Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
4

2008-02-21
A2008/481/A
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Box 47 141
100 74 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige inom utgiftsområde 13 Arbetsmarknad
Riksdagen har beslutat om Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 13, 2006/07:AU5, rskr. 2006/07:88) .

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ArbetsmarknadspolitikArbetsmarknadspolitisk verksamhetEuropeiska socialfonden

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Arbetsmarknadspolitik

Arbetsmarknadspolitiken skall bidra till en väl fungerande arbetsmarknad

1.1.1

Verksamhetsområde Arbetsmarknadspolitisk verksamhet

1.1.1.1

Verksamhetsgren Europeiska socialfonden

3

Organisationsstyrning

1. Svenska ESF-rådet skall säkerställa ett effektivt och korrekt genomförande av mål 3, Equal och det nationella programmet inom mål Regional konkurrenskraft och sysselsättning i enlighet med programdokumenten och de målsättningar som där anges samt med EG-regler och nationella regler.

Återrapportering: En samlad redovisning och bedömning av måluppfyllelsen, med utgångspunkt från av myndigheten framtagna operativa mål och indikatorer samt från förekommande uppföljnings- och utvärderingsresultat m.m. Svenska ESF-rådet skall även beskriva arbetet med förändringarna av myndighetens organisation under 2007 och redovisa de kostnader som sammanhänger med dessa förändringar.

4

Uppdrag

1. Svenska ESF-rådet skall för anslaget 22:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige den 23 januari, den 7 mars, den 2 maj, den 2 augusti och den 30 oktober 2007 redovisa utgiftsprognoser avseende budgetåren 2007-2010. Prognoserna skall kommenteras i förhållande till både föregående prognos och budget. Prognoserna skall även inrapporteras i Hermes.

2. Svenska ESF-rådet skall den 23 januari, den 7 mars, den 2 maj, den 2 augusti och den 30 oktober 2007 redovisa nedanstående uppgifter och prognoser. Av redovisningen skall även framgå vilka antaganden som ligger till grund för prognoserna samt vilken grad av osäkerhet som råder. Prognoserna skall kommenteras i förhållande till föregående prognos. Prognoserna skall även inrapporteras i Hermes.

- Beslutade belopp och utbetalade belopp till stödmottagarna med särredovisning av belopp utbetalade i förskott samt prognoser för hur mycket som beräknas utbetalas under budgetåren 2007 och 2008 under anslaget 22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006, fördelat på anslagsposterna 10 och 11 samt på respektive program. Redovisning skall den 21 februari, den 1 juni och den 16 oktober 2007 även göras till Verket för näringslivsutveckling i enlighet med de riktlinjer som lämnas av verket.

- Beslutade belopp och utbetalade belopp med särredovisning av belopp utbetalade i förskott samt prognoser för hur mycket som beräknas beslutas respektive utbetalas per år under 2007-2010 under anslaget 22:7 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013, fördelat på anslagsposterna 1 och 2. Redovisning skall den 1 juni och den 16 oktober 2007 även göras till Verket för näringslivsutveckling i enlighet med de riktlinjer som lämnas av verket.

- Verifierade belopp för nationell offentlig medfinansiering som svarar mot utbetalningarna under anslaget 22:7 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013, anslagspost 1, fördelat på kategorierna statlig medfinansiering, med särredovisning av medfinansiering från Arbetsmarknadsverket respektive Försäkringskassan, kommunal medfinansiering, landstingskommunal medfinansiering och övrig offentlig medfinansiering. Redovisning skall den 1 juni och den 16 oktober 2007 även göras till Verket för näringslivsutveckling i enlighet med de riktlinjer som lämnas av verket.

- Prognoser för beräknade inkomster på undertitel 01 på inkomsttiteln 6412 Bidrag från EG:s socialfond perioden 2000-2006 respektive på inkomsttiteln 6413 Bidrag från EG:s socialfond perioden 2007-2013 per år under budgetåren 2007-2010. Redovisningen avseende inkomsttiteln 6412 Bidrag från EG:s socialfond perioden 2000-2006 skall ske på grundval av rapporter från Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). Redovisning skall den 21 februari, den 1 juni och den 16 oktober 2007 även göras till Verket för näringslivsutveckling i enlighet med de riktlinjer som lämnas av verket.

- Utbetalat belopp under anslaget 22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006 som totalt har varit föremål för återkrav, samt utbetalade belopp som har återbetalats av stödmottagarna fördelat på anslagsposterna 10 och 11 samt på respektive program.

- Utbetalat belopp under anslaget 22:7 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 som har varit föremål för återkrav, samt utbetalade belopp som har återbetalats av stödmottagarna fördelat på anslagsposterna 1 och 2.

3. Svenska ESF-rådet skall månadsvis senast den 20:e i efterföljande månad i elektronisk form redovisa utbetalade belopp till stödmottagarna under anslaget 22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006 fördelat på anslagsposterna 10 och 11 samt på respektive program.

4. Svenska ESF-rådet skall senast den 19 februari, den 15 juni och den 19 oktober 2007 redovisa uppnådda resultat i mål 3 med avseende på kvantifierade målsättningar i programmet.

5. Svenska ESF-rådet skall vara en samverkanspart i regionala tillväxtprogram och dessa program skall vara en viktig utgångspunkt i arbetet med det nationella programmet inom mål Regional konkurrenskraft och sysselsättning som därigenom kan medfinansiera programmen. Svenska ESF-rådet skall även bidra med analys-, metod- och kompetensstöd i arbetet med regionala tillväxtprogram inom sitt ansvars- och kompetensområde. Svenska ESF-rådet skall bistå Verket för näringslivsutveckling med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2006 enligt närmare anvisningar från verket. Svenska ESF-rådet skall vid förfrågan från länens programansvariga organ redovisa beslutade och utbetalade belopp inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen.

6. Svenska ESF-rådet skall inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet i arbetet med att ta fram underlag för regeringens handlingsplan för regelförenkling i enlighet med regeringsbeslut den 30 november 2006, dnr N2006/10426/NL. Handlingsplanen syftar till att uppnå regeringens mål att företagens administrativa kostnader till följd av statliga regelverk skall minska med minst 25 procent till år 2010.

Svenska ESF-rådet skall i ett första steg redovisa underlag till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 19 februari 2007. Underlaget skall närmare beskriva inriktningen och arten av det regelförenklingsarbete som myndigheten bedriver och avser att bedriva. Redovisningen kan också innehålla förslag till regeringen om förändringar i lagar och förordningar som skulle kunna minska företagens administrativa kostnader.

Svenska ESF-rådet skall i ett andra steg senast den 19 oktober 2007 ta fram ett kompletterande underlag och redovisa genomförda förenklingsåtgärder och pågående förenklingsprojekt, inklusive vidareutveckling och konkretiseringar av tidigare planerade åtgärder.

Svenska ESF-rådet skall vid utformningen av föreskrifter och allmänna råd beakta att myndigheten skall bidra till regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.

7. Svenska ESF-rådet skall utarbeta en beskrivning av systemen för förvaltning och kontroller avseende det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning i enlighet med artikel 71.1 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden. Ekonomistyrningsverket (ESV) skall därvid senast den 20 augusti 2007 bistå Svenska ESF-rådet med den del av beskrivningen som avser revisionsmyndigheten. Beskrivningen skall lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) och ESV senast den 31 oktober 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

22:5

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Ramanslag)

Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige131 194
ap.1Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (ram)131 194

Villkor för anslag 22:5

ap.1 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

1. Anslaget får användas för förvaltningskostnader för mål 3 och Equal samt s.k. artikel 6-projekt avseende programperioden 2000-2006 samt för förvaltningskostnader för det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning avseende programperioden 2007-2013.

2. Anslaget får användas för nationell medfinansiering av den del av det tekniska stödet som administreras av Svenska ESF-rådet.

22:6

Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006 (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län16 697
ap.3Mål 2, Södra och Öarna (ram)16 697
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län9 677
ap.4Mål 2, Västra (ram)9 677
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län22 526
ap.5Mål 2, Norra (ram)22 526
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län91 795
ap.6Mål 1, Region Södra skogslänen (ram)91 795
ap.7Statlig medfinansiering av mål 1, Region Södra skogslänen (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län116 829
ap.8Mål 1, Region Norra Norrland (ram)116 829
ap.9Statlig medfinansiering av mål 1, Region Norra Norrland (ram)0
Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige1 492 315
ap.10Mål 3 och Equal, Svenska ESF-rådet (ram)1 372 241
ap.11Statlig medfinansiering av mål 3, Svenska ESF-rådet (ram)120 074
Disponeras av regeringen58 982
ap.1Europeiska socialfonden 2000-2006 Regeringens disposition (ram)58 982

Villkor för anslag 22:6

ap.3 Mål 2, Södra och Öarna

1. Från anslagsposten skall utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 2, Södra och Öarna.

2. Från Europeiska socialfonden inbetalade medel redovisas mot inkomsttitel 6412, undertitel 06 Mål 2: Region Södra och Öarna.

ap.4 Mål 2, Västra

1. Från anslagsposten skall utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 2, Västra.

2. Från Europeiska socialfonden inbetalade medel redovisas mot inkomsttitel 6412, undertitel 05 Mål 2: Region Västra.

ap.5 Mål 2, Norra

1. Från anslagsposten skall utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 2, Norra.

2. Från Europeiska socialfonden inbetalade medel redovisas mot inkomsttitel 6412, undertitel 04 Mål 2: Region Norra.

ap.6 Mål 1, Region Södra skogslänen

1. Från anslagsposten skall utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 1, Region Södra skogslänen.

2. Från Europeiska socialfonden inbetalade medel redovisas mot inkomsttitel 6412, undertitel 03 Mål 1: Region Södra skogslänen.

ap.7 Statlig medfinansiering av mål 1, Region Södra skogslänen

Från anslagsposten skall utbetalningar göras av den statliga medfinanseringen av åtgärd 2.1 Kompetensutveckling för sysselsatta och åtgärd 2.4 Lokalt projektstöd i mål 1.

ap.8 Mål 1, Region Norra Norrland

1. Från anslagsposten skall utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 1, Region Norra Norrland.

2. Från Europeiska socialfonden inbetalade medel redovisas mot inkomsttitel 6412, undertitel 02 Mål 1: Region Norra Norrland.

ap.9 Statlig medfinansiering av mål 1, Region Norra Norrland

Från anslagsposten skall utbetalningar göras av den statliga medfinansieringen av åtgärd 3.1 Kompetensutveckling för anställda och åtgärd 3.4 Lokal utveckling i mål 1.

ap.10 Mål 3 och Equal, Svenska ESF-rådet

1. Från anslagsposten skall utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 3 och Equal.

2. Svenska ESF-rådet skall månadsvis lämna bidrag till AMS för utbetalningar enligt villkoren för anslagsposten. Bidragen skall betalas ut till icke räntebärande konton, inom SCR-flödet, hos AMS. Ej förbrukade medel skall återbetalas i sådan tid att de är Svenska ESF-rådet till handa senast brytdagen för bokslut för räkenskapsåret 2007. Utbetalningar till eller återbetalningar från AMS som sker fram till och med brytdagen och avser räkenskapsåret 2007 skall redovisas mot 2007 års anslag.

ap.11 Statlig medfinansiering av mål 3, Svenska ESF-rådet

1. Från anslagsposten skall utbetalningar göras av den statliga medfinansieringen av insatsområde 1 Kompetensutveckling för sysselsatta och insatsområde 4 Lokal utveckling i mål 3.

2. Svenska ESF-rådet skall månadsvis lämna bidrag till AMS för utbetalningar enligt villkoren för anslagsposten. Bidragen skall betalas ut till icke räntebärande konton, inom SCR-flödet, hos AMS. Ej förbrukade medel skall återbetalas i sådan tid att de är Svenska ESF-rådet till handa senast brytdagen för bokslut avseende räkenskapsåret 2007. Utbetalningar till eller återbetalningar från AMS som sker fram till och med brytdagen och avser räkenskapsåret 2007 skall redovisas mot 2007 års anslag.

22:7

Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 (Ramanslag)

Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige290 000
ap.3Europeiska socialfonden för perioden 2007-2013 (ram)200 000
ap.4Statlig medfinansiering av Europeiska socialfonden för perioden 2007-2013 (ram)90 000
Disponeras av regeringen0
ap.1Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 (ram)0
ap.2Statlig medfinansiering av socialfonden 2007-2013 (ram)0

Villkor för anslag 22:7

ap.3 Europeiska socialfonden för perioden 2007-2013

1. Från anslagsposten skall utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning.

2. Från Europeiska socialfonden inbetalade medel redovisas mot inkomsttitel 6413 Bidrag från EG:s socialfond perioden 2007-2013.

ap.4 Statlig medfinansiering av Europeiska socialfonden för perioden 2007-2013

Från anslagsposten skall utbetalningar göras av den statliga medfinansieringen av programområde 1 Kompetensförsörjning i det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
22:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
ap.113 1193 %0
22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006
ap.10Allt0
ap.3501Allt0
ap.4290Allt0
ap.5676Allt0
ap.62 754Allt0
ap.70Allt0
ap.83 505Allt0
ap.90Allt0
ap.1041 167Allt0
ap.113 602Allt0
22:7 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.36 000Inget0
ap.42 700Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006
22:6 ap.722:6 ap.119 242
22:6 ap.922:6 ap.113 220
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag/ap200720082009 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006
ap.317 50016 76502009
ap.410 00010 00002009
ap.535 00032 31202009
ap.660 00057 34502009
ap.715 00013 50202009
ap.897 50097 49902009
ap.917 50017 44802009
ap.10827 500826 99902009
ap.11320 000295 52402009
22:7 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013
ap.3120 00013 0002 0002015
ap.430 000002015
Belopp angivna i tkr

Villkor

Angivna belopp för infriade förpliktelser under 2008 är indikativa.

Länsstyrelsen i Jämtlands län får under 2007 avseende anslagspost 6, under anslaget 22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006, även göra ekonomiska åtaganden utöver bemyndiganderamen med stöd av tilldelat anslag motsvarande högst 19 000 000 kronor.

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)20 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)13 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-2510 932
2007-02-2510 932
2007-03-2510 932
2007-04-2510 932
2007-05-2510 932
2007-06-2510 932
2007-07-2510 932
2007-08-2510 932
2007-09-2510 932
2007-10-2510 932
2007-11-2510 932
2007-12-2510 942
Summa131 194
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges disposition enligt detta regleringsbrev är:
22:5 ap.1Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
På regeringens vägnar
Sven Otto Littorin
Inger Wijkström
Kopia till

Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Arbetsförmedlingen
Verket för näringslivsutveckling
Länsstyrelserna i Norrbottens, Jämtlands, Gävleborgs, Örebro och Jönköpings län
Arbetsmarknadsdepartementet/ADM