisning till Socialdepartementet med anledning av regeringsuppdrag, S2007/8314/SF). I nämnda rapport framgår att rutinen för informationsutbyte inte används i den utsträckning som den skulle kunna i handläggningen av ärenden. Det ska därför även redogöras för vilka åtgärder som vidtas för att åstadkomma ett fullt nyttjande av rutinen. Arbetslöshetskassornas samorganisation ska beredas möjlighet att aktivt delta i arbetet där så bedöms nödvändigt. Försäkringskassan ska ansvara för att uppdraget redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2008.  

Centrala studiestödsnämnden, Arbetsförmedlingen, Inspektionen för arbetslöshetsföräkringen och Försäkringskassan ska tillsammans under 2008 genomföra en effektmätning motsvarande de som har genomförts under de senaste åren. Arbetslöshetskassornas samorganisation ska beredas möjlighet att aktivt delta i arbetet. Arbetsförmedlingen ska ansvara för att uppdraget redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 december 2008.

2. Förstärkt samverkan för att förhindra felaktiga utbetalningar

Centrala studiestödsnämnden ska utveckla samverkan med övriga myndigheter för att effektivisera arbetet med att förhindra felaktiga utbetalningar. De insatser som genomförts och planeras att vidtas med anledning av uppdraget ska redovisas. Redovisningen ska avrapporteras till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 28 september 2008.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

25:1

Studiehjälp m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden4 017 403
ap.1Studiehjälp m.m. (ram)4 017 403

Villkor för anslag 25:1

ap.1 Studiehjälp m.m.

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiehjälp i form av studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg enligt 2 kap. studiestödslagen (1999:1395). Vidare får utbetalas ersättning till svenska elever utomlands för vissa resor enligt förordningen (CSNFS 1983:17) om bidrag till utlandsstuderande för dagliga resor.

25:2

Studiemedel m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden11 224 595
ap.1Studiebidrag, generellt (ram)6 801 630
ap.2Studiebidrag, prioriterat (ram)2 217 021
ap.2.1Studiebidrag, eftergymnasiala studier (ram)73 980
ap.2.2Studiebidrag, saknar slutbetyg från grundskola eller 3-årig gymnasieutbildning (ram)2 025 409
ap.2.3Studiebidrag, repetition eller komplettering (ram)117 632
ap.3Statlig ÅP-avgift för studiebidrag (ram)1 844 835
ap.4Tilläggsbidrag (ram)361 109

Villkor för anslag 25:2

ap.1 Studiebidrag, generellt

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 12 § studiestödslagen (1999:1395).

ap.2.1 Studiebidrag, eftergymnasiala studier

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till studerande på högskolenivå för studier

- om högst 60 poäng på utbildningsprogram som leder fram till en yrkesteknisk examen som avser byggnadsteknik, industriell teknik, handel, kontor eller storhushåll och restaurang, om läroanstalten anordnade programmet under 1994, samt

- på utbildning till specialpedagogexamen och på specialpedagogisk påbyggnadsutbildning till en sådan examen eller en motsvarande äldre examen.

ap.2.2 Studiebidrag, saknar slutbetyg från grundskola eller 3-årig gymnasieutbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till studerande som

- vid grundskolestudier saknar slutbetyg eller motsvarande från grundskola eller motsvarande utbildning, eller

- vid gymnasieutbildning saknar slutbetyg eller motsvarande från treårig gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning.

Högst 90 procent av posten får användas till studerande vid en sådan läroanstalt eller utbildning som anges i avdelning A 1 i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655) med undantag för studerande vid folkhögskola. Vidare får högst 10 procent av posten användas till studerande vid folkhögskoleutbildning som anges i samma avdelning.

ap.2.3 Studiebidrag, repetition eller komplettering

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till studerande som repeterar eller kompletterar ämnen på grundskolenivå.

ap.3 Statlig ÅP-avgift för studiebidrag

Tilldelade medel ska i enlighet med förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Försäkringskassan.

Tilldelade medel motsvarar 2 027 470 000 kronor i statliga ålderspensionsavgifter för 2008. Beloppet har minskats med 170 179 000 kronor på grund av det av Försäkringskassan fastställda regleringsbelopp för 2005 för anslagen 15 25:2 Studiemedel m.m., 15 25:5 2003 Vuxenstudiestöd m.m. och 15 25:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk.

ap.4 Tilläggsbidrag

Anslagsposten får belastas med utgifter för tilläggsbidrag enligt 3 kap. studiestödslagen (1999:1395).

25:3

Studiemedelsräntor m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden4 948 680
ap.1Studiemedelsräntor (ram)4 633 680
ap.2Avskrivningar (ram)315 000

Villkor för anslag 25:3

ap.1 Studiemedelsräntor

Anslagsposten får belastas med utgifter för ränte- och avgiftsinbetalningar till Riksgäldskontoret för studielån upplånade efter 1988 enligt 4 kap. och 7 kap. studiestödslagen (1973:349), 3 kap. studiestödslagen (1999:1395), lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa och förordningen (1995:819) om vissa naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar med särskilt vuxenstudiestöd m.m.

ap.2 Avskrivningar

Anslagsposten får belastas med utgifter för amortering av studielån hos Riksgäldskontoret på grund av nedskrivning av studielån enligt 8 kap. studiestödslagen (1973:349), 4 kap. studiestödslagen (1999:1395), lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa och förordningen (1995:819) om vissa naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar med särskilt vuxenstudiestöd m.m.

Vidare får anslagsposten belastas med kostnader för nedskrivning och inlösen av vissa studielån med statlig kreditgaranti i enlighet med kungörelsen (1961:384) om avskrivning av lån för studier eller på grund av att låntagaren har avlidit eller varaktig betalningsoförmåga har inträtt.

25:4

Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden47 146
ap.1Särskilda insatser för döva och hörselskadade elever och elever vid Rh-anpassad utbildning (ram)47 146
Disponeras av Specialpedagogiska institutet11 960
ap.2Bidrag till kostnader vid viss föräldrautbildning i teckenspråk (ram)11 916
ap.2.1Statsbidrag till utbildning (ram)11 416
ap.2.2Bidrag till kursdeltagare (ram)500
ap.3Statlig ÅP-avgift för bidrag till kursdeltagare (ram)44
Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten2 044
ap.4Bidrag till kostnader vid viss föräldrautbildning i teckenspråk - del till Specialpedagogiska skolmyndigheten (ram)2 000
ap.4.1Statsbidrag till utbildning (ram)1 500
ap.4.2Bidrag till kursdeltagare (ram)500
ap.5Statlig ÅP-avgift för bidrag till kursdeltagare (ram)44

Villkor för anslag 25:4

ap.1 Särskilda insatser för döva och hörselskadade elever och elever vid Rh-anpassad utbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter enligt förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan.

ap.2.1 Statsbidrag till utbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för statsbidrag till anordnare av teckenspråksutbildning för föräldrar till barn som för kommunikation är beroende av teckenspråk (TUFF) enligt förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.

ap.2.2 Bidrag till kursdeltagare

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag till kursdeltagare
vid teckenspråksutbildning för föräldrar till barn som för
kommunikation är beroende av teckenspråk (TUFF) enligt förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.

ap.3 Statlig ÅP-avgift för bidrag till kursdeltagare

Tilldelade medel ska i enlighet med förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Försäkringskassan.

ap.4.1 Statsbidrag till utbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för statsbidrag till anordnare av teckenspråksutbildning för föräldrar till barn som för kommunikation är beroende av teckenspråk (TUFF) enligt förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.

ap.4.2 Bidrag till kursdeltagare

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag till kursdeltagare
vid teckenspråksutbildning för föräldrar till barn som för
kommunikation är beroende av teckenspråk (TUFF) enligt förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.

ap.5 Statlig ÅP-avgift för bidrag till kursdeltagare

Tilldelade medel ska enligt förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Försäkringskassan.

25:6

Bidrag vid vissa kortare studier (Ramanslag)

Disponeras av Sametinget500
ap.6Bidrag vid korttidsstudier - Sametinget (ram)500
Disponeras av Socialstyrelsen5 000
ap.7Bidrag vid korttidsstudier - Socialstyrelsen (ram)5 000
Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten10 525
ap.1Bidrag vid korttidsstudier - Specialpedagogiska skolmyndigheten (ram)10 525

Villkor för anslag 25:6

ap.1 Bidrag vid korttidsstudier - Specialpedagogiska skolmyndigheten

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder.

ap.6 Bidrag vid korttidsstudier - Sametinget

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen (2007:1347) om statsbidrag vid vissa studier i samiska.

ap.7 Bidrag vid korttidsstudier - Socialstyrelsen

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:75

Centrala studiestödsnämnden m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden398 334
ap.1Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m. (ram)398 334
ap.3Kombinationsutbildningar (ram)0
Disponeras av Socialstyrelsen389
ap.7Administrationskostnader Socialstyrelsen (ram)389
Disponeras av Sametinget15
ap.2Administrationskostnader Sametinget (ram)15

Villkor för anslag 25:75

ap.1 Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m.

Anslagsposten får belastas med utgifter för verksamhet enligt förordningen (2007:1071) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden.

Det ackumulerade underskott som uppstod i den avgiftsfinansierade verksamhet som upphörde 2000 får täckas genom avräkning på anslagsposten. Även räntekostnad fram till avräkningstidpunkt får avräknas anslagsposten. Avräknat belopp ska särredovisas i årsredovisningen.

ap.2 Administrationskostnader Sametinget

Anslagsposten får belastas med utgifter för administration av bidrag enligt förordningen (2007:1347) om statsbidrag vid vissa studier i samiska.

ap.3 Kombinationsutbildningar

Anslagsposten får belastas med utgifter för retroaktiv ersättning till lärosäten för genomförd utbildning enligt den upphävda förordningen (2004:549) om vissa högskoleutbildningar som anordnas med särskilda medel. Följande gäller i fråga om retroaktiv ersättning. Ersättningen till lärosäten uppgår till 1 075 kronor per studievecka på minst 50 procent av heltid. Antalet studieveckor utgörs av antalet beviljade studieveckor med rekryteringsbidrag för faktisk studietid som har finansierats från anslaget 25:4 Rekryteringsbidrag anslagspost 3 Kombinationsutbildningar. Ersättning för den faktiska studietiden utgår också i de fall den studerande antagits enligt 7 § i den ovan nämnda förordningen, även om beslutet om bidrag därefter upphävts, eller om beslutet om bidrag enbart omfattar en inledande del av studierna.

Ersättning får lämnas inom ramen för tillgängliga medel på anslagsposten.

ap.7 Administrationskostnader Socialstyrelsen

Anslagsposten får belastas med utgifter för administration av bidrag enligt förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder.

5.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Budgetår 2007

25:4

Rekryteringsbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden0
ap.1Rekryteringsbidrag till kommunerna (ram)0
ap.3Kombinationsutbildningar (ram)0
ap.4Tilläggsbidrag (ram)0

Villkor för anslag 25:4

ap.1 Rekryteringsbidrag till kommunerna

Anslagsposten får belastas med utgifter för retroaktiva utbetalningar av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande enligt den upphävda lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.

ap.3 Kombinationsutbildningar

Anslagsposten får belastas med retroaktiva utgifter för rekryteringsbidrag till vuxenstuderande enligt 3 § andra stycket den upphävda lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande i dess lydelse mellan den 1 juli 2004 och den 1 januari 2006.

ap.4 Tilläggsbidrag

Anslagsposten får belastas med utgifter för retroaktiva utbetalningar av tilläggsbidrag enligt den upphävda lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.

Budgetår 2003

25:5

Vuxenstudiestöd m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden0
ap.7Vuxenstudiestöd (ram)0

Villkor för anslag 25:5

ap.7 Vuxenstudiestöd

Anslagsposten får belastas med utgifter för retroaktiva utbetalningar som hänför sig till studiestödslagen (1973:349), förordningen (1996:1654) om särskilt utbildningsbidrag, lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa och förordningen (1995:819) om naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar med särskilt vuxenstudiestöd.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
25:1 Studiehjälp m.m.
ap.1200 870Inget0
25:2 Studiemedel m.m.
ap.1340 082Inget0
ap.2.13 699Inget0
ap.2.2101 270Inget0
ap.2.35 882Inget0
ap.30Inget0
ap.418 055Inget0
25:3 Studiemedelsräntor m.m.
ap.1231 689Inget0
ap.215 745Inget0
25:4 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk
ap.12 357Inget0
ap.2.1550Inget0
ap.2.250Inget0
ap.30Inget0
ap.4.160Inget0
ap.4.29Inget0
ap.50Inget0
25:4 (2007) Rekryteringsbidrag
ap.1 (2007)0Allt0
ap.3 (2007)0Allt0
ap.4 (2007)0Allt0
25:5 (2003) Vuxenstudiestöd m.m.
ap.7 (2003)0Allt0
25:6 Bidrag vid vissa kortare studier
ap.10Inget0
ap.6253 %0
ap.77763 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
25:75 Centrala studiestödsnämnden m.m.
ap.111 9503 %0
ap.203 %0
ap.30Allt0
ap.7233 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Anslag/apAnslagstyp
25:6 Bidrag vid vissa kortare studier
ap.3ram
ap.4ram

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
25:75 Centrala studiestödsnämnden m.m.
ap.4ram
ap.5ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)170 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)75 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)154 300 000
- varav SPECIAL154 300 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav SPECIAL

Avser studielån och hemutrustningslån.

6.2

Utbetalningsplan

Till Centrala studiestödsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-2533 195
2008-02-2533 195
2008-03-2533 195
2008-04-2533 195
2008-05-2533 195
2008-06-2533 195
2008-07-2533 195
2008-08-2533 195
2008-09-2533 195
2008-10-2533 195
2008-11-2533 195
2008-12-2533 189
Summa398 334
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Centrala studiestödsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
25:75 ap.1Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m.

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Offentligrättslig verksamhet
Administrationsavgifter00340 1000340 100340 100
Belopp angivna i tkr

Villkor

Administrationsavgifter

Avgifternas storlek bestäms av regeringen med undantag av aviseringsavgifter inom verksamheten för hemutrustningslån, som beslutas av Centrala studiestödsnämnden.

Den beräknade budgeten för den avgiftsbelagda verksamheten avser inbetalda avgifter.

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsintäkterna ska bidra till verksamhetens finansiering.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Bestämmelser om undantag från 16 § anslagsförordningen (1996:1189) har meddelats i regeringsbeslut (U2001/1615/ST).

Centrala studiestödsnämnden undantas också från bestämmelsen i 16 § anslagsförordningen (1996:1189) om att inkomster ska avräknas mot anslaget. I stället ska inbetalda avgifter avräknas.

På regeringens vägnar
Lars Leijonborg
Britt-Marie Jarnhammar
Likalydande till

Socialstyrelsen
Specialpedagogiska institutet
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Konjunkturinstitutet
Statens skolverk
Myndigheten för skolutveckling
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
Högskoleverket
Överklagandenämnden för studiestöd
Ungdomsstyrelsen
Folkbildningsrådet
Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m (U2008:03)