Regeringsbeslut I 21
2002-12-19 N2002/8239/ESB
N2002/12030/ESB (delvis)
N2002/12195/ESB
N2002/12300/ESB (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Affärsverket svenska kraftnät

Riksdagen har beslutat om Affärsverket svenska kraftnäts verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 21, bet. 2002/03:NU3, rskr. 2002/03:73, prop. 2002/03:1, utg. omr. 6, bet. 2002/03:FöU1, rskr. 2002/03:44).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Affärsverket svenska kraftnät och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
EnergipolitikElmarknadspolitikElmarknad
Telekom
TotalförsvarDet civila försvaretinom samverkansområdet Teknisk infrastruktur
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningarSvåra påfrestningarinom samverkansområdet Teknisk infrastruktur


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Affärsverket svenska kraftnäts ansvarsområde.

Politikområde Energipolitik

Mål
Den svenska energipolitikens mål är att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor. Energipolitiken skall skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat samt undelätta omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle. Härigenom främjas en god ekonomisk och social utveckling i hela Sverige.

Energipolitiken skall bidra till ett breddat energi-, miljö- och klimatsam­arbete i Östersjöregionen.

Övriga relevanta mål för energipolitiken framgår av det beslut som riks­dagen fattade i juni 2002 (prop. 2001/02:143, bet. 2001/02NU17, rskr. 2001/02:317) och i juni 1997 om riktlinjer för energipolitiken (prop. 1996/97:84, bet. 1996/97:NU12, rskr. 1996/97:272).


Verksamhetsområde Elmarknadspolitik

Mål
Målet med elmarknadspolitiken är en effektiv elmarknad som genererar en säker tillgång på el till internationellt konkurrenskraftiga priser.

Verksamhetsgren Elmarknad

Mål
Målet för Affärsverket svenska kraftnäts verksamhet inom verksamhetsgrenen elmarknad är att ansvara för den nationella elbalansen på kort sikt och den balansavräkning som krävs för en väl fungerande marknad.

Vad gäller driftsäkerheten i elsystemet och möjligheten att upprätthålla effektbalansen vid extrema förbrukningstoppar gäller följande specifika mål för Affärsverket svenska kraftnät

– att bevaka tillgången på höglastkapacitet i det svenska elsystemet,

– att förmedla relevant information till marknadens aktörer,

– att utforma ett system för effekthantering som kan säkra effektbalansen både på kort och lång sikt, och

– att med beaktande av de energipolitiska målen och ett effektivt re­sursutnyttjande verka för en harmonisering av gällande regler vid hantering av effektknapphet genom ett vidareutvecklat samarbete mellan systemansvariga i Norden.

Affärsverket svenska kraftnät skall verka för en ökad integration och harmonisering av de nordiska ländernas elmarknader och vidareutveckla elmarknadssamarbetet inom Europa för att främja en fri europeisk elmarknad. Utgångspunken för denna verksamhet skall, utöver de övergripande målen för elmarknadspolitiken, vara överenskommelserna från de nordiska energiministermötena i Helsingör år 1995, på Grönland år 2000 och i Haugesund år 2002.

Målet för Affärsverket svenska kraftnät är att bedriva bidragsverksamheten vad avser restelektrifiering i enlighet med förordningen (1999:189) om stöd till viss elektrifiering.


Återrapportering
Affärsverket svenska kraftnät skall för verksamhetsområdet elmarknad redovisa och kommentera resultatet och måluppfyllelsen uppdelad på områdena överföring på stamnätet och systemansvar. Inom dessa områden skall Affärsverket svenska kraftnät redovisa och bedöma kostnader, in­täkter, verksamhetsvolym, kvalitet och effekter av de aktiviteter och pre­stationer som genomförts. Av årsredovisningen skall framgå hur kostnader som är gemensamma för flera områden fördelas.

Intäkter från s.k. flaskhalsavgifter som tas ut när den nordiska elmarknaden delas upp i skilda prisområden skall redovisas särskilt liksom direkta kostnader orsakade av motköp på grund av kapacitetsbortfall mellan prisområden.

Pågående forsknings- och utvecklingsinsatser skall redovisas, speciellt utveckling av metoder och teknik som kan öka driftsäkerheten, effekti­viteten och miljöanpassningen av det svenska stamnätet. Av redovis­ningen skall också framgå hur samarbetsmöjligheter med andra företag och organisationer i Sverige och utlandet tas tillvara.

Insatser och resultat av verksamheten på nor­disk nivå genom vidareutveckling av samarbetet mellan de nordiska systemoperatörerna, bl.a. vad gäller identifierade behov av och genomförda harmoniserings-åtgärder, skall redovisas i särskild ordning. Insatser och resultat av verksamheten på europeisk nivå skall också redovisas.

Verksamhetsgren Telekom

Mål
Målet för Affärsverket svenska kraftnät är att driva ett kostnadseffektivt telenät med hög säkerhet. Telenätet skall användas för övervakning av och kommunikation i det egna elstamnätet.

Återrapportering
Affärsverket svenska kraftnät skall redovisa verksamhetsgrenen telekom skilt från annan verksamhet. För verksamhetsgren telekom skall affärsverket redovisa och kommentera prestationer, resultatet och måluppfyllelsen. I redovisningen skall särredovisning av telekom-verksamheten ske i form av en uppdelning på intern och extern verksamhet. I denna särredovisning skall ingå posterna försäljning, kostnader - inklusive gemensamma kostnader och resultat.

Politikområde Totalförsvar

Mål
Politikområdet Totalförsvar skall bidra till att bevara vårt lands fred och självstän­dighet. Vi skall kunna möta militära hot som direkt berör Sverige. Inter­nationellt skall vi bidra till fred och säkerhet i omvärlden genom gemen­samma fredsfrämjande och humanitära insatser både i och utom Europa.

Totalförsvarsresurserna skall kunna användas för följande huvudändamål:

- försvara Sverige mot väpnat angrepp,

- hävda vår territoriella integritet,

- bidra till fred och säkerhet i omvärlden och

- stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred.


Verksamhetsområde Det civila försvaret

Mål

Målet är att

- värna civilbefolkningen, trygga en livsnödvändig försörjning, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens för­måga vid ett väpnat angrepp och krig i vår omvärld,

- bidra till fred och säkerhet i omvärlden och

- stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred.


Verksamhetsgren inom samverkansområdet Teknisk infrastruktur

Mål
Verksamheten syftar till att åstadkomma en sådan robusthet och flexibilitet hos den tekniska infrastrukturen att samhällets väsentligaste behov vid ett väpnat angrepp kan tillgodoses.

Mål för Affärsverket svenska kraftnät inom verksamhetsgrenen Teknisk infrastruktur är

– att säkerställa att beredskapsarbetet inom elförsörj­ningen samordnas,

– att säkerställa att verksamheten inom elförsörj­ningen bedrivs så att under höjd beredskap totalförsvarets och det övriga samhällets behov av elkraft kan tillgodoses,

– att verka för att de resurser och den beredskap som skapas kan ut­nyttjas vid svåra påfrestningar på samhället i fred och för internatio­nella fredsfrämjande och humanitära insatser,

– att i samverkan med andra aktörer inom området verka för att det finns en god grundförmåga inom elförsörj­ningen.

Affärsverket svenska kraftverk skall redovisa om och i så fall hur beroendet av el, tele och IT samt ett angrepp med NBC-stridsmedel utgör begränsningar för att myndighetens verksamhet skall uppnå en godtagbar förmåga. Eventuella ytterligare gränssättande faktorer skall också redovisas.

Beredskapsverksamhet

Målet för Affärsverket svenska kraftnäts beredskaps- och säkerhetsverksamhet är att i samverkan med övriga totalförsvars-myndigheter tillgodose samhällets behov av elkraft vid höjd beredskap. Verksamheten skall inriktas mot åtgärder som säkerställer att elsystemet så långt möjligt kan drivas nationellt sammanhållet. Kompetens och resurser skall finnas för att återställa elsystemets funktion vid om-fattande skador. Åtgärder skall vidtas så att elsystemet som ett led i återuppbyggnaden kan drivas i separata delsystem(s.k. ö-drift. Resurser som skapas för höjd beredskap skall kunna nyttjas vid svåra störningar i elsystemet i fred samt för internationella fredsfrämjande och humanitära insatser. Dammsäkerhetsarbetet skall inriktas mot åtgärder som minskar risken för dammbrott och säkerställer handlingsberedskap för insatser i händelse av dammhaveri och höga flöden. Metoder och resurser för tillsyn, uppföljning och rapportering av dammsäkerheten skall utvecklas.

Återrapportering:

Verksamheten skall redovisas enligt följande indelning

– påfrestningar inom elförsörjningen i krigstid,

– påfrestningar inom elförsörjningen i fredstid och

– dammsäkerhet.

Samarbetet inom ramen för Partnerskap för fred (PFF)

Målet är att Affärsverket svenska kraftnät skall delta i samarbetet inom ramen för Partnerskap för fred (PFF). Verksamheten skall bedrivas i en­lighet med Sveriges individuella partnerskapsprogram med Nato för åren 2002–2003. Affärsverket svenska kraftnät skall också delta i kontakt­gruppen för civila myndigheter verksamma inom PFF-samarbetet som leds av Krisberedskapsmyndigheten (KBM).

Återrapportering

Affärsverket svenska kraftnät skall i årsredovisningen redovisa genom­förd verksamhet samt kostnader och en analys av samarbetets inriktning och utveckling. Dessutom skall Affärsverket svenska kraftnät lämna un­derlag till KBM:s kvartalsrapporter vad avser PFF-verksamhet.


Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål
Målet är att

- minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred och

- minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder.


Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

Mål
Målet är att

- minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan svår påfrestning skulle inträffa, skall människors liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.


Verksamhetsgren inom samverkansområdet Teknisk infrastruktur

Mål
Verksamheten syftar till att åstadkomma en sådan robusthet och flexibilitet hos den tekniska infrastrukturen att samhällets väsentligaste behov kan tillgodoses vid allvarliga avsiktliga eller oavsiktliga störningar i fred såsom sabotage, terrorhandlingar eller allvarliga olyckor.

Mål för Affärsverket svenska kraftnät beträffande beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred är

– att verka för att riskerna för en svår påfrestning på samhället genom omfattande störningar inom elförsörjningen och dammbrott eller höga flöden minskar,

– att verka för att elförsörjningens samlade resurser samt resurser från Försvarsmakten och från aktiviteter inom det civila försvaret kan samordnas och kraft­samlas i händelse av svåra störningar inom elförsörjningen i fredstid,

– att verka för att hand­lingsberedskapen upprätthålls för snabba och effektiva lednings- och informationsinsatser i händelse av dammhaveri eller svåra stör­ningar inom elförsörjningen i fredstid.

Affärsverket svenska kraftverk skall redovisa om och i så fall hur beroendet av el, tele och IT samt ett angrepp med NBC-stridsmedel utgör begränsningar för att myndighetens verksamhet skall uppnå en godtagbar förmåga. Eventuella ytterligare gränssättande faktorer skall också redovisas.


Återrapportering
Affärsverket svenska kraftnät skall redovisa en bedöm­ning av förmågan såvitt avser verkets ansvarsområde i enlighet med förordningen (2002:472) om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap.

Affärs­verket svenska kraftnät skall senast den 31 mars 2003 redovisa en bedömning såvitt avser verkets ansvarsområde inom det civila försvaret och svåra påfrestningar på samhället i fred av verksamhetsgrenen Teknisk infrastrukturs samlade beredskapsförmåga utifrån framtagna resultatmått. Utgångspunkten skall vara redovisat beredskaps­läge den 31 december 2002. Av redovisningen skall framgå i vilket av­seende genomförda åtgärder har förbättrat förmågan. Redovis­ningen skall innehålla

– en sammanställning av beredskapsåtgärder som har vidtagits under budgetåret samt kostnader för dessa,

– en analys av vilka faktorer som är gräns­sättande för förmågan,

- en analys av effekter av genomförda beredskapsåtgärder på måluppfyllelsen och förmågan.1.2Organisationsstyrning

Målet är att Affärsverket svenska kraftnät skall uppnå en räntabilitet på justerat eget kapital[1], efter schablonmässigt avdrag för skatt, på 6 % reducerat med kostnader för s.k. restelektrifiering. Kostnader för upphandling av reservkraft i enlighet med regeringsuppdrag den 29 november 2001 skall täckas inom ramen för räntabilitetskravet.

Målet är att Affärsverket svenska kraftnät högst skall ha en skuldsättningsgrad[2] på 55 %.

Målet är att kostnadseffektiviteten i Affärsverket svenska kraftnät skall vara lika hög som i jämförbara företag.

Återrapportering:

Affärsverket svenska kraftnät skall enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag lämna delårsrapporter kvartalsvis senast inom två månader efter kvartalens utgång. Delårsrapporten skall lämnas av styrelsen eller, om styrelsen bestämmer det, av generaldirektören. För inrapportering av uppgifter till Regeringskansliets kvartalsrapporter år 2003 och regeringens årliga redogörelse över företag med statligt ägande gäller tidpunkter enligt brev från Näringsdepartementet daterat den 31 oktober 2002.

Affärsverkets svenska kraftnäts redovisning i delårsrapporter och årsredovisning skall förutom förordning (200:605) om årsredovisning och budgetunderlag även följa Redovisningsrådets rekommendationer samt Finansanalytikernas rekommendationer där dessa är tillämpliga för associationsformen affärsverk.

I Affärsverket svenska kraftnäts redovisning i delårsrapporter och i årsredovisning skall, utöver redan nämnda och de nyckeltal affärsverket själv bedömer som relevanta, följande nyckeltal återfinnas.

- Avkastning på sysselsatt kapital

- Soliditet

- Räntebärande skuld

- Kapitalomsättningshastighet

- Rörelsemarginal

- Räntetäckningsgrad

- Självfinansieringsgrad

- Internt tillförda medel (FFO)

- Investeringar (CAPEX)[3][1] Med justerat eget kapital avses genomsnittet av årets in- och utgående bundna egna kapital samt 72 % av det fria egna kapitalet.

[2] Med skuldsättningsgrad avses räntebärande skulder dividerat med justerat eget kapital inklusive minoritetsandelar.

[3] CAPital EXPenditures. Inkluderar investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar, dvs. exklusive förvärv och avyttringar.1.3Uppdrag

Affärsverket svenska kraftnät skall i sin kvartalsrapportering och i årsredovisningen redovisa läget för utbyggnaden av ett stomnät, optofibernät, med hög överföringskapacitet mellan alla kommuner. En rapport skall vara regeringen tillhanda senast den 1 april 2003.

Affärsverket svenska kraftnät skall senast den 15 augusti 2003 redovisa hur kraftbalansen på den svenska elmarknaden har upprätthållits under vintern 2002/2003, prognos för kraftbalansen under vintern 2003/2004 samt redovisa de aktiviteter och prestationer som genomförts vad gäller informationsinsatser till marknadens aktörer.

Affärsverket svenska kraftnät skall senast den 1 maj 2003 redovisa resultaten vad gäller slutavräkningen av de balansansvariga företagens tim- och schablonleveranser. Uppgifter om eventuella förseningar i slutavräkningen, liksom en analys av dess orsaker, skall ingå i redovisningen tillsammans med uppgifter om skillnaden mellan de balansansvarigas verkliga leveranser och deras preliminära beräknade leveranser. I detta sammanhang skall också så långt möjligt eventuella förändringar och trender över tiden redovisas samt en bedömning av eventuella förseningars konsekvenser för berörda företag göras.

Affärsverket svenska kraftnät skall senast den 15 maj 2003 redovisa sina samlade erfarenheter från bidragsverksamheten med restelektrifiering avse­ende bl.a. antalet ansökningar med en geografisk uppdelning på län, sammanlagt och genomsnittligt beräknade kostnader för elektrifiering av de fastigheter ansökningarna avser samt antalet beviljade ansökningar med sammanlagt och genomsnittligt bidragsbelopp. I redovisningen skall framgå hur fastigheterna har fördelat sig på fastigheter där näringsverksamhet bedrivits och fastigheter enbart för boende. Affärsverket skall utifrån inkomna ansökningar bedöma det fortsatta behovet av bidrag till restelektrifiering och om de finner det lämpligt föreslå utformning av en sådan fortsatt bidragsverksamhet.

Affärsverket svenska kraftnät skall medverka i förberedelsearbetet och vidta de åtgärder som krävs för att ett nytt system för främjande av förnybar elproduktion skall kunna införas den 1 maj 2003. Affärsverket skall fortlöpande hålla regeringskansliet (Näringsdepartementet) underrättat om förberedelsearbetets fortskridande. Senast den 1 september 2003 skall Affärsverket rapportera sina erfarenheter av introduktionen av elcertifikatsystemet till regeringen.

Affärsverket svenska kraftnät skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 - 2006 för samtliga anslag/anslagsposter, inkl. äldre anslag, som myndigheten disponerar. Redovisningen skall ske senast

- 22 januari 2003,

- 10 mars 2003,

- 7 maj 2003,

- 11 augusti 2003 och

- 3 november 2003.
2Finansiering2.1Övriga villkor

Övriga beräknade inkomster att disponera avser bidrag för verksamhet som finansieras från sjätte utgiftsområdets anslag 6:5 Civilt försvar, delposten 1.1 Teknisk infrastruktur.

2.2.1 Uppdrag att företräda staten vid bolags- och årsstämma m.m.

Styrelsen för Affärsverket svenska kraftnät utser statens företrädare vid bolags- och årsstämma i de bolag och företag i vilket Affärsverket Svenska kraftnät förvaltar aktier och andelar.

2.2.2 Borgen och kreditgarantier

Riksdagen har bemyndigat regeringen att för 2003 teckna borgen för lån och lämna kreditgarantier intill ett belopp om 1 500 000 000 kronor till förmån för bolag i vilka Affärsverket svenska kraftnät förvaltar statens aktier.

För företag i vilka Affärsverket svenska kraftnät förvaltar statens aktier eller andelar får affärsverket i varje enskilt fall begära hos regeringen att staten skall teckna borgen för lån som berörda företag tar upp på den allmänna kapitalmarknaden.

Regeringen avser att i samband med dels tecknande av statens borgen för lån till bolag i vilket Affärsverket svenska kraftnät förvaltar statens aktier eller andelar, dels lämnande av delägarlån till sådana bolag ta ut en avgift som motsvarar statens ekonomiska risk och övriga kostnader för åtagandet.

2.2.3 Förvärv och avyttring av aktier samt bildande av bolag

Riksdagen har bemyndigat regeringen att dels förvärva aktier i aktiebolag som verkar inom Affärsverket svenska kraftnäts verksamhetsområde, dels bilda aktiebolag som skall verka inom Affärsverket svenska kraftnäts verksamhetsområde intill ett belopp om 150 000 000 kronor samt att avyttra aktier intill ett belopp om 150 000 000 kronor.

2.2.4 Affärsverket svenska kraftnäts befogenheter

Ram för upplåning

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät befogenhet att ta upp lån i och utanför Riksgäldskontoret till ett sammanlagt belopp om 1 500 000 000 kronor.

Förvärv och avyttring av aktier samt bildande av bolag

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät under budgetåret 2003 befogenhet att besluta om förvärv och bildande av bolag som skall verka inom Affärsverket svenska kraftnäts verksamhetsområde intill ett belopp om 10 000 000 kronor samt avyttra aktier intill ett belopp om 10 000 000 kronor.

Delägarlån och tecknade av borgen

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät under budgetåret 2003 rätten att lämna delägarlån och teckna borgen för lån som vid utgången av 2003 får uppgå till ett belopp om högst 270 000 000 kronor till förmån för bolag i vilka Affärsverket svenska kraftnät förvaltar statens aktier. Den ökade ramen för delägarlån och borgensåtaganden är till för att affärsverket skall kunna finansiera verksamheten i det helägda dotterbolaget Svenska Kraftnät Gastrubiner AB. Full ersättning för statens risk i samband med borgensteckning, kreditgarantier eller långivning skall erhållas.

Placering av likvida medel

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät befogenhet att placera likvida medel på konto i Riksgäldskontoret, på konto i affärsbank eller skuldbevis som emitteras av svenska staten. Upplåning för placeringsändamål får inte förekomma. Affärsverket svenska kraftnäts placering av likvida medel skall ske i enlighet med av affärsverkets styrelse fastställda riktlinjer.

Investerings- och finansieringsplan för budgetåren 2003-2005

Nya investeringsprojekt , vars beräknade totalvärde överstiger 100 000 000 kronor skall underställas regeringens prövning. Överskridande av budgeterade kostnader för dessa investeringar skall utan dröjsmål anmälas till regeringen. Alla projekt skall rymmas inom investerings- och finansieringsplan som är fastställd av regeringen.

Regeringen fastställer följande investerings- och finansieringsplan för budgetåren 2003-2005 för affärsverkskoncernen (miljoner kronor)

Budget 2003

Budget 2004

Budget 2005

Investeringar exkl. SwePol Link, Gasturbiner AB och optofiber-utbyggnaden1)

575

725

510

Optofiberutbyggnad1)

70

50

50

Amortering av externa lån,

Svenska kraftnät

0

0

20

Amortering av externa lån,

SwePol Link

123

123

123

Amortering av externa lån,

Gasturbiner AB

190

0

0

Summa investeringar och amorteringar

958

898

703

Egen finansiering

958

898

703

Extern upplåning,

affärsverket

0

0

0

Summa finansiering

958

898

703

1) Med optofiberutbyggnad avses utbyggnad i enlighet med Svenska kraftnäts regeringsuppdrag.

Finansiering av verksamhet med restelektrifiering

Affärsverket svenska kraftnät skall under 2003 med högst 10 000 000 kr lämna stöd för s.k. restelektrifiering enligt förordningen (1999:189) om stöd till viss elektrifiering. Stödet skall finansieras med intäkter som Affärsverket svenska kraftnät har i sin verksamhet.

Utdelning

I samband med fastställande av årsbokslutet för Affärsverket svenska kraftnät beslutar regeringen om bl.a. vilket utdelningsbelopp som skall inlevereras till statsverket. Som riktlinjer för Affärsverket svenska kraftnät gäller i detta sammanhang regeringens beslut den 20 augusti 1998 (dnr. N98/850). Det innebär bl.a. att Affärsverket svenska kraftnät till statsverket för varje verksamhetsår från och med år 1999 tills vidare skall inleverera utdelning motsvarande 65% av verksamhetsårets resultat.

Utdelningen inkluderar skattemotsvarighet om 28%. Inleverans av utdelning och skattemotsvarighet skall ske senast 30 dagar efter det att bokslutet har fastställts.


På regeringens vägnar


Leif Pagrotsky
Pernilla Axelsson


Kopia till

Riksdagen, Näringsutskottet
Försvarsdepartementet/CIV och ESU
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/ADM, BS och SÄ
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Statens energimyndighet
Krisberedskapsmyndigheten
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek/Red