Regeringsbeslut Nr:52
2002-12-19 Ju2002/8895/KRIM
Ju2002/6205/PÅ
Ju2002/7457/KRIM
Ju2002/9142/KRIM
(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Rättsmedicinalverket

Riksdagen har beslutat om Rättsmedicinalverkets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 4, bet. 2002/03:JuU1, rskr. 2002/03:70).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Rättsmedicinalverket och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
RättsväsendetUtredning och lagföringRättspsykiatri
Rättsmedicin
Rättskemi
Rättsgenetik


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Rättsmedicinalverkets ansvarsområde.

Politikområde Rättsväsendet

Mål
Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Verksamheten skall utgå från ett medborgarperspektiv. I detta ligger bl.a. att förkorta tiden från brotts­anmälan till dom och straffverkställighet.

Verksamhetsområde Utredning och lagföring

Mål
Fler brott skall leda till lagföring.

Verksamhetsgren Rättspsykiatri

Mål
  1. De rättspsykiatriska undersökningarna skall präglas av hög kvalitet.
  2. Undersökningarnas omfattning skall anpassas efter det behov av information som uppdragsgivaren har i varje enskilt fall.
  3. Undersökningsenheterna skall erbjuda god omvårdnad och samtidigt tillgodose kraven på samhällsskydd.

Återrapportering
1. En redovisning av vidtagna åtgärder för att uppnå målet och en bedömning av åtgärdernas resultat. Av redovisningen skall särskilt framgå följande.

- Vidtagna kvalitetssäkringsåtgärder samt, i förekommande fall, utfall av kvalitetskontroll.

- Andel samt utfall av de ärenden som granskats av Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor.

- I vilken utsträckning domstolarna följt de förslag till påföljd som lämnats av Rättsmedicinalverket i de rättspsykiatriska undersökningarna.

- Andelen ärenden inom rättspsykiatrin där väntetiden i häkte överstigit sju dagar, utredningstider för häktade och ej häktade samt andelen ärenden där anstånd begärs för häktade respektive ej häktade.

- Kostnader per ärendetyp.

- Antal och andel ärenden inom rättspsykiatrin där den undersökte personen var i åldern 15-20 år. Rättsmedicinalverket skall vidare redovisa om verket vidtagit några särskilda åtgärder anpassade för ungdomar i denna ålder.

2. En redovisning av vidtagna åtgärder för att uppnå målet och en bedömning av åtgärdernas resultat.

3. En redovisning av vidtagna åtgärder för att uppnå målet och en bedömning av åtgärdernas resultat. Av redovisningen skall särskilt framgå följande.

- I vilken utsträckning hot eller våld mot personal eller andra intagna på undersökningsenheterna förekommer.

- Huruvida rymningar från undersökningsenheterna förekommer och i sådant fall i vilken omfattning.

Verksamhetsgren Rättsmedicin

Mål
De rättsmedicinska undersökningarna skall präglas av hög kvalitet och skall svara mot uppdragsgivarnas behov.

Återrapportering
En redovisning av vidtagna åtgärder för att uppnå målet och en bedömning av åtgärdernas resultat. Av redovisningen skall särskilt framgå följande.

- Vidtagna kvalitetssäkringsåtgärder samt, i förekommande fall, utfall av kvalitetskontroll.

- Andel samt utfall av de ärenden som granskats av Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor.

- Genomsnittliga handläggningstider.

- Kostnader per ärendetyp.

Verksamhetsgren Rättskemi

Mål
  1. De rättskemiska undersökningarna skall präglas av hög kvalitet.
  2. Undersökningarnas omfattning skall anpassas efter det behov av information som uppdragsgivaren har i varje enskilt fall.

Återrapportering
1. En redovisning av vidtagna åtgärder för att uppnå målet och en bedömning av åtgärdernas resultat. Av redovisningen skall särskilt framgå följande.

- Vidtagna kvalitetssäkringsåtgärder samt, i förekommande fall, utfall av kvalitetskontroll.

- Uppdragsgivarnas syn på undersökningarnas genomförande och kvalitet skall redovisas rullande vart fjärde år. Redovisningen budgetåret 2003 skall avse rättskemin.

- Genomsnittliga handläggningstider.

- Kostnader per ärendetyp.

2. En redovisning av vidtagna åtgärder för att uppnå målet och en bedömning av åtgärdernas resultat.

Verksamhetsgren Rättsgenetik

Mål
De rättsgenetiska undersökningarna skall präglas av hög kvalitet och skall svara mot uppdragsgivarnas behov.

Återrapportering
En redovisning av vidtagna åtgärder för att uppnå målet och en bedömning av åtgärdernas resultat. Av redovisningen skall särskilt framgå följande.

- Vidtagna kvalitetssäkringsåtgärder samt, i förekommande fall, utfall av kvalitetskontroll.

- Genomsnittliga handläggningstider.

- Kostnader per ärendetyp.


Övriga mål och återrapportering

Verksamheten skall bedrivas med respekt för de undersöktas personliga integritet.

Återrapportering

- En redovisning av vidtagna åtgärder för att uppnå målet och en bedömning av åtgärdernas resultat.

Till gagn för verksamheten skall Rättsmedicinalverket bedriva och stödja ett aktivt forsknings- och utvecklingsarbete.

Återrapportering

- Insatser för stöd åt forsknings- och utvecklingsarbete av betydelse för verksamheten samt de kostnader dessa insatser medfört.

- Insatser för att sprida resultaten av forsknings- och utvecklingsarbetet inom verkets område till rättsväsendet och andra.

- Vilka fortsatta insatser som har genomförts, av Rättsmedicinalverket och av verket i samarbete med andra, för att utveckla förutsättningarna för att göra säkrare risk- och farlighetsbedömningar.

Rättsmedicinalverket skall, där så är lämpligt och där verksamheten kan skapa särskilda förutsättningar för det, vinnlägga sig om att bidra till det brottsförebyggande arbetet.

Återrapportering

- Insatser som har bidragit till att brott kan förebyggas.

Övrig återrapportering

- Vidtagna åtgärder för att underlätta ärendehanteringen mellan rättsväsendets myndigheter.

- Insatser som Rättsmedicinalverket har gjort i fråga om internationellt samarbete inom sitt ansvarsområde.

- Kostnader för och intäkter från myndighetens verksamhet skall redovisas per verksamhetsgren.1.2Organisationsstyrning

Rättsmedicinalverket skall verka för en långsiktigt god försörjning av personal med ändamålsenlig kompetens och specialistkunskap. Av särskild vikt är att minska sårbarheten i utnyttjandet och tillgången på rättsläkare genom en aktiv och förutseende rekrytering och utbildning.Rättsmedicinalverket skall också fortsätta arbetet med att förnya arbetsformerna och utveckla ledarskapet.

Rättsmedicinalverket skall redovisa de åtgärder som vidtagits på det personalpolitiska området. Redovisningen skall omfatta bl.a. följande.

Jämställdhet

- Myndighetens personalsammansättning med avseende på personalkategorier, ålder och kön.

- Åtgärder som har vidtagits på det personalpolitiska området för att åstadkomma jämställdhet mellan kvinnor och män.

Mångfald

- Åtgärder som vidtagits för att främja den etniska mångfalden inom myndigheten.

Arbetsmiljö

- Åtgärder som vidtagits för att främja en god arbetsmiljö.

- Åtgärder som vidtagits för minska ohälsan inom myndigheten och vilka åtgärder som vidtagits för att rehabilitera dem som drabbats av ohälsa.

Kompetensförsörjning m.m.

- Insatser som har vidtagits för att se till att personal som i verksamheten kommer i kontakt med kvinnor och barn som utsatts för våld inom familjen har god kunskap om situationen för dessa grupper och hur de skall bemötas samt i övrigt den särskilda kompetens som kan erfordras i förhållande till dessa.

- Åtgärder som vidtagits för att höja personalens kompetens.

- Vilka fortsatta insatser som har gjorts för att förnya arbetsformerna och utveckla ledarskapet.

- Vilka åtgärder som har vidtagits för att uppmuntra kvinnor och män att utveckla sin kompetens så att de kan utgöra en bas för framtida chefsrekrytering inom myndigheten.

- Vilka fortsatta insatser Rättsmedicinalverket har gjort för att säkerställa personalförsörjningen inom rättsläkarkåren.


1.3Uppdrag

1. Rättsmedicinalverket och Rikspolisstyrelsen skall samordna verksamheten med DNA-undersökningar. Den redovisning av ett regeringsuppdrag som myndigheterna lämnade den 3 september 2002 skall tjäna som utgångspunkt för en sådan samordning (Ju2002/6205/PÅ).

Uppdraget skall redovisas separat i samband med årsredovisningen.

2. Rättsmedicinalverket skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003-2006 för samtliga anslag och poster som myndigheten disponerar. Redovisningen skall ske senast den 22 januari, den 7 maj, den 11 augusti, den 3 november och i samband med budgetunderlaget. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:8Rättsmedicinalverket (ramanslag)213 648 tkr

Disponeras av Rättsmedicinalverket2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
4:83 2050-2.2Övriga villkor

(tkr) Räntekontokredit Belopp som förs till räntekontot1 Låneram2
Rättsmedicinalverket 25 195 213 648 27 000

1 Överföringen sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet

Rättsgenetik1 96980018 80019 200-4002 369
Summa1 96980018 80019 200-4002 369
Uppdragsverksamhet

Rättskemi-1 00720019 50019 000500-307
Summa-1 00720019 50019 000500-307

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

- Rättsmedicinalverket får ta ut avgifter för den uppdrags- och offentligrättsliga verksamheten inom de rättskemiska och rättsgenetiska områdena. Avgifternas storlek bestäms av Rättsmedicinalverket efter samråd med Ekonomistyrningsverket, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Rättsmedicinalverket.

- Rättsmedicinalverket skall i sin årsredovisning särredovisa den avgifts-finansierade verksamheten per område.

På regeringens vägnar


Thomas Bodström
Sara Rosén


Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning - Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret