Miljödepartementet


Regeringsbeslut
53

2007-12-19
M2007/5457/A (delvis)
Statens strålskyddsinstitut
171 16 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 34:14
Riksdagen har beslutat om anslaget 34:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 20, bet. 2007/08:MJU1, rskr. 2007/08:95).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

34:14

Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland (Ramanslag)

Disponeras av Statens kärnkraftinspektion43 200
ap.2Int. miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland - del till SKI (ram)21 600
ap.5Till regeringens disposition (ram)21 600
Disponeras av Statens strålskyddsinstitut5 300
ap.3Int. miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland - Del till SSI (ram)2 650
ap.6Till regeringens disposition (ram)2 650
Disponeras av Naturvårdsverket7 450
ap.1Int. miljösamarbete med Ryssland - Del till NV (ram)7 450
Disponeras av regeringen4 050
ap.4Int. miljösamarbete med Ryssland - Regeringens disposition (ram)4 050

Villkor för anslag 34:14

ap.1 Int. miljösamarbete med Ryssland - Del till NV

1. Anslaget disponeras för miljö- och kemikaliesamarbete med Ryssland som främjar en miljömässigt hållbar utveckling med särskilt fokus på Östersjön, Barents och Arktis.

2. Anslaget får användas för insatser i enlighet med den bilaterala överenskommelsen och den rysk-svenska samarbetskommitténs Arbetsprogram 2007-2008 samt för andra insatser som stärker miljöarbetet i Ryssland, utvecklar nätverk mellan berörda myndigheter och bidrar till ökat ryskt deltagande i regionalt och internationellt samarbete.

3. Minst 450 000 kronor ska användas för stöd till verksamhet inom Arktiska rådet.

ap.2 Int. miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland - del till SKI

Anslagsposten ska användas till samarbete inom områdena reaktorsäkerhet, icke-spridning samt kärnavfallssäkerhet i Ryssland.

Den svenska årsavgiften till det internationella samordningsorganet Contact Expert Group (CEG) ska betalas från anslagsposten.

Viss finansiering får även lämnas till SKI:s deltagande i Litauens rådgivande kärnsäkerhetskommitté och Ignalinafonden m.m.

ap.3 Int. miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland - Del till SSI

Anslaget ska användas till samarbete inom områdena strålskydd samt beredskap i Ryssland.

ap.4 Int. miljösamarbete med Ryssland - Regeringens disposition

Anslagsposten ska främst disponeras för NEFCO:s miljöutvecklingsfond, samnordiskt stöd till miljö- och energiprojekt i Ryssland samt för stöd till regionala projekt som drivs inom Barentsrådet och andra regionala organisationer och som syftar till miljöförbättringar i Ryssland.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
34:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland
ap.1241Allt0
ap.21 389Allt0
ap.3170Allt0
ap.40Allt0
ap.50Allt0
ap.60Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap200820092010 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
34:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland
ap.230 00023 5006 500
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.2

Utbetalningsplan

Till Naturvårdsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-25621
2008-02-25621
2008-03-25621
2008-04-25621
2008-05-25621
2008-06-25621
2008-07-25621
2008-08-25621
2008-09-25621
2008-10-25621
2008-11-25621
2008-12-25619
Summa7 450
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Naturvårdsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
34:14 ap.1Int. miljösamarbete med Ryssland - Del till NV
Till Statens strålskyddsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-25442
2008-02-25442
2008-03-25442
2008-04-25442
2008-05-25442
2008-06-25440
Summa2 650
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens strålskyddsinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
34:14 ap.3Int. miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland - Del till SSI
På regeringens vägnar
Andreas Carlgren
Stefan Appelgren
Likalydande till

Statens strålskyddsinstitut
Naturvårdsverket
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksdagens utrikesutskott
Statsrådsberedningen
Finansdepartementets budgetavdelning
Utrikesdepartementet - Enheten för Östeuropa och Centralasien
Utrikesdepartementet - Enheten för nedrustning och icke-spridning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning
RK Ekonomi
Riksrevisionen
Internrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret