Miljödepartementet


Regeringsbeslut
51

2007-12-19
M2007/5457/A (delvis)
Vägverket
781 87 BORLÄNGE
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 34:11
Riksdagen har beslutat om och anslaget 34:11 Miljöbilspremie för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 20, bet. 2007/08:MJU1, rskr. 2007/08:95).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

34:11

Miljöbilspremie (Ramanslag)

Disponeras av Vägverket100 000
ap.1Miljöbilspremie (ram)100 000

Villkor för anslag 34:11

ap.1 Miljöbilspremie

Anslaget används för utbetalning av bidrag för miljöbilar i enlighet med förordningen (2007:380) om miljöbilspremie. Av anslaget för 2008 får högst 330 tkr användas till administration av bidraget.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
34:11 Miljöbilspremie
ap.13 0003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Andreas Carlgren
Martin Larsson
Likalydande till

Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB