Jordbruksdepartementet


Regeringsbeslut
13

2007-12-19
Jo2007/3544 (delvis)
Naturvårdsverket
106 48 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 42:5
Riksdagen har beslutat om anslaget 42:5 för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 23, bet. 2007/08:MJU2, rskr. 2007/08:93).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

42:5

Ersättningar för viltskador m.m (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket41 778
ap.1Bidrag för att förebygga skador på annat än ren och för att ersätta inträffad sådan skada (ram)37 778
ap.5Kostnader för att bilda och utveckla rovdjursakutgrupper i Värmlands och Dalarnas län. (ram)4 000

Villkor för anslag 42:5

ap.1 Bidrag för att förebygga skador på annat än ren och för att ersätta inträffad sådan skada

1. Naturvårdsverket skall fördela hela anslagspost 1 som bidrag till länsstyrelserna, varvid hänsyn skall tas till i första hand skadekostnaderna inom respektive län föregående år. Länsstyrelserna får endast använda medlen inom länet för bidrag till den som utför skadeförebyggande åtgärder eller ersättning till den som drabbats av skada av vilt enligt 11 och 12 §§ viltskadeförordningen (2001:724). Bidragen till länsstyrelserna skall betalas ut till icke räntebärande konton inom SCR-flödet hos länsstyrelserna.

ap.5 Kostnader för att bilda och utveckla rovdjursakutgrupper i Värmlands och Dalarnas län.

1. Naturvårdsverket skall jämnt fördela medel till länsstyrelserna i Värmlands och Dalarnas län. Medlen skall användas för länsstyrelsernas arbete med att bilda och utveckla rovdjursakutgrupper. Grupperna får arbeta i angränsande län. Rovdjursakutgrupperna skall ledas av rovdjurskunnig tjänsteman på länsstyrelsen. Rovdjursakutgruppernas uppgift är att

- omgående vidta åtgärder för att minimera skadeverkningar vid förekomst av stora rovdjur.

- upprätta en effektiv kontaktväg till Naturvårdsverket,

- verkställa beslut om skyddsjakt eller bortdrivande av stora rovdjur,

- tillhandahålla information om ersättningar vid skador orsakade av stora rovdjur,

- informera om länsstyrelsens arbete med stora rovdjur på lokal nivå.

Medlen utbetalas av Naturvårdsverket halvårsvis i förskott till icke räntebärande konton inom SCR-flödet hos länsstyrelsera.

2. För första halvåret 2008 skall högst 2 miljoner utbetalas från anslagsposten.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
42:5 Ersättningar för viltskador m.m
ap.11 1333 %0
ap.51203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Nils-Henrik Sikku
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regerinsgkansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret