Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
14

2007-12-13
A2007/6148/ARM
A2007/6723/ADM (delvis)
Arbetsmiljöverket
Ekelundsvägen 16
171 84 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Arbetsmiljöverket
Riksdagen har beslutat om Arbetsmiljöverkets verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 14, bet. 2007/08:AU1, rskr. 2007/08:73).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Arbetsmiljöverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ArbetslivspolitikArbetsmiljöRegler och standarder
Tillsyn
Internationellt arbete
Arbetsskadestatistik
Information
Partsmedel

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Arbetslivspolitik

Mål

Goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män.

1.1.1

Verksamhetsområde Arbetsmiljö

Mål

En arbetsmiljö som förebygger ohälsa och olycksfall, är anpassad till människors olika fysiska och psykiska förutsättningar samt är utvecklande för individen.

Återrapportering

Arbetsmiljöverket ska redovisa en bedömning av hur verksamheten bidrar till att uppfylla målet för verksamhetsområdet. En bedömning ska göras av hur yttre faktorer påverkar resultatet av verkets insatser och förutsättningarna att nå verksamhetsområdesmålet. I redovisningen ska bl.a. ingå en redogörelse för utvecklingen med avseende på de indikatorer för arbetsmiljön som anges i budgetpropositionen för 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr.14, avsnitt 3.3.1), dvs.

- Antal dödsolyckor i arbetet (Källa: Arbetsmiljöverket/Försäkringskassan)

- Antal anmälda arbetsolyckor (Källa: Arbetsmiljöverket/Statistiska centralbyrån (AKU) och Eurostat)

- Antal anmälda arbetssjukdomar (Källa: Arbetsmiljöverket/Statistiska centralbyrån)

- Besvär. Anställda och ohälsa (Källa: Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån)

- Krav/kontroll i arbetslivet. Andel som dels inte kan koppla av tankarna från arbetet när de är lediga, dels har lågt handlingsutrymme. (Källa: Arbetsmiljöverket)

Samtliga indikatorer ska redovisas efter kön.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Regler och standarder

Mål

Tydliga och lättillgängliga regler och standarder som effektivt medverkar till att skapa sunda, säkra och utvecklande arbetsmiljöer.

Återrapportering

Arbetsmiljöverket ska beskriva och kommentera verksamheten under året. I detta ingår en översiktlig redogörelse för innebörden av och motiven för under året utfärdade författningar.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Tillsyn

Mål

Inspektionsverksamheten ska vara enhetlig utformad.

Den riktade inspektionsverksamheten ska avse de arbetsställen med störst risk för ohälsa och olycksfall samt produkter/ämnen med störst hälsorisker.

Återrapportering

Arbetsmiljöverket ska översiktligt beskriva och kommentera tillsynsinsatserna, inklusive marknadskontrollen. Av redogörelsen ska framgå antal ställda krav i inspektionsmeddelanden samt förelägganden och förbud, huvudsaklig inriktning av ställda krav samt antal besökta arbetsställen totalt och andelen uppföljningsbesök. Vad gäller marknadskontrollen ska antal nya marknadskontrollärenden redovisas samt en översiktlig beskrivning ges av avsatta resurser och gjorda ingripanden i form av förbud och krav på återkallelse.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Internationellt arbete

Mål

Bidra till utvecklingen av internationellt samarbete och internationella normer som främjar det internationella och nationella arbetsmiljöarbetet.

Återrapportering

Arbetsmiljöverket ska översiktligt kommentera insatser inom de olika delarna av verksamhetsområdet under året och vilket genomslag svenska ståndpunkter har fått i arbetet på nordisk, EU- och övrig internationell nivå.

1.1.1.4

Verksamhetsgren Arbetsskadestatistik

Mål

En tillförlitlig och tillgänglig arbetsskadestatistik.

Återrapportering

Arbetsmiljöverket ska översiktligt beskriva verksamheten under året. Häri ingår en redogörelse för vilka slag av statistik som produceras.

1.1.1.5

Verksamhetsgren Information

Mål

Informationsverksamheten ska ge ökad kunskap om arbetsmiljöfrågor hos arbetsgivare, arbetstagare och andra berörda och på så sätt medverka till att arbetsmiljöarbetet utvecklas. Informationen ska inriktas på de områden där den bedöms vara ett effektivt medel att förbättra arbetsmiljön och där behov finns med hänsyn tagen till information från andra aktörer.

Återrapportering

Arbetsmiljöverket ska lämna en översiktlig beskrivning av verksamheten under året. Verket ska beskriva vilken information som sprids respektive efterfrågas samt grunden för större informationsinsatser som genomförts under året.

1.1.1.6

Verksamhetsgren Partsmedel

Mål

Bidra till förbättringar i arbetsmiljöarbetet genom stöd till regional skyddsverksamhet och standardiseringsverksamhet.

Återrapportering

Arbetsmiljöverket ska redogöra för verksamheten under året. Av redogörelsen ska framgå hur bidraget fördelas på regional skyddsombudsverksamhet, utbildning av regionala skyddsombud samt standardiseringsverksamhet, bidragens fördelning på olika branscher, liksom en översiktlig bedömning av effekterna av insatserna. Vad gäller den del av bidraget som används till utbildning ska verket översiktligt beskriva innehållet i utbildningen.

En översiktlig redovisning ska också göras av mottagarnas egna bidrag och insatser inom de områden där bidrag lämnas till regional skyddsverksamhet.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2008–2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV).

* 22 januari 2008

* 10 mars 2008

*  9 maj 2008

*  1 augusti 2008

* 30 oktober 2008.

4

Uppdrag

Minskade anslag

Inom ramen för verkets arbete med anpassning till de minskade anslagen under perioden 2007–2009 ska verket och Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) föra en dialog beträffande större verksamhetsanpassningar.

Förenklingsarbete

Myndigheten ska vid utformningen av föreskrifter, allmänna råd och andra styrande dokument sträva efter att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler. Myndigheten ska i sin verksamhet i övrigt verka för att förenkla för företagen.

Arbetsmiljöverket ska inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) i arbetet med att ta fram underlag till regeringens handlingsplan för regelförenkling för företagen. I uppdraget ingår bland annat en redovisning av arten och inriktningen av det förenklingsarbete som bedrivs på myndigheten samt av förenklingsåtgärder. Uppdraget ska inrapporteras under 2008. En närmare precisering av innehållet i uppdraget kommer att ske i ett regeringsbeslut i början av 2008.

Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska Arbetsmiljöverket bistå Verket för näringslivsutveckling (Nutek), i arbetet med att mäta förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader. 

Övrigt

Arbetsmiljöverket ska i sitt löpande arbete och inför beslut om nya åtgärder eller investeringar under budgetåret 2008 beakta de kommande organisationsförändringar som bildandet av en gemensam transportinspektionsorganisation kommer att innebära, se Transportstyrelseutredningen N2007:05.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

23:1

Arbetsmiljöverket (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsmiljöverket572 980
ap.1Förvaltningskostnader (ram)461 393
ap.2Partsmedel (ram)101 587
ap.4Kriterieverksamhet (ram)10 000
Disponeras av Regeringskansliet/Arbetsmarknadsdepartementet20 003
ap.6Arbetsmiljöverket – Regeringskansliets disposition (ram)20 003

Villkor för anslag 23:1

ap.1 Förvaltningskostnader

Arbetsmiljöverket får använda högst 3 000 000 kronor för att delta i standardiseringsarbete. Medlen får användas för uppdrag till SIS (Swedish Standards Institute), Svenska Elektriska Kommissionen eller ITS (Informationstekniska Standardiseringen) inom Arbetsmiljöverkets ansvarsområde.

ap.2 Partsmedel

Arbetsmiljöverket ska betala ut högst 100 087 000 kronor efter rekvisition från arbetsmarknadens parter för den regionala skyddsombudsverksamheten.

Arbetsmiljöverket ska betala ut högst 1 500 000 kronor efter rekvisition från arbetsmarknadens parter för stöd till parternas deltagande i standardiseringsverksamheten.

ap.4 Kriterieverksamhet

Anslagsbeloppet får användas till kriterieverksamhet för bland annat hygieniska gränsvärden.

ap.6 Arbetsmiljöverket – Regeringskansliets disposition

Anslagsposten får användas till insatser avseende företagshälsovården.

I enlighet med kommittédirektiv (dir. 2007:19) har en kommitté inrättats med uppdrag att utreda och lämna förslag beträffande det framtida huvudmannaskapet och bedrivandet av företagshälsovårdsutbilding samt att, till dess annan huvudman kan överta uppgiften, svara för att pågående och planerad företagshälsovårdsutbildning kan fortgå. Av anslagsposten får Regeringskansliet (Socialdepartementet) disponera högst 20 003 000 kronor för att företagshälsovårdsutbildningen ska kunna fortgå.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
23:1 Arbetsmiljöverket
ap.113 8423 %0
ap.20Inget0
ap.43003 %0
ap.60Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
23:1 Arbetsmiljöverket
23:1 ap.323:1 ap.6100 %
23:1 ap.523:1 ap.6100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

Anslag/apAnslagstyp
23:1 Arbetsmiljöverket
ap.3ram
ap.5ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

Anslag/ap200820092010 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
23:1 Arbetsmiljöverket
ap.118 39118 39102010
ap.620 00020 00002010
Belopp angivna i tkr

Villkor

Kommittén som bedriver företagshälsovårdsutbildning får upphandla utbildningar som sträcker sig till och med 2009. Kommittén har därmed rätt att ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare åttaganden medför behov av framtida anslag på högst 20 000 000 kronor under 2009.

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)60 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)55 422
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Arbetsmiljöverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-2539 282
2008-02-2539 282
2008-03-2539 282
2008-04-2539 282
2008-05-2539 282
2008-06-2539 282
2008-07-2539 282
2008-08-2539 282
2008-09-2539 282
2008-10-2539 282
2008-11-2539 282
2008-12-2539 291
Summa471 393
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arbetsmiljöverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
23:1 ap.1Förvaltningskostnader
23:1 ap.4Kriterieverksamhet

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Uppdragsverksamhet
Informationssystemet om arbetsskador, försäljning00202000
Särskild informationsverksamhet2 0005021 75523 050-1 295755
Summa2 0005021 77523 070-1 295755
Belopp angivna i tkr

Villkor

Särskild informationsverksamhet

Kostnaderna avser den särskilda informationsverksamhet som bedrivs vid Arbetsmiljöverket. 

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Den särskilda informationsverksamheten får finansieras med avgifter i lämplig omfattning med hänsyn till syftet med verksamheten.

Den särskilda informationsverksamheten avser den informationsverksamhet vid Arbetsmiljöverket som riktar sig till externa målgrupper inom Arbetsmiljöverkets verksamhetsområde i syfte att åstadkomma arbetsmiljöförbättringar. Den institutionella informationen ingår inte i den särskilda informationsverksamheten.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Den avgiftsbelagda verksamhetens storlek bestäms av Arbetsmiljöverket, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Arbetsmiljöverket får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av verket.

8

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras1 000
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Arbetsmiljöverket undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar
Sven Otto Littorin
Åsa Hågbäck
Kopia till

Riksrevisionen
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Internrevisionen SB
Arbetsmarknadsdepartementet/ADM
Socialdepartementet/FH
Socialdepartementet/ST
Socialdepartementet/SF
Finansdepartementet/BA3
Finansdepartementet/ESA
Utrikesdepartementet/FIM
Näringsdepartementet/MK
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens folkhälsoinstitut
Föreningen Svenskt näringsliv
Svenska Hamnarbetareförbundet
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO)
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)