Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2007-12-19
UD2007/48258/FIM (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 39:3 Exportfrämjande verksamhet
Riksdagen har beslutat om anslaget 39:3 Exportfrämjande verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 24, bet. 2007/08:NU1, rskr. 2007/08:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

39:3

Exportfrämjande verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet193 000
ap.1Exportrådet (ram)193 000
Disponeras av regeringen12 836
ap.4Till regeringens disposition (ram)12 836
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet43 000
ap.2Till regeringskansliets disposition (ram)25 500
ap.2.1Till regeringskansliets disposition (ram)15 500
ap.2.2Till regeringskansliets disposition - Världsutställningen Expo 2010 i Shanghai (ram)10 000
ap.3Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet NSU (ram)2 500
ap.5Världsutställningen EXPO 2010 i Shanghai (ram)0
ap.6Projektexportfrämjande (ram)15 000

Villkor för anslag 39:3

ap.1 Exportrådet

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet och ska utbetalas till Sveriges exportråd med en tolftedel per månad. Regeringen har i särskilt regeringsbeslut angivit riktlinjer för Sveriges exportråds verksamhet för budgetåret 2008.

ap.2.1 Till regeringskansliets disposition

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för näringslivsfrämjande åtgärder, främst i samarbete med utrikesrepresentationen, på strategiska marknader och områden.

ap.2.2 Till regeringskansliets disposition - Världsutställningen Expo 2010 i Shanghai

Anslagsposten disponeras för statens andel av kostnaderna för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2010 i Shanghai.

ap.3 Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet NSU

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för insatser till stöd för Sverigeprofilering genom Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet, NSU. Beloppet utbetalas till NSU efter rekvisition.

ap.4 Till regeringens disposition

Anslagsposten disponeras av regeringen för näringslivsfrämjande på strategiska marknader och områden, exportutveckling, förstärkt närvaro i ekonomiskt särskilt dynamiska regioner, importfrämjande samt särskilda handelsfrämjande och handelspolitiska åtgärder.

ap.6 Projektexportfrämjande

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för projektexportfrämjande insatser. Med projektexportfrämjande insatser avses projektförberedande och projektunderstödjande insatser genom exempelvis förstudier, utbildningsinsatser och kontaktbyggande åtgärder. Verksamheten skall bedrivas i nära samråd med Sveriges exportråd samt relevanta institutioner.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
39:3 Exportfrämjande verksamhet
ap.10Inget0
ap.2.104200
ap.2.20Allt0
ap.303 %0
ap.403 %0
ap.50Allt0
ap.6011 1270
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
39:3 Exportfrämjande verksamhet
39:3 ap.239:3 ap.2.1100 %
39:3 ap.539:3 ap.2.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
På regeringens vägnar
Ewa Björling
Kerstin Nordlund Malmegård
Kopia till

SB SAM
UD UrH
UD EC
UD FIM NSU
UD PIK
UD RS
UD PLAN
UD EKO
Fi BA
N ENT
N FIN
N MK
N RT
FA EK RED
FA INFO
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Sveriges exportråd