Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 24

2007-12-19
N2007/10048/FIN
N2007/10294/SAM
(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 38:10 Bidrag till FoU inom experimentell teknik m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om och anslaget 38:10 Bidrag till FoU inom experimentell teknik m.m. för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 24, bet. 2007/08:1, rskr. 2007/08:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:10

Bidrag till FoU inom experimentell teknik m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet3 962
ap.3TNC (ram)3 962
Disponeras av Verket för innovationssystem38 395
ap.6Bidrag till FoU (ram)38 395

Villkor för anslag 38:10

ap.3 TNC

Medel ur anslagsposten ska av Kammarkollegiet utbetalas efter rekvisition till AB Terminologicentrum (TNC) för bidrag till finansieringen av bolagets verksamhet.

ap.6 Bidrag till FoU

Medlen ur anslagsposten ska användas för finansiering av verksamhet på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB. Verket för innovationssystem (Vinnova) ska utbetala medlen till SP Sveriges Tekniska Forskningsinstut AB med en fjärdedel av tilldelade medel under första månaden i varje kvartal.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
38:10 Bidrag till FoU inom experimentell teknik m.m.
ap.303 %0
ap.603 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Olof Sandberg
Likalydande till

Verket för innovationssystem
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Finansdepartementet, BA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen, SB
Näringsdepartementet/SAM