Miljödepartementet


Regeringsbeslut
57

2007-12-19
M2007/5457/A (slutligt)
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
601 76 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Riksdagen har beslutat om Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 20, bet. 2007/08:MJU1, rskr. 2007/08:95).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
MiljöpolitikKunskap och underlag för miljöarbeteInfrastruktur och beslutsunderlag för samhällsplanering
Uppdragsverksamhet
Affärsverksamhet

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Miljöpolitik

Mål

Att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.

1.1.1

Verksamhetsområde Kunskap och underlag för miljöarbete

Mål

Att genom forskning, uppföljning och analys ta fram den kunskap som behövs för att genomföra och förnya insatser för att nå miljökvalitetsmålen.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Infrastruktur och beslutsunderlag för samhällsplanering

Mål 1

SMHI ska genom att tillhandahålla meteorologiskt, hydrologiskt, oceanografiskt och klimatologiskt underlag för åtgärder och uppföljning bidra till att miljökvalitetsmålen uppfylls.

Återrapportering mål 1

SMHI ska redovisa hur institutet bidragit till att miljökvalitetsmålen uppfylls.

Mål 2

Varningstjänsten för skydd av liv och egendom och för att upprätthålla beredskap för akuta insatser i samband med katastrofer ska ha en träffsäkerhet på minst 80 procent.

Återrapportering mål 2

Varningarnas träffsäkerhet och andelen falska larm ska redovisas. Åtgärder ska föreslås som ökar varningarnas träffsäkerhet.

Mål 3

SMHI:s väderprognoser ska ha en träffsäkerhet på minst 85 procent.

Återrapportering mål 3

Prognosernas träffsäkerhet ska redovisas.

Mål 4

SMHI:s forsknings- och utvecklingsarbete ska omsättas i praktisk samhällsnytta.

Återrapportering mål 4

SMHI ska redovisa effekterna i samhället av utförda forsknings- och utredningsuppdrag där kopplingen mellan forskningsresultat och effekt särskilt ska belysas.

Mål 5

Minst 95 procent av uppmätta data i SMHI:s observationssystem avsedda för prognosproduktion ska kunna användas i prognosverksamheten.

Återrapportering mål 5

SMHI ska redovisa hur stor del av uppmätta data som har inkommit till institutet i tid för att kunna användas i prognosverksamheten.

Mål 6

SMHI ska med infrastrukturen som grund producera och aktivt sprida meteorologiskt, hydrologiskt och oceanografiskt beslutsunderlag för samhällsplanering.

Återrapportering mål 6

SMHI ska redovisa exempel på vilka åtgärder som vidtagits för att sprida beslutsunderlagen.

Mål 7

SMHI ska genom medverkan i internationella organisationer (WMO, ECMWF och EUMETSAT) samt genom deltagande i samverkan mellan nationella meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska myndigheter öka kvaliteten i observations- och mätsystem, i basala produktionssystem samt i klimat- och miljöarbetet.

Återrapportering mål 7

SMHI ska redovisa konkreta och mätbara exempel på hur den internationella samverkan medfört ökad kvalitet i den egna produktionen.

Mål 8

SMHI ska sammanställa information om klimatförändringar och effekter inom ramen för sin verksamhet.

Återrapportering mål 8

SMHI ska redovisa genomförda informationsåtgärder.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Uppdragsverksamhet

Mål

SMHI:s uppdragsverksamhet ska bidra till ökad samverkan med andra myndigheter.

Återrapportering

SMHI ska redovisa resultaten i uppdragsverksamheten samt ge exempel på genomförda uppdrag.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Affärsverksamhet

Mål

Förädlingsvärdet per årsanställd i affärsverksamheten (resultat före avskrivningar plus den totala kostnaden för personal dividerat med antalet årsarbetare) ska förbättras med en procent per år.

Återrapportering

SMHI ska redovisa hur förädlingsvärdet per anställd har förändrats.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

SMHI ska redovisa utgiftsprognoser för 2008–2011 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

22 januari

10 mars

9 maj

1 augusti

30 oktober 

Samhällets krisberedskap

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av allvarliga störningar, kriser samt olyckor. Skulle en sådan händelse inträffa ska kvinnors, mäns och barns liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller miljö hindras eller begränsas. Målet är dessutom att medverka till att minska lidande och skadeverkningar av allvarliga olyckor och katastrofer i andra länder.

Krisledningsförmåga

Målet är att mydigheter och aktörer ska ha en god förmåga att vid allvarliga störningar och kriser leda och fatta beslut inom eget ansvars- och verksamhetsområde samt sprida snabb, korrekt och tillförlitlig information. Vid behov ska berörda aktörer också kunna medverka i samordning och koordinering av åtgärder samt samverka med andra.

Förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar

Målet är att säkerställa en robusthet i samhällsviktig verksamhet för att kunna motstå och hantera såväl olyckor som allvarliga händelser och störningar i samhället.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa genomförd verksamhet och lämna en bedömning av vilka effekter dessa har haft för att bidra till att uppfylla de förmågemål som anges inom respektive verksamhets- och ansvarsområde. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet senast den 14 november 2008 med kopia till Krisberedskapsmyndigheten.

Redovisningen enligt 9 § tredje stycket förordningen (2006:942) om krisberedskap och förhöjd beredskap ska lämnas vid samma tidpunkt och ej i samband med årsredovisningen.

Myndigheten ska redovisa ovanstående förmågor enligt skalan: god förmåga; i huvudsak god förmåga men med vissa brister; viss, men bristfällig förmåga respektive ingen/mycket bristfällig förmåga.

Bedömningen av förmågan ska göras gentemot risker som indentifieras i myndigheternas risk- och sårbarhetsanalys samt mot utpekade scenarion enligt regeringens särskilda anvisning. Indikatorer på förmåga och mall för förmågebedömningarna utarbetas av Krisberedskapsmyndigheten och fastställs av regeringen.

4

Uppdrag

Förslag från Klimat- och sårbarhetsutredningen

SMHI ska konkretisera den förstärkta klimatinformationsfunktion som Klimat- och sårbarhetsutredningen föreslår att SMHI ska ansvara för.

SMHI ska efter samråd med länsstyrelserna definiera det stöd som SMHI enligt Klimat- och sårbarhetsutredningens förslag ska bistå länsstyrelserna med.

SMHI ska beskriva försörjningen och förbättringen av basalt klimatunderlag i form av mätningar, återanalyser och scenarier om klimateffekter för samhällets anpassningsarbete.

 Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2008.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

34:9

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut254 699
ap.1Infrastruktur och beslutsunderlag för samhällsplanering (ram)193 199
ap.2Medlemsavgifter i EUMETSAT, WMO och ECWMF (ram)61 500

Villkor för anslag 34:9

ap.2 Medlemsavgifter i EUMETSAT, WMO och ECWMF

Högst 600 tkr får användas för att stödja sekretariatet vid WMO för att samordna jordobservationsdata (GEO Secretariat). Anslagsposten får användas för finansiering av de obligatoriska programmen inom ramen för EUMETNET.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
34:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
ap.16 2003 %0
ap.21 441Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)110 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)11 500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

6.2

Utbetalningsplan

Till Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-2577 600
2008-02-2516 100
2008-03-2516 100
2008-04-2516 100
2008-05-2516 100
2008-06-2516 100
2008-07-2516 100
2008-08-2516 100
2008-09-2516 100
2008-10-2516 100
2008-11-2516 100
2008-12-2516 099
Summa254 699
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
34:9 ap.1Infrastruktur och beslutsunderlag för samhällsplanering
34:9 ap.2Medlemsavgifter i EUMETSAT, WMO och ECWMF

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Affärsverksamhet
Avgiftsbelagd verksamhet14 9083 000200 000198 0002 00019 908
Uppdragsverksamhet
Avgiftsbelagd verksamhet-56820019 00018 800200-168
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgiftsbelagd verksamhet

- Inkomsterna disponeras av SMHI. Avgifternas storlek bestäms av SMHI, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

- SMHI:s verksamhet ska finansieras med avgifter i den utsträckning som kostnaderna inte täcks med anslag till myndighetsuppgifter (anslag 34:9  Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut).

- SMHI ska vidare belasta affärsverksamheten med en avgift för utnyttjandet av data och produkter från infrastrukturen, enligt ECOMET:s, EUMETSAT:s och ECMWF:s regelverk. Syftet är att uppnå konkurrensneutralitet. För utnyttjandet av andra länders data och produkter betalas avgifter till varje land via ECOMET. EUMETSAT fakturerar affärsverksamheten för utnyttjandet av organisationens produkter. När det gäller ECMWF:s och svenska data och produkter, ska beräknad kostnad för utnyttjad infrastruktur redovisas i årsredovisningen och återföras till ap. 1 för drift och utveckling av infrastrukturen. 

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

SMHI medges undantag från 10 § lagen (1996:1059) om statsbudgeten enligt vilken anslag ska avräknas löpande på utgiftsmässig grund. SMHI får avräkna anslaget när anslagsmedlen månatligen tillförs räntekontot i Riksgäldskontoret. I samband med delårsrapport och upprättandet av årsredovisning avräknas dock anslagsmedlen utgiftsmässigt.

För tjänsteexporten medges SMHI undantag från 4 § andra stycket avgiftsförordningen. De sammanlagda intäkterna från SMHI:s tjänsteexport får motsvara högst tio procent av de totala kostnaderna för insitutets verksamhet.

På regeringens vägnar
Andreas Carlgren
Erik Arnberg
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Finansdepartementets budgetavdelning
Näringsdepartementet
Regeringskansliets Förvaltingsavdelning - Ekonomienheten
Riksrevisionen
Internrevisionen SB
Statens räddningsverk
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Naturvårdsverket
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Statens energimyndighet