Regeringsbeslut Nr: VI 1
2003-01-17 N2002/12258/ITFoU
N2003/12301/BS (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Verket för innovationssystem m.m. inom utgiftsområdet 24 Näringsliv (rskr. 2002/03:74)

Riksdagen har beslutat om Verket för innovationssystems verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 24, bet. 2002/03:NU1, rskr. 2002/03:74).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Verket för innovationssystem och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ForskningspolitikForskning och utvecklingStöd till forskning och utveckling
Kunskapsöverföring
Strategi och analys
NäringspolitikForskning och utvecklingExperimentell teknik
EnergipolitikPolitik för ett uthålligt energisystemLångsiktig utveckling av energisystemet
Arbetslivspolitik

Transportpolitik

Regional utvecklingspolitik1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Verket för innovationssystem m.m. inom utgiftsområdet 24 Näringsliv (rskr. 2002/03:74)s ansvarsområde.

Politikområde Forskningspolitik

Mål
Sverige skall vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.

Verksamhetsområde Forskning och utveckling

Mål
Den statliga organisationen för forskningsfinansiering skall vara ett effektivt verktyg för att främja de forskningspolitiska målsättningarna, stärka det svenska systemet för FoU och öka forskningens bidrag till Sveriges internationella konkurrenskraft och en hållbar tillväxt.

Återrapportering
Verket för innovationssystem skall redovisa en samlad bedömning av hur myndighetens verksamhet bidragit till målet för verksamhetsområdet.

Verksamhetsgren Stöd till forskning och utveckling

Mål
Mål1:

Stödja forsknings- och utvecklingsarbete av högsta kvalitet inom bl.a. områdena teknik, transport, kommunikation, arbetsliv och energi och därmed främja förnyelse och hållbar tillväxt.

Mål2:

Verket skall aktivt arbeta för jämställdhet samt nå en jämnare könsfördelning inom den egna beredningsorganisationen och vid fördelningen av forskningsstödet.

Mål3:

VINNOVA skall verka för att genusperspektiv får genomslag i forskningen.

Mål4:

Verket skall öka sina insatser för att ge unga och nydisputerade forskare goda förutsättningar att fortsätta sin karriär i högskola, institut, näringsliv eller som egna företagare.

Mål5:

Verket skall stimulera svenskt deltagande i europeiskt och internationellt FoU-samarbete och erfarenhetsutbyte inom sitt verksamhetsområde samt öka utnyttjandet av europeiska och internationella forskningsmedel som en förstärkning av den nationella forskningsfinansieringen.


Återrapportering
Återrapportering1: Verket för innovationssystem skall redovisa

- FoU-programmens antal och fördelning av medel mellan olika slag av insatser, områden och deltagarkategorier,

- en övergripande bedömning av insatsernas effekt,

- hur behovet av förnyelse, kraftsamling och profilering inom angelägna forskningsområden med hög tillväxtpotential påverkat fördelningen av forskningsstödet,

- utfallet av genomförda utvärderingar av olika program och satsningar samt hur detta påverkat fördelningen av medel,

- antal nyetablerade kunskapsintensiva företag respektive avknoppningar (varav från universitet/större företag),

- genomförda insatser och fortsatta planer för det nationella programmet för inkubatorer och

- de fordonstekniska och flygtekniska programmen.

För institutssektorn skall myndigheten särskilt redovisa

- kompetensutvecklingsmedlens fördelning på typer av insatser och mellan instituten,

- industriforskningsinstitutens deltagande i VINNOVAs programsatsningar och

- industriforskningsinstitutens medverkan i internationella forskningsprogram.

Återrapportering2:

Verket skall redovisa

- könsfördelningen inom verkets beredningsorganisation,

- könsuppdelad statistik om forskningsansökningar, beviljandegrad och FoU-stödets fördelning,

- vilka insatser som genomförts i förhållande till målet samt vilka framtida insatser verket planerar utifrån en analys av hinder och möjlighet för ökad jämställdhet och

- hur verksamheten bidragit till en jämställd samhällsutveckling.

Återrapportering3:

Verket skall redovisa genomförda och planerade insatser för att underlätta integreringen av genusperspektiv i forskning och utveckling.

Återrapportering4:

Verket skall redovisa hur FoU-stödet bidragit till att ge unga och nydisputerade forskare möjlighet att fortsätta sin karriär uppdelat på

- vilka insatser som genomförts,

- antalet unga nydisputerade forskare som erhållit stöd fördelat på högskolan, institut, näringsliv och eget företagande och

- antalet examinerade (hel-/delfinansierade) doktorer redovisade efter kategori.

Återrapportering5:

Verket skall redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Av redovisningen skall framgå

- samordningsaktiviteter med andra nationella forskningsfinansiärer avseende deltagande i EUs ramprogram för forskning och teknikutveckling samt myndighetens egna stödåtgärder för deltagande inom respektive delprogram,

- aktiviteter inom rollen som koordinator för deltagande i EUREKA och COST samt statistik över svenskt deltagande,

- hur verket främjar industriella och tekniska fördelar av svensk medverkan i internationella forskningsanläggningar och

- hur verket arbetar för att öka samverkan med forskningsfinansiärer i andra länder och för att förstärka den nationella forskningsfinansieringen med europeiska och internationella forskningsmedel samt hur stora forskningsmedel som använts för detta ändamål.

Verksamhetsgren Kunskapsöverföring

Mål
Information om FoU skall spridas till utförare och användare av forskning samt till en intresserad allmänhet. Verket skall även utveckla samverkan mellan forskningsutförare, avnämare och andra aktörer så att ny kunskap tas till vara och omsätts i produkter, processer, tjänster, arbetsorganisation och arbetsmiljö.


Återrapportering
Verket för innovationssystem skall redovisa

- vilka insatser som genomförts för att sprida information om forskning till olika målgrupper, kostnaderna för dessa insatser samt en bedömning av insatsernas resultat,

- vilka särskilda insatser som genomförts för att stimulera till debatt om och popularisering av forskning och

- hur verkets insatser samordnats med och kompletterar andra aktörers insatser.

Verksamhetsgren Strategi och analys

Mål
Genom analyser av hög kvalitet öka kunskapen om hur forsknings- och utvecklingsinsatser kan främja förnyelse och hållbar tillväxt i de svenska innovationssystemen.


Återrapportering
Verket för innovationssystem skall

- redovisa en bedömning av läget och utvecklingen i av verket utvalda svenska innovationssystem i jämförelse med andra relevanta länders innovationssystem och

- redovisa hur analysarbetet används i den egna verksamheten.

Politikområde Näringspolitik

Mål
Främja en hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad sysselsättning genom fler och växande företag.

Verksamhetsområde Forskning och utveckling

Mål
Öka den kunskap och kompetens, i första hand i näringslivet, som behövs för att stimulera innovationer och tillväxt.

Verksamhetsgren Experimentell teknik

Mål

Öka kompetensen inom området experimentell teknik i samverkan med andra forskningsaktörer och näringslivet, särskilt för små och medelstora företag.

Öka säkerhet och förbättra miljöegenskaper i material, processer och produkter främst genom utnyttjande av prenormativ forskning och standardisering, normgivning och expertfunktioner.


Återrapportering
Återrapporteringen sammanfaller med återapporteringen under Forskningspolitik. Därutöver skall verket återrapportera:

- insatser för kompetensökning inom experimentell teknik fördelat på forskningsaktörer, däribland särskilt industriforskningsinstitut,

- insatser för kompetensökning inom experimentell teknik i näringslivet, däribland särskilt för små och medelstora företag,

- medverkan i internationella forskningsprogram och

- insatser som bidragit till ökad säkerhet och förbättrade miljöegenskaper i material, processer och produkter

Politikområde Energipolitik

Mål
Den svenska energipolitikens mål är att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor.

Verksamhetsområde Politik för ett uthålligt energisystem

Mål
Att energin skall användas så effektivt som möjligt med hänsyn tagen till alla resurstillgångar. Stränga krav skall ställas på säkerhet och omsorg om hälsa och miljö vid användning och utveckling av all energiteknik.

Vetenskaplig och teknisk kunskap och kompetens på energiområdet skall byggas upp inom universiteten, högskolorna och näringslivet i enlighet med 1997 års energipolitiska beslut.


Verksamhetsgren Långsiktig utveckling av energisystemet

Mål
– att bidra till ökad kunskap om de vetenskapliga grunderna för tillförsel, omvandling, distribution och användning av energi med samtidig omsorg om hälsa och miljö,

– att främja utvecklingen av ny energiteknik som bidrar till utvecklingen av ett ekonomiskt och ekologiskt uthålligt energisystem och

– att forskning, utveckling och demonstration inom energiområdet skall bidra till ökad användning av renare och effektivare energiteknik.


Återrapportering
Återrapportering sammanfaller med återrapporteringen under Forskningspolitik. Därutöver skall VINNOVA redovisa enligt de anvisningar som Statens energimyndighet beslutar.

Politikområde Arbetslivspolitik

Mål
Myndigheten skall bidra till målet ett bra arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor.


Återrapportering

Återrapporteringen sammanfaller med återrapporteringen under Forskningspolitik. Därutöver skall verket återrapportera

- gemensamma forskningssatsningar med FAS och Arbetslivsinstitutet inom arbetslivsområdet och särskilt satsningar som ökar kunskapen om hur arbetsorganisationens och arbetsmiljöns utveckling kopplas till produktion och tillväxt i företagen och

- insatser relaterade till regeringens 11-punktsprogram för ohälsa i arbetslivet.

Politikområde Transportpolitik

Mål
Myndigheten skall bidra till målet att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.


Återrapportering

Återrapportering sammanfaller med återrapporteringen under Forskningspolitik. Därutöver skall VINNOVA redovisa

- insatser inom transportområdet som bidrar till en ökad kostnadseffektivitet och hållbarhet i transportsystemåtgärder, särskilt avseende kollektivtrafik och samhällsbetalda resor samt logistik,

- insatser för ökad kunskap om transportområdets betydelse för hållbar tillväxt,

- systemdemonstrationer av miljöanpassade transporter samt uppnådda effekter och

- utvecklingen av FoU-programmet för miljövänliga fordon.

Politikområde Regional utvecklingspolitik

Mål
Myndigheten skall bidra till att målet för den regionala utvecklingspolitiken, väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet, uppnås. VINNOVAs insatser består i första hand i kompetensstöd för genomförandet av de regionala tillväxtprogrammen inom myndighetens verksamhetsområde och görs i den utsträckning som myndigheten bedömer vara relevant.

Återrapportering

Återrapportering sammanfaller med återrapporteringen under Forskningspolitik. Därutöver skall myndigheten senast den 17 februari 2004 redovisa myndighetens insatser och åtgärder inom ramen för regionala tillväxtavtal och regionala tillväxtprogram. Den närmare utformningen av redovisningen kommer att framgå av särskilt underlag från Regeringskansliet (Näringsdepartementet).


1.2Organisationsstyrning

En årlig omprövning av verksamheten och dess inriktning skall ske genom att minst en fjärdedel av myndighetens verksamhet blir föremål för omprövning och nya beslut. Verksamheten i sin helhet skall ha omprövats under en fyraårsperiod. Som utgångspunkt för verksamhetsprogrammet skall ligga den verksamhetsplan som verket redovisade till regeringen hösten 2002.

VINNOVA skall befrämja kvalificerad IT-användning i sin myndighetsutövning.

Verket skall följa upp och utvärdera processen Teknisk framsyn och integrera denna process i sin verksamhet.

Verket ska bistå Regeringskansliet i Sveriges deltagande i internationellt samarbete bl.a. inom EU, Eureka, COST och OECD. Verket skall bl.a. sprida information om program och bistå Regeringskansliet i kommittéarbete i samråd med berört departement.1.3Uppdrag

Verket skall ansvara för att medlen för finansiering av kompetens­utveckling vid industriforskningsinstituten används i enlighet med villkoren för medlens tilldelande.

Verket disponerar medel från anslaget 38:12, Bidrag till standardisering och FoU inom experimentell teknik, för att finansiera forskning och utveckling inom experimentell teknik. Medlen skall användas för finansiering av verksamhet på Sveriges Provnings- och Forsknings­institut AB. Myndigheten skall, utifrån sin verksamhetsprofil, göra en bedömning av lämplig framtida finansieringsstruktur. Förslag till finansieringsstruktur skall lämnas till regeringen senast den 15 maj 2003.

Myndigheten har ansvar för att Programrådet för fordonsforskning kan bedriva sin verksamhet. Verksamheten skall samordnas med angränsande satsningar vid Vägverket och Statens energimyndighet.

VINNOVA skall ta fram en strategi för hur verket avser att delta i arbetet med ett europeiskt forskningsområde, särskilt avseende COST, EUREKA och EUs ramprogram för FoU. Resultatet skall redovisas senast den 10 mars 2003.

Myndigheten skall analysera resultaten av insatser inom sakområden omfattande minst två verksamhetsområden. Studien skall omfatta beräkningar av effekter i hållbar tillväxt och förnyelse som åstadkommits av den finansiering av forskning och utveckling som myndigheten och dess företrädare genomfört.

VINNOVA skall särskilt ta initiativ till samordning med berörda forskningsfinansiärer i frågor som rör forskning och utveckling inom området miljödriven teknikutveckling. VINNOVA skall redovisa hur och i vilken omfattning detta samarbete har skett. VINNOVA skall senast den 1 november 2003 utarbeta en nationell innovations- och forskningsstrategi för området miljödriven teknikutveckling i samverkan med andra forskningsfinansiärer och berörda myndigheter samt med NUTEK inom ramen för verkets uppdrag om en långsiktig strategi för miljödriven näringslivsutveckling.

VINNOVA skall samråda med Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas, inom området för livsmedelsforskning.

Även i övrigt skall VINNOVA i samarbete med Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap och Formas identifiera områden inom vilka gemensamma initiativ kan tas. Verket skall med de nämnda myndigheterna och eventuella andra berörda som Institutet för tillväxtpolitiska studier, Verket för näringslivsutveckling och Statens energimyndighet diskutera omfattningen av samfinansiering av projekt av gemensamt intresse. Verket skall redovisa hur och i vilken omfattning detta samarbete har skett.

I delårsrapporten och årsredovisningen skall myndigheten för de sakanslag som får användas för förvaltningsutgifter redovisa omfattningen av medel som finansierat sådana.

Verket för innovationssystem skall också redovisa medel under anslaget 26:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling som intecknats genom beslut som ännu ej utbetalats. Redovisning skall avse de medel som intecknats av bemyndiganderamen för åren 2004 – 2008.

Verket skall för samtliga anslag, anslagsposter och avgifter som myndigheten disponerar lämna prognoser på utvecklingen för åren 2003 till 2006. Ingående överföringsbelopp och balanserat resultat skall beaktas. Av redovisningen skall framgå utfall dittills under året. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten angiven i regleringsbrevet. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Redovisningen skall för den anslagsfinansierade verksamheten göras per anslag/anslagspost och för den avgiftsfinansierade verksamheten uppdelat per verksamhetsgren. Redovisningen skall ske senast

den 22 januari 2003 (prognos åren 2003-2006)

den 10 mars 2003 (prognos åren 2003-2006)

den 7 maj 2003 (prognos åren 2003-2006)

den 11 augusti 2003 (prognos åren 2003-2006)

den 3 november 2003 (prognos åren 2003-2006).2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 24 Näringsliv

26:1Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader (ramanslag)110 171 tkr

Disponeras av Verket för innovationssystem


26:2Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling (ramanslag)1 025 541 tkr
26:2 ap.1Verket för innovationssystem (ram)1 010 541 tkr

Disponeras av Verket för innovationssystem
26:2 ap.2Till regeringskasliets disposition (ram)3 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
26:2 ap.3Till regeringens disposition (ram)12 000 tkr

Disponeras av regeringen

Villkor

26:2 ap.1 Verket för innovationssystem
Anslagsposten disponeras av Verket för innovationssystem för Forsknings och utvecklingsinsatser och programanknutna kostnader.

Under anslagsposten anvisas medel för löpande och nya program med 10 miljoner kronor för flygteknisk forskning, 30 miljoner kronor för fordonsteknisk forskning samt 40 miljoner kronor för FoU om miljövänliga fordon.

Verket ansvarar för att regeringens åtagande fullföljs vad gäller forskning och utveckling för kiselteknikutveckling i enlighet med regeringsbeslut i ärende nr N 2000/1351/ITFoU.

Verket disponerar 30 miljoner kronor vid ett tillfälle som startbidrag för genomförandet av ett nationellt program för inkubatorer. Vid genomförandet av programmet skall befintliga strukturer utnyttjas i största möjliga utsträckning. Utbetalning av medel till Teknopoler görs efter samråd med NUTEK.

Under anslagsposten har beräknats totalt 100 miljoner kronor för finansiering av det program för kompetensutveckling vid industriforskningsinstituten som VINNOVA genomför i samverkan med IRECO.

Anslagsposten får användas för finansiering av EU-samverkansprojekt.

Anslagsposten får användas för medfinansiering inom ramen för regionala tillväxtavtal och tillväxtprogram och för ändamål som överensstämmer med övriga villkor för anslaget och mål för verksamheten.

Stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering, t ex för doktorander eller post-doktorer, får inte finansieras med statsmedel.


26:2 ap.3 Till regeringens disposition
Eventuellt utgående överföringsbelopp vid utgången av 2002 på den under detta anslag för 2002 uppförda anslagsposten 2 Kompetens-utveckling vid industriforskningsinstitut skall föras till anslagsposten 3 Till regeringens disposition under detta anslag, som ingående överföringsbelopp.


2.1.2Bemyndiganden (tkr)

Anslag/ap/dp20042005200620072004-2007
26:29504503001501 850

Villkor
Verket för innovationssystem bemyndigas att under 2003 ikläda sig ekonomiska förpliktelser om bidrag som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 950 000 000 kr under 2004, högst 450 000 000 kr under 2005, högst 300 000 000 kr under 2006, högst 150 000 000 kr under 2007 och högst 50 000 000 kr under 2008.

2.1.3Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
26:11 6500-
26:225 2640
26:2 ap.125 2640-
26:2 ap.200-
26:2 ap.300-2.2Övriga villkor

Räntekontokredit 11 017 tkr

Belopp till räntekonto 110 171 tkr

Låneram 20 000 tkr

Villkor för äldre anslag

Anslagen får användas för genomförande av projekt som beslutats under 2000 och tidigare.


På regeringens vägnar


Thomas Östros
Olof Sandberg


Kopia till

Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek/Red
Utbildningsdepartementet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Näringsutskottet
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Samtliga länsstyrelser
Samtliga regionala självstyrelseorgan
Verket för näringslivsutveckling
Institutet för tillväxtpolitiska studier
N/BS
N/ADM
N/RUT
N/TP
N/NL
N/AE
N/ARM
N/ESB