Finansdepartementet


Regeringsbeslut
14

2007-12-20
Fi 2007/9595
Fi 2007/10043 (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Kammarkollegiet
Riksdagen har beslutat om Kammarkollegiets verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 02, bet. 2007/08:FiU2, rskr. 2007/08:112).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Kammarkollegiet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningStyrning, ledning, verksamhetsutvecklingMyndighetsuppgifter
Uppdragsverksamhet

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att stärka statsförvaltningens förmåga att lösa sina uppgifter rättssäkert och effektivt till nytta för medborgare, näringsliv och beslutsfattare.

1.1.1

Verksamhetsområde Styrning, ledning, verksamhetsutveckling

Mål

Förvaltningspolitiken syftar till att stärka statsförvaltningens förmåga att lösa sina uppgifter på bästa möjliga sätt. Svensk statsförvaltning ska vara rättssäker, effektiv och medborgarorienterad. Viktiga delmål för verksamheten är att utveckla styrning, och då inte minst ekonomisk styrning, samt ledning och organisering av statlig förvaltning. Här ingår också att säkerställa att alla myndigheter systematiskt och kontinuerligt bidrar till förvaltningens verksamhetsutveckling.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Myndighetsuppgifter

Mål

Uppgifterna ska utföras på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Återrapportering

Kammarkollegiet ska redovisa

  1. vad som huvudsakligen har gjorts för att uppnå målet samt en bedömning av måluppfyllelse,
  2. kostnad per beslut om ställande av resegaranti inom verksamheten fastställande av resegarantier,
  3. kostnad per avvecklat dödsbo inom verksamheten avveckling av dödsbon samt kostnader för bevakning av Allmänna arvsfondens rätt (exklusive processer), uppdelat i kostnader för personal, lokaler och övrigt, och
  4. kostnaderna för Statens överklagandenämnds verksamhet.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Uppdragsverksamhet

Mål

Likvärdiga eller bättre tjänster, både vad gäller kostnader och kvalitet, jämfört med motsvarande privata tjänster för verksamheterna administrativ service, kapitalförvaltning, försäkringar och fordringsbevakning.

Intäkter och kostnader ska i huvudsak balansera varandra vad gäller verksamheterna administrativ service, kapitalförvaltning och registrering av trossamfund.

I försäkringsverksamheten får administrationskostnaderna inte överstiga 20 procent av intäkterna.

I kapitalförvaltningen ska avkastningen i aktie- och räntekonsortierna över en löpande femårsperiod kunna mäta sig väl med vad andra framgångsrika förvaltare presterar.

Återrapportering

Kammarkollegiet ska redovisa

  1. vad som huvudsakligen gjorts för att uppnå kostnads- och kvalitetsmålen samt en bedömning av måluppfyllelsen (inklusive kundnöjdheten),

  2. marknadstäckning genom angivande av antal uppdragsgivande myndigheter i verksamheterna administrativ service, försäkringsverksamhet och fordringsbevakning,

  3. intäkter i förhållande till kostnader över den senaste fyraårsperioden för var och en av verksamheterna administrativ service, kapitalförvaltning och registrering av trossamfund,

  4. statens skadekostnader inom ramen för försäkringsverksamheten,

  5. administrationskostnader i förhållande till intäkter i försäkringsverksamheten, och

  6. förvaltat kapital samt avkastningen i aktie- och räntekonsortierna i förhållande till andra jämförbara förvaltare över den senaste femårsperioden.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Kammarkollegiet ska redovisa utgiftsprognoser för 2008—2011 vid nedanstående prognostillfällen för Kammarkollegiets förvaltningsanslag. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV den 22 januari, 10 mars, 9 maj, 1 augusti och 30 oktober 2008.

4

Uppdrag

1. Kammarkollegiet ska sammanställa de uppgifter rörande lönegarantier som länsstyrelserna tar fram. Kammarkollegiet ska lämna följande uppgifter till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet):

- Senast den sista dagen i varje månad, för varje län och totalt för riket, för föregående månad redovisa hur mycket som betalats ut till länsstyrelserna enligt 12 § lönegarantiförordningen (1992:501), inklusive sociala avgifter, samt de medel som återbetalats från länsstyrelserna. Av redovisningen ska även framgå saldot för året.

- Senast den sista dagen i varje månad, för varje län och totalt för riket, redovisa antalet personer och det antal arbetsgivare som lönegarantiutbetalningarna har avsett.

- Senast den sista dagen i varje månad, för varje län och totalt för riket, redovisa den genomsnittliga lönegarantiersättningen, inklusive sociala avgifter, som har betalats ut per person samt det genomsnittliga antalet dagar som berörda personer har fått lönegarantiersättning. Vidare ska antal personer och företag som detta avser redovisas.

All redovisning ska vara uppdelad på konkurs respektive företagsrekonstruktion.

2. Kammarkollegiet ska följa upp tillämpningen av det avtal om ersättning i samband med stängning av Barsebäcksverket som den 30 november 1999 träffats mellan staten, Sydkraft AB och Vattenfall AB. Kammarkollegiet ska lämna en samlad ekonomisk redovisning av verksamheten mot bakgrund av ansvaret att för statens del följa upp tillämpningen av avtalet. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 juni 2008.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:6

Kammarkollegiet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet33 378
ap.1Kammarkollegiet (ram)33 378

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Kammarkollegiet

Administrativa och handläggande uppgifter

De administrativa och handläggande uppgifterna åt Fideikommissnämnden, Resegarantinämnden, Statens överklagandenämnd och Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor finansieras över Kammarkollegiets ramanslag. Uppgifterna åt Fonden för fukt- och mögelskador finansieras över anslaget 31:5 Bidrag till Fonden för fukt- och mögelskador under utgiftsområde 18. Uppgifterna åt Kärnavfallsfondens styrelse ska fullgöras inom ramen för verksamhetsgrenen Uppdragsverksamhet, kapitalförvaltning. Uppgifterna åt övriga nämnder och styrelser ska finansieras genom överenskommelser mellan myndigheten och Kammarkollegiet. Ersättningar enligt sådana överenskommelser ska föras till kollegiets ramanslag.

Allmänna arvsfonden

Till Kammarkollegiets ramanslag ska föras 10 800 000 kronor från Allmänna arvsfonden som ersättning för bevakning av Allmänna arvsfondens rätt m.m. Ersättning ur Allmänna arvsfonden får varje månad rekvireras med en tolftedel till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret. Kostnader för processer angående Allmänna arvsfondens rätt m.m. ska belasta fonden direkt.

Skadestånd

Enligt 4 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten handlägger Kammarkollegiet vissa sådana anspråk. I förekommande fall ska Kammarkollegiet, då skadeståndsbeloppet är bestämt, överlämna ärendet till regeringen för beslut om utbetalning. Vid överlämnandet ska framgå vilken myndighet som enligt Kammarkollegiet bör bära kostnaden.

Övrigt

1 000 000 kronor ska föras till Kammarkollegiets ramanslag ur influtna räntor på inkomsttitel 2322 Ränteinkomster på övriga näringslån som ersättning för administration av lånen.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
1:6 Kammarkollegiet
ap.11 0013 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
1:12 (2007) Statliga kompetensöverföringsjobb
ap.1 (2007)ram
ap.2 (2007)ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)8 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)8 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)105 000
- varav FÖRSÄKRING100 000
- varav SPECIAL5 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav FÖRSÄKRING

Premier som myndigheterna betalar in till försäkringsverksamheten ska placeras på ett särskilt räntebärande konto i Riksgäldskontoret. I verksamheten får det finnas ett balanserat överskott för att täcka risken för framtida skador enligt de principer som allmänt gäller inom försäkringsverksamhet. För finansiering av försäkringsverksamheten disponerar Kammarkollegiet en kreditram på 100 000 000 kronor i Riksgäldskontoret. Kreditramen är avsedd att finansiera enstaka stora skador eller tillfälliga anhopningar av skador. En utnyttjad kredit ska återbetalas inom ramen för försäkringssystemet. Om den sammanlagda försäkringsersättning Kammarkollegiet ska betala för en enskild skadehändelse skulle överstiga 50 000 000 kronor, kommer dock det överstigande beloppet att täckas utanför systemet.

- varav SPECIAL

Viltvårdsfonden disponerar ett särskilt räntekonto vid Riksgäldskontoret. Kammarkollegiet har tillgång till en kredit på 5 000 000 på nämnda konto.

6.2

Utbetalningsplan

Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-252 782
2008-02-252 782
2008-03-252 782
2008-04-252 782
2008-05-252 782
2008-06-252 782
2008-07-252 782
2008-08-252 782
2008-09-252 782
2008-10-252 782
2008-11-252 782
2008-12-252 776
Summa33 378
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kammarkollegiets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Kammarkollegiet

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Verksamhet
Administrativ service5 507-1 00033 50034 500-1 0003 507
Kapitalförvaltning12 329-1 50025 00029 000-4 0006 829
Försäkringsverksamhet181 719-15 000190 000190 0000166 719
Fordringsbevakning5 199-1 8005 2006 920-1 7201 679
Registrering av trossamfund812-3851 2002 200-1 000-573
Summa205 566-19 685254 900262 620-7 720178 161
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fordringsbevakning

För verksamheten får högst 720 000 kronor finansieras från ramanslaget.

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Verksamhet
Stiftelserätt25520-1 1002 3704 680-2 310-3 410
Tolkar och översättare25520-5 3801 4006 500-5 100-10 480
Summa0-6 4803 77011 180-7 410-13 890
Belopp angivna i tkr

Villkor

Stiftelserätt

Avgiftsintäkterna ska redovisas på inkomsttitel 2552.

Tolkar och översättare

Avgiftsintäkterna ska redovisas på inkomsttitel 2552.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifternas storlek för verksamheten bestäms av Kammarkollegiet, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). För kapitalförvaltningen får avgiften bestämmas till högst 0,5 procent årligen, beräknat efter marknadsvärdet på tillgångarna.

För försäkringsverksamheten ska separata resultat- och balansräkningar lämnas i årsredovisningen.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Kammarkollegiet och Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor undantas från kravet enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap att till Regeringskansliet, med kopia till Krisberedskapsmyndigheten, redovisa en värdering och analys baserad på resultatet av arbetet med risk- och sårbarhetsanalys.

På regeringens vägnar
Mats Odell
Jonas Jarefors
Kopia till

Riksdagen, finansutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets internrevision, SB
Justitiedepartementet/DOM
Socialdepartementet/ST
Finansdepartementet/ESA
Jordbruksdepartementet/JFS
Miljödepartementet/MK
Näringsdepartementet/E
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/KO
Arbetsmarknadsdepartementet/ARM
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK EK
Samtliga länsstyrelser
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SMS