Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
9

2007-12-13
Fö2007/2813/EPS
(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 7:9
Riksdagen har beslutat om anslaget 7:9 för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 06, bet. 2007/08:FöU1, rskr. 2007/08:47).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

7:9

Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet178 000
ap.1Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal (ram)178 000

Villkor för anslag 7:9

ap.1 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal

1. Förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt gäller för anslaget.

2. Anslaget får användas för täckande av statens avgift till SOS Alarm Sverige AB för åtaganden enligt avtalet mellan staten och SOS Alarm Sverige AB.

3. Kammarkollegiet ska efter rekvisition från SOS Alarm Sverige AB utbetala ersättning till SOS Alarm Sverige AB, varvid bolagets kostnader ska vara vederbörligen styrkta.

4. Undantag från ekonomiadministrativa regler: Kammarkollegiet får i enlighet med förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt rekvirera belopp motsvarande transfereringsavgiften.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
7:9 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Mikael Wolfbrandt
Kopia till

Riksdagens försvarsutskott
Statsrådsberedningen/SAM
Statsrådsberedningen/REV
Försvarsdepartementet/EPS
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/F
Näringsdepartementet/SÄ
Näringsdepartementet/ADM
RK Ekonomi
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Statens räddningsverk
SOS Alarm Sverige AB