Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:11

2007-12-19
S2007/10924/SK (delvis)
Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden
Kammarkollegiet, Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden
Riksdagen har beslutat om Alkohol- och läkemedelssortimentsnämndens verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 09, bet. 2007/08:SoU1, rskr. 2007/08:86).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

14:8

Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet213
ap.2Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden - del till KAMK (ram)213

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
14:8 Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden
ap.263 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.2

Utbetalningsplan

Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-2518
2008-02-2518
2008-03-2518
2008-04-2518
2008-05-2518
2008-06-2518
2008-07-2518
2008-08-2518
2008-09-2518
2008-10-2518
2008-11-2518
2008-12-2515
Summa213
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kammarkollegiets disposition enligt detta regleringsbrev är:
14:8 ap.2Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden - del till KAMK

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Bestämmelsen i 4 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) att en myndighets investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål ska finansieras med lån i Riksgäldskontoret ska inte tillämpas på Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden. Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden undantas från förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Nämnden ska dock senast vid budgetårets slut lämna in en resultaträkning och anslagsredovisning. Nämnden ska också redovisa hur många ärenden som inkommit under året, antalet handlagda ärenden, handläggningstiden per ärende, översiktligt ange innehållet i ärendena samt information om hur många ärenden som nämnden bifaller eller avslår per år. Kammarkollegiet behöver inte lämna balansräkning, finansieringsanalys och delårsrapport för nämnden.

På regeringens vägnar
Maria Larsson
Susanne Kuritzén








Kopia till

Riksdagens socialutskott
Riksrevisionen
Internrevisionen SB
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Systembolaget AB
Apoteket AB