Miljödepartementet


Regeringsbeslut
48

2007-12-19
M2007/5487/A (slutligt)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 31:10
Riksdagen har beslutat om anslaget 31:10, Fonden för fukt- och mögelskador för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 18, bet. 2007/08:CU1, rskr. 2007/08:105).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

31:10

Fonden för fukt- och mögelskador (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet16 500
ap.1Fonden för fukt- och mögelskador (ram)16 500

Villkor för anslag 31:10

ap.1 Fonden för fukt- och mögelskador

1. Anslaget får användas för bidrag till åtgärder för att avhjälpa fukt- och mögelskador i egnahem enligt bestämmelserna i förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m. Förordningen har ändrats så att sista datum för ansökningar var den 1 oktober 2007.

Anslaget får även användas för att finansiera utgifter för skadeutredningar samt förvaltningskostnader enligt de villkor som regleras i avtal mellan fondens styrelse och Kammarkollegiet. I förvaltningskostnaderna ingår

- arvoden till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen för Fonden för fukt- och mögelskador,

- löner och andra utgifter i samband med utgifter för fondens kansliverksamhet, samt 

- administrativ ersättning för hithörande verksamheter inom Kammarkollegiet såsom ekonomi, personaladministration, utbetalning av bidrag samt juridisk service.

Högst 5 miljoner kronor av anslaget får disponeras för förvaltningskostnader inklusive de merkostnader som uppstår i samband med avvecklingen av fonden. Sådana merkostnader ska särredovisas.

3. Med undantag från 20 a § anslagsförordningen (1996:1189) får Kammarkollegiet genom Fonden för fukt- och mögelskador med stöd av tilldelat anslag ingå åtaganden som medför utgifter under följande budgetår motsvarande högst 8 000 000 kronor av tilldelat anslag.

4. Fondens medel ska vara placerade på statsverkets checkräkning i Riksgäldskontoret. Utbetalning från fonden ombesörjs av Kammarkollegiet efter beslut av fondens styrelse. Inbetalningar avseende fonden tillförs denna.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
31:10 Fonden för fukt- och mögelskador
ap.149514 5000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Andreas Carlgren
Monica Lagerqvist Nilsson
Likalydande till

Fonden för fukt- och mögelskador
Kopia till

Riksdagens civilutskott
Riksrevisionen
Internrevisionen SB
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Boverket