Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
18

2007-12-13
A2007/6151/ARM
A2007/6723/ADM (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
Riksdagen har beslutat om Statens nämnd för arbetstagares uppfinningars verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 14, bet. 2007/08:AU1, rskr. 2007/08:73).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ArbetslivspolitikArbetsrättHandläggning av ärenden

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Arbetslivspolitik

Mål

Goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män.

1.1.1

Verksamhetsområde Arbetsrätt

Mål

En arbetsrätt som skapar förutsättningar för ett arbetsliv som tillgodoser både arbetstagarnas och arbetsgivarnas behov av flexibilitet, trygghet och inflytande.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Handläggning av ärenden

Mål

Ärenden ska avgöras på ett rättssäkert och effektivt sätt.

Återrapportering

Nämnden ska redovisa antalet ärenden som den har handlagt och kortfattat redogöra för ärendena.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

23:3

Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet87
ap.1Förvaltningskostnader (ram)87

Villkor för anslag 23:3

ap.1 Förvaltningskostnader

Kammarkollegiet skall upprätta årsredovisningen för nämnden.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
23:3 Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
ap.133 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.2

Utbetalningsplan

Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-257
2008-02-257
2008-03-257
2008-04-257
2008-05-257
2008-06-257
2008-07-257
2008-08-257
2008-09-257
2008-10-257
2008-11-257
2008-12-2510
Summa87
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kammarkollegiets disposition enligt detta regleringsbrev är:
23:3 ap.1Förvaltningskostnader

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Nämnden undantas från kraven enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag att dels lämna finansieringsanalys, dels lämna resultatredovisning i de fall verksamhet inte har förekommit under budgetåret.

Nämnden undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar
Sven Otto Littorin
Kristina Hedman








Kopia till

Riksrevisionen
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Internrevisionen SB
Arbetsmarknadsdepartementet/ADM
Justitiedepartementet/L3
Finansdepartementet/BA3
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket