Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
20

2007-12-13
A2007/6208/ARM
A2007/6723/ADM (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 22:11 Bidrag till lönegarantiersättning inom utgiftsområde 13 Arbetsmarknad
Riksdagen har beslutat om anslaget 22:11 Bidrag till lönegarantiersättning för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 13, bet. 2007:08:AU1, rskr. 2007/08:73).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

22:11

Bidrag till lönegarantiersättning (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet1 152 319
ap.1Bidrag till lönegarantiersättning (ram)1 152 319

Villkor för anslag 22:11

ap.1 Bidrag till lönegarantiersättning

Anslaget får disponeras för att finansiera kostnaderna enligt lönegarantilagen (1992:497) och de sociala avgifter som ska betalas i samband med lönegarantiutbetalningen enligt socialavgiftslagen (2000:980).

Lönegarantiersättning som betalas tillbaka via länsstyrelserna ska redovisas brutto mot anslaget. Återbetalda belopp får disponeras för anslagets ändamål.

Kammarkollegiet får belasta anslaget med 250 000 kronor den 31 december 2008 som ersättning för de utgifter som kollegiet har haft för att förvalta nämnda anslag under budgetåret. Kammarkollegiet ska redovisa dessa utgifter till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 2 februari 2009.

Kammarkollegiet ska betala ut ersättning för arbetet med handläggningen av lönegarantiärenden efter ansökan från respektive länsstyrelse. Ansökningar om ersättning ska respektive länsstyrelse ha lämnat in till Kammarkollegiet senast den 25 april 2008 i de delar som avser ersättningar för 2007 och den 24 april 2009 såvitt avser ersättningar för 2008. I ansökningarna ska länsstyrelserna ange antalet handlagda lönegarantiärenden. Antalet kontrolluppgifter på lönegarantiersättning som lämnats in till Skatteverket eller i förekommande fall till en semesterkassa ska anses motsvara antalet handlagda ärenden. Har två eller flera kontrolluppgifter lämnats in för en och samma person i en konkurs ska de dock endast räknas som ett ärende. Ersättning för varje ärende, som ska belasta anslaget, ska vara 400 kronor.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
22:11 Bidrag till lönegarantiersättning
ap.157 616Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Sven Otto Littorin
Kristina Hedman
Kopia till

Riksrevisionen
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Finansdepartementet/BA3
Finansdepartementet/SF
Finansdepartementet/S7
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Arbetsmarknadsdepartementet/ADM
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Samtliga länsstyrelser