Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:16

2007-12-13
U2007/7921/SAM/F (delvis)
Verket för innovationssystem
Mäster Samuelsgatan 56
101 58 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 26:7 (2006) Främjande och analys av forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU m.m.
Riksdagen har beslutat om anslaget 26:7 (2006) Främjande och analys av forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU m.m. för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 16, bet. 2007/08:UbU1, rskr. 2007/08:70).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.3

Finansiella villkor

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
26:7 (2006) Främjande och analys av forsknings- och utvecklingssamarbetet inom EU m.m.
ap.3 (2006)ram
På regeringens vägnar
Lars Leijonborg
Anna-Karin Dahlén
Kopia till

Statsrådsberdningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret