Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:5

2007-12-19
UD2007/48258/FIM (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 39:6 Bidrag till standardiseringen
Riksdagen har beslutat om anslaget 39:6 Bidrag till standardiseringen för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 24, bet. 2007/08:NU1, rskr. 2007/08:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

39:6

Bidrag till standardiseringen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet29 793
ap.1Bidrag till standardiseringen (ram)29 793

Villkor för anslag 39:6

ap.1 Bidrag till standardiseringen

Kammarkollegiet ska, efter rekvistion, utbetala medlen till Sveriges standardiseringsråd med en fjärdedel per kvartal med början i januari 2008.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
39:6 Bidrag till standardiseringen
ap.103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Ewa Björling
Marie-Helene Lindblom
Kopia till

UD IH
UD RS
UD PLAN
UD EKO
Fi BA
M MH
N FIN
N SAM
N MK
IJ KO
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Sveriges standardiseringsråd
SIS-Swedish Standards Institute
Svenska Elektriska Kommissionen
ITS-Informationstekniska Standardiseringen
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB