Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
21

2007-12-19
Fö2007/70/MIL
(slutligt)
Fö2007/166/EPS m.fl.
Se bilaga 1
Försvarshögskolan
Box 27805
115 93 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 6:5
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om den verksamhet som finansieras från anslaget 6:5 för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 06, bet. 2007/08:FöU1, rskr. 2007/08:47).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1. Forskning/analysstöd för regeringens behov

Försvarshögskolan ska stödja utformningen av svensk försvars- och säkerhetspolitik samt utformningen och utvecklingen av samhällets krisberedskap genom att bedriva kvalitativ och relevant verksamhet som underlag för regeringens arbete.  

Försvarshögskolan ska genomföra verksamhet inom kompetensområdena: säkerhetspolitisk forskning och strategisk analys, forskning inom det folkrättsliga området, statsvetenskaplig forskning med inriktning mot krishantering och internationell samverkan samt forskning med inriktning mot fredsfrämjande verksamhet. 

Närmare inriktning av verksamheten ska ske i dialog mellan Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) och Försvarshögskolan. I samband med att budgetunderlaget inlämnas ska förslag till inriktning och omfattning för verksamheten lämnas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) samt förslag på projekt inom föreslagen inriktning. Senast den 15 oktober 2008 ska Försvarshögskolan inkomma med förslag på detaljerade projektplaner för budgetåret 2009 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). 

2. Prognoser

Försvarshögskolan ska redovisa utgiftsprognoser för 2008-2011 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser. 

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- 22 januari

- 10 mars

- 9 maj

- 1 augusti

- 30 oktober

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

6:5

Officersutbildning, m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försvarshögskolan139 176
ap.1Försvarshögskolan (ram)139 176

Villkor för anslag 6:5

ap.1 Försvarshögskolan

Anslaget disponeras av Försvarshögskolan för utgifter i samband med genomförandet av det treåriga officersprogrammet samt forskarutbildning inom officersutbildningens kärnämnen. Vidare finansierar anslaget forskning och utveckling m.m. inom vissa av högskolans kompetensområden samt övergripande ämnesansvar för, respektive grundutveckling av, officersutbildningens kärnämnen. Anslaget finansierar även kurser inom ramen för Partnerskap för fred (PFF) samt viss forskning och analysstöd för regeringens behov.  

1. Högst 77 200 000 kronor för användas för grundläggande officersutbildning. 

2. Högst 17 500 000 kronor får användas för övergripande ämnesansvar för officersutbildningens kärnämnen.  

3. Högst 15 200 000 kronor får användas för forskning och utveckling m.m. inom officersutbildningens kärnämnen där högskolans kompetens är unik. 

4. Högst 10 176 000 kronor får användas för forskarutbildning inom officersutbildningens kärnämnen. 

5 Högst 6 500 000 kronor får användas för grundutveckling av officersutbildningens kärnämnen. 

6. Högst 11 000 000 kronor får användas för forskning/analysstöd förregeringens behov. 

7. Högst 1 600 000 kronor får användas för genomförande och planeringav utbildningsverksamhet inom ramen för Partnerskap för fred.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
6:5 Officersutbildning, m.m.
ap.14 1753 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.2

Utbetalningsplan

Till Försvarshögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-2511 598
2008-02-2511 598
2008-03-2511 598
2008-04-2511 598
2008-05-2511 598
2008-06-2511 598
2008-07-2511 598
2008-08-2511 598
2008-09-2511 598
2008-10-2511 598
2008-11-2511 598
2008-12-2511 598
Summa139 176
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarshögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
6:5 ap.1Försvarshögskolan
På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Marie Gustafsson
Kopia till

Försvarsdeparetementet, EPS, SI, SSK
Finansdepartementet, BA
Utbildningsdepartementet, UH
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, FA Ekonomi
Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Försvarsmakten
Totalförsvarets forskningsinstitut
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Civilingenjörsförbundet
Officersförbundet
SACO
SEKO
Statstjänstemannförbundet
Sveriges reservofficersförbund

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 21, 2007-12-19

Diarienummerförteckning

Fö2007/70/MIL
(slutligt)
Fö2007/166/EPS
(delvis)
Fö2007/2813/EPS
(delvis)