Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:12

2007-12-06
Ju2007/10346/PO, Ju2007/9888/PO (delvis)
Rikspolisstyrelsen
Box 12256
102 26 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Rikspolisstyrelsen och övriga myndigheter inom polisorganisationen
Riksdagen har beslutat om Rikspolisstyrelsens verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 04, bet. 2006/07:JuU1, rskr. 2006/07:36, prop. 2006/07:100, utg.omr. 04, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222, prop. 2007/08:1, utg.omr. 04, bet. 2007/08:FiU11, rskr. 2007/08:17).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Rikspolisstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Utöver det som framgår under rubriken Återrapportering skall Rikspolisstyrelsen för varje verksamhetsgren och för organisationsstyrningen:

 • redovisa måluppfyllelsen,
 • analysera och kommentera resultatet,
 • redovisa de viktigaste åtgärderna som vidtagits för att uppnå målet,
 • redovisa uppgifterna indelade efter kön där så är möjligt.

Särskild uppmärksamhet när det gäller resultatutvecklingen skall ges:

 • större/anmärkningsvärda förändringar det senaste året,
 • större/anmärkningsvärda skillnader mellan jämförbara polismyndigheter,
 • åtgärder som vidtagits för att undanröja hinder mot måluppfyllelsen.

Svårigheter att visa mätbara resultat skall kompenseras genom en beskrivning av förhållanden som är väsentliga för en bedömning av måluppfyllelsen.

Återrapportering skall ske enligt den struktur som gäller enligt polisens modell för resultatredovisning - Polisens resultatrapporter.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
RättsväsendetBrottsförebyggande arbeteBrottsförebyggande arbete
Utredning och lagföringUtredning och lagföring
Övrig verksamhetService

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Rättsväsendet

Mål

Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet.

1.1.1

Verksamhetsområde Brottsförebyggande arbete

Mål

Antalet brott skall minska och antalet brottsoffer skall därmed bli färre.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Brottsförebyggande arbete

Mål

Antalet brott skall minska.

Återrapportering

Vid bedömningen av måluppfyllelsen skall alla relevanta indikatorer i Polisens resultatrapporter (PRR) beaktas. Särskild uppmärksamhet skall ges:

 • utvecklingen av antalet anmälda brott för samtliga brottsområden (resultatmått BF6 i PRR) samt för brottstyperna misshandel utomhus, inbrottsstöld i bostad och skadegörelsebrott,
 • resurstiden för utvärderade brottsförebyggande insatser i förhållande till den totala planlagda resurstiden för brottsförebyggande arbete (resultatmått BF3 i PRR).

1.1.2

Verksamhetsområde Utredning och lagföring

Mål

Brottsuppklaringen skall öka och verksamheten skall bedrivas med högt ställda krav på rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Utredning och lagföring

Mål

Antalet uppklarade brott skall öka inom samtliga brottskategorier i Polisens resultatrapporter.

Återrapportering

Vid bedömningen av måluppfyllelsen skall alla relevanta indikatorer i Polisens resultatrapporter (PRR) beaktas. Särskild uppmärksamhet skall ges:

 • utvecklingen av andel personuppklarade brott av antalet anmälda brott som kan lagföras (resultatmått UL6.2 i PRR),
 • utvecklingen av antalet utfärdade ordningsbot (resultatmått UL7.1 i PRR),
 • hur målsäganden/brottsoffer och misstänkta upplever polisens brottsutredande verksamhet (resultatmått UL8 i PRR).

1.1.3

Verksamhetsområde Övrig verksamhet

Mål

De arbetsuppgifter som inte är brottsbekämpande skall utföras med utgångspunkt i individernas behov.

1.1.3.1

Verksamhetsgren Service

Mål

Antalet nöjda servicemottagare skall öka.

Återrapportering

Vid bedömningen av måluppfyllelsen skall alla relevanta indikatorer i Polisens resultatrapporter (PRR) beaktas. Särskild uppmärksamhet skall ges:

 • andelen av alla inkommande samtal till Polisens Kontaktcenter (PKC) som besvaras personligt inom tre minuter (resultatmått SE4 i PRR),
 • andelen servicemottagare som upplever att polisen är tillgänglig, kompetent och har en effektiv handläggning.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Om inget annat anges skall återrapportering lämnas i årsredovisningen. Uppgifterna skall redovisas indelade efter kön där så är möjligt.

1. Rikspolisstyrelsen skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 beträffande samtliga anslag som Rikspolisstyrelsen disponerar. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Redovisning skall lämnas i Hermes senast den 23 januari, 7 mars, 2 maj, 2 augusti samt 30 oktober 2007.

2. Rikspolisstyrelsen skall enligt den struktur som gäller för Polisens resultatrapporter (PRR) redovisa polisorganisationens resultat till och med varje tertial senast den 31 maj, 30 september och i årsredovisningen. Rikspolisstyrelsen skall i samband med varje redovisningstillfälle genomföra en muntlig föredragning av resultatet för Justitiedepartementet.

3. Rikspolisstyrelsen skall redovisa vilka åtgärder som kommer att vidtas i syfte att effektivisera verksamheten inom polisorganisationen (däribland pågående och planerade utvecklingsprojekt) under perioden 2007-2010. Där så är möjligt skall Rikspolisstyrelsen lämna en bedömning av hur stora resurser som beräknas frigöras till följd av effektiviseringarna. Av redovisningen skall framgå berörd verksamhetsgren, mål/syfte, beräknade kostnader, tidplan och förväntade effekter. 

Rikspolisstyrelsen skall vidare redovisa de åtgärder som har vidtagits för att säkerställa att polismyndigheternas medverkan i det nationella utvecklingsarbetet är effektivt och ändamålsenligt. Redovisningen skall lämnas senast den 30 september 2007.

4. Rikspolisstyrelsen skall senast den 30 april 2007 redovisa hur arbetet med mängdbrottsprojektet fortskrider och resultatet av detta.

5. Rikspolisstyrelsen skall redovisa resultatet av de åtgärder som har vidtagits för att bekämpa den organiserade brottsligheten. Särskild redovisning skall lämnas av arbetet mot den brottslighet som Rikspolisstyrelsen anser bör klassas som systemhotande. Redovisningen skall lämnas senast den 30 april 2007.

6. Rikspolisstyrelsen skall redovisa

 • antal anställda som omfattas av omställningsarbetet uppdelat på poliser och civilanställda,
 • hur det därtill knutna arbetet med kompetensöverföring bedrivs för att minimera effekterna av att kompetens går förlorad.

7. Rikspolisstyrelsen skall redovisa hur arbetet med att utveckla ledarskapet fortskrider. Särskilt skall redovisas resultatet av arbetet i de tre regionala centren för ledarskapsutbildning. Därutöver skall Rikspolisstyrelsen redovisa

 • vilka ledarskapsutbildningar som erbjuds,
 • antal chefer som gått ledarskapsutbildning.

8. Rikspolisstyrelsen skall lämna uppgifter om

 • antal anställda och antal årsarbetskrafter totalt och på myndighetsnivå samt prognos över antal anställda totalt för de kommande fyra åren,
 • antal avgångar specificerade med orsak,
 • antal sökande och antagna till grundutbildningen av poliser samt fördelning av nyanställda polisaspiranter per polismyndighet.

Av uppgifterna skall framgå ålder fördelat på poliser och civilanställda och, om så är lämpligt, fördelat på de tre kompetensområdena lednings-, kärn- och stödkompetens. Uppgifter om antal anställda och antal årsarbetskrafter totalt och på myndighetsnivå samt uppgifter om antal avgångar redovisas även i samband med delårsrapporten. Uppgifter om fördelning av nyanställda polisaspiranter per polismyndighet skall redovisas senast två veckor efter examination.

9. Rikspolisstyrelsen skall redovisa andel anställda inom polisen som enligt Statistiska Centralbyråns register över totalbefolkningen är utrikes födda, inrikes födda med två utrikes födda föräldrar respektive inrikes födda med en utrikes född förälder. Uppgifterna skall fördelas på poliser, polisaspiranter, civilanställda och, om så är lämpligt, de tre kompetensområdena lednings-, kärn- och stödkompetens. Rikspolisstyrelsen skall även redovisa antal och andel anställda inom polisorganisationen som har genomgått utbildning i diskriminerings- och mångfaldsfrågor.

10. Rikspolisstyrelsen skall redovisa hur integreringen i verksamheten av det internationella polissamarbetet fortskrider, framför allt när det gäller EU och Interpol. Redovisningen skall omfatta åtgärder som vidtagits i form av utbildning, utvecklingsarbete (såväl arbetsmetoder som teknik), kompetensutveckling avseende gränsöverskridande projektsamverkan samt operativt samarbete. Redovisningen skall också omfatta resultatet av dessa åtgärder samt uppgift om antalet projekt med medfinansiering från EU:s budget som polisen genomfört eller där polisen varit en partner till andra medlemsstater. Vidare skall rapporteras det utvecklingssamarbete med andra länder som polisen bedrivit under året. 

11. Rikspolisstyrelsen skall redovisa det arbete som har genomförts för att uppmuntra polisanställda till internationell tjänstgöring och för att se till att erfarenhet av internationellt arbete utgör en värdefull merit som tas tillvara inom hela polisorganisationen.

12. Rikspolisstyrelsen skall - med utgångspunkt i de synpunkter som Financial Action Task Force (FATF) har framfört i sin senaste utvärderingsrapport avseende Sverige den 17 februari 2006 om efterlevnaden av FATF:s rekommendationer 3, 27, 30 och 32 - redovisa och kommentera de åtgärder som efter samråd med Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten har vidtagits eller planerar att vidtas för att utbyte av brott i så stor utsträckning som möjligt skall kunna beslagtas och förverkas, samt för att förbättra myndighetens uppföljning av sådana vidtagna åtgärder (bl.a. inhämtning och bearbetning av statistik). Redovisningen skall lämnas senast den 1 november 2007.

13. Rikspolisstyrelsen skall, i den utsträckning det inte framgår av Rikskriminalpolisens årliga lägesrapport, redovisa resultatet av de viktigaste åtgärderna som har vidtagits för att bekämpa människohandel. Av redovisningen skall framgå polisorganisationens kostnader för denna verksamhet.

14. Rikspolisstyrelsen skall redovisa hur arbetet med omorganisationen av Rikspolisstyrelsen fortskrider. Av redovisningen skall framgå vilka ytterligare åtgärder som återstår för att slutföra omorganisationen och när detta beräknas ske. Redovisningen skall lämnas i samband med årsredovisningen.

15. Rikspolisstyrelsen skall redovisa på vilket sätt den kriminaltekniska strategi som enligt Rikspolisstyrelsens planeringsförutsättningar skall införas med början under 2007 har påverkat den brottsförebyggande och brottsutredande verksamheten.

16. Rikspolisstyrelsen skall redovisa vilka åtgärder som har vidtagits och kommer att vidtas med anledning av Riksrevisionens rapport (RiR 2005:18). Redovisningen skall lämnas i samband med årsredovisningen.

17. Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten och Försäkringskassan skall tillsammans redovisa de åtgärder som har vidtagits i enlighet med den i maj 2006 beslutade gemensamma strategin för att bekämpa bidragsbedrägerier. Redovisningen skall innehålla en samlad beskrivning och analys av åtgärderna och resultatet av dessa. Redovisningen skall lämnas senast den 1 oktober 2007.

18. Rikspolisstyrelsen skall redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa att poliser inom ramen för de arbetsuppgifter som åvilar polisen i så hög utsträckning som möjligt endast utför sådana uppgifter som kräver polisiär kompetens.

19. Krisberedskapsförmåga

Polisorganisationen skall redovisa en bedömning och analys av sin förmåga att motstå allvarliga störningar i enlighet med de definitioner som anges i regeringsbeslut (Fö2006/2843/CIV). Rikspolisstyrelsen skall redovisa krishanteringsförmåga, operativ förmåga och förmåga i samhällsviktig verksamhet efter skalan god förmåga, i huvudsak god förmåga men med vissa brister, viss men bristfällig förmåga respektive ingen/mycket bristfällig förmåga. Redovisningen skall göras gentemot myndighetens risk- och sårbarhetsanalys och mot Krisberedskapsmyndighetens omvärldsexempel. Åtgärder och verksamheter finansierade av anslaget 7:5 Krisberedskap samt deras effekt på krisberedskapsförmågan skall särredovisas.

20. Försvarsförmåga

Polisorganisationen skall, främst genom planering, säkerställa en god försvarsförmåga vid ett eventuellt framtida angrepp i sådan verksamhet som är väsentlig för samhällets grundläggande behov. Åtgärder och verksamheter finansierade av anslaget 7:5 Krisberedskap samt resultat skall särredovisas.

21. Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet samt freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet

Rikspolisstyrelsen skall överskådligt redovisa hur arbetet med att bidra till freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet har genomförts under året. Exempel på sådant som skall redovisas är bidrag till genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 (2000) om kvinnor, fred och säkerhet samt 1373 (2001) för att bekämpa terrorism.

Utöver denna redovisning skall Rikspolisstyrelsen i en särskild redovisning som lämnas i samband med årsredovisningen detaljerat redovisa relevant information om varje internationell insats där svensk polis deltar.

3

Organisationsstyrning

 • Andelen kvinnliga poliser i ledningskompetens skall öka.
 • Den totala sjukfrånvaron skall vara lägre än föregående år.

Vid bedömningen av måluppfyllelsen skall alla relevanta indikatorer i Polisens resultatrapporter (PRR) beaktas. Särskild uppmärksamhet skall ges:

 • andel kvinnor respektive män i ledningskompetens,
 • andel anställda av totalt antal som inte haft något sjukrapportering under de senaste tolv månaderna (resultatmått GV9 i PRR).

4

Uppdrag

1. Rikspolisstyrelsen skall redovisa hur regeringens mål om 20 000 poliser till halvårsskiftet år 2010 skall uppnås. I redovisningen skall ingå en sammanställning av hur resurstillskotten till polisorganisationen fr.o.m. 2007 kommer att användas. Uppdraget skall redovisas senast den 30 april 2007.

2. Mot bakgrund av regeringens mål om att Sverige skall ha 20 000 poliser år 2010 och om ökad polisiär synlighet skall Rikspolisstyrelsen redovisa resultatet av de åtgärder som har vidtagits för att öka andelen poliser i yttre tjänst. Styrelsen skall också redovisa resultatet av de åtgärder som har vidtagits för att med utgångspunkt i polisens underrättelsemodell (PUM) öka människors trygghet.

3. Rikspolisstyrelsen skall efter samråd med Åklagarmyndigheten säkerställa att det inom varje polismyndighet finns tillgång till kvalificerad kompetens att förebygga och utreda mäns våld mot kvinnor och våld riktat mot barn, t.ex. i form av särskilda familjevåldsenheter med ett nära samarbete med åklagare, socialtjänst m.fl.

4. Rikspolisstyrelsen skall vidta åtgärder för att öka polisens kompetens och förmåga att förebygga, upptäcka och utreda hedersrelaterad brottslighet.

5. Rikspolisstyrelsen skall tillsammans med Åklagarmyndigheten säkerställa att hatbrottsmotiv identifieras och utreds så tidigt som möjligt vid utredningar om brott där det kan finnas ett sådant motiv.

6. Rikspolisstyrelsen skall ta fram indikatorer för verksamheten vid Huvudkontoret, Polisens verksamhetsstöd, Polishögskolan, Rikskriminalpolisen och Statens kriminaltekniska laboratorium samt för det internationella polissamarbetet. Indikatorerna skall kunna användas vid redovisning till regeringen av hur dessa delar av polisverksamheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsgrenarna. Uppdraget skall redovisas senast den 1 oktober 2007.

7. Rikspolisstyrelsen skall redovisa vilka åtgärder som har vidtagits sedan 2003 avseende utbildning om mänskliga rättigheter samt avge en lägesrapport om hur den utbildning om mänskliga rättigheter som bedrivs inom ramen för polisutbildningen fortgår.

8. Rikspolisstyrelsen skall utveckla sin redovisningsplan för den avgiftsbelagda verksamheten samt införa rutiner för att följa upp den.

9. Staten har erbjudit 25 kommuner lokala utvecklingsavtal för 2007 i syfte att bryta utanförskapet med utgångspunkt i individens behov (dnr Ju2006/10026/STO, Ju2006/3869/STO). Polismyndigheterna skall utifrån sitt ordinarie uppdrag bidra till avtalens måluppfyllelse genom att träffa samverkansöverenskommelser med berörda kommuner. Hinder för samverkan skall anmälas till den särskilda utredaren, storstadskoordinatorn (dir. 2006:66). Redovisningen skall lämnas senast den 1 oktober 2007.

10. Rikspolisstyrelsen skall redovisa de åtgärder som har vidtagits för att förkorta svarstiderna för inkommande samtal till Polisens kontaktcenter (PKC) och för framkopplade samtal från SOS Alarm till polisens länskommunikationscentraler (LKC). Av redovisningen skall framgå den genomsnittliga svarstiden för framkopplade samtal från SOS Alarm till LKC. Redovisningen skall lämnas senast den 31 mars 2007.

11. Rikspolisstyrelsen skall vidta åtgärder för att säkerställa att all personal som utreder ärenden med barn som utsatts för brott genomgår för arbetsuppgifterna särskilt anpassad utbildning. Av redovisningen skall särskilt framgå på vilket sätt utbildningen kvalitetssäkras, hur kunskapskontroll efter genomgången utbildning sker och hur den enskildes kompetens bibehålls över tid. Uppdraget skall redovisas senast den 1 oktober 2007.

12. Rikspolisstyrelsen skall vidta åtgärder för att säkerställa att det inom varje polismyndighet finns tillgång till kvalificerad kompetens att ge brottsoffer relevant information om de insatser som finns tillgängliga för brottsoffer i samhället. 

Tidigare beslutade uppdrag som ännu inte slutredovisats

Avser regeringsuppdrag som beslutats i särskild ordning, dvs. inte återrapporteringar och uppdrag som lämnats i regleringsbrevet för budgetåret 2006 avseende Rikspolisstyrelsen och övriga myndigheter inom polisorganisationen (dnr Ju2005/9787/PO).

1. Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att redovisa polisens miljöledningsarbete enligt riktlinjer i regeringens beslut (dnr M2005/4563/Hm). Uppdraget skall redovisas årligen i en rapport i samband med årsredovisningen dock senast den 1 mars.

2. Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att ta fram förslag till nationellt flerårigt program avseende den Europeiska fonden för de yttre gränserna (dnr Ju2006/2129/PO).

3. Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att tillsammans med Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården lämna förslag till en förbättrad samordning av rättsväsendets myndigheter i Norrland. Myndigheterna har begärt och fått förlängd tid för redovisning av  uppdraget till den 28 februari 2007 (dnr Ju2006/8099/DOM).

4. Uppdrag till Rikspolisstyrelsen och Brottsförebyggande rådet att planera och genomföra ett projekt om förebyggande av våld i offentliga miljöer (dnr Ju2006/5403/KRIM). Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 2009.

5. Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att utveckla sitt arbete med att skapa förtroendefulla relationer med barn och ungdomar i samarbete med skolan (dnr Ju2006/6472/PO). Uppdraget skall redovisas senast den 1 mars 2007.

6. Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att undersöka och redogöra för olika tekniska lösningar för övervakning av besöksförbud i vissa fall (dnr Ju2005/7159/KRIM). Uppdraget skulle ha redovisats den 31 december 2006 men slutdatum är framflyttat till den 30 mars 2007.

7. Uppdrag till Försvarsmakten, Kustbevakningen och Rikspolisstyrelsen att utarbeta informationsmaterial om minor och kemiska stridsmedel (dnr Fö2006/2157/CIV). Uppdraget skall redovisas senast den 31 januari 2007.

8. Uppdrag till Rikspolisstyrelsen m.fl. myndigheter att delta i en försöksverksamhet med avidentifierade ansökningshandlingar (dnr Fi2006/227 (delvis)). Uppdraget skall slutredovisas senast den 31 mars 2008. 

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:1

Polisorganisationen (Ramanslag)

Disponeras av Rikspolisstyrelsen16 683 635
ap.1Polisorganisationen (ram)16 683 635
Disponeras av regeringen2 000
ap.2Till regeringens disposition (ram)2 000

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Polisorganisationen

Inom anslaget skall Rikspolisstyrelsen tilldela polismyndigheterna medelsramar.

Medel har beräknats för avgifter för Säkerhetspolisens räkning dels till företagshälsovården, dels till Arbetsgivarverket.

Medel har beräknats för avgifter och bidrag till Interpol, Europol, Europeiska polisakademien samt Schengens informationssystem (SIS).

Medel får tas i anspråk för bidrag till forensisk forskning, Svenska polisidrottsförbundet och andra föreningar som bedriver tjänstenära verksamhet.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
4:1 Polisorganisationen
ap.1501 859Allt0
ap.20Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 570 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 651 314
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Rikspolisstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-251 393 636
2007-02-251 393 636
2007-03-251 393 636
2007-04-251 393 636
2007-05-251 393 636
2007-06-251 393 636
2007-07-251 386 970
2007-08-251 386 970
2007-09-251 386 970
2007-10-251 386 970
2007-11-251 386 970
2007-12-251 386 969
Summa16 683 635
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rikspolisstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:1 ap.1Polisorganisationen

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Offentligrättslig verksamhet
Stämningsmannadelgivning0030 00030 00000
Passhantering00360 000360 00000
Nationella ID-kort0020 00020 00000
Summa00410 000410 00000
Uppdragsverksamhet
Kontroll av väktarhundar0070070000
Statens kriminaltekniska laboratorium004 0004 00000
Tjänsteexport0025 00025 00000
Utbildning av ordningsvakter004 0004 00000
Summa0033 70033 70000
Belopp angivna i tkr

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Offentligrättslig verksamhet
Tillståndsgivning25110040 00040 00000
Bevakning av Riksbankens penningtransporter281108002 0002 00000
Summa0042 00042 00000
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Belopp avseende uppbörd skall redovisas mot inkomsttitel 2712 Bötesmedel.

Belopp avseende återbetalningar från FN av lån för svenska FN-styrkor skall redovisas mot inkomsttitel 4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Rikspolisstyrelsen får ta emot bidrag från Krisberedskapsmyndigheten avseende verksamhet inom verksamhetsområdena Det civila försvaret och Svåra påfrestningar. Bidragets storlek beräknas uppgå till 54,5 miljoner kronor för 2007.

8

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras150 000
Beräknade övriga inkomster som inte disponeras646 000
Belopp angivna i tkr

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Från anslaget 4:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. får medel rekvireras hos Justitiekanslern för sådan ersättning som avses i 8 § lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.

På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Cecilia Löfgren
Kopia till

Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Finansdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Åklagarmyndigheten
Ekobrottsmyndigheten
Säkerhetspolisen
samtliga polismyndigheter
Statens kriminaltekniska laboratorium
Brottsförebyggande rådet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
JUSEK
OFR-SPF (Svenska polisförbundet)
OFR-ST (Statstjänstemannaförbundet)
SACO
SEKO