Regeringsbeslut Nr: 73
2002-12-19 U2002/4735/DK(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Myndigheten för skolutveckling

Riksdagen har beslutat om Myndigheten för skolutvecklings verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 16, bet. 2002/03:UbU1, rskr. 2002/03:62).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Myndigheten för skolutveckling och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikFörskoleverksamhet och skolbarnsomsorgUtvecklingsstöd
Barn- och ungdomsutbildningUtvecklingsstöd
VuxenutbildningUtvecklingsstöd


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Myndigheten för skolutvecklings ansvarsområde.

Politikområde Utbildningspolitik

Mål
Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbild­ning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

Verksamhetsområde Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Mål
Erbjuda alla barn stöd och stimulans för utveckling och lärande samt underlätta för föräldrar att förena förvärvsarbete och studier med vård och ansvar för barn.1

Återrapportering
Redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten, inom sitt ansvarsområde, har bidragit till målupp­fyllelsen inom verksamhetsområdet.

Senast den 1 november redovisa en analys av vilka områden och åtgärder som bör prioriteras i arbetet med utvecklingsstöd i syfte att öka måluppfyllelsen inom området.

Verksamhetsgren Utvecklingsstöd

Mål
1. Myndigheten för skolutveckling skall bidra till ökad måluppfyllelse genom generella utvecklingsinsatser inom främst följande nationellt prioriterade områden:
- basfärdigheter

- utbildningsvillkor för barn och ungdomar i segregerade områden.

Återrapportering

1a. Redovisa omfattning, inriktning och effekter av de generella utvecklingsinsatserna. Redovisningen skall särskilt avse insatser inom de nationellt prioriterade områdena. Myndigheten skall även redovisa den analys som ligger till grund för insatser inom övriga områden.

1b. Redovisa utvecklingsinsatser vad gäller språk- och läsutveckling samt matematik.

1c. Redovisa omfattning av och inriktning på myndighetens insatser för att inom främst nationellt prioriterade områden främja kompetensutveckling av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

1d. Redovisa hur myndigheten arbetar med att tillvarata och sprida kunskap och forskningsresultat inom sitt ansvarsområde.

1e. Redovisa hur många rektorer och andra befattningshavare med motsvarande befattning inom förskoleverksamheten som deltar i den statliga rektorsutbildningen under budgetåret samt hur många som står i kö till utbildningen. Redovisningen skall också innehålla uppgifter om hur deltagarna fördelar sig regionalt i landet, könsfördelning samt deltagarnas syn på utbildningen.

Mål

2. Myndigheten för skolutveckling skall genom riktat utvecklingsstöd bidra till ökad måluppfyllelse och till likvärdighet i verksamheterna.

Återrapportering

2a. Redovisa omfattning, inriktning och effekter av det riktade stödet.

2b. Redovisa myndighetens urval av huvudmän och lokala enheter för det riktade stödet samt på vilka grunder urvalet har skett.

Mål

3. Myndigheten för skolutveckling skall med utgångspunkt i forskningsresultat utveckla och sprida metodkunskap inom området lokal verksamhetsutveckling.

Återrapportering

3a. Redovisa omfattning, inriktning och effekter av myndighetens arbete med att utveckla och sprida kunskap om metoder för att utveckla verksamheten inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.


Verksamhetsområde Barn- och ungdomsutbildning

Mål
Öka andelen elever som når målen för utbild­ningen.2

Återrapportering
Redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten, inom sitt ansvarsområde, har bidragit till målupp­fyllelsen inom verksamhetsområdet.

Senast den 1 november redovisa en analys av vilka områden och åtgärder som bör prioriteras i arbetet med utvecklingsstöd i syfte att öka måluppfyllelsen inom området.

Verksamhetsgren Utvecklingsstöd

Mål
1. Myndigheten för skolutveckling skall bidra till ökad måluppfyllelse genom generella utvecklingsinsatser inom främst följande nationellt prioriterade områden:
- basfärdigheter

- utbildningsvillkor för barn och ungdomar i segregerade områden.

Återrapportering

1a. Redovisa omfattning, inriktning och effekter av de generella utvecklingsinsatserna. Redovisningen skall särskilt avse insatser inom de nationellt prioriterade områdena. Myndigheten skall även redovisa den analys som ligger till grund för insatser inom övriga områden.

1b. Redovisa utvecklingsinsatser vad gäller språk- och läsutveckling samt matematik.

1c. Redovisa omfattning av och inriktning på myndighetens insatser för att inom främst nationellt prioriterade områden främja kompetensutveckling av personal inom skolan.

1d. Redovisa hur myndigheten arbetar med att tillvarata och sprida kunskap och forskningsresultat inom sitt ansvarsområde.

1e. Redovisa hur många rektorer som deltar i den statliga rektorsutbildningen under budgetåret samt hur många som står i kö till utbildningen. Redovisningen skall också innehålla uppgifter om hur deltagarna fördelar sig regionalt i landet och på respektive skolform, könsfördelning samt deltagarnas syn på utbildningen.

Mål

2. Myndigheten för skolutveckling skall genom riktat utvecklingsstöd bidra till ökad måluppfyllelse och till likvärdighet i utbildningen.

Återrapportering

2a. Redovisa omfattning, inriktning och effekter av det riktade stödet.

2b. Redovisa myndighetens urval av huvudmän och lokala enheter för det riktade stödet samt på vilka grunder urvalet har skett.

Mål

3. Myndigheten för skolutveckling skall med utgångspunkt i forskningsresultat utveckla och sprida metodkunskap inom området lokal verksamhetsutveckling.

Återrapportering

3a. Redovisa omfattning, inriktning och effekter av myndighetens arbete med att utveckla och sprida kunskap om metoder för att utveckla verksamheten inom skolan.

Mål

4. Myndigheten för skolutveckling skall främja skolväsendets internationalisering och härvid prioritera att delta i internationellt arbete som är strategiskt för ökad måluppfyllelse.

Återrapportering

4a. Redovisa omfattning, inriktning och effekter av myndighetens insatser för att främja skolväsendets internationalisering.


Verksamhetsområde Vuxenutbildning

Mål
Ge alla vuxna möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja:

- personlig utveckling,

- demokrati,

- jämställdhet,

- ekonomisk tillväxt,

- sysselsättning och

- rättvis fördelning.3

Återrapportering
Redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten, inom sitt ansvarsområde, har bidragit till målupp­fyllelsen inom verksamhetsområdet.

Senast den 1 november redovisa en analys av vilka områden och åtgärder som bör prioriteras i arbetet med utvecklingsstöd i syfte att öka måluppfyllelsen inom området.

Verksamhetsgren Utvecklingsstöd

Mål
1. Myndigheten för skolutveckling skall bidra till ökad måluppfyllelse genom generella utvecklingsinsatser inom främst följande nationellt prioriterade område:
- basfärdigheter.

Återrapportering

1a. Redovisa omfattning, inriktning och effekter av de generella utvecklingsinsatserna. Redovisningen skall särskilt avse insatser inom de nationellt prioriterade områdena. Myndigheten skall även redovisa den analys som ligger till grund för insatser inom övriga områden.

1b. Redovisa utvecklingsinsatser vad gäller språk- och läsutveckling samt matematik.

1c. Redovisa omfattning av och inriktning på myndighetens insatser för att inom främst nationellt prioriterade områden främja kompetensutveckling av personal inom vuxenutbildning.

1d. Redovisa hur myndigheten arbetar med att tillvarata och sprida kunskap och forskningsresultat inom sitt ansvarsområde.

1e. Redovisa hur många rektorer som deltar i den statliga rektorsutbildningen under budgetåret samt hur många som står i kö till utbildningen. Redovisningen skall också innehålla uppgifter om hur deltagarna fördelar sig regionalt i landet, könsfördelning samt deltagarnas syn på utbildningen.

Mål

2. Myndigheten för skolutveckling skall genom riktat utvecklingsstöd bidra till ökad måluppfyllelse och till likvärdighet i utbildningen.

Återrapportering

2a. Redovisa omfattning, inriktning och effekter av det riktade stödet.

2b. Redovisa myndighetens urval av huvudmän och lokala enheter för det riktade stödet samt på vilka grunder urvalet har skett.

Mål

3. Myndigheten för skolutveckling skall med utgångspunkt i forskningsresultat utveckla och sprida metodkunskap inom området lokal verksamhetsutveckling.

Återrapportering

3a. Redovisa omfattning, inriktning och effekter av myndighetens arbete med att utveckla och sprida kunskap om metoder för att utveckla verksamheten inom vuxenutbildning.

Mål

4) Myndigheten för skolutveckling skall främja skolväsendets internationalisering och härvid prioritera att delta i internationellt arbete som är strategiskt för ökad måluppfyllelse.

Återrapportering

4a) Redovisa omfattning, inriktning och effekter av myndighetens insatser för att främja skolväsendets internationalisering.

1 Övriga myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Statens skolverk och Specialpedagogiska institutet.

2 Övriga myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Statens skolverk, Specialpedagogiska institutet, Specialskolemyndigheten och Sameskolstyrelsen.

3 Övriga myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Statens skolverk, Specialpedagogiska institutet, Nationellt centrum för flexibelt lärande och Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning.Övriga mål och återrapportering

1. Redovisa omfattning, inriktning och effekter av myndighetens insatser för att stödja kommuners och skolors arbete med kränkande behandling, normer och demokratifostran. Redovisningen skall särskilt avse utvecklingsinsatser mot kränkande behandling liksom insatser för att betona allas lika värde samt jämställdhet mellan pojkar och flickor. Redovisningen skall även avse hur erfarenheter från antimobbningskampanjen ”Tillsammans” har tagits till vara i myndighetens arbete mot kränkande behandling.

2. Redovisa omfattning, inriktning och effekter av myndighetens arbete med att främja utvecklingen och användningen av IT i skolan.

3. Redovisa hur myndigheten arbetar med att främja integrationen mellan förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem.

4. Senast den 30 november 2003 redovisa vilka erfarenheter som vunnits av den pågående försöksverksamheten med lärande i arbetslivet i gymnasieskolan (SFS 2000:690).

5. Redovisa på vilket sätt myndigheten samverkat med bl.a. Arbetsmarknadsverket, Integrationsverket, Migrationsverket och Svenska kommunförbundet för att svenska för invandrare (sfi) skall bli mer flexibel och anpassad efter elevernas förutsättningar och behov.

6. Redovisa hur överförandet från Utbildningsdepartementet av ansvaret för sekretariatsfunktionen för projektet Attraktiv Skola till myndigheten har fungerat samt redovisa en årsrapport för projektets verksamhet.

7. Redovisa hur myndigheten arbetat med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i myndighetens utvecklingsinsatser.

8. Redovisa hur myndigheten arbetat för att främja de handikappolitiska målen.

9. Redovisa det samrådsförfarande som ägt rum under året mellan myndigheten och representanter för de nationella minoriteterna i utbildningsfrågor som direkt berör dessa grupper.

10. Redovisa hur anvisade medel på anslaget 25:3 Utveckling av skolväsende och barnomsorg har använts för olika ändamål. Redovisningen skall visa omfattning och fördelning av hur medel använts för nationellt prioriterade områden. Redovisningen skall även fördelas på kostnadsslag. Härvid skall framgå löner och administrativa kostnader för egen verksamhet samt bidrag till kommuner och andra organisationer.

11. Myndigheten för skolutveckling skall årligen begära in och granska redovisningar för de frivilligorganisationer som får bidrag från anslaget 25:3.

12. Redovisa en första bild av avnämarnas syn på myndigheten.1.2Organisationsstyrning

Mål

Myndighetens arbete och organisation skall karaktäriseras av ett flexibelt, behovsprövat och projektinriktat arbetssätt och bedrivas i nära samverkan med kommuner och andra huvudmän, myndigheter, berörda organisationer och nätverk.

Återrapportering

Myndigheten för skolutveckling skall utifrån de mål som anges för verksamhetsgrenarna och utifrån de nationellt prioriterade områdena redovisa sin verksamhet och resursåtgång. Rappor­teringen skall därutöver fördelas på verksamhets- respektive skolformer, fristående verksamhet m.m. i den utsträckning som myndigheten bedömer relevant. Med resurser avses här såväl använda medel som årsarbetskrafter.

Myndigheten skall redovisa hur uppbyggnadsarbetet av myndigheten genomförts och hur myndigheten arbetar med att utveckla arbetsformer. En särskild redovisning skall ske av hur myndigheten hanterar tidsbegränsade resurser för projektarbete samt utvecklar sin beställarkompetens av externa tjänster.

Myndigheten skall redovisa hur myndigheten arbetar för att utveckla och bibehålla aktuell kunskap och kompetens om lokal verksamhetsutveckling av förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning.

Myndigheten skall redovisa hur myndigheten samverkar med kommuner och andra huvudmän, universitet och högskolor, nationella resurscentra, Statens skolverk, Specialpedagogiska institutet och andra berörda myndigheter, liksom med andra organisationer och nätverk.1.3Uppdrag

Årliga uppdrag

Myndigheten för skolutveckling skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 och 2004 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månads­fördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

Den 10 mars 2003 (prognos åren 2003-2004)

Den 5 maj 2003 (prognos åren 2003-2004)

Den 11 augusti 2003 (prognos åren 2003-2004)

Den 3 november 2003 (prognos åren 2003-2004)

Nya uppdrag

1. Myndigheten skall ha det sammanhållande och nationella ansvaret för fortsatta insatser och utveckling av användningen av IT i skolan. Myndigheten skall ta till vara, utveckla och sprida de erfarenheter som finns från Delegationen för IT i skolan (ITiS) samt Kommittén för det europeiska skoldatanätet. Myndigheten skall därvid fortsätta utveckla det svenska skoldatanätet, nationellt resurscentrum för multimedia och en mjuk infrastruktur inom utbildningsområdet samt stimulera projekt som kan utgöra en aktiv svensk medverkan i det europeiska skoldatanätet. Vidare skall myndigheten skapa förutsättningar för kompetensutveckling för lärare, skolledare och annan personal om IT som ett pedagogiskt verktyg samt stödja nätverk som bl.a. byggts upp i samband med ITiS-satsningen.

2. Myndigheten skall bistå Regeringskansliet i arbetet med Sveriges ordförandeskap i det nordiska skol- och vuxenutbildningssamarbetet under 2003. Myndigheten skall därvid bl.a. svara för arrangemang av en konferens i Nordiska skolsamarbetets regi avseende forskning inom området kränkande behandling som t.ex. mobbning samt medverka i en konferens om barn och unga i ett mångkulturellt Norden.

3. Myndigheten skall ge sin syn på om och i så fall hur den statliga rektorsutbildningen kan utvecklas och bedrivas effektivare. Detta skall redovisas i anslutning till årsredovisningen.

4. Myndigheten skall ansvara för arbetet med europeisk språkutmärkelse.

5. Myndigheten skall redovisa arbetet med det särskilda sektorsansvaret för ekologiskt hållbar utveckling. Redovisningen skall innehålla en beskrivning av sektorn, sektorns huvudsakliga miljöpåverkan i förhållande till miljökvalitetsmålen, vilka aktörer myndigheten samarbetar med, hur myndigheten arbetar i sektorn för att minska sektorns miljöpåverkan, eventuella problem och eventuellt behov av förtydligande av sektorsansvaret. Myndigheten skall även redovisa hur man samordnar arbetet med sektorsansvar för miljön, miljömålsarbetet och miljöledningssystem samt föreslå eventuell förbättring av samordning. Uppdraget skall redovisas till regeringen och Naturvårdsverket senast den 1 juni 2003.

6. Myndigheten skall bidra till att målet för den regionala utvecklingspolitiken uppnås. Detta innebär att myndigheten skall vara en samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. Myndigheten skall senast den 17 februari 2004 redovisa myndighetens insatser och åtgärder inom ramen för regionala tillväxtavtal och regionala tillväxtprogram. I den mån myndigheten bidrar till finansiering inom ramen för de regionala tillväxtavtalen skall även framgå vilket eller vilka av myndighetens anslag som kommer i fråga samt beslutade och utbetalda belopp. Den närmare utformningen av redovisningen kommer att framgå av särskilt underlag från Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

7. Myndigheten skall sprida lärande exempel på hur skolor och kommuner kan utveckla system för elevernas läsutveckling. Uppdraget skall redovisas senast den 1 februari 2004.

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev för Statens skolverk och som skall slutföras av Myndigheten för skolutveckling

1. Myndigheten för skolutveckling skall stödja och stimulera arbetet med språkutveckling med inriktning på att förbättra läs- och skrivmiljöerna i skolan samt att förstärka och utveckla skolbibliotekens pedagogiska roll. (Ur regleringsbrev 2000).Vidare skall myndigheten i samverkan med Statens kulturråd skapa gemensamma mötesplatser för folk- och skolbibliotekarier och pedagoger för att allsidigt stimulera förskolors och skolors pedagogiska arbete med språkutveckling, läsning och litteratur. Uppdraget skall redovisas senast den 31 oktober 2003. (Ur regleringsbrev för 2002)

2. Myndigheten för skolutveckling skall fördjupa kommunernas och skolornas kunskap om sambanden mellan lärande, värdegrund och hälsa enligt de utgångs­punkter och synsätt som finns i propositionen Hälsa, lärande och trygghet (prop. 2001/02:14). Insatser inom områdena värdegrund, hälsa, särskilt stöd och lärande skall ske bl.a. genom samverkan på lokal, regional och nationell nivå. Uppdraget skall slutredovisas senast den 30 november 2003. (Ur regleringsbrev för 2002)

3. Myndigheten för skolutveckling skall ta fram och sprida lärande exempel på hur skolor och kommuner i samverkan med olika organisationer och myndigheter arbetar med jämställdhet samt social och etnisk mångfald. Uppdraget skall redovisas senast den 30 september 2003. (Ur regleringsbrev för 2002)

4. Den europeiska valideringskommittén inom Europarådet har den 2 oktober 2001 godkänt den svenska versionen av europeisk språkportfölj för användning i gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Skolverket skall i samarbete med Uppsala universitet, Fortbildningsavdelningen, vidareutveckla den europeiska språkportföljen för ytterligare målgrupper. (Ur regleringsbrev för 2002) Uppdraget skall redovisas senast den 1 november 2003.

Inte slutredovisade uppdrag som givits i särskild ordning till Statens skolverk och som skall slutföras av Myndigheten för skolutveckling

1. Regeringsbeslut 1996-06-13 med uppdrag till Statens skolverk om utvecklingen av användningen av informationsteknik i skolan och regeringsbeslut 2001-06-28 med uppdrag att utveckla ett strategiskt program för mjuk infrastruktur inom utbildningsområdet skall slutredovisas den 31 december 2003.

2. Regeringsbeslut 1998-12-10 med uppdrag till Statens skolverk och Högskoleverket angående det s.k. NOT-projektet. Uppdraget pågår den 1 januari 1999 – den 31 december 2003.

3. Regeringsbeslut 2000-10-12 med uppdrag till Statens skolverk av­seende stöd till utveckling av förskola, skola och vuxenutbildning m.m. Uppdraget skall redovisas den 1 oktober 2003.

4. Regeringsbeslut 2000-11-30 med uppdrag till Statens skolverk om kompletteringsutbildning till lärare. Uppdraget skall redovisas i årsredo­visningen.

5. Regeringsbeslut 2001-12-06 med uppdrag till Statens skolverk att genomföra kompetensutveckling av lärare i grundskolan, gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning om kunskapsbedömning och betygssättning. Skolverket lämnade den 8 februari 2002 en redogörelse för planeringsläget av den tänkta kompetensutvecklingen. Myndigheten för skolutveckling skall senast den 30 november 2003 lämna en delredovisning och senast den 30 november 2004 lämna en slutrapport över hur uppdraget genomförts.

6. Regeringsbeslut 2002-03-07 med uppdrag till Statens skolverk om mobbning m.m. i skolan. Uppdraget skall redovisas senast den 1 december 2003.

7. Regeringsbeslut 2002-06-19 med uppdrag att i samverkan med Statens folkhälsoinstitut och i samråd med Svenska Kommunförbundet analysera och utarbeta insatser som kan vidtas för att stärka den narkotikaförebyggande verksamheten i skolan. Uppdraget skall redovisas senast den 31 mars 2003.

8. Regeringsbeslut 2002-08-29 med uppdrag till Statens skolverk om insatser för bl.a. utsatta flickor i patriarkala familjer. Uppdraget skall i den del som avser framtagandet av ett referensmaterial redovisas den 19 februari 2003 (Skolverket) och redovisas slutligt vad gäller insatser för kompetensutveckling m.m. den 1 augusti 2003 (Myndigheten för skolutveckling).

9. Regeringsbeslut 2002-10-24 med uppdrag till Statens skolverk att ge högst 20 grundskolor möjlighet att under 2002/03 utveckla och dokumentera formerna för individuell planering och individuell dokumentation. Uppdraget skall redovisas den 1 februari 2004.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:2Skolutvecklingsmyndighet (ramanslag)75 759 tkr

Disponeras av Myndigheten för skolutveckling2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
25:21 13602.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot1

Låneram2

Institutetet för skolutveckling.

7 576

75 759

9 000

1 Överföringen sker med 1/10 varje månad (avser anslaget 25:2).

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.

Regleringsbrevet kommer i samband med myndighetens start den 1 mars 2003 att kompletteras med finansiell information för anslagen 25:3 Utveckling av skolväsende och barnomsorg, 25:14 Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning (ap 3-5) och anslaget 25:16 Statligt stöd för utbildning av vuxna (ap 2). Denna information finns för perioden januari och februari 2003 i regleringsbrevet för Statens skolverk.


På regeringens vägnar


Thomas Östros
Camilla Asp


Kopia till

Utrikesdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets enhet för kommunal ekonomi
Jordbruksdepartementet
Kulturdepartementet
Näringsdepartementet
Miljödepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning - Ekonomi
Revisionskontoret vid regerinskansliet
Specialpedagogiska institutet
Svenska institutet
Riksförsäkringsverket
Socialstyrelsen
Folkhälsoinstitutet
Handikappombudsmannen
Riksgäldskontoret
Högskoleverket
Centrala studiestödsnämnden
Statens institut för särskilt utbildningsstöd
Integrationsverket
Kammarkollegiet
Statskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Ekonomistyrningsverket/SRS
Statistiska centralbyrån
Arbetsgivarverket
Folkbildningsrådet
Delegationen för IT i skolan
Göteborgs universitet
Göt4eborgs universitet, nationellt centrum för matematikutbildning
Umeå universitet
Ersta Sköndal Högskola
Lärarhögskolan i Stockholm
Grennaskolan - Riksinternat AB
Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket
Lundsbergs skola
Sameskolstyrelsen
Specialskolemyndigheten
Mjölby kommun
Jönköpings kommun
Markaryds kommun
Nybro kommun
Kristianstads kommun
Hammarö kommun
Örebro kommun
Umeå kommun
Haparanda kommun
Svenska Kommunförbundet
Landstingsförbundet
Landstinget i Sörmland
Riksförbundet Hem och Skola
Tjänstemännens centralorganisation
Sveriges Akademikers Centralorganisation
Landsorganisationen i Sverige
Lärarförbundet
Lärarnas Riksförbund
Elevorganisationen i Sverige
Sveriges elevråds samarbetsorganisation
Förbundet Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter
Sveriges Utbildningsradio AB
Svenska utlandsskolors förening
Riksföreningen Sverigekontakt
Sverigefinska Riksförbundet
Romernas Riksförbund
Sveriges musik- och kulturskoleråd
Sundsgårdens Internatskola, Svartsjö
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
Jämställdhetsombudsmannen
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
Utbildningsvetenskapliga kommittén
Judiska församlingen
Högskolan för lärarutbildning och kommunikation, Jönköping
Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Storstadskansliet, N-dep.
Uppsala universitet, Fortbildningsavd.
Lärarhögskolan, Värdegrundscentrum, Mölndal
Stockholms stad
Malmö stad
Krokoms kommun
Piteå kommun
Göteborgs stad
Nationellt centrum för flexibelt lärande
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
Nordiska scenografiskolan, Skellefteå
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
Samernas Utbildningscentrum, Jokkmokk
Ungdomsstyrelsen
Kungl. Vetenskapsakademien, Svenska kommittén för matematikutbildning
Sätergläntan
Stockholms universitet
Lunds universitet
Timplanedelegationen
Statens skolverk