Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 28

2007-12-19
N2007/9871/FIN
N2007/10294/SAM (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 38:13 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om anslaget 38:13 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 24, bet. NU1, rskr. 2007/08:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:13

Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet5 327
ap.1Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien (ram)5 327

Villkor för anslag 38:13

ap.1 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien

Anslaget utbetalas månadsvis med en tolftedel till Ingenjörsvetenskapsakademien.

Från anslaget ska ersättning lämnas till av regeringen förordnad revisor.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
38:13 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien
ap.103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Oskar Thorslund
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/F
Näringsdepartementet/SAM
Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ekonomienheten
Ekonomistyrningsverket
Verket för innovationssystem
Riksgäldskontoret
Ingenjörsvetenskapsakademien