Finansdepartementet


Regeringsbeslut
18

2007-12-20
Fi2007/10043 (delvis)
Arbetsgivarverket
Box 3267
103 65 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Arbetsgivarverket
Riksdagen har beslutat om Arbetsgivarverkets verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 02, bet. 2007/08:FiU2, rskr. 2007/08:112).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Arbetsgivarverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningStatliga arbetsgivarfrågor avseende ArbetsgivarverketFörhandling
Intressebevakning och opinionsbildning
Arbetsgivarutveckling
Stabsuppgifter

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att stärka statsförvaltningens förmåga att lösa sina uppgifter rättssäkert och effektivt till nytta för medborgare, näringsliv och beslutsfattare.

1.1.1

Verksamhetsområde Statliga arbetsgivarfrågor avseende Arbetsgivarverket

Mål

En samordnad statlig arbetsgivarpolitik som säkerställer att kompetens finns för att nå verksamhetens mål.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Förhandling

Mål

Arbetsgivarverket ska fastställa verksamhetsmål för verksamhetsgrenen Förhandling och ange det i årsredovisningen samt återrapportera hur verket uppfyllt målet.

Återrapportering

1. Vilka statliga kollektivavtal har träffats? De väsentligaste avtalen ska särskilt kommenteras.

2. Vilka är effekterna av de väsentligaste avtalen som har träffats under perioden 2006—2008?

1.1.1.2

Verksamhetsgren Intressebevakning och opinionsbildning

Mål

Arbetsgivarverket ska fastställa verksamhetsmål för verksamhetsgrenen Intressebevakning och opinionsbildning och ange det i årsredovisningen.

Återrapportering

Återrapportera hur verket uppfyllt målet.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Arbetsgivarutveckling

Mål

Arbetsgivarverket ska fastställa verksamhetsmål för verksamhetsgrenen Arbetsgivarutveckling och ange det i årsredovisningen samt återrapportera hur verket uppfyllt målet.

Återrapportering

1. Hur har den statliga arbetsgivarrollen utvecklats ur ett förhandlingsperspektiv?

2. Vilka icke-obligatoriska medlemmar företräds av verket?

3. Hur har det stöd och den rådgivningsverksamhet som utförs mot särskild avgift utvecklats och utnyttjats av myndigheterna?

1.1.1.4

Verksamhetsgren Stabsuppgifter

Mål

Arbetsgivarverket ska inom ramen för sin stabsroll ge erforderligt underlag för regeringens bedömningar inom det arbetsgivarpolitiska området.

Återrapportering

Hur har kostnader och årsarbetskrafter fördelat sig på de olika stabsuppgifter som verket utför?

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Kostnader och väsentliga prestationer för verksamhetsgrenarna Arbetsgivarutveckling, Förhandling samt Intressebevakning och opinionsbildning ska redovisas. Intäkterna ska redovisas på obligatoriska avgifter från myndigheterna och anslutna icke-statliga arbetsgivare, serviceavgifter och andra avgifter.

Arbetsgivarverket ska redovisa myndigheternas samlade bedömning av verkets verksamhet.

Arbetsgivarverket ska i särskild ordning vid sidan av årsredovisningen redovisa vilka aktiviteter som genomförs för att utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken.

4

Uppdrag

Arbetsgivarverket ska i särskild ordning för regeringen beskriva och jämföra centrala och lokala förhandlingsresultat med motsvarande resultat på den övriga arbetsmarknaden.

Arbetsgivarverket ska löpande rapportera till regeringen vilka avtal som verket sluter. Rapporteringen ska ske genom att en kopia av aktuellt avtal (snarast efter justering) skickas till Regeringskansliet (Finansdepartementet). Vid behov bör avtalet kompletteras med en promemoria som kortfattat redovisar syfte, bakgrund, kostnader samt en konsekvensbeskrivning.

Arbetsgivarverket ska rapportera vilka åtgärder på det statliga avtalsområdet som vidtas i syfte att öka andelen kvinnor på ledande befattningar, minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män, verka för en god arbetsmiljö samt öka den etniska och kulturella mångfalden bland de anställda på alla nivåer.

Arbetsgivarverket ska senast den 30 juni 2008 särskilt rapportera hur löneskillnaderna mellan kvinnor och män i staten utvecklas.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:9

Arbetsgivarpolitiska frågor (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet2 443
ap.1Arbetsgivarpolitiska frågor (ram)2 000
ap.2Vissa nämnder inom det arbetgivarpolitiska området (ram)443

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Arbetsgivarpolitiska frågor

Anslagsposten är avsedd för sådana stabsuppgifter som regeringen eller Regeringskansliet kan komma att beställa hos bl.a. Arbetsgivarverket och som inte ingår i Arbetsgivarverkets uppgifter som medlemsorganisation, såsom  

- Medlemsavgifter för de samnordiska institutionerna

- Uppdrag åt Nordiska rådet

- Utgivning av författningssamling (AgVFS)

- Utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst"

- Beräkning av justeringstal för ramanslagsberäkningar

- Statistikuppgifter för uppföljning av myndigheternas arbetsgivarpolitik

- Statistikuppgifter enligt särskilda beställningar

- Övriga uppdrag från regeringen eller Regeringskansliet

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
1:9 Arbetsgivarpolitiska frågor
ap.103 %0
ap.2143 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)6 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)6 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Arbetsgivarverkets verksamhet .
Avgifter och övriga inkomster0068 91868 91800
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter och övriga inkomster

Arbetsgivarverkets verksamhet ska finansieras med medlemsavgifter och serviceavgifter.

Avgifternas storlek bestäms av och inkomsterna disponeras av Arbetsgivarverket.

8

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras420
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Arbetsgivarverket undantas från 7 § avgiftsförordningen (1992:191) vad gäller samrådsskyldigheten avseende medlemsavgift till Arbetsgivarverket.  

Arbetsgivarverket får, utan hinder av vad som sägs i 23 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188), reglera eventuellt överskott av medlemsavgift genom återbetalning till medlemmarna året efter avgiftsåret.  

Arbetsgivarverket undantas från kraven att resultatredovisa på det sätt som anges i 3 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.  

Arbetsgivarverket undantas från kraven att lämna delårsrapport enligt 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.  

Offentliga sektorns särskilda nämnd undantas från förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Redovisningen av risk- och sårbarhetsanalyser enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap tidigareläggs och ska lämnas in till Regeringskansliet, med kopia till Krisberedskapsmyndigheten, senast den 14 november 2008.  

Samtliga nämnder under anslagspost 2, dvs. Offentliga sektorns särskilda nämnd, Statens ansvarsnämnd, Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd och Statens utlandslönenämnd undantas från kravet enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

På regeringens vägnar
Mats Odell
Lena Hellberg
Kopia till

riksdagen, finansutskottet
riksdagen, arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets internrevision, SB
Näringsdepartementet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK EK
Statens pensionsverk
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Offentliga sektorns särskilda nämnd
Verket för förvaltningsutveckling
OFR
SACO
SEKO
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, EIT
Finansdepartementet, SF
Finansdepartementet, SMS