Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 13

2007-12-19
N2007/9717/SÄ
N2007/10294/SAM
(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 38:16 Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av kanalen inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om anslaget 38:16 för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 24, bet. 2007/08:NU1, rskr. 2007/08:98).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2008 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:16

Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av kanalen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet14 910
ap.1AB Göta kanalbolag - del till KAMK (ram)14 910

Villkor för anslag 38:16

ap.1 AB Göta kanalbolag - del till KAMK

Anslaget disponeras av Kammarkollegiet för utbetalning till AB Göta kanalbolag för de ändamål som som anges i prop. 2007/08:1, utgiftsområde 24, enligt nedan angivna föreskrifter.

Utbetalning av medlen ska ske med 10 000 000 kronor den 2 januari 2008 och med 4 910 000 kronor den 1 juli 2008.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
38:16 Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av kanalen
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Katarina Karinsdotter
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
AB Göta kanalbolag
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statsrådberedningen, Internrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen, SB
N/SAM
N/ADM
N/RS