Miljödepartementet


Regeringsbeslut
50

2007-12-19
M2007/5457/A
(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 34:8
Riksdagen har beslutat om anslaget 34:8 Stockholms internationella miljöinstitut för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 20, bet. 2007/08:MJU1, rskr. 2007/08:95).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

34:8

Stockholms internationella miljöinstitut (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet11 928
ap.1Stockholms internationella miljöinstitut (ram)11 928

Villkor för anslag 34:8

ap.1 Stockholms internationella miljöinstitut

Anslaget är budgeterat inklusive mervärdesskatt.

Medlen ska efter rekvisition utbetalas till Stockholms internationella miljöinstitut med högst en fjärdedel per kvartal.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
34:8 Stockholms internationella miljöinstitut
ap.13583 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Andreas Carlgren
Caroline Dahlbom
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Stockholm Environment Institute