Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
45

2007-12-19
Ku2007/3583/KR
Konstnärsnämnden
Box 1610
111 86 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Konstnärsnämnden
Riksdagen har beslutat om Konstnärsnämndens verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 17, bet. 2006/07:KrU1, rskr. 2006/07:37).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Konstnärsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikKonstnärernas villkorBidragsfördelning
Bevakning av konstnärernas ekonomiska och sociala situation

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

Målet för Konstnärsnämnden är att främja bild-, form-, ton-, teater-, dans- och filmkonstnärers möjligheter att ägna sig åt kvalificerat konstnärligt arbete samt att främja internationellt konstnärsutbyte genom att bl.a. erbjuda gästateljéer samt att bidra till ökade kunskaper om konstnärernas ekonomiska och sociala förhållanden.

Övergripande verksamhetsmål

Mål

Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv skall integreras i Konstnärsnämndens verksamhet.

Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete skall öka och integreras i Konstnärsnämndens verksamhet.  

Återrapportering
Myndigheten skall redovisa måluppfyllelsen enligt de kvantitativa och kvalitativa mått som myndigheten finner mest relevanta. Redovisningen skall vara jämförbar mellan olika verksamhetsår.

1.1.1

Verksamhetsområde Konstnärernas villkor

1.1.1.1

Verksamhetsgren Bidragsfördelning

Mål

Målet är att genom olika typer av stipendier och bidrag öka möjligheten för kvalificerade konstnärer som lever eller verkar i Sverige att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och att vidareutveckla sitt konstnärskap. Vidare skall Konstnärsnämnden genom fördelning av bidrag stödja produktion av kort- och dokumentärfilm.

Återrapportering

Konstnärsnämnden skall redovisa en analys av i vilken utsträckning målen har uppnåtts. Analysen skall innehålla såväl kvantitativa mått som en bedömning av verksamhetens kvalitet. Resultatredovisningen skall även innehålla följande uppgifter fördelat på de olika bidragsformerna och konstnärskategorierna:

– utvecklingen av bidragsgivningens kvalitet och effekter avseende konstnärernas ekonomiska och sociala villkor,

– utvecklingen av verksamhetens kostnader.

Bidragsgivningen inom ramen för International Artists' Studio Program in Sweden (IASPIS) verksamhet samt bidragsgivningen för internationellt utbyte inom dansområdet skall redovisas särskilt. Av redovisningen skall bl.a. framgå:

– verksamhetens kostnader, volym och kvalitet specificerade efter ändamål, samt vilka effekter verksamheten har för konstnärer verksamma i Sverige,

– nationaliteten hos de konstnärer som arbetat vid de internationella utbytesverksamheterna under 2006 och 2007.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Bevakning av konstnärernas ekonomiska och sociala situation

Mål

Målet är att genom bevakning och analys öka och sprida kunskapen om konstnärers sociala och ekonomiska situation. Konstnärsnämnden skall även löpande bevaka trygghetssystemens utformning och tillämpning i förhållande till konstnärlig verksamhet.

Återrapportering

Konstnärsnämnden skall redovisa:

– måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse,

– utfallet och resultatet av arbetet med kunskapsuppbyggnad och rådgivningsfunktion avseende frågor som rör de generella trygghetssystemen.

Konstnärsnämnden har 2006 inlett en fördjupad analys av konstnärernas föränderliga arbetsmarknad. Analysen skall särskilt redogöra för förändringar av villkoren på arbetsmarknaderna för de olika konstnärskategorierna, samt belysa vilka konsekvenser eventuella förändringar har på möjligheterna att ägna sig åt kvalificerat konstnärligt arbete. Resultatet av arbetet skall redovisas i en slutrapport senast den 1 oktober 2007.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Konstnärsnämnden skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2006 respektive 2007 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

Konstnärsnämnden skall redovisa resultatet av sina verksamhetsgrenar uppdelat på kvinnor och män, när särskilda skäl inte talar däremot. En analys av eventuella skillnader skall redovisas.

Prognoser 2007–2010

Konstnärsnämnden skall redovisa utgiftsprognoser för 2007–2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Från och med 2007 skall Konstnärsnämnden även lämna prognoser i Hermes för den statliga ålderspensionsavgiften (STÅP).

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • den 23 januari 2007
 • den 7 mars 2007
 • den 2 maj 2007
 • den 2 augusti 2007
 • den 30 oktober 2007

Vid det sista tillfället skall utestående åtaganden som gjorts för längre tid än ett år för stipendier och inkomstgarantier samt förväntade utbetalningsnivåer för kommande treårsperiod redovisas.

4

Uppdrag

De handlingsplaner som Konstnärsnämnden upprättar enligt 2 § förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007. Om Konstnärsnämnden vid den tidpunkten ännu inte har upprättat någon handlingsplan skall myndigheten till regeringen redovisa när detta kommer att ske samt ange skälen till fördröjningen. Beslutar Konstnärsnämnden - under åberopande av att det är uppenbart att det inte behövs med hänsyn till verksamhetens art - att inte upprätta några handlingsplaner, skall myndigheten lämna en redogörelse för de omständigheter som ligger till grund för detta ställningstagande till regeringen senast den 1 mars 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:19

Konstnärsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Konstnärsnämnden14 367
ap.1Konstnärsnämnden (ram)14 367

28:20

Ersättningar och bidrag till konstnärer (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet178 086
ap.2Individuell visningsersättning (ram)26 746
ap.3Inkomstgarantier för konstnärer (ram)16 757
ap.8Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek (ram)119 543
ap.10Ersättning åt författare och översättare för utnyttjande av deras verk i form av talböcker (ram)7 055
ap.11Nordiska författarstipendier (ram)148
ap.12Nordiskt författarsamarbete (ram)57
ap.13Dramatikerstöd (ram)2 780
ap.14Fonogramersättning (ram)5 000
Disponeras av Konstnärsnämnden120 814
ap.1Visningsersättning åt bild- och formkonstnärer (ram)62 167
ap.4Långtidsstipendier (ram)12 608
ap.5Bidrag till konstnärer inom områdena bild och form (ram)8 547
ap.6Bidrag till konstnärer inom områdena musik samt scen och film (ram)27 848
ap.7Särskilda insatser för konstnärer på musikområdet (ram)4 128
ap.9Bidrag till författare, översättare, kulturjournalister och dramatiker (ram)4 971
ap.15Statliga ålderspensionsavgifter (ram)0
ap.16Statliga ålderspensionsavgifter (ram)545
ap.17Till regeringens disposition (ram)0
Disponeras av regeringen0
ap.18Till regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 28:20

ap.1 Visningsersättning åt bild- och formkonstnärer

Av anslaget får högst 50 procent betalas ut före den 1 april och resterande 50 procent senast den 31 december 2007.

Anslaget omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

I anslagsposten ingår medel för täckande av kostnader förenade med stipendie- och bidragsgivning, samt för program- och informationsverksamhet inom den internationella utbytesverksamheten IASPIS.

ap.2 Individuell visningsersättning

Anslagsposten får användas för utbetalningar enligt förordningen (1996:1605) om individuell visningersättning.

Kammarkollegiet skall betala ut medlen efter rekvisition till Bildkonst upphovsrätt i Sverige (BUS).

BUS får använda högst 1 575 000 kronor av anslaget till administrationskostnader.

BUS skall till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) lämna budgetunderlag för 2008 senast den 1 mars 2007. En redogörelse för medlens fördelning för 2007 skall lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2008. BUS skall redovisa

 • principerna för fördelning av den individuella visningsersättningen,
 • antalet konstnärer som erhållit ersättning i förhållande till antalet ansökningar samt ersättningarnas storlek,
 • fördelningen mellan manliga och kvinnliga konstnärer.

I samband med den första utbetalningen skall Kammarkollegiet erinra BUS om villkoren.

ap.3 Inkomstgarantier för konstnärer

Anslagsposten får användas för utbetalningar enligt förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer.

Antalet garantirum uppgår år 2007 till 157. Konstnärsnämnden och styrelsen för Sveriges författarfond skall komma överens om hur stor andel av nya garantirum som skall tillfalla författare, översättare, dramatiker, och kulturjournalister.

Kammarkollegiet skall till Regeringskansliet senast den 1 mars 2007 redovisa hur garantirummen har utnyttjats under år 2006.

ap.4 Långtidsstipendier

Anslagsposten får användas för utbetalningar i enlighet med förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer.

Anslaget omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

År 2007 skall antalet tioåriga långtidsstipendier vara 102, därutöver kan stipendier med kortare löptid beviljas. Konstnärsnämnden och styrelsen för Sveriges författarfond skall komma överens om hur många långtidsstipendier som skall tillfalla författare, översättare, dramatiker och kulturjournalister. Medlen betalas ut av Konstnärsnämnden till Sveriges författarfond efter rekvisition.

ap.5 Bidrag till konstnärer inom områdena bild och form

Av anslaget får högst 50 procent betalas ut före den 1 april och resterande 50 procent senast den 31 december 2007.

Anslaget omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

ap.6 Bidrag till konstnärer inom områdena musik samt scen och film

Av anslaget får högst 50 procent betalas ut före den 1 april och resterande 50 procent senast den 31 december 2007.

Anslaget omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

I anslagsposten skall 3 000 000 kronor avsättas för stöd till koreografer och dansare i enlighet med prop.2002/03:1 utg.omr.17

I anslagsposten ingår medel för täckande av kostnader vid uruppförande av verk som tillkommit i samarbetsprojekt mellan komponister och musiker/sångare som beviljats av Konstnärsnämnden.

I anslagsposten skall 1 200 000 kronor avsättas för internationellt konstnärligt utbyte inom dansområdet i enlighet med med prop.2005/06:1 utg.omr.17. I anslagsposten ingår medel för täckande av kostnader förenade med stipendie- och bidragsgivning, samt för program- och informationsverksamhet inom den internationella utbytesverksamheten

I anslagsposten skall 1 000 000 kronor avsättas för bidrag till konstnärer inom områdena jazz och nutida konstmusik i enlighet med prop.2005/06:1 utg.omr.17

Av anslaget skall 100 000 kronor utgå till en ung koreograf i form av ett stipendium i Birgit Cullbergs namn.

ap.7 Särskilda insatser för konstnärer på musikområdet

Av anslaget får högst 50 procent betalas ut före den 1 april och resterande 50 procent senast den 31 december 2007.

Anslaget omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

ap.8 Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek

Kammarkollegiet skall betala ut medlen efter rekvisition till styrelsen för Sveriges författarfond.

Anslaget omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

Styrelsen för Sveriges författarfond skall till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) lämna budgetunderlag för år 2008 senast den 1 mars 2007. För verksamheten år 2007 skall redogörelse lämnas senast den 1 mars 2008.

I samband med den första utbetalningen skall Kammarkollegiet erinra styrelsen för Sveriges författarfond om villkoren.

ap.9 Bidrag till författare, översättare, kulturjournalister och dramatiker

Konstnärsnämnden skall betala ut medlen efter rekvisition till styrelsen för Sveriges författarfond.

Anslaget omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

Styrelsen för Sveriges författarfond skall till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) lämna budgetunderlag för 2008 senast den 1 mars 2007. För verksamheten 2007 skall redogörelse lämnas senast den 1 mars 2008. Budgetunderlaget skall innehålla förslag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande räkenskapsåren.

Av anslaget får styrelsen för Sveriges författarfond använda högst 500 000 kronor till administrationskostnader.

I anslagsposten ingår medel för deltagande i internationellt kulturutbyte.

I samband med den första utbetalningen skall Konstnärsnämnden erinra styrelsen för Sveriges författarfond om villkoren.

ap.10 Ersättning åt författare och översättare för utnyttjande av deras verk i form av talböcker

Kammarkollegiet skall betala ut medlen efter rekvisition till Sveriges författarförbund. Av anslaget får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, 1 juli respektive 1 oktober 2007.

Medlen fördelas av Sveriges författarförbund mellan svenska författare och svenska översättare av sådana verk, som enligt 17 § andra stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk framställts som talböcker eller ingår i taltidningar budgetåret 2006.

Av anslaget får Sveriges författarförbund använda högst 410 000 kronor till administrationskostnader vid fastställande och utbetalning av ersättningsbeloppen.

Sveriges författarförbund skall till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) lämna budgetunderlag för år 2008 senast den 1 mars 2007. Budgetunderlaget skall innehålla förslag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande räkenskapsåren. För verksamheten 2007 skall redogörelse lämnas senast den 1 mars 2008.

I samband med den första utbetalningen skall Kammarkollegiet erinra styrelsen för Sveriges författarförbund om villkoren.

ap.11 Nordiska författarstipendier

Kammarkollegiet skall betala ut medlen efter rekvisition till styrelsen för Sveriges författarfond. I samband med utbetalningen skall Kammarkollegiet erinra fondstyrelsen om nedanstående villkor.

Från anslagsposten får utgå högst fyra resestipendier till svenska författare för vistelse i annat nordiskt land. Stipendierna fördelas av styrelsen för Sveriges författarfond. Stipendiebeloppen bestäms av styrelsen med hänsyn till de utsedda stipendiaternas avreseort och resmål. I övrigt gäller "Bestemmelser för rejsestipendier till nordiske författere", godkända för Sveriges del den 10 april 1970.

Styrelsen för Sveriges författarfond skall till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) lämna budgetunderlag för 2008 senast den 1 mars 2007. Budgetunderlaget skall innehålla förslag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande räkenskapsåren. För verksamheten 2007 skall redogörelse lämnas senast den 1 mars 2008.

ap.12 Nordiskt författarsamarbete

Kammarkollegiet skall betala ut medlen efter rekvisition till Sveriges författarförbund.

Sveriges författarförbund skall till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) lämna budgetunderlag för 2008 senast den 1 mars 2007. Budgetunderlaget skall innehålla förslag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande räkenskapsåren. För verksamheten 2007 skall redogörelse lämnas senast den 1 mars 2008.

ap.13 Dramatikerstöd

Anslagsposten får användas för utbetalningar i enlighet med förordningen (1998:1369) om statsbidrag för beställning av nyskriven svensk dramatik.

Kammarkollegiet skall betala ut medlen efter rekvisition till styrelsen för Sveriges författarfond.

Av anslaget får styrelsen för Sveriges författarfond använda högst 280 000 kronor till administrationskostnader.

Styrelsen för Sveriges författarfond skall till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) lämna budgetunderlag för 2008 senast den 1 mars 2007. Budgetunderlaget skall innehålla förslag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande räkenskapsåren. För verksamheten 2007 skall redogörelse lämnas senast den 1 mars 2008.

I samband med den första utbetalningen skall Kammarkollegiet erinra styrelsen för Sveriges författarfond om villkoren.

ap.14 Fonogramersättning

Anslagsposten får användas för utbetalningar i enlighet med förordningen (1998:1387) om fonogramersättning.

Kammarkollegiet skall betala ut medlen efter rekvisition till Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM) och Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAMI).

Anslagsposten får användas för att betala förvaltningskostnader hos STIM och SAMI.

STIM och SAMI skall gemensamt till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) lämna budgetunderlag för 2008 senast den 1 mars 2007. Budgetunderlaget skall innehålla förslag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande räkenskapsåren. För verksamheten 2007 skall redogörelse lämnas senast den 1 mars 2008. Av redogörelsen skall framgå administrationskostnader för fastställande och utbetalning av ersättningsbeloppen.

I samband med den första utbetalningen skall Kammarkollegiet erinra STIM och SAMI om villkoren.

ap.15 Statliga ålderspensionsavgifter

ap.16 Statliga ålderspensionsavgifter

Medlen skall i enlighet med förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Försäkringskassan för anslagsposter under anslaget 28:20 som omfattas av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m. Medlen under anslagsposten som inte inbetalats till Försäkringskassan ställs till regeringens disposition. De statliga ålderspensionsavgifter som belöper på årets utbetalningar av bidrag avräknas mot överskottet av inbetalningar som gjorts tidigare år.  

En anslagsdel har skapats i Hermes för den statliga ålderspensionsavgiften för att prognoser skall kunna lämnas. Detta medför att även en ny anslagspost har skapats. Den statliga ålderspensionsavgiften har i fortsättningen beteckningen anslagspost 16.

28:35

Filmstöd (Ramanslag)

Disponeras av Konstnärsnämnden4 270
ap.3Bidrag till Konstnärsnämndens filmstöd (ram)4 270

Villkor för anslag 28:35

ap.3 Bidrag till Konstnärsnämndens filmstöd

Anslagsposten skall användas för stöd till produktion av kortfilm.

Från anslagsposten skall 800 000 kronor utbetalas till Stiftelsen Filmform för rådgivning och distribution i fråga om film- och videokonst. Medlen får även användas till ett fortsatt samarbete kring dokumentation och bevarande av experimentell film- och videokonst mellan Statens ljud- och bildarkiv och Stiftelsen Filmform. I samband med utbetalningen skall Konstnärsnämnden erinra Stiftelsen Filmform om att Stiftelsen skall lämna redogörelse för verksamheten 2007 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2008.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
28:19 Konstnärsnämnden
ap.14313 %0
28:20 Ersättningar och bidrag till konstnärer
ap.103 %0
ap.203 %0
ap.35033 %0
ap.403 %0
ap.503 %0
ap.603 %0
ap.703 %0
ap.803 %0
ap.903 %0
ap.1003 %0
ap.1103 %0
ap.1203 %0
ap.1303 %0
ap.1403 %0
ap.150Inget0
ap.160Inget0
ap.170Inget0
ap.180Allt0
28:35 Filmstöd
ap.303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 800
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 995
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Konstnärsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-251 197
2007-02-251 197
2007-03-251 197
2007-04-251 197
2007-05-251 197
2007-06-251 197
2007-07-251 197
2007-08-251 197
2007-09-251 197
2007-10-251 197
2007-11-251 197
2007-12-251 200
Summa14 367
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konstnärsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:19 ap.1Konstnärsnämnden

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter003 0003 00000
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

 • Konstnärsnämnden får i av nämnden förhyrd fastighet, genom anlitande av särskild förvaltare, förutom att upplåta lägenheter till konstnärer i samband med nämndens internationella och nationella konstnärsutbytesverksamhet även bedriva kompletterande korttidsuthyrning av lediga rum och lägenheter. Inkomsterna disponeras av Konstnärsnämnden.
 • Målgruppen för kompletterande korttidsuthyrning skall främst utgöras av företrädare för olika delar av internationellt och nationellt kulturliv.
 • Resultatet av verksamheten skall särredovisas i Konstnärsnämndens årsredovisning.

Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i de fall som avses i 15§ avgiftsförordningen (1992:191).  

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Konstnärsnämnden skall i årsredovisningen för 2007 redovisa

 • för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,
 • andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Robert Nilsson
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket