Finansdepartementet


Regeringsbeslut
15

2007-12-20
Fi 2007/2497
Fi 2007/4171 (delvis)
Fi 2007/9643 m.fl.
Se bilaga 1
Verket för förvaltningsutveckling
Box 214
101 24 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Verket för förvaltningsutveckling
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Verket för förvaltningsutvecklings verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 02, bet. 2007/08:FiU2, rskr. 2007/08:112).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Verket för förvaltningsutveckling (Verva) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningStyrning, ledning, verksamhetsutvecklingE-förvaltning för ökad enkelhet och rättssäkerhet
En kompetent förvaltning

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att stärka statsförvaltningens förmåga att lösa sina uppgifter rättssäkert och effektivt till nytta för medborgare, näringsliv och beslutsfattare.

1.1.1

Verksamhetsområde Styrning, ledning, verksamhetsutveckling

Mål

Förvaltningspolitiken syftar till att stärka statsförvaltningens förmåga att lösa sina uppgifter på bästa möjliga sätt. Svensk statsförvaltning ska vara rättssäker, effektiv och medborgarorienterad. Viktiga delmål för verksamheten är att utveckla styrning, och då inte minst ekonomisk styrning, samt ledning och organisering av statlig förvaltning. Här ingår också att säkerställa att alla myndigheter systematiskt och kontinuerligt bidrar till förvaltningens verksamhetsutveckling.

1.1.1.1

Verksamhetsgren E-förvaltning för ökad enkelhet och rättssäkerhet

Mål

Förvaltningen tillämpar en säker, effektiv och samordnad informationshantering och har automatiserat lämpliga delar av sin ärendehantering.

Verva ska

1. driva på, följa upp och sektorsvis samordna utvecklingen av elektronisk förvaltning, denna ska stå sig väl i internationell jämförelse och vara harmoniserad med europeisk utveckling,

2. skapa vägledningar och riktlinjer för myndigheternas arbete med att förenkla tillgången till registerinformation,

3. utveckla förvaltningsgemensamma specifikationer som kan ligga till grund för myndigheternas utvecklingsarbete.

Återrapportering

Verket ska

1. redogöra för sina insatser och resultat såvitt avser utvecklingen av elektronisk förvaltning,

2. redovisa sina insatser och lämna en övergripande analys kring utvecklingen av den elektroniska tillgången till registerinformation,

3. redogöra för insatser och beslut om föreskrifter, vägledningar, riktlinjer och förvaltningsgemensamma specifikationer som avses ligga till grund för myndigheternas utvecklingsarbete,

4. redovisa användningen av ramavtal och beräknade besparingar, samt

5. redovisa hur arbetet fortskrider med rättsinformationssystemet.

1.1.1.2

Verksamhetsgren En kompetent förvaltning

Mål

Förvaltningen inger förtroende och tillit.

Verva ska

1. ge efterfrågestyrt och behovsrelaterat stöd till statliga myndigheters strategiska kompetensförsörjning genom generella utvecklingsinsatser,

2. följa och analysera den strategiska kompetensförsörjningen i statsförvaltningen,

3. utveckla och tillhandahålla efterfrågestyrda utbildningar av generellt intresse för statsförvaltningen bland annat för förändring och utveckling av elektronisk förvaltning,

4. tillhandahålla utbildningar i huvudsak inom områdena administration, ekonomi, den statliga budgetprocessen m.m., EU-utbildningar av generellt intresse för statsförvaltningen och sektorsövergripande utbildningar samt bestämma omfattning och inriktningen på ovan nämnda utbildningsverksamhet i samråd med Regeringskansliet (Förvaltningsavdelningen),

5. administrera och informera om nordisk och europeisk utbytestjänsgöring.

Återrapportering

Verket ska

1. redogöra för insatser och redovisa en bedömning av resultaten som bedrivits inom området strategisk kompetensförsörjning,

2. senast den 30 juni 2008 lämna en rapport avseende analys av den strategiska kompetensförsörjningen i statsförvaltningen,

3. redovisa uppgifter om myndigheternas sjukfrånvaro enligt 7 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag,

4. redovisa vilka utbildningar som genomförts och vilka utbildningar eller delar av utbildningar som finansieras via avgifter, redovisa hur man beaktat ett jämställdhetsperspektiv i de utvecklingsinsatser som verket genomför och som riktar sig till den statliga förvaltningen samt redovisa skälen i de fall kostnadstäckning inte tillämpas,

5.  redovisa statistik över målgrupper och deltagare avseende genomförda utbildningar. Särredovisning av deltagare från Regeringskansliet ska göras uppdelat per departement, samt

6. redovisa insatser som gjorts inom området nordisk och europeisk utbytestjänstgöring. Verket ska också redovisa utvecklingen inom respektive område.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Verva ska redovisa utgiftsprognoser för 2008—2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV den 22 januari, 10 mars, 9 maj, 1 augusti och 30 oktober 2008. 

Verva ska redovisa kostnader, intäkter, väsentliga prestatationer och årsarbetskrafter för båda verksamhetsgrenarna. Verva ska redovisa hur myndighetens resurser har fördelats på regeringsuppdrag och egeninitierade projekt samt hur resurserna har fördelats mellan myndighetens verksamhetsgrenar. IT-upphandlingen ska redovisas separat. Kostnaderna ska redovisas både inklusive och exklusive OH-kostnader. 

4

Uppdrag

Särskilda uppdrag

1.Verket ska löpande biträda Regeringskansliet (Finansdepartementet) i arbetet med den horisontella styrningen som beskrivs i prop. 2007/08:1, utgiftsområde 2, avsnitt 5.

2. Verkets insatser inom verksamhetsutveckling ska avse metodstöd för pågående och kommande utvecklingsinsatser hos myndigheterna. Verket får främja utvecklingsarbetet i statsförvaltningen genom att erbjuda myndigheter stöd i arbetet med att utveckla sin verksamhet och genom att verka för ökad samverkan.

Återrapportering
Verket ska redovisa resultatet av sitt arbete med att stödja myndigheternas verksamhetsutveckling och samverkan utöver vad som följer av arbetet med den elektroniska förvaltningen samt bedöma vilket bidrag detta stöd ger till de förvaltningspolitiska målen.

3. För att främja användningen av e-legitimationer ska verket slutföra det treåriga programmet under 2008. Programmet riktar sig till de statliga myndigheter, kommuner och landsting, vilka är avropsberättigade men ännu inte ingått avtal för elektronisk identifiering (eID) och som under perioden sätter nya elektroniska tjänster i drift. Verket ska vidare ta fram standardiserade former för avrop av relevanta ramavtal. Anslaget får även användas för att under ett fortsättningsår subventionera kostnader för elektronisk identifiering (eID) Bidrag får endast finansieras i mån av medel.

Återrapportering
Verket ska löpande hålla regeringen informerad och redovisa resultatet senast i årsredovisningen.

4. Verket ska delta och biträda regeringen i det internationella förvaltningspolitiska samarbetet inom ramen för Eurpean Public Administration Network (EUPAN) och OECD:s Public Governance Committee (PGC). Verva ska också inom myndighetens verksamhetsområde biträda regeringen och Regeringskansliet inför Sveriges ordförandeskap i EU hösten 2009.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:8

Verket för förvaltningsutveckling (Ramanslag)

Disponeras av Verket för förvaltningsutveckling55 916
ap.1Verket för förvaltningsutveckling (ram)55 916

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Verket för förvaltningsutveckling

Anslaget får användas för utgifter avseende En kompetent förvaltning. Av anslaget ska 5 497 tkr täcka verkets verksamhet och kostnader för deltagare från Regeringskansliet för de utbildningar som överförts från Regeringskansliet.

1:9

Arbetsgivarpolitiska frågor (Ramanslag)

Disponeras av Verket för förvaltningsutveckling0
ap.4Ökad etnisk och kulturell mångfald i staten (ram)0

Villkor för anslag 1:9

ap.4 Ökad etnisk och kulturell mångfald i staten

Anslagsposten får användas för åtgärder för ökad etnisk och kulturell mångfald i statsförvaltningen i enlighet med regeringsbeslut 2005-12-20 (Fi2005/6456).

1:11

E-legitimationer (Ramanslag)

Disponeras av Verket för förvaltningsutveckling10 890
ap.1E-legitimationer (ram)10 890

Villkor för anslag 1:11

ap.1 E-legitimationer

Anslagsposten får användas för att under ett startår täcka nyuppkomna kostnader hos de myndigheter, kommuner och landsting som sätter nya elektroniska tjänster i drift och som vid tidpunkten för ansökan ännu inte ingått avtal för elektronisk identifiering (eID).

Anslaget får också användas för att under ett fortsättningsår subventionera kostnader för elektronisk identifiering (eID) hos dem som fått hjälp med startår.

5.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Budgetår 1998

D:003

Bidrag till förnyelsefonder på det statligt reglerade området (Ramanslag)

Disponeras av Verket för förvaltningsutveckling0
ap.2Bidrag till förnyelsefonder på det statligt reglerade området (ram)0

Villkor för anslag D:003

ap.2 Bidrag till förnyelsefonder på det statligt reglerade området

Anslaget får användas för ändamål inom ramen för myndighetens verksamhetsfält. Utgifter för En kompetent förvaltning ska i första hand redovisas mot detta anslag.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
1:8 Verket för förvaltningsutveckling
ap.11 6773 %0
1:9 Arbetsgivarpolitiska frågor
ap.403 %0
1:11 E-legitimationer
ap.10Allt0
D:003 (1998) Bidrag till förnyelsefonder på det statligt reglerade området
ap.2 (1998)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)29 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)15 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)20 000
- varav Övr kredit20 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

Krediten ska tillgodose utvecklingen av koncerngemensamma system inom statsförvaltningen.

6.2

Utbetalningsplan

Till Verket för förvaltningsutvecklings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-254 660
2008-02-254 660
2008-03-254 660
2008-04-254 660
2008-05-254 660
2008-06-254 660
2008-07-254 660
2008-08-254 660
2008-09-254 660
2008-10-254 660
2008-11-254 660
2008-12-254 656
Summa55 916
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Verket för förvaltningsutvecklings disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Verket för förvaltningsutveckling

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Uppdragsverksamhet
IT-upphandling13 34414 00050 00055 600-5 60021 744
Avgifter enligt 4 § Avgiftsförordningen (1992:191)
En kompetent förvaltning007 50007 5007 500
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

IT-upphandling 

Verket får disponera intäkterna från uppdragsverksamheten. Avgiftens storlek bestäms av myndigheten, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

En kompetent förvaltning 

Avgifterna får utan hinder av de begränsningar som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) disponeras av Verket för förvaltningsutveckling och ska redovisas mot anslag 1:8, ap.1 Verket för förvaltningsutveckling.

Avgifternas storlek bestäms av myndigheten. För kursdeltagare anställda vid Regeringskansliet gäller följande. Verket får ta ut kursavgift motsvarande rörliga kostnader vid internat och resor i samband med utrikes EU-utbildningar. Vid utbildningar i övrigt som förts över från Regeringskansliet är kostnaden för deltagare från Regeringskansliet finansierad inom ramen för anslaget (1:8 Verket för förvaltningsutveckling).

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten får träffa avtal med icke-statliga organ om finansiering av särskilda projekt och program av intresse för statsförvaltningens utveckling. Intäkterna disponeras av myndigheten.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Verva undantas från kravet enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap att till regeringen (Finansdepartementet), med kopia till Krisberedskapsmyndigheten, redovisa en värdering och analys baserad på resultat av arbetet med risk- och sårbarhetsanalys.

På regeringens vägnar
Mats Odell
Karina Aldén
Kopia till

Riksdagen, finansutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/SMS
Näringsdepartementet/ITP
Justitiedepartementet, Gransk

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 15, 2007-12-20

Diarienummerförteckning

Fi 2007/2497
Fi 2007/4171 (delvis)
Fi 2007/9643
Fi 2007/10043 (delvis)

Senast uppdaterad: